Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 132 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
MES Sečovce - rekonštrukcia   
Existujúca budova slúži ako administratívno-prevádzková budova k expedičnému skladu dreva v Sečovciach. Budova jeobdĺžnikového tvaru s plochou strechou. V danom objekte je nutná komplexná rekonštrukcia vzhľadom na vek stavby ajna to, že na danej stavbe neboli prevedené výraznejšie rekonštrukčné práce. Hlavné rekonštrukčné práce pozostávajúnajmä z realizácie dreveného krovu a novej plechovej krytiny, výmeny doteraz nevymenených okenných konštrukcií zanové plastové a výmeny existujúcich plechových vrát za nové sekčné. Opravy v interiéroch, nové nášľapné vrstvypodláh, nové maľby na stenách a stopoch, nové interiérové dvere. V exteriéry nový fasádna farba, nový obklad sokla.Ďalej bude vymenená kompletne celá elektoinštalácia a ústredné vykurovanie (okrem priestorov a bytu správcu, kde touž bolo zrealizované). Budú osadené nové zariaďovacie predmety. ES Sečovce po dlhoročnej prevádzke, jeho spevnenéplochy severná časť - sú opotrebované. Pri rozsiahlom obrate dreva ročne na tomto ES je potrebné nevyužívanú severnúčasť opraviť a zároveň zriadiť zábrany proti zgúľaniu surového dreva. Dokumentácia stavebných objektov SO-01 Hlavná budova dielASR - architektonicko-stavebné riešenie ZTI - zdravotechnické inštalácie ELI - elektrotechnické inštalácie ÚVK Ústredne vykurovanie SO-02 Spevnené plochy SO-03 Parkovisko
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Tvrdomestice
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Tvrdomestice   
Stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Tvrdomestice v rozsahu danomprojektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Veľká Čausa
Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Veľká Čausa   
Stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci VeľkáČausa v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Bohdanovce
Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Bohdanovce - dokončenie   
Predmetom zákazky sú stavebné práce pod názvom "Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Bohdanovce - dokončenie". Predmetzákazky pozostáva z dokončenia výstavby novej samostatne stojacej telocvične.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Horné Štitáre
Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného domu Horné Štitáre   
Stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti objektu obecného domu v obci Horné Štitáre, parcela č. 30 v rozsahu danom technickou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Hajná Nová Ves
Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Hajná Nová Ves   
Stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu na adrese Hajná Nová Ves 76, parcely č. 94/1,94/2 v rozsahu danom technickou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Bratislavské bábkové divadlo
Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a dostavba objektu Bratislavského bábkového divadla na Dunajskej ulici vBratislave. Rekonštrukcia spočíva v demolácii jestvujúcich priestorov šatní hercov a skladových priestorov za javiskom aráta s výstavbou potrebných priestorov ako šatne hercov, sociálne zariadenia, skladové priestory a miestnosť na nácvikv mieste pôvodnej stavby. Pozemok je kompletne zastavaný. Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena okien a dverí nauličnej fasáde a úprava omietok. Delenie okien bude zachované. Farebnosť jestvujúcej uličnej fasády je nevyhovujúca,projekt uvažuje z novým farebným riešením fasády. V hlavnej a zadnej časti objektu sa robia zásahy v úrovni základov,1.NP a 2.NP, pričom sa menia aj konštrukcie striech. V prednej časti objektu sa nerobia statické zásahy do konštrukcieokrem výmeny krytiny a poškodených častí krovu na 4.NP.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Sociálna poisťovňa, ústredie
Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava - obnova budovy   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na základe projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. arch. JánRusnák, PRO-POLY, Jovická 2, 048 01 Rožňava, v súlade s rozhodnutím stavebného úradu Mesta Rožňava (stavebnépovolenia č. 4843/2015-63937-VYST-Šm zo dňa 22.12.2015 a č. 388/2016-17634-VYST zo dňa 16.3.2016), územnýmrozhodnutím (č. 5899/2015-58090-VYST-Šm zo dňa 18.11.2015), rozhodnutím, ktorým bol udelený súhlas na výrubdrevín a s tým súvisiace povinnosti (č. sp. 5418/2013-45622-VYST zo dňa 30.09.2013) a na toto rozhodnutienadväzujúcim rozhodnutím (č. sp. 5488/2016-52376-VYST zo dňa 27.10.2016), v súlade s Harmonogramom vecného,časového a finančného plnenia uvedeným v prílohe č. 9 k zmluve a za podmienok dohodnutých v zmluve.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profileverejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Košický samosprávny kraj
Rekonštrukcia a oprava striech budov vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja   
Rekonštrukcia dvoch striech v zmysle príslušných technických dokumentácií a podkladov na budovách vo vlastníctveverejného obstarávateľa.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Mesto Partizánske
Rekonštrukcia valbových striech budov ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia valbových striech budov základnej školy, ktorá pozostáva z výmeny pôvodnej strešnej krytiny za krytinu z poplastovaného tvarovaného plechu, demontáže jestvujúcich a montáže nových strešných lát, montáže parozábrany a tepelnej izolácie, nových rín a oplechovania - lemovacie a ukončujúce prvky strešného plášťa (strešné zvody zostávajú pôvodné), montáže nového bleskozvodu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ruskov, Muničný sklad, b.č. 3, 10, 11 - oprava strechy – RŠÚ   
Ruskov, Muničný sklad, b.č. 3, 10, 11 - oprava strechy – RŠÚ
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Veľká Čausa
Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Veľká Čausa   
Stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Veľká Čausa v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Tvrdomestice
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Tvrdomestice   
Stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Tvrdomestice v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Mesto Ružomberok
Oprava strechy ZŠ Dončova   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vedúcich k výmene strechy na Základnej škole v Ružomberku,Dončova ulica v rozsahu podľa časti B Opis predmetu zákazky a projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťousúťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Sociálna poisťovňa, ústredie
Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ulici v Bratislave   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na základe projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou APROX, spol.s.r.o., Moskovská 7, 811 08 Bratislava a stavebného povolenia vydaného Stavebným úradom, Mestská časťBratislava Ružinov a za podmienok dohodnutých v zmluve o dielo.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré súzverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie