Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 199 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská národná knižnica
Špeciálny chemický materiál a pomôcky konzervačných technológií   
Pre plnenie cieľov z Plánu hlavných úloh Slovenskej národnej knižnice a naplnení ukazovateľov pre kontrakt sMinisterstvom kultúry Slovenskej republiky je nutné obstarať špeciálny reštaurátorsko-chemický materiál určený prereštaurovanie a konzervovanie knižničných dokumentov. V cene zákazky je zahrnutá doprava, balné a poštovné.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 Podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie
Obstaranie záhradných kompostérov - KZ Podpoľanie   
Predmetom zákazky je Obstaranie záhradných komopostérov - KZ Podpoľanie je dodanie škatúľ na kompost pre obce mikroregiónu Podpoľanie v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Mikroregión Červený kameň, združenie obcí
Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO   
Predmetom zákazky je zakúpenie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Mikroregióne Červenýkameň. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Šenkvice
Záhradné kompostéry   
Predmetom zákazky je dodávka záhradných kompostérov pre obec Šenkvice. Podrobná špecifikácia je uvedená vsúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Chotín
Podpora domáceho kompostovania v obci Chotín - Obstaranie strojno-technologického vybavenia   
Predmet zákazky sa člení na časti Logický celok č. 1 Štiepkovač bio odpadu Logický celok č. 2 Kompostér
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Mikroregión Hlinické Pohronie
Obstaranie záhradných kompostérov   
Predmetom zákazky je Obstaranie záhradných kompostérov je dodanie škatúľ na kompost pre obce MikroregiónuHlinické Pohronie v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Bližšie infomácie súuvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
EVENT 4 YOU s.r.o.
Vybavenie gastro kuchyne   
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia existujúcej gastro prevádzky technologickými zariadeniami a nerezovým vybavením.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
FNsP Prešov - Zriadenie nemocničnej kuchyne   
Predmetom zákazky je zriadenie nemocničnej kuchyne - dodávka technológie podľa vypracovaného projektu pre potrebypacientskej kuchyne Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do 2samostatných ucelených častí. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do dohodnutého miesta dodania, vyloženiev mieste dodania, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, zaškolenie personálu o správnom užívanípredmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu azabezpečenie služieb servisu počas záručnej doby. Uchádzač zabezpečí trvalú prítomnosť aspoň jednej odbornespôsobilej osoby po dobu jedného mesiaca, ktorá bude prítomná v mieste dodania a inštalácie predmetu zákazky pouvedenú dobu k dispozícii nepretržite každý pracovný deň v čase od 0700 hod. do 1500 hod. za účelom odbornéhodohľadu a pomoci prítomnému personálu verejného obstarávateľa pri obsluhe a používaní predmetu zákazky povšetkých jeho stránkach.  Ak sú v súvislosti s riadnym a bezproblémovým užívaním predmetu zákazky právnymi predpismi vyžadované úradnékontroly, merania alebo certifikáty kvality, súčasťou záväzku uchádzača je taktiež vydanie alebo zabezpečenie vydaniacertifikátov alebo potvrdení o vykonaní týchto právnymi predpismi požadovaných kontrol a meraní. Uchádzač sa v tejtosúvislosti osobitne zaväzuje dodať aj dokumentáciu tzv. správnej výrobnej praxe, teda analýzu nebezpečenstiev ametódu kritických kontrolných bodov (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points).  Ak sú pre uvedenie predmetu zákazky do prevádzky a jeho riadne užívanie potrebné softvérové ovládače a licencie knim, súčasťou záväzku uchádzača je rovnako poskytnutie týchto softvérových ovládačov a udelenie všetkých licencií k 1/6 nim v rozsahu potrebnom pre riadne, nerušené a neobmedzené užívanie predmetu zákazky vrátane jeho softvérovýchsúčastí a príslušenstva. Súčasťou zákazky je poskytnutie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetuzákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené vslovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Obec Zbehy
Kompostéry pre obec Zbehy   
Predmetom zákazky je dodávka záhradných kompostérov do domácností v obci Zbehy v celkovom počte 850 ks o objeme do 1 000 l, kategórie 4, informačných letákov v počte 850 ks, zaškolenia personálu a všetkých nákladov spojených s dodávkou vrátane dopravy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodanie reklamných a darčekových predmetov   
Predmetom zákazky je dodávka reklamných a darčekových predmetov pre Ministerstvo životného prostredia SR zaúčelom zvýšenia povedomia o Operačnom programe Kvalita životného prostredia, Nadnárodnom programe LIFE,Finančnom mechanizme EHP a Nórskom finančnom mechanizme, ako aj samotného ministerstva, vrátane súvisiacichslužieb, ktorými sa rozumie najmä potlač (rôzne druhy potlače, ktoré sú bližšie uvedené v Opise predmetu zákazky),doprava na miesto dodania a vyloženie na mieste dodania. Predpokladané množstvo a rozsah predmetu zákazky počas doby trvania Rámcovej dohody je podrobne uvedené vSúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Obec Rohožník
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním   
Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologickyrozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Šuňava
Nákup záhradných kompostérov   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto určenia) - dodávka záhradnýchkompostérov na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu kompostovaním. Bližšie informáciesú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Vysoká pri Morave
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Vysoká pri Morave   
Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologickyrozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Združenie obci mikroregiónu BOROLO
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním BOROLO   
Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologickyrozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Horné Orešany
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Horné Orešany   
Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologickyrozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie