Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania zateplenie zobrazujem 115 z 1305 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Trebišov
Obnova mestskej plavárne – II. etapa   
Predmetom zákazky je obnova objektu mestskej plavárne, ktorá predpokladá zníženie energetickej náročnosti objektu azahŕňa zateplenie fasád, opravu striech, výmenu výplňových konštrukcií. Ďalej predpokladá sanáciu nosných ŽB prvkov vstrešnom plášti (strešných panelov), ŽB rámu pod bazénom. Ďalej sú navrhované dispozičné úpravy šatní s celkovouúpravou týchto priestorov a priestorov v bazénovej hale.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Bardoňovo
Obnova budovy MŠ   
Rekonštrukcia objektu, v ktorom obec prevádzkuje materskú školu. Zahŕňa zateplenie obvodového plášťa, výmenustrešného plášťa, výmenu vonkajších výplní otvorov, ústredné kúrenie, zdravo-techniku a elektroinštalácie.
Stavebné práce
Mesto Stará Ľubovňa
Obchodný dom   
Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi stavebné práce v rozsahu podľa projektovejdokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 7 týchto súťažných podkladov, za účelom zníženia energetickej náročnosti objektuOD Družba. Projektová dokumentácia pozostáva zo 7 častí 1.Zateplenie obvodového plášťa 2.Zateplenie plochej strechy  3.Výmenu transparentných konštrukcií obvodového plášťa 4.Výmenu termostatických ventilov 5.Výmenu lokálnych nehospodárnych ohrievačov teplej vody 6.Odstránenie vzlínajúcej vlhkosti obvodového plášťa v styku so zeminou, resp. spevnenými plochami 7.Návrh novej bleskozvodnej sústavy objektu  Podrobná špecifikácia celkového predmetu zákazky je uvedená v Časti B.1 Opis predmetu zákazky a Časti B.2 Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky týchto SP.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno
Modernizácia budovy – výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Švošov
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Švošov   
Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy. Vrámci projektu sa uskutočnia stavebné práce, ktoré sa týkajú komplexného riešenia tepelnej ochrany budovy s nastavením tepelno- technických parametrov obalových konštrukcií na normou stanovené požiadavky. Uskutoční sa rekonštrukcia strešnej konštrukcie so zapletením, rekonštrukcia stropnej konštrukcie so zapletením, zateplenie obalových konštrukcií stien objektu a výmenou všetkých okenných adverných konštrukcií v rátane nutného príslušenstva, rekonštrukcia vzduchotechniky /rekuperácie/, rekonštrukcia vnútorných rozvodov vody, vykurovacej sústavy a výmena rozvodov vykurovacej sústavy vrátane existujúceho kotla na uhlie na nový kotol pre spaľovanie biomasy,rekonštrukcia rozvodovNN elektro, rekonštrukcia osvetlenia a pre úplné zníženie el. energie je na streche riešená FVE dodávajúca energiu.Podrobnejšie informácie sú uvedené vprojektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
INVEST SERVIS, s.r.o.
IS-1_Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestoroch INVEST SERVIS s.r.o.   
Rekonštrukcia výrobnej haly v katastrálnom území Klasov v rozsahu zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, dvería vrát za kvalitatívne lepšie v obvodovom plášti, zateplenie strechy vrátane klampiarskych prvkov. Zákazka realizovaná v sytéme EVO ver. 18.0
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Domov sociálnych služieb
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS „SLATINKA“ stavebný objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti ObjektuDSS, ul. J. D. Matejovie č.7, Lučenec - zachovanie pôvodného účelu, a to v dvoch samostatných bytových jednotkáchspolu s kapacitou 12 miest (3 x 2 posteľové izby v každej domácnosti) na celoročný pobyt pre prijímateľov sociálnejslužby s mentálnym postihnutím s vysokou mierou podpory. Súčasťou budú priestory pre návštevy a pre personál.   Hlavné stavebné úpravy sa budú týkať dispozičných zmien na pôvodných podlažiach, vybudovania nového zobytnenéhopodkrovia na III. N.P. vrátane nového stropu nad II. N.P. a novej strechy, vyriešenia bezbariérového prístupu do I. N.P.objektu a prepojenie I. N.P. s II. a III. N.P. novovybudovaným vnútorným výťahom.  Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií. Systém vykurovania zostáva 1/4 pôvodný, t.j. ústredné teplovodné s plynovým kotlom ako zdrojom tepla, len sa zrekonštruuje nanovo s novýmplynovým kondenzačným kotlom. Na prípravu TUV bude slúžiť externý teplovodný zásobníkový ohrievač objemu 300l.Proti tepelným stratám bude potrubie hlavných rozvodov opatrené TI hr.20mm.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 14   
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti školskej budovy. Realizáciou zámeru a jehovýtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je výmena výplni otvorov, zatepleniestropu do nevykurovaného priestoru, zateplenie fasády, rekonštrukcia strechy, bleskozvod a uzemnenie, osvetlenie anapojenie technológii, prípojka NN, vzduchotechnika, vykurovanie, zdravotechnika. Dispozičné riešenie sa týmtoinvestičným zámerom nemení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Domov sociálnych služieb
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS „SLATINKA“ stavebný objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti ObjektuDSS, ul. Zvolenská č. 9, Vidiná - pôvodného zariadenia stavebnými a dispozičnými úpravami pri zachovaní formysociálnych služieb (SS) pre týždenný pobyt (TP) vytvoriť dve samostatné bytové jednotky s kapacitou po 5 prijímateľovsociálnych služieb s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia. Do stavebno-technického riešenia súvisiaceho sopatreniami energetickej efektívnosti budovy je zahrnuté zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, výmenaotvorových konštrukcií, zateplenie podlahy a všetky vrátane všetkých náležitostí v zmysle projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
CSS PARK, Čadca - stavebné úpravy a dobudovanie lôžkového výťahu   
Predmetom zákazky CSS PARK, Čadca - stavebné úpravy a dobudovanie lôžkového výťahu sú stavebné pozostávajúce zkomunikačného prepojenia blokov na 5. - 8. NP, zateplenie objektu, prístavba vstupných priestorov s bezbariérovýmvstupom a prístavba lôžkového výťahu v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie a zmluvnýchpodmienok. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, vprojektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Lehnice
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice   
Predmetom zákazky je v 1. ETAPE komplexná rekonštrukcia objektu v rozsahu 1. nadzemného podlažia s využitímdoteraz nevyužívaných častí objektu, zateplenie a obnova fasády.  Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Domov sociálnych služieb
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ZPB (Zariadenie podporovaného bývania), ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti ObjektuDSS SLATINKA, ZPB (Zariadenie podporovaného bývania), ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec - pôvodného zariadeniastavebnými a dispozičnými úpravami rozšíriť kapacity na bývanie, a to hlavne v novovybudovanom podkroví objektu.Poskytovanie bývania bude na zrekonštruovanom I. N.P. pre 6 prijímateľov (SS) a na II. N. P. tiež pre 6 prijímateľov(SS), Súčasne sa ponechá zázemie pre personál so samostatným vstupom. Do stavebno-technického riešeniasúvisiaceho s opatreniami energetickej efektívnosti budovy je zahrnuté zateplenie obvodového plášťa, zatepleniestrešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy a technologické opatrenia vrátane všetkýchnáležitostí v zmysle projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Domov sociálnych služieb
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázusova č. 138/22, Lučenec   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti ObjektuDSS SLATINKA, Rázusova č.138/22, Lučenec - pôvodného objektu stavebnými a dispozičnými úpravami zmeniť účelvyužitia na špecializované zariadenie pre prijímateľov sociálnej služby s najvyššou mierou podpory s mentálnym,telesným a viacnásobným postihnutím a všetky náležitosti v zmysle projektovej dokumentácie. Po rekonštrukcii vobjekte budú poskytované ubytovacie sociálne služby (SS) v dvoch bytových jednotkách s kapacitou spolu 12 miest. Dostavebno - technického riešenia súvisiaceho s opatreniami energetickej efektívnosti budovy je zahrnuté zateplenieobvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy a technologickéopatrenia vrátane všetkých náležitostí v zmysle projektovej dokumentácie.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej aj SP)a v prílohách týchto SP. 1/4
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 12   
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti školskej budovy. Realizáciou zámeru a jehovýtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je výmena výplni otvorov, zatepleniestropu do nevykurovaného priestoru, zateplenie fasády, rekonštrukcia strechy, bleskozvod a uzemnenie, osvetlenie anapojenie technológii, prípojka NN, vzduchotechnika, vykurovanie, zdravotechnika. Dispozičné riešenie sa týmtoinvestičným zámerom nemení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
Modernizácia objektu školy Dizajnu   
Predmetom zákazky Modernizácia objektu školy dizajnu sú stavebné úpravy objektu budovy školy, zateplenie fasády objektu , realizácia skladby zateplenej strechy, dosiahnutie bezbariérovosti, udržiavace práce pre vnútorné interiéry objektu, práce pre zlepšených technického zázemia a vybavenia objektu v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie