Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania zateplenie zobrazujem 115 z 1209 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SKLOTEXTÍLIE Revúca s.r.o.
ZATEPLENIE HÁL NA SKLOTEXTILNÚ MRIEŽKU   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na 2 výrobných halách, zamerané na rekonštrukciu a zníženie energetickejnáročnosti. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovejdokumentácii stavby.
Stavebné práce
Obec Bardoňovo
Obnova budovy MŠ   
Rekonštrukcia objektu, v ktorom obec prevádzkujem materskú školu. Zahŕňa zateplenie obvodového plášťa, výmenustrešného plášťa, výmenu vonkajších výplní otvorov, ústredné kúrenie, zdravo-techniku a elektroinštalácie.
Stavebné práce
Stredná odborná škola záhradnícka
„Rekonštrukcia a zateplenie strechy Strednej odbornej záhradníckej školy, Brezová ulica č.2, 921 01 Piešťany“   
Riešená stavba je delená na stavebné objekty nasledovne SO 01 BLOK C, D1 SO 02 BLOK E SO 03 BLOK F, D2 SO 04 BLOK G Stavebné a architektonické riešenie  V súčasnosti je podkrovie v stave, že je nutná rekonštrukcia - sanácia strešného plášťa z asfaltových šindľov, vyriešeniezateplenia stavby a prehrievania priestorov v letných mesiacoch. Po cca 20 rokoch užívania krytina dožíva, klampiarskepráce je nutné sanovať zatekanie, v zimnom období je problém podkrovie vykúriť a v letnom sú najmä výukovépriestory extrémne prehrievané. Projektová dokumentácia uvažuje v rámci rekonštrukcie s odstránením asfaltovýchšindľov, ošetrením záklopu a doplnením novej tepelnej izolácie a novej plechovej krytiny tak, aby boli zásadne zlepšenésúčasné prevádzkové podmienky. Navrhovaným riešením nedochádza k zásahom do nosných konštrukcií ako ani kzmenám konštrukcii zabezpečujúcich požiarnu odolnosť strešného plášťa.
Stavebné práce
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Brezno OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom stavebných prác je realizovanie opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy pre zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu búracie práce, elektroinštalácia, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, komplexná rekonštrukcia zdroja tepla, komplexná výmena rozvodov a vykurovacích telies ústredného vykurovania, výmena otvorových konštrukcií, hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy, komplexná výmena elektroinštalačných rozvodov, výmena svetelných zdrojov, vybudovanie bezbariérového prístupu do objektu ( rampa ) a WC pre imobilných. V rámci rekonštrukcie je riešená aj nevyhnutná oprava krovu. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty SO 01 Okresný úrad SO 02 Bezbariérový vstup SO 03 Bezbariérové WC Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky objektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Likavka
Znižovanie energetickej náročnosti materskej školy a školskej jedálne v Likavke   
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sú zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmenaexteriérových výplňových konštrukcií, zateplenie podlahy v priestoroch škôlky a zlepšenie výmeny vzduchu pomocou VZTjednotiek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Komplexná obnova objektu č. 11   
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je - zateplenie fasády a strechy, - inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyregulovanie, - výmena okien, dverí, - inštalácia systému rekuperačného vetrania, - elektroinštalácia osvetlenia.
Stavebné práce
INVEST SERVIS, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti vo výrobných priestoroch spoločnosti INVEST SERVIS s.r.o.   
Rekonštrukcia výrobnej haly v katastrálnom území Klasov v rozsahu zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, dvería vrát za kvalitatívne lepšie v obvodovom plášti, zateplenie strechy vrátane klampiarskych prvkov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Hrabkov
Zlepšenie eneregetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Hrabkove   
Stavba je situovaná v centrálnej časti obce Hrabkov na pozemku parc. č. 90 kat. územie Hrabkov. Stavebný objekt obecného úradu nachádzajúci sa na uvedenej parcele pozostáva z pôvodného objektu pre garážovaniehasičských áut a prístavby s nadstavbou, ktorou sa vytvorili priestory pre obecný úrad. Pre vytvorenie optimálnych podmienok na prevádzku objektu je potrebné previesť - Úpravu vstupu do objektu tak, aby mohla byť užívaná osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. - Zateplenie objektu. Členenie stavby na stavebné objekty SO 01 Zateplenie budovy OcÚ SO 01.1 ASR SO 01.2 Elektroinštalácia a bleskozvod SO 01.3 Vykurovanie SO 01.4 ZTI SO 02 Žumpa s nadstavbou, ktorou sa vytvorili priestory pre obecný úrad.
Stavebné práce
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Komplexná obnova objektu č. 48 - Sociálno-prevádzková budova   
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy.   Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je -zateplenie fasády a strechy,  -výmena strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov, -inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyregulovanie,  -výmena okien, dverí,  -rekonštrukcia kotolne, -inštalácia solárneho systému na ohrev vody.
Stavebné práce
Žilinský samosprávny kraj
DSS Méta Martin – Lipovec, pavilón A – Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy.   
Predmetom stavebných úprav je zvýšenie energetickej účinnosti objektu vykonaním tepelno-izolačných prác naobvodovom plášti a streche budovy. Súčasťou diela je aj prístavba výťahu pre zabezpečenie bezbariérovosti budovy.Realizácia stavebných úprav prispeje k zlepšeniu architektonického výrazu objektu použitím nového opláštenia. Bližšieuvedené v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.
Stavebné práce
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy časti jestvujúcej budovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Komenského ulici 3730/20, umiestnenej na pozemku parc. č. C KN 1936/2, 1936/3, 1936/4, 1936/5, k. ú. Banská Bystrica, a to tej časti budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2. Predmetom je zateplenie striech riešenej časti a zateplenie obvodových stien riešenej časti budovy. Ďalej sú predmetom aj ďalšie stavebné úpravy tejto časti jestvujúcej budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2, a to zriadenie solárneho systému na ohrev pitnej vody, rekonštrukciu interiérového osvetlenia a súvisiace stavebné úpravy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Mesto Medzilaborce
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Medzilaborciach   
PREDMETOM RIEŠENIA ARCHITEKTONICKO STAVEBNEJ ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE REKONŠTRUKCIABÝVALÉHO HOSPODÁRSKEHO PAVILÓNU NSP V MEDZILABORCIACH, KTORÝ SA V SÚČASNOSTI NEVYUŽÍVA. PROJEKTRIEŠI NOVÚ DISPOZÍCIU PRÍZEMIA. V PROJEKTE JE RIEŠENÉ ZATEPLENIE OBVODOVEJ STENY, STRECHY A STROPU NAD SUTERÉNOM, Z DÔVODU NEVYHOVUJÚCEJ JESTVUJÚCEJKONŠTRUKCIE POSUDZOVANEJ PODĽA SÚČASNÝCH PLATNÝCH TEPLO TECHNICKÝCH NORIEM.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
SLOVTOS, spol. s r.o.
Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti Slovtos   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s cieľom zvýšenia energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti SLOVTOS, spol. s r.o. Jasová. Jedná sa o zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Hlavná výrobná budova (HVB) a objektu Prevádzkový objekt náraďovňa, sklady, klampiareň + zvarovňa (PO). Cieľom požadovaných prác objektu HVB je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkových nákladov, nákladov na vykurovanie a spotreby elektriny na osvetlenie. Budú realizované nasledujúce stavebné práce oprava a zateplenie strechy, výmena dielov ACZ strešnej krytiny, výmena okien, rekonštrukcia kotolne spolu s výmenou vykurovacieho systému, oprava osvetlenia a osadenie fotovoltaických článkov pre zníženie nákladov na osvetlenie. Cieľom požadovaných prác na objekte PO je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na vykurovanie. Bude realizovaná výmena okien a dverí objektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
Učebne A - Zateplenie obvodového plášťa, Gymnázium Humenné   
Predmetom obstarávania je zateplenie obvodového plášťa budovy gymnázia v meste Humenné. Realizáciou zámeru ajeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je zateplenie fasády a strechy,výmena klampiarskych výrobkov a strešných svetlíkov. Dispozičné riešenie sa týmto investičným zámerom nemení.Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Sedliacka Dubová
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Sedliacka Dubová   
Predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa materskej školy, zateplenie podlahy podkrovia, výmena okien adverí v celom objekte, súvisiace klampiarske práce, výmena kúrenia a svietidiel.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie