Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 176 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Stavebné úpravy, zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení administratívnej budovy SC ŽSK, Martin   
Stavebné úpravy, zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení administratívnejbudovy SC ŽSK, Martin podľa projektovej dokumentácie vypracovanej IKARCH s.r.o., Vysokoškolákov 1759/5, 010 08Žilina pod názvom STAVEBNÉ ÚPRAVY ZATEPLENIE OBVODOVÉHO A STREŠNÉHO PLÁŠŤA, VÝMENA OKIEN,REKONŠTRUKCIA HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY SC ŽSK, Martin, č. par. 3065/4. SC ŽSK,ZÁVOD TURIEC, STREDISKO MARTIN, Kollárova 94, 036 01 Martin .  Účelom navrhovaných stavebných prác sú stavebné úpravy administratívnej budovy, ktorá je súčasťou SC ŽSK, závodTuriec - Stredisko Martin. Stavba je umiestnená v zastavanom území obce na parcele č. 3065/4. Prístup k objektu je cezareál, ktorý je napojený na Kollárovu ulicu (z východnej strany). Terén je rovinatý.  Objekt slúži ako administratívna budova a bol postavený v 60-tych rokoch. Je samostatne voľne stojaci. Má 3 nadzemnépodlažia, bez suterénu a plochú strechu. Hlavný stup je situovaný z JZ strany.   Konkrétne sa zateplí obvodová stena a strecha. Na streche sa odkvapový systém nahradí za nový, rovnako ako výlez aoplechovania. Vymenia sa vchodové dvere. Vybúra sa sklobetónová stena a nahradí sa presklenou fasádou.  V interiéri sa na 2.NP rozšíri hygienické zázemie o jedno WC s predsieňou. Na 3.NP sa vybúrajú priečky a vymurujú sanové, čím sa vytvorí priestor pre sprchu a WC s predsieňou. Vo všetkých riešených miestnostiach sa odstránia dvere,pôvodné obklady, omietky, nášľapná vrstva podlahy, zariaďovacie predmety a nahradia sa novými. Všetky prípojky verejných sietí ostanú zachované. Stavebný odpad bude zhromažďovaný do zberného kontajnera a 1/2 likvidovaný predpísaným spôsobom (odvoz na legálnu skládku). Objekt nemá negatívny vplyv na životné prostredie.  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladov a v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Základná škola Pavla Marcelyho
Zvýšenie energetickej účinnosti efektívnosti pavilónov ZŠ Drieňová 16, Bratislava   
Predmetom zakazky je vystavba diela podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer a v súlade so stavebnýmpovolením. V prípade požiadavky verejného obstarávateľa bude súčasťou zákazky aj zastupovanie verejnéhoobstarávateľa v konaní o kolaudácii diela vedenom na príslušnom orgáne verejnej moci.   Predmetom zákazky je realizácia zateplenia obvodového a strešného plášťa podľa realizačnej projektovej dokumentácieZateplenie Pavilónov ZŠ Drieňová 16, Bratislava, spracovateľ Ing Tököly, spracovaná v 05.2017 a aktualizovaná11/2018. Účel stavby je zníženie energetickej náročnosti stavby zateplením obvodového a strešného plášťa. Predmetomstavebných prác bude  1) zateplenie obvodového plášťa objektov SO-01 Pavilón A - pavilón učební SO-02 Pavilón B - pavilón telocvične, 2) zhotovenie novej hydroizolácie a zateplenie strechy SO-01 Pavilón A - pavilón učební, 3)výmena klampiarskych konštrukcií vrátane oplechovania parapetov, nový bleskozvod, nové odkvapové chodníky.   Parametre zatepľovacieho systému sú uvedené v projektovej dokumentácií, použitý ekvivalentný zatepľovací systémmusí spĺňať uvedené parametre. Verejný obstarávateľ požaduje vyhlásenie o parametroch DoP-SK a Zloženie systému avýrobcovia komponentov podľa ETA.  Uspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi požadovanú dokumentáciu podľa zákona č. 133/2013 Z.z. v zneníneskorších predpisov. Stavebný výrobok bude označený od výrobcu značkou zhody a sprievodnými údajmi. Vonkajšíkontaktný zatepľovací systém s XPS a MW bude označený značkou CE.  1/5  Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný.  Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produktkonkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom aleboekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie budespĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorésú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť ajekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. To isté platí aj vtedy, ak je niekde v projektovej dokumentáciíuvedený konkrétny názov výrobku.  Projektová dokumentácia, výkaz, výmer a stavebné povolenie tvori Prilohu c.2 sutaznych podkladov.   Podrobné podmienky realizácie predmetu zákazky je vymedzené v časti Prílohe č.3 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Rekonštrukcia strechy - stará pôrodnica, FNsP Prešov   
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Rekonštrukcia strechy-stará pôrodnica,FNsP Prešov v rozsahu podľa projektovejdokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú v prílohe č.7 SP a v nej popísanej stavebno-technickej dokumentácie.Účelomrekonštrukcie/obnovy strešného plášťa budovy je sanácia strešnej krytiny a súvisiacich prvkov ako celku z hľadiskanepriaznivých deformácií podstrešných nosných drevených konštrukcií, degradácie pálenej krytiny, vlhkostných atepelno-technických pomerov obalových konštrukcií strechy.Súčasťou obnovy budovy je komplexná výmena strešnejkrytiny, klampiarskych prvkov, podstrešných nosných prvkov (laťovanie a konralaty),obnova vystupujúcich vikierovýchkonštrukcií vrátane výmeny okien, dotknutých vnútorných dverí a návrh nového aktívneho bleskozvodu.Objekt jenapojený podzemnými prípojkami napojený na elektrickú sieť, plynovod a verejný vodovod a kanalizáciu.Pre potrebyrealizácie zemnenia zvodov bleskozvodu je nutné vytýčiť podzemné inžinierske siete.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Sociálna poisťovňa, ústredie
Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca - modernizácia a zateplenie budovy   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na základe projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosťABUDETO s.r.o., Sládkovičova ulica 2876/2a, 022 01 Čadca, Ing. arch. Stanislav Sýkora v súlade so stavebnýmpovolením vydaným Mestom Čadca (č. j. VD/5372/2017/Mu zo dňa 18.10.2017) a za podmienok dohodnutých vzmluve. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a B.2 súťažných podkladov, ktoré sú uverejnené v profileverejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanomÚradom pre verejné obstarávanie dostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a verejnýobstarávateľ k nim poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia výzvy napredkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica   
Revízia vážskej kaskády pozostávajúca z 13 stavebných objektov. Druh stavby revízia oprava, práce charakteru stavebnej údržby vodného diela  Rozsah Stredovážska kaskáda km 0,000 km 28,280 -pravostranné prítoky v záustných tratiach do kanálov -vodná nádrž Hričov -dotknutý úsek Váh v km 254,80 217,00
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Veľká Čausa
Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Veľká Čausa   
Stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Veľká Čausa v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
SKL MECHANIC s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy SKL MECHANIC - Pôtor   
Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej efektívnosti zateplením a výmenou výplňových konštrukcií riešeného objektu. Riešený objekt je situovaný v uzavretom areály investora, jedná sa o dva celky, ktoré sú navzájom prepojené dvojkrídlovými personálnymi dvermi a zásobovacou komunikačnou chodbou. Prvý celok - jednopodlažný objekt s obdĺžnikovým pôdorysným tvarom, rozdelený na tri dilatačné celky 12 + 36 + 12m, pričom dilatácia medzi celkami je 50mm. Druhý celok predstavuje dvojpodlažnú prístavbu obdĺžnikového pôdorysného tvaru.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Trenčín –Kubrá,Muničný sklad, b.č. 36 –oprava strechy“ –(RŠÚ)   
Predmetom zákazky je výmena živičnej krytiny orozmere 821m2 .Pôvodné vrstvy asfaltovej krytiny je nutné odstrániť(cca 5 vrstiev), očistiť povrchy strechy (podklad), prípadne vyrovnať nerovnosti pre uloženie fólie, aby nedošlo kjej poškodeniu.Pred začatím prác je treba odstrániť betónové stĺpiky pôvodnej bleskozvodnej sústavy (21ks). Nová krytina bude riešená povlakovou izolačnou fóliou hr. min.1,5mm, vrátane podkladu zgeotextílie akotvenia.Cez strešnú rovinu prestupuje 20ks odvetrávacích potrubí. Klampiarske prvky sú poškodené (skorodované), nespĺňajú funkciu odvodnenia strechy.Je potrebná výmena 137m pododkvapových žľabov, 18m dažďových zvodov, 144m oplechovania okrajov strechy okapovým poplastovaným plechom hr.0,6mm, 28m oplechovanie štítov záveternou lištou a22m montáž uholníkov kzvislej stene zpoplastovaného plechu. Súčasťou prác je demontáž aspätná montáž bleskozvodnej sústavy svyhotovením revíznej správy aodvoz vzniknutého odpadu na skládku suskladnením.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb zváranie pri výmene koľajníc a výhybkových súčastí, regenerácia srdcovieka jazykov, zriaďovanie a údržba bezstykovej koľaje, zhotovenie a implementácia ambulantných lepených izolovanýchstykov (ALIS) a ambulantných montovaných izolovaných stykov (AMIS), odstraňovanie nedostatkov vzniknutých vprevádzke a po mimoriadnych udalostiach v lehotách stanovených predpisovými ustanoveniami a ďalšie súvisiacečinnosti, vykonávané v zmysle interných predpisov obstarávateľa a vyplývajúcich z platných právnych predpisov anoriem, pričom tieto nie je možné vykonávať bez zvárania.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Mesto Zvolen
Obnova severného priečelia (oprava strmej časti strechy) hlavnej haly Zimného štadióna súp. č. 2292 vo Zvolene   
Obnova severného priečelia predstavuje výmenu strešnej krytiny na severnej strmej časti strechy. Strmosť strechy(odklon o 21° od zvislice) je taká významná, že túto časť strechy je možné považovať za priečelie.Stavebné prácepredstavujú odstránenie existujúcej strešnej krytiny vrátane pôvodných vrstiev strešného plášťa a návrh novéhostrešného plášťa. Navrhovaný strešný plášť bude celistvý, kompaktný, v jednej ploche bez vytvárania zbytočnýchreliéfov z plechovou krytinou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
ÚVTOS Košice-Šaca
Oprava striech objektov v ÚVTOS Košice-Šaca   
Oprava striech objektov v ÚVTOS Košice-Šaca
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
A.G.E.S. s.r.o. Olcnava
Inovácia procesu brúsenia kovových dielov v spoločnosti A.G.E.S. Olcnava s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov LC 1 Rovinná brúska brúska určená na brúsenie na plocho LC 2 Univerzálna hrotová brúska s CNC riadením brúska určená na brúsenia na guľato Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Okresný súd Bratislava V
Oprava porúch administratívnej budovy - Okresný súd Bratislava-V   
Na objekte administratívnej budovy Okresného súdu Bratislava V sa nachádza viacero nedostatkov, chýb a porúch. To všetko spôsobuje degradačný stav. Ich komplexné odstránenie vedie k zaisteniu požadovaného stavu strešných, obvodových a súvisiacich konštrukcií. Na základe obhliadky skutočného stavu riešeného objektu administratívnej budovy Okresného súdu Bratislava V, preštudovania podkladov, fotodokumentácie a potrebných meraní pomocou impedančnej defektoskopie sú navrhnuté opravy nasledovných častí OBNOVA ČASŤ 1. STRECHA , SVETLÍK+ ODKVAPOVÝ SYSTÉM, BLOK A a C OBNOVA ČASŤ 2. STRECHA BLOK B OBNOVA ČASŤ 3. PODHĽAD VSTUPU BLOK A a C OBNOVA ČASŤ 4. OBNOVA ČELNEJ FASÁDY - JV OBNOVA ČASŤ 5. OBNOVA FASÁDY JZ, blok C OBNOVA ČASŤ 6. OBNOVA ZADNEJ FASÁDY SZ , BLOK A a C OBNOVA ČASŤ 7. OBNOVA FASÁDY SV OBNOVA ČASŤ 8. OBNOVA FASÁDY BLOKU B
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Základná škola Pavla Marcelyho
Zateplenie Pavilónov ZŠ Drieňova 16   
Predmetom zákazky je realizácia zateplenia podľa realizačnej projektovej dokumentácie Zateplenie Pavilónov ZŠ Drieňova 16, Bratislava , spracovateľ Ing Tokoly, spracovaná v 05.2017 a aktualizovanej 11/2018 .  Predmetom stavebných úprav bude zateplenie obvodového plášťa objektov SO-01 Pavilón A - pavilón učební SO-02 Pavilón B - pavilón telocvične a nová hydroizolácia a zateplenie strechy SO-01 Pavilón A - pavilón učební, Výmena klampiarskych konštrukcií vrátane oplechovania parapetov, nový bleskozvod, nové odkvapové chodníky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Mesto Zvolen
Obnova severného priečelia (oprava strmej časti strechy) hlavnej haly Zimného štadióna súp. č. 2292 vo Zvolene   
Predmetom obstarávania sú stavebné práce na Obnove severného priečelia hlavnej haly Zimného štadióna vo Zvolene. Obnova severného priečelia predstavuje výmenu strešnej krytiny na severnej strmej časti strechy. Strmosť strechy(odklon o 21° od zvislice) je taká významná, že túto časť strechy je možné považovať za priečelie. V súčasnosti strešnúkrytinu tejto časti strechy tvoria min. 3 druhy plechových krytín a v jej ploche sú zadebnené okná falošné.  Plošné rozmery predmetnej časti strechy sú 84,75 m x 14,44 m.  Hrebeň strechy je vo výške 25,7 m od terénu. Požadovaný rozsah prác je riešený a popísaný v projekte stavby pre realizáciu Obnova severného priečelia hlavnej halyZimného štadióna vo Zvolene, spracovateľa Ing. Henrich Pitoňák, november 2016. Projektová dokumentácia obnovy severného priečelia rieši odstránenie existujúcej strešnej krytiny vrátane pôvodnýchvrstiev strešného plášťa a návrh nového strešného plášťa. Navrhovaný strešný plášť bude celistvý, kompaktný, v jednejploche bez vytvárania zbytočných reliéfov (falošných okien) a jeho pohľadovú vrchnú vrstvu bude tvoriť strešnáplechová krytina z plechových strešných panelov Prefa FX 12, svetlosivá farba č. 7, povrch P.10 s dizajnovým efektomprelamovania na paneloch alebo ekvivalent.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie