Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania zateplenie zobrazujem 115 z 1135 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Dolná Strehová
Zvyšovanie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy obecného úradu   
Predmetom zákazky sú stavebné práce v rozsahu spracovaného projektu stavby polyfunkčného objektu, budovy sosúpisným číslom 52 situovanej v intraviláne obce Dolná Strehová, k.ú. Dolná Strehová, na pozemku s parcelným číslomKN "C" 286 - 1. NP (obecného úradu a kultúrneho domu) - stavebná časť - zateplenie obvodového plášťa a výmena otvorových konštrukcií - výmena svietidiel za LED - vykurovanie - výmena plynových kotlov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Letanovce
Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce   
Kompletné zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu. Fasády budú zateplené v jednej časti kontaktnym zateplovacím systémom s fasádnou silikátovou omietkou a v druhej časti zateplovacím systémom s použitím odvetraného systému s HPL fasádnymi doskami . Strecha bude kompletne zateplená tepelnou izoláciou a bude položená aj nová hydroizolačná vrstva, vymena okien, zdravotechnika, elektroinštalácia, oprava oplotenia, vykurovanie a plynofikácia, vzduchotechnika.
Stavebné práce
Obec Plevník - Drienové
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV MATERSKÁ ŠKOLA A OBECNÝ ÚRAD PLEVNÍK-DRIENOVÉ   
Dispozičné riešenie suterénu sa nebude meniť. V miestnosti skladu, kde sú osadené zásobníky TÚV pribudne novájednotka VZT. Strop v suteréne bude zateplený izoláciou z minerálnej vlny hr.150mm. Jestvujúce plynové kotly budúnahradené novými. V novej miestnosti VZT budú jestvujúce dvere nahradené požiarnym uzáverom. Oceľové zábradlie pri schodisku do suterénu bude nahradené murovaným zábradlím v.900mm ukončeným oplechovaním.D ispozičné riešenie prízemia sa nebude meniť. Objekt bude zateplený kontaktným systémom s izolačnými doskami zo sivého polystyrénu hr. 150mm. Ostenia a žiletkybudú zateplené hr. 30mm. Ostenia okien kde budú osadené bezpečnostné mreže budú zateplené izolačnými doskamiStyrodur hr.30mm. Perimetrická izolácia bude po úroveň sokla z izolačných dosiek Styrodur hr.150mm. Zateplenie budedoplnené protipožiarnym izolačným pásom. Nad OÚ pribudne nový krov, krytina na celom objekte bude plechová so stojatou drážkou s odtokovým systémom . Povalový priestor bude prístupný z exteriéru strešnými výlezmi a odvetrávaný vetracími turbínami Airhawk. Na strechebudú osadené tri rekuperačné jednotky na vlastnej oceľovej konštrukcii položenej na stropné panely V celom objekte budú odstránené jestvujúce súvrstvia pôvodnej plochej strechy až po stropné PZD panely. Vstupy do objektu budú doplnené monolitickými rampami. Presklené steny s priestoroch spální budú nahradené dvojkrídlovými dverami a pásom naddverných svetlíkov. Do spojovacej chodby v hosp. pavilóne pribudnú štyri svetlovody prívod denného svetla. Komínové teleso bude v nadstršenej časti preškárované, s reprofilovanou hlavicou. Vstupy do objektubudú doplnené monolitickými rampami s oceľovým zábradlím. Navrhované označenie pavilónov z plastického písma 1/5 hliníkovej konštrukcie lakovanej podľa fasády v odtieni RAL a plošné grafické zobrazenie Janka Hraška na pavilóne MŠ I.bude vyhotovené podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Unín
Zateplenie administratívno-spoločenského centra v Uníne (VO2)   
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Unín v zmysle súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Nesvady
Zníženie energetickej náročnosti budovy Miestneho kultúrneho strediska Nesvady   
Miestne kultúrne stredisko je samostatne stojaca stavba o uzavretom pôdorysnom tvare maximálnych rozmerov 36.85 x 55.7 m. Objekt je riešeny ako dvojpodlažny, čiastočne podpivničeny. V rámci zákazky sa uskutočnia nasledovné práce vymena okien za plastové, vymena vstupnych dverí a zasklenych stien za plastové, zateplenie obvodoveho plášťa budovy, vonkajšie nátery a vysieťkovanie vonkajších časti objektu, rekonštrukcia zdravotechniky, vymena kotlov s príslušenstvom, vymena radiátorov, rekonštrukcia vnútornych silnoprúdovych rozvodov a osvetlenia, rekonštrukcia bleskozvodov na novej fasáde, rekonštrukcia plynoinštalácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Dvory nad Žitavou
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským   
Budova ZŠ v obci Dvory nad Žitavou vykazuje v súčasnosti veľké tepelné straty. V rámci stavebných prác pre zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ sa navrhuje zateplenie fasády a strechy modernými technológiami.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Iža
„ Centrum obce Iža – rekonštrukcia kultúrneho domu – zmena projektu – zníženie energetickej náročnosti spoločenskej sály“   
Objekt nevyhovuje súčasným tepelno-technickým požiadavkám. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti spoločenskej sály Kultúrneho domu v obci Iža. Zmeny spočívajúce v zlepšení tepelno-technických parametrov sa týkajú výmeny vonkajších dverí a okien, zateplenia existujúcich obvodových konštrukcií, zateplenie podlahy, zateplenie strechy,celkovej rekonštrukcii ústredného vykurovania, úprava osvetlenia a riešenie bezbariérového vstupu do budovy.Zastavaná plocha 608m, obostavaný priestor 7537m. Stavba sa nachádza na pozemku parc. č. 21/2, 30/2 (k. ú. Iža), vlastníkom stavby a pozemkov je investor. Stavba je prízemná, čiastočne podpivničená so sedlovou strechou. Strešná konštrukcia je drevená, krovová, sedlová konštrukcia akrytá škridlovou krytinou. Základové pásy sú betónové. Nosný systém je železobetónový monolitický skelet, múry apriečky sú vytvorené tradičnými murovacími technológiami. Stropná konštrukcia je realizovaná zo stropnýchželezobetónových panelov.
Stavebné práce
SLOVTOS, spol. s r.o.
Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti Slovtos   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s cieľom zvýšenia energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti SLOVTOS, spol. s r.o. Jasová.  Jedná sa o zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Hlavná výrobná budova (HVB) a objektu Prevádzkový objektnáraďovňa, sklady, klampiareň + zvarovňa (PO).  Cieľom požadovaných prác objektu HVB je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkovýchnákladov, nákladov na vykurovanie a spotreby elektriny na osvetlenie. Budú realizované nasledujúce stavebné práceoprava a zateplenie strechy, výmena dielov ACZ strešnej krytiny, výmena okien, rekonštrukcia kotolne spolu s výmenouvykurovacieho systému, oprava osvetlenia a osadenie fotovoltaických článkov pre zníženie nákladov na osvetlenie.Cieľom požadovaných prác na objekte PO je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkovýchnákladov a nákladov na vykurovanie. Bude realizovaná výmena okien a dverí objektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Šurany OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia amodernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ v Šuranoch vrozsahuspracovaného projektu stavby. Predmetom stavebných prác je realizovanie opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy pre zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu búracie práce, elektroinštalácia, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, ústredné vykurovanie, výmena ešte nevymenených otvorových konštrukcií, hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy, výmena svetelných zdrojov, bezbariérový prístup do objektu a WC pre imobilných. Stavba je členená nanasledovné stavebné objekty SO 01 Stavebné úpravy SO 02 Bezbariérový prístup SO 03 - Káblová nn prípojka
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Považská Bystrica
MŠ Železničná Prestavba a nadstavba pavilónu „D“   
Projekt rieši prestavbu a nadstavbu jestvujúceho pavilónu D a návrh opatrení na zníženie jeho energetickej náročnosti.Navrhuje sa zastavanie jestvujúcej terasy na prízemí a nadstavba objektu za účelom zvýšenia kapacity daného pavilónu.Navrhuje sa taktiež kompletné zateplenie obvodového plášťa systémom ETICS s doskami na báze kamennej vlny hr.150mm, výmena pôvodných drevených okenných a dverných konštrukcií za nové plastové s izolačným 3-sklom. Účelobjektu sa nebude meniť. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
Energetická úspora budovy školy   
Projekt rieši nedostatky v tepelnotechnickej, energetickej a hygienickej oblasti. Navrhnuté zateplenie dodržiava podmienky stanovené platnými vyhláškami a normami. Realizáciou navrhovaných úprav podľa projektovej dokumentáciesa popri energetických úsporách podstatne prispeje k zlepšeniu tepelnej pohody a celkovej mikroklímy v interiérochbudovy školy.
Stavebné práce
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zateplenie strechy II. a III. sekcie objektu TÚ LF UPJŠ Košice   
Predmetom zákazky je zateplenie strechy II. a III. sekcie objektu Teoretických ústavov Lekárskej fakulty UPJŠ Košice.Riešená časť objektu pozostáva z dvoch sekcií (II. a III. sekcia), z ktorých každá sekcia tvorí samostatný dilatačný celok.Stavebné práce budú pozostávať zo zateplenia strešného plášťa v plnom rozsahu vrátane novej hydroizolácie, vysprávokjestvujúcich odvetrávacích prvkov ZTI resp. VZT (odvetrávacie komínčeky), nadstavení jestvujúcich strešných vpustí donovej úrovne strešného plášťa po zateplení, opravy ležatých rozvodov bleskozvodu na strešnom plášti, výmeny výplníotvorov dotknutých zateplením strešného plášťa (výstupné dvere na strechu), výmeny súvisiacich klampiarskychkonštrukcií, výmeny zámočníckych výrobkov súvisiacich s riešením zateplenia (prevádzkový rebrík), inštaláciebezpečnostného kotvenia pre údržbu. Detailnejší opis je uvedený v projektovej dokumentácií a výkaze výme
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
HOTELOVÁ AKADÉMIA - STAVEBNÉ ÚPRAVY   
Predmetom zákazky rekonštrukcia telocvične vrátane zateplenia obvodového plášťa budovy telocvične a výmenyokenných výplní (strecha nie je súčasťou projektu zateplenia prvej časti!), v druhej časti sa realizuje zateplenie strechy(1. úprava PD), dodatočné stavebné úpravy na základe rozhodnutia RÚVZ (2. úprava) a stavebné úpravy sociálnehozázemia a šatní (pôvodná PD). Vonkajšie stavebné práce (zateplenie a strecha) je nutné realizovať v rovnakom čase.Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, vprojektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Čachtice
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice. V rámci stavebnych prác pre zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu sa navrhuje zatepleniefasády, strechy a stropu nad 1.PP modernými technológiami. Pôvodné exteriérové výplne otvorov /okná a dvere/ budúvymenené na nové plastové výplne otvorov s izolačnym trojsklom. V rámci projektu je navrhnutá modernizáciavnútornej elektroinštalácie kultúrneho domu a výmena osvetľovacích telies, výmena zdroja tepla na plynové tepelnéčerpadlo a výmena radiátorovej vykurovacej sústavy. Predložená projektová dokumentácia je vypracovaná na úrovni projektu stavby pre účel zabezpečenia stavebného povolenia resp. ohlásenie stavebnych úprav a pre realizáciu stavby. V projekte sú zdokumentované príslušné práce. Súčasťou projektovej dokumentácie je výkaz výmer, ktorý predstavuje podrobný opis prác a je k dispozícii v profileverejného obstarávateľa.
Stavebné práce
Mesto Moldava nad Bodvou
Zateplenie objektu ZŠ na Severnej ul. – 1. etapa   
Predmetom zákazky je zateplenie objektu Základnej školy na Severnej ulici v Moldave nad Bodvou v rámci 1. etapy, konkrétne stavebný objekt SO 011 Škola strecha a stavebný objekt SO 021 Jedáleň a kuchyňa strecha; zateplením strešných konštrukcií.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie