Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania zateplenie zobrazujem 115 z 1465 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Dubnica nad Váhom
Zateplenie objektu polikliniky   
Projekt rieši stavbu Zateplenie objektu polikliniky v Dubnici nad Váhom na základe požiadaviek investora. Zateplenie astavebné úpravy spojené s touto stavebnou činnosťou na objekte polikliniky v Dubnici nad Váhom, sa budú realizovaťna ulici Pod hájom v Dubnici nad Váhom. Viac uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
MiF, s. r. o.
Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti MiF, s.r.o.   
Predmetom zákazky je zateplenie celého jestvujúceho prevádzkovo-výrobného objektu, slúžiaceho na výrobu tlačiarenských predlôh, ktorá pozostáva z administratívnej a výrobnej časti a s tým spojené stavebné úpravy.
Stavebné práce
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa
Zateplenie obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C   
Objekt SO 01 Pavilón C je to vstupný objekt pre celý komplex Domova pre seniorov v Starej Ľubovni. Objekt jejednopodlažný v jednej časti dvojpodlažný s využitým podkrovím. Objekt SO 02 Pavilón A je to ubytovací objekt Domova pre seniorov v Starej Ľubovni.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
AB OZ Košice - zateplenie a obnova fasády   
Administratívna budova je 5 podlažný objekt podpivničený, osadený v uličnej zástavbe orientovaný pozdĺžnou osousever-juh, na ktorú naväzujú do dvora objekty kuchyne a zasadačky. Predmetom rekonštrukcie je zateplenie objektuadministratívnej budovy kontaktným zatepľovacím systémom pomocou minerálnych dosiek. Povrchová úprava fasádynadzemných podlaží s pôvodným keramickým obkladom budú riešené odvetrávanou fasádou z vláknocementovýchdosiek hr.8mm, kotvených na hliníkový rošt, medziokenné piliere budú riešené doskami typu FUNDERMAX CREEK0927NT kotvenými na hliníkovom rošte. Špecifikácia obkladových dosiek obklad z vláknocementovýchveľkoformátových dosiek EQIUTONE NATURE hr. 8mm prefarbených do hmoty, s transparentnou (polotransparentnou)povrchovou úpravou a viditeľnou štruktúrou vlákien, farba N359. Materiál triedy reakcie na oheň A2 - s1,d0, pevnostnátrieda 4, klasifikácia trvanlivosti A. Zateplenie strechy bude doplnené minerálnymi doskami o hrúbke 200mm napôvodnej konštrukcii a ako krytinu navrhujeme použiť hydroizolačnú fóliu FATRAFOL + tatratex s vytvorením novéhoodvodnenia a odvetrania vnútorných rozvodov budovy. Taktiež z pôvodnej dvojpodlažnej skladovej haly je potrebnévytvoriť prvé poschodie na garáž pre 8 osobných vozidiel a druhé poschodie na skladové priestory. Súčasťou stavby jevýmena oplotenia zo západnej strany pri vstupe do areálu, osadenie brány z oceľových profilov. Obnova kamennéhomúra na východnej strane.  Nakoľko sa jedná o revíziu projektovej dokumentácie z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu dodávateľa stavebnýchprác, sú v projektovej dokumentácií zapracované zmeny a stavebné práce, ktoré už boli zrealizované a ktoré je potrebnézrealizovať.   ČLENENIE STAVBY - STAVEBNÉ OBJEKTY SO 01 AB OZ KOŠICE  1/4 SO 02 GARÁŽE SO 03 TERÉNNE ÚPRAVY SO 04 VODÁRENSKÝ OBJEKT /studňa/  Cenová ponuka musí obsahovať všetky náklady spojené s vykonaním diela, ako dopravu a skladovanie všetkýchmateriálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako ajstavebný prúd, stavebná voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné značenie prípadné zabratie verejných priestorova poplatky s tým spojené a pod.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Spojená škola internátna
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy B Spojenej školy internátnej v Michalovciach - zateplenie stien a strechyobjektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV, vzduchotechniky a elektroinštalácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Brestov
Zateplenie budovy kultúrneho domu a obecného úradu Brestov   
Zateplenie budovy kultúrneho domu a obecného úradu Brestov. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súťažnýchpodkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Jakubovany
Zateplenie budovy obecného úradu s kultúrnym domom   
Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia, zateplenie a celkové zníženie energetickej náročnosti obecného úradu akultúrneho domu v obci Jakubovany. Predmet zákazky je podrobne vymedzený vo výkaze výmer a projektovejdokumentácii, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Jakubovany
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Jakubovany   
Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia, zateplenie a celkové zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obciJakubovany. Predmet zákazky je podrobne vymedzený vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii, ktoré tvoria prílohysúťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Svätý Peter
Zateplenie školskej budovy pre primárne vzdelávanie a Pavilónu mimoškolskej starostlivosti v obci Svätý Peter   
Predmetom zákazky je realizácia Projekt Zateplenie školskej budovy pre primárne vzdelávanie a Pavilónu mimoškolskejstarostlivosti v obci Svätý Peter
Stavebné práce
Stredná odborná škola obchodu a služieb
SOŠ OaS Nová Baňa – rekonštrukcia objektu SO 02 – zníženie energetickej náročnosti   
Predmetom zákazky sú stavebné práce - zníženie energetickej náročnosti objektu stravovacieho zariadenia SO 02.  Účelom stavby bude zateplenie priestoru krovu výmena strešnej krytiny zateplenie fasády realizácia bleskozvodov hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia rekonštrukcia svetiel
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
SC ŽSK, Závod Horné Považie, Stredisko Rajec - Rekonštrukcia administratívnej budovy a garáží   
SC ŽSK, Závod Horné Považie, Stredisko Rajec - Rekonštrukcia administratívnej budovy a garáží podľa projektovej dokumentácie vypracovanej alfa PROJEKT, s.r.o., Borová 3179/21, Žilina pod názvom "Rekonštrukcia administratívnej budovy a garáží - Rajec".  Predmetom riešenej projektovej dokumentácie sú stavebné úpravy strediska v Rajci. Úpravami dôjde k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budovy, zabezpečí sa vyhovujúci technický stav strechy a medzistrešného priestoru, zvýši sakomfort užívania budovy.  Strešná krytina je v nevyhovojúcom stave a je potrebné ju vymeniť. Potrebné je taktiež vymeniť poškodené dosky z plného debnenia, predpokladá sa cca 30%. Potrebné je vymeniť kompletne dažďové zvody. Potrebné je vymeniť poškodené záveterné lišty a odkvapové plechy. Je navrhnuté zateplenie strešnej konštrukcie.  Bližšie uvedené v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Žilinský samosprávny kraj
Obnova SPŠ stavebnej v Žiline – zateplenie a výmena okien, SO 03 – Odborné učebne a laboratória C; SPŠ stavebná v Žiline – stavebné úpravy objektu odborných učební a laboratórií   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na objektoch B a C, navrhnuté stavebné úpravy riešia nedostatky vtepelnotechnickej, energetickej a hygienickej oblasti a debarierizáciu. Predmetom zákazky nie je dodávka a montážschodolezu. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Nový Život
Rekonštrukcia MŠ v Tonkovciach   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy. Počas rekonštrukcie budú vykonané bežné stavebné práce akovýmena výplní otvorov, zateplenie objektu, kompletná výmene systému ÚK vrátane zdroja tepla, vyregulovanievykurovacej sústavy, kompletná výmene zdravotechnických zariadení, rozvodov a elektroinštalácii vrátane bleskozvodu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
ODEVA, spol. s r.o. Lipany
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly ODEVA, spol. s r. o. Lipany   
Hlavným účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti 3.NP výrobnej haly spoločnosti ODEVA, spol. s r.o. Projektrieši zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmenu pôvodných výplňových konštrukcií a s týmsúvisiace stavebné úpravy a výmenu pôvodných osvetľovacích telies za nové na úrovni 3.NP.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Humenné
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objektoch MŠ na Partizánskej ulici č. 20 a 22 v nasledovnom členení SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 22 Humenné, ktorý pozostáva z Zateplenie stien Zateplenie strechy a stropu Výmena okien a dveri Ostatné práce Ostatné práce pri zateplení stien Bezbariérový vstup Ústredné kúrenie Vetranie s rekuperáciou tepla Elektroinštalácia Bleskozvod Zdravotechnika SO 02 - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 Humenné, ktorý pozostáva z Zateplenie stien Zateplenie strechy a stropu Výmena okien a dveri Ostatné práce Ostatné práce pri zateplení stien Bezbariérový vstup Ústredné kúrenie Vetranie s rekuperáciou tepla Elektroinštalácia Bleskozvod Zdravotechnika
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie