Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania zateplenie zobrazujem 115 z 1436 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Radošina
Obecný úrad – stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Miesto stavby Obec Radošina. Projekt stavby rieši zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Riešený objekt je umiestnený v obciRadošina, na adrese Radošina s.č. 416/3 na parcele č.354/2. Budova OBECNÉHO ÚRADU je riešená v hlavnom tvare 3-ojpodlažného kvádra s plochou strechou, s vysunutýmhlavným a bočným schodiskom k Školskej ulici /sprístupňujú 2.NP/ - zabezpečené sú transparentným pultovýmprestrešením so spádom kopírujúcim tvar schodísk, s vysunutým kvádrovým vstupom zo severozápadu do 1.NP a 2-mavystupujúcimi balkónmi 3.NP nad schodiskovými vstupmi 2.NP. Bočný balkón je zabezpečený markízou. Fasáda je omietnutá už starou neestetickou omietkou. V 2. a 3.NP sú otvorové prvky plastové okná s dvojsklom, v 1.NPdrevené okná s dvojsklom a teda nevyhovujúce z hľadiska energetickej náročnosti budovy, vstupné dvere sú plastovézabezpečené dvojsklom. Exteriérové dvojkrídlové dvere do skladového priestoru 1.NP /zozadu objektu/ sú nevyhovujúceželezné. Presklená stena hlavného vstupu na fotobunku má tiež len dvojité presklenie. Nové architektonické stvárnenie bude obdobného charakteru ako pôvodné, čo sa týka tvaru, avšak farebne sa zateplenáfasáda skombinuje s omietkou bielou zelenou a žltou /farby v znaku obce a zástavy obce/ s doplnenou tmavosivouomietkou a tehlovým obkladom dotvárajúcim textúrovo prírodnejší vzor fasády budovy. Nové výplne otvorov budú s3jitým zasklením a antracitovými rámami. Prístrešky schodísk sa po menšej úprave ukotvia na pôvodné miesta azabezpečia sa bielym náterom. Budova OBECNÉHO ÚRADU rozdelená podľa podlaží do 3och celkov  1/5 1.NP slúži ako posilovňa a sklady /max .10 cvičiacich+ 2 údržbári/  2.NP pošta a knižnica /3 pracovníčky pošty + 1 pracovníčka knižnice/ 3.NP OBECNÝ ÚRAD /6 pracovníkov/ STAVEBNÁ ÚPRAVA týka sa - odstránenia konštrukcií  - SO 01 - Búracie a demontážne práce - odpojenia a znovunapojenia po zateplení - osadenia nových výrobkov SO 02 Nadmurovka atiky SO 03 Obmurovanie ostení + primurovanie starého sklobetónového otvoru miestnosti č.1.19, 2.18, 3.16 SO 06 Výmena bleskozvodu SO 07 Klampiarske výrobky SO 08 Doplnkové práce   podlažia plynomerové skrinky merania strecha zateplený výlez 600/600 mm, nadstavenie betónových pätiek pre stožiar sirény, vetráky predpokladanejkanalizácie 2 ks,  pohľady - informačné tabule, 2 zástavy, RS elektro pre prípojku elektro a telekomunikačný kábel, nadstavenie rebríka nastrechu, žalúzie v miestnosti 2.13 SO 09 Dobetonávka spevnenej plochy po obvode budovy +žľab spevnenej plochy zo SZ strany pred vstupom doposilovne./kôli zatepleniu pod terénom/  Nakoľko terajší stav budovy nevyhovuje z hľadiska energetickej hospodárnosti je nutné urobiť zateplenie obalu budovys výmenou výplní otvorov, kotlov, gamatiek, ohrievačov TÚV SO 02 Zateplenie strešného plášťa s hydroizoláciou  SO 03 Zateplenie obvodových stien, zateplenie stropov miestností č. 1.02 a 1.03 pod vstupným schodiskom, zatepleniestropu vstupného schodiska 2.20 SO 04 Výmena výplní otvorov SO 05 Výmena 1 kotla s priamym ohrevom TÚV + nové rozvody ÚK a radiátory v 1.NP, knižnici 2.14 s archívom 2.16 +3 nové dymovody nad atiku strechy  Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetuzákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Široké
Prístavba materskej školy v Obci Široké (2020)   
1. Objekt prístavby materskej školy SO 101, jednopodlažný, prisadený k existujúcemu objektu materskej školy spojovacou chodbou so samostatným vchodom do areálu materskej školy s detským ihriskom. Obstavaný priestor984,50 m3 , zastavaná plocha 220,50 m2 , úžitková plocha 177,29 m2. 2. Zateplenie pôvodnej časti objektu SO 102. Pôvodná budova materskej školy MŠ má vymenené okenné a dvernéotvory za plastové okná a dvere s tepelnoizolačnými vlastnosťami. Obvodový plášť objektu bude zateplený kontaktnýmzatepľovacím systémom z minerálnej fasádnej izolácie, hr. 200 mm. Taktiež bude zateplený strop nad 2.NP. 3. Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry SO 103 zahŕňa A detské pieskovisko, vrátane drevenej lavičky poobvode,B Drevený domček so šmýkačkou a schodiskom, C sadové úpravy výsadbu kríkov popri oplotení okrasný ker listnatýstálozelený 50 ks. Úplný opis predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a vo výkazoch výmer, ktoré sú v prílohe ksúťažným podkladom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Bíňa
Zníženenie energetickej náročnosti materskej školy v obci Bíňa   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu Zníženenie energetickej náročnosti materskej školy vobci Bíňa. Účelom stavby je obnova budovy pre materskú škôlku v obci, pre technické zlepšenie stavby v rámci projektu Zníženieenergetickej náročnosti materských škôl. Objekt slúži ako predškolské zariadenie pre obce, materská škôlka. PREDMET OBNOVY - zateplenie obvodového plášťa - zateplenie strešného plášťa - výmena výplňových konštrukcií otvorov - rekonštrukcia odkvapových chodníkov vyvolaná zatepľovacími prácami - inštalácia fotovoltaických článkov pre prípravu TUV 4 kW - inštalácia kúrenia prostredníctvom tepelného čerpadla voda-vzduch a obnova potrebných súvisiach inštalácií IS - obnova bleskozvodu Počet nadzemných podlaží ........................... 2 Základné údaje o stavbe Plocha podlaží objektu.................................772,1 m2 zastavaná plocha objektu .............................491,5 m2
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Partizánske
Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom   
Predmetom riešenia je obnova fasády kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou vrátane zateplenia sokla,ostenia, nadpražia a parapetu, zateplenie a vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy plochých striech a odvodňovacíchžľabov, zdemontovanie jestvujúcich bleskozvodov a opätovné namontovanie podľa platných noriem, demontážjestvujúcich klampiarskych konštrukcií oplechovania, zvody, žľaby a montáž nových poplastovaných, výmena drevenýchokien za plastové v nevymenených častiach blokov, dobudovanie rampy pre bezbariérový prístup do objektu zjuhovýchodnej strany, nové prestrešenie vstupov z oceľovej konštrukcie a lexanu z jeho severozápadnej strany.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
PROCAS s. r. o.
Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná   
Zateplenie fasády a strechy, s následnou vymenou dvernych a okennych vyplní, vymenu svetlíka, úpravu osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy s vymenou vykurovacích telies objektu prevádzky PROCAS s.r.o.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
BGV, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na Znížení energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie pozostávajúce z nasledovných činností, ktoré sú bližšie špecifikované v PD a vo výkaze výmer 1, Zateplenie strešného plášťa 2, Ostatné Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov výkaz výmer a dokumentácii súťažných podkladov v prílohách súťažných podkladov, ktorá je pre všetkých záujemcov a uchádzačov záväzná a nemenná z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte a musia z nej vychádzať pri tvorbe svojej ponuky. Možnosť zmeny je vždy len pri ponuke ekvivalentných riešení , výrobkov, služieb alebo stavebných prác. Samostatnou prílohou je projektová dokumentácia, ktorú verejný obstarávateľ zverejnil v profile verejného obstarávateľa a v systéme ERANET.
Stavebné práce
Mestská časť Košice - Poľov
Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov II.   
Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.
Stavebné práce
Obec Dolné Kočkovce
Obnova materskej školy v obci Dolné Kočkovce   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s obnovou materskej školy v obci Dolné Kočkovcepodľa vypracovaného projektu. Cieľom navrhnutých stavebných prác je znížiť energetickú náročnosť objektu (materskejškoly).   Opatrenia navrhnuté na zníženie energetickej náročnosti (zlepšenie energetickej efektívnosti) materskej školy - búracie práce,  - výmena okien, - zateplenie obvodového plášťa budovy,  - vonkajšie nátery a vysieťkovanie vonkajších časti objektu,  - rekonštrukcia zdravotechniky,  - rekonštrukcia ústredného vykurovania s príslušenstvom,  - rekonštrukcia vnútorných silnoprúdových rozvodov a osvetlenia,  - rekonštrukcia bleskozvodov na novej fasáde.  1/6  Stavebné práce sa členia na a) architektonicko-stavebné riešenie,  b) zdravotechnická inštalácia, c) vykurovanie, d) umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody,  e) bleskozvod.   Materská škola je dvojpodlažným objektom, ktorý je zastrešený plochou strechou. Vstup do objektu je bezbariérový.   Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Mesto Rožňava
Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu materskej školy v rozsahu Objektová skladba SO - 01 - Zateplenie SO - 02 - Výmena okien a vchodových dverí SO - 03 - Zateplenie plochej strechy SO - 04 - Zastrešenie objektu, Bleskozvod SO - 05 - Zmena dispozičného riešenia SO - 06 - Rekonštrukcia interiéru SO - 06 .1. - Ústredné vykurovanie SO - 06 .2. - Elektroinštalácia SO - 07 - Úprava dvora Materská škola je situovaná v intraviláne mesta Rožňava na ulici Vajanského č. 370/6 a je súčasťou hospodárskej budovy. Prístup ku materskej škole je z ulice Jarnej cez malú a veľkú bránu vybetónovanou upravenou plochou až ku hlavnému vstupu do škôlky. Areál materskej školy pozostáva z troch objektov - dva objekty MŠ a z hospodárskej budovy, ktorá slúži pre priamu prevádzku materskej školy. V tejto budove je prevádzka kuchyne aj so zázemím a  1/4 kancelária riaditeľky. V areáli škôlky je väčšia časť plochy zatrávnená a sú tu vzrastlé stromy. Dvor - plocha na hranie je pred objektom ako aj za objektom MŠ, kde sú osadené detské preliezačky, pieskoviská a hojdačky. Terén v areáli materskej školy je rovinatý. V rámci tejto akcie sa nemení využívanie a účel objektu. Projekt rieši zateplenie objektu, zateplenie strechy, výmenu okien a dverí materskej školy, dispozičné úpravy interiéru a exteriéru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stav. prác, ktoré sú predmetomzákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Stavebné práce
Mesto Rožňava
Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu materskej školy v rozsahu Objektová skladba SO - 01 - Zateplenie SO - 02 - Výmena okien a vchodových dverí SO - 03 - Zateplenie plochej strechy SO - 04 - Zastrešenie objektu, Bleskozvod SO - 05 - Zmena dispozičného riešenia SO - 06 - Rekonštrukcia interiéru SO - 06 .1. - Ústredné vykurovanie SO - 06 .2. - Elektroinštalácia SO - 07 - Úprava dvora
Stavebné práce
Obec Bíňa
Zníženenie energetickej náročnosti materskej školy v obci Bíňa   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu Zníženenie energetickej náročnosti materskej školy vobci Bíňa. Účelom stavby je obnova budovy pre materskú škôlku v obci, pre technické zlepšenie stavby v rámci projektu Zníženieenergetickej náročnosti materských škôl. Objekt slúži ako predškolské zariadenie pre obce, materská škôlka. PREDMET OBNOVY - zateplenie obvodového plášťa - zateplenie strešného plášťa - výmena výplňových konštrukcií otvorov - rekonštrukcia odkvapových chodníkov vyvolaná zatepľovacími prácami - inštalácia fotovoltaických článkov pre prípravu TUV 4 kW - inštalácia kúrenia prostredníctvom tepelného čerpadla voda-vzduch a obnova potrebných súvisiach inštalácií IS - obnova bleskozvodu Počet nadzemných podlaží ........................... 2 Základné údaje o stavbe Plocha podlaží objektu.................................772,1 m2 zastavaná plocha objektu .............................491,5 m2  Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov. 1/5
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Zlaté Moravce
Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce   
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu ZlatéMoravce, a to zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, výmenableskozvodu, demontážne práce, rekonštrukcia elektroinštalácie, ústredného kúrenia, vetrania s rekuperáciou abezprostredne súvisiace opravy. Predmetom zákazky sú aj následné stavebné úpravy po rekonštrukčných prácachpozostávajúce z výmeny podláh, interiérových dverí, sanity a pod.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách týchtosúťažných podkladov, a to Projektová dokumentácia  Zadanie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Hlohovec
Komunitné centrum pre Hlohovec   
Predmetom zákazky je prestavba existujúcich objektov na parcele registra C č. 1646 a 1647 v katastrálnom území mestaHlohovec pre účely zriadenia a fungovania komunitného centra pre Hlohovec. Objekt je samostatne stojaci, jednopodlažný, s čiastočným podpivničením, zastrešený sedlovou strechou. Mánepravidelný pôdorys s hlavným vstupom v bočnej časti.   Budova bývalej materskej školy sa v súčasnosti nevyužíva - je v nevyhovujúcom technickom stave a vykazujenedostatky, ktoré treba odstrániť. -nevyhovujúce, poškodené výplne stavebných otvorov - okien, vstupných a interiérových dverí, -poškodené, vlhkosťou narušené a znehodnotené vrstvy podláh, -poškodené, zastarané a štandardom nevyhovujúce vnútorné vybavenie budovy vrátane zariaďovacích predmetov, -nevyhnutná výmena plynového kotla, vykurovacích telies a vyvložkovanie komína, -nevyhovujúce dispozičné riešenie stavby, -nevyhnutná výmena omietok stien a stropných konštrukcií ako aj keramických obkladov stien, vysprávka nerovností, -nevyhnutná výmena vybraných stropov (zvýšenie úrovne stropnej konštrukcie, nadmurovanie stien po úroveň stropu), -chýbajúce kanalizačné zvody (prestup do 1. PP), -absentujúce zateplenie obvodových konštrukcií a stropov. Vzhľadom na dané pôdorysné rozmery existujúceho objektu,vychádza celková úžitková plocha technicky zhodnoteného objektu na 476,34 m2.    1/5 Predmetom zákazky je prestavba/výstavba existujúcich objektov tak, aby stavba priestorovo vyhovovala požiadavkámna zriadenie školiacej miestnosti, resp. klubovej miestnosti, maximálne do 90 m, ďalšej klubovej miestnosti do 60 m,kuchyne, sociálnych zariadení, strediska osobnej hygieny, kancelárie pre komunitných pracovníkov, skladu materiálu apomôcok, poprípade dielne pre výučbu základných remeselných zručností, pre školiacu miestnosť podľa reálnych potriebkomunity (predprimárne vzdelávanie, dielne na rekvalifikácie alebo dodatočné aktivity potrebné k získaniustredoškolského vzdelania, priestory na získanie manuálnych a pracovných zručností a pod.). Zariadenie interiéru vyššieuvedených miestností nie je predmetom tohto verejného obstarávania.  Nároky na úžitkovú plochu tohto typu komunitného centra sú od 200 m do 250 m. Okrem rekonštrukcie samotného objektu bývalej materskej školy bude predmetom obnovy aj obnova pozostatkovniekdajšieho detského ihriska vrátane doplnenia troch nových hracích prvkov, ktoré sú bližšie popísané v prílohe a budúpevne spojené s ihriskom. Z tohto dôvodu sú obstarávané spolu so stavebnými prácami. Zariadenie interiéru vyššie uvedených miestností nie je predmetom tohto verejného obstarávania.  Podrobní opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Obec Podhorie
Zateplenie obvodového plášťa - zníženie energetickej náročnosti - Kultúrny dom Podhorie   
Predmetom zákazky malo byť uskutočnenie stavebných prác spojených so znížením energetickej náročnosti objektovobecného úradu a kultúrneho domu v obci Podhorie. V polovici 70. rokov 20. storočia bol k budove pristavanýdvojpodlažný kultúrny dom.Prvá časť objektu - obecný úrad je murovaný z pálenej tehly, má železobetónový strop aplochú strechu. Pristavaná časť - kultúrny dom je z CDM tehál. Budova kultúrneho domu je čiastočne jednopodlažnou splochou strechou a čiastočne dvojpodlažnou so šikmou strechou. Pôvodná kotolňa objektu na pevné palivo je prerobenána plynovú kotolňu. Budova je sčasti zateplená.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Stará Ľubovňa
Rekonštrukcia strechy ZŠ Za vodou   
Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi stavebné práce v rozsahu podľa projektovejdokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 7 týchto súťažných podkladov, za účelom rekonštrukcie strechy objektu ZŠ Zavodou. Navrhovaný stav pozostáva 1.Odstránenie vrchných vrstiev strechy až po predpäté nosné panely SPIROLL. ( viď. PD) 2.Na existujúce panely realizovať novú skladbu strechy podľa PD. Strechu spádovať do existujúcich zvodov.  3.Demontáž existujúceho oplechovania atiky.  4.Zateplenie realizovať minerálnou vlnou s celoplošným lepením hr. 80 mm. Montáž nového oplechovania s kotvením.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie