Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania zateplenie zobrazujem 115 z 1411 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Želiezovce
Prístavba materskej školy v meste Želiezovce, mestská časť Mikula   
Realizácia prístavby za účelom rozšírenia kapacity materskej školy v rozsahu vybúrania nevhodných častí pôvodnej stavby, stavebná úprava vnútorných priestorov, zateplenie obvodového plášťa, osadenie nových okien, dverí zasklenýchstien, výstavba novej strechy prístavby vrátane klampiarskych prvkov a bleskozvodov s uzemnením, rekonštrukciaelektroinštalácie, vykurovania, vetrania a zdravotechniky. Presná špecifikácia v projektovej dokumentácii. Zákazka realizovaná v systéme IS EVO verzia 18.0.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY +ZATEPLENIE OBJEKTU A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ A REKONŠTRUKCIA DIELNÍ – ZATEPLENIE, ZATEPLENIE, VÝMENA VSTUPNÝCH BRÁN A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ   
ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY +ZATEPLENIE OBJEKTU A VÝMENA OKENNÝCHVÝPLNÍ A REKONŠTRUKCIA DIELNÍ ZATEPLENIE, VÝMENA VSTUPNÝCH BRÁN A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ - podľaprojektu stavby a výkazu výmer. Stavba je v členení  SO-01 - Hlavný objekt SO-01.1 Bleskozvod SO-02 Dielňa odbornej výchovy SO-02.1 - Bleskozvod SO-03 Malá dielňa odbornej výchovy SO-02.2 - Bleskozvod
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Streda nad Bodrogom
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na jestvujúcom objekte kultúrneho domu (par. č. 1179/2 kú. Streda nadBodrogom) v rozsahu  Diel ASR (zateplenie fasády, sokla a strechy, výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov) Diel ÚVK (nový vykurovací systém s 3 samostatne regulovateľnými vetvami, osadenie vykurovacích telies, novépotrubné rozvody, zdroj tepla návrh kaskáda dvoch závesných kondenzačných kotlov, regulácia vykurovania -ekvitermická), Diel vetranie s rekuperáciou tepla (návrh kompaktná vetracia jednotka s rekuperáciou) Diel ELI a bleskozvod (výmena svietidiel interiérového osvetlenia, elektroinštalácia, napojenie VZT) Diel ZTI (rozvod pitného vodovodu)  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stav. prác, ktoré sú predmetomzákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Stavebné práce
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Rekonštrukcia - zateplenie budovy Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota.   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia a zateplenie budovy Strednej odbornej školyobchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota, ktorá je rozdelená na 6 ucelených častí a bude pozostávať z 2(dvoch) etáp  I. etapa - 1. etapa sa bude realizovať v roku 2019 a pozostáva z 2 častí časť 3 Učebne a časť 6 Telocvičňa.   II. etapa - 2. etapa sa bude realizovať v prípade pridelenia finančných prostriedkov verejnému obstarávateľovi v roku2020 a pozostáva zo 4 častí časť 1 Technický pavilón, časť 2 Zadný vstup a schodisko, časť 4 Učebne a vedenie školy ačasť 5 Učebne a hlavný vstup.  Etapy a jednotlivé ich časti sú vymedzené rozpočtami (výkazmi výmer).   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky v SP a v ich prílohách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Šoporňa
Obecný úrad a kultúrno-spoločenské centrum v obci Šoporňa zvýšenie energetickej účinnosti budovy   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu Obecný úrad a kultúrno-spoločenské centrum v obciŠoporňa zvýšenie energetickej účinnosti budovy. Stavebné objekty SO 01 - Obecný úrad a kultúrno-spoločenské centrum v obci Šoporňa - zvýšenie energetickej účinnosti budovy  REKONŠTRUKCIA OBJEKTU - Oprava vonkajších omietok a zateplenie objektu - kompletná obnova strechy zateplenie, výmena krytiny - Výmena okien, zasklených stien, parapetov - Výmena a oprava klampiarskych výrobkov žľaby, zvody - Zateplenie stropu nad 1PP a zateplenie stropu /podlahy javiska - Oprava zámočníckych výrobkov okenné mreže, zábradlia - Obnova elektroinštalácie - Kontrola a revízia bleskozvodu - Celková obnova kúrenia, rekonštrukcia kotolne - Oprava okapových chodníkov
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Partizánske
Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom   
Predmetom riešenia je obnova fasády kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou vrátane zateplenia sokla,ostenia, nadpražia a parapetu, zateplenie a vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy plochých striech a odvodňovacíchžľabov, zdemontovanie jestvujúcich bleskozvodov a opätovné namontovanie podľa platných noriem, demontážjestvujúcich klampiarskych konštrukcií oplechovania, zvody, žľaby a montáž nových poplastovaných, výmena drevenýchokien za plastové v nevymenených častiach blokov, dobudovanie rampy pre bezbariérový prístup do objektu zjuhovýchodnej strany, nové prestrešenie vstupov z oceľovej konštrukcie a lexanu z jeho severozápadnej strany. Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Považská Bystrica
Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy - MŠ Železničná.   
Materská škola sa nachádza na ulici Železničnej v Považskej Bystrici na sídlisku Stred. Materská škola pozostáva zoštyroch učebňových pavilónov (tri 2-podlažné + jeden prízemný) a prízemného hospodárskeho pavilónu. Dispozičnériešenie ani účel objektu sa nebude meniť. Vstup do objektu je bezbariérový. Projekt rieši návrh opatrení na zníženieenergetickej náročnosti budovy na troch 2-podlažných učebňových pavilónoch a na hospodárskom pavilóne. Navrhuje sakompletné zateplenie obvodového plášťa systémom ETICS s doskami na báze kamennej vlny hr. 150mm, výmenapôvodných drevených okenných a dverných konštrukcií za nové plastové s izolačným 3-sklom, zateplenie striechdoskami EPS-S150 hr. 250mm s novou hydroizolačnou PVC-P fóliou. Ako technické opatrenia na zníženia energetickej náročnosti riešeného pavilónu Materskej školy je navrhnutá inštaláciasystému núteného vetrania so spätným získavaním tepla (rekuperácia) a výmena svetelných zdrojov (svietidiel). Bližšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Galanta
Rekonštrukcia TC Galandia   
Predmetom zákazky je  1.časť Revitalizácia a obnova existujúceho zdroja tepla TC Galandia využívajúceho čiastočne tepelne využitú geotermálnu vodu vo výmenníkoch tepla a prostredníctvom tepelných čerpadiel. Predmetom riešenia je je úprava výmenníkov tepla, náhrada jestvujúcich tepelných čerpadiel za nové účinnejšie jednotky, dodávka a montáželektroinštalácie, úprava zapojenia potrubných rozvodov v zmysle projektovej dokumentácie. 2.časť Stavebné práce 1.časť Stavebné práce na obnove TC Galandia jej rekonštrukciou v súlade s projektovou dokumentáciou pre zachovanie jej funkčného využívania. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY  SO 01 - Vlastná stavba SO 02 - Tobogány a veža SO 03 - Spevnená plocha V rámci jednotlivých objektov sa uskutoční  objekt SO 01 Vlastná stavba sanácia betónových konštrukcií bazénovej haly, vnútorná omietka stien, zateplenie celejbudovy, sanácia soklových častí po obvode budovy, položenie novej dlažby v bazénovej hale, izolácia proti zemnej 1/5 vlhkosti po obvode budovy, injektáž a chemická kryštalizácia 1PP, plynofikácia kuchyne, príprava a montáž uhlíkovýchlamiel a ich protipožiarna ochrana, maliarske a natieračské práce, demontáž a montáž vzduchotechnických rozvodov preprípravu na injektáž obvodových múrov; SO 02 Tobogany zateplenie toboganovej veže a repasácia schodiska azábradlia; SO 03 Spevnené plochy zhotovenie vonkajších spevnených plôch. 3.časť Stavebné práce 2.časť Stavebné práce na obnove TC Galandia jej rekonštrukciou v súlade s projektovou dokumentáciou pre zachovanie jej funkčného využívania. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY  SO 01 - Vlastná stavba SO 02 - Tobogány a veža V rámci jednotlivých objektov sa uskutoční  objekt SO 01 Vlastná stavba - osadenie lešenia a ochrana dna bazénov pre demontáž pôvodnej oceľovej strechy, demontáž pôvodnej oceľovej strechy aj so stĺpom a balkónom, odstránenie okenných výplní v bazénovej hale so zamurovaním týchto otvorov, nové zvislé konštrukcie bazénovej haly, osadenie novej nosnej strešnej drevenej konštrukcie bazénovej haly v časti ihlanovej strechy a časti plochej strechy, osadenie strešných plášťov na strecháchnad bazénovou halou, umiestnenie bleskozvodu na nových strechách, elektroinštalácia pre bazénovú halu, dodávka amontáž okien s elektrickým ovládaním na ihlanovej streche bazénovej haly a osadenie vstupných dverí, dodávka amontáž novej vzduchotechniky v bazénovej hale, vybudovanie nového železobetónového stropu nad kotolňou, osadenienového strešného rebríka; SO 02 Tobogany výkop a betonáž pätiek pre tobogany, dodávka a montáž 3 ks toboganov,vrátane oceľovej podpornej konštrukcie rúr s vyústením do pôvodnej toboganovej veže. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zvýšenie energetickej efektívnosti pavilónov ZŠ Borodáčova 2, Bratislava   
Predmetom zákazky je výstavba diela podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer a v súlade so stavebnýmpovolením. V prípade požiadavky verejného obstarávateľa bude súčasťou zákazky aj zastupovanie verejnéhoobstarávateľa v konaní o kolaudácii diela vedenom na príslušnom orgáne. Predmetom zákazky je realizácia zateplenia obvodového a strešného plášťa podľa realizačnej projektovej dokumentácieZateplenie Pavilónov ZŠ Borodáčova 2, Bratislava, spracovateľ Ing Tököly, spracovaná v 06.2017 a aktualizovaná11/2018. Účel stavby je zníženie energetickej náročnosti stavby zateplením obvodového a strešného plášťa. Predmetomstavebných prác bude  1) zateplenie obvodového plášťa objektov SO-01 Pavilón A ZŠ a SO-02 Pavilón B telocvične, 2) zhotovenie novej hydroizolácie a zateplenie časti strechy SO-01 Pavilón A o rozlohe 1374 m2 a strechy SO-02 PavilónB o rozlohe 1261 m2,,  3)výmena klampiarskych konštrukcií vrátane oplechovania parapetov, nový bleskozvod, nové odkvapové chodníky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Základná škola Pavla Marcelyho
Zvýšenie energetickej účinnosti efektívnosti pavilónov ZŠ Drieňová 16, Bratislava   
Predmetom zakazky je vystavba diela podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer a v súlade so stavebnýmpovolením. V prípade požiadavky verejného obstarávateľa bude súčasťou zákazky aj zastupovanie verejnéhoobstarávateľa v konaní o kolaudácii diela vedenom na príslušnom orgáne verejnej moci.  Predmetom zákazky je realizácia zateplenia obvodového a strešného plášťa podľa realizačnej projektovej dokumentácieZateplenie Pavilónov ZŠ Drieňová 16, Bratislava, spracovateľ Ing Tököly, spracovaná v 05.2017 a aktualizovaná11/2018. Účel stavby je zníženie energetickej náročnosti stavby zateplením obvodového a strešného plášťa. Predmetomstavebných prác bude  1) zateplenie obvodového plášťa objektov SO-01 Pavilón A - pavilón učební SO-02 Pavilón B - pavilón telocvične, 2) zhotovenie novej hydroizolácie a zateplenie strechy SO-01 Pavilón A - pavilón učební, 3)výmena klampiarskych konštrukcií vrátane oplechovania parapetov, nový bleskozvod, nové odkvapové chodníky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Žilinský samosprávny kraj
HNsP Trstená – zateplenie a výmena okien a podláh budovy chronického pavilónu– II. Etapa: Zateplenie budovy chronického pavilónu   
Predmetom zákazky HNsP Trstená zateplenie a výmena okien a podláh budovy chronického pavilónu II. EtapaZateplenie budovy chronického pavilónu je kompletné zateplenie objektu, výmena vonkajších parapetov, vybúranieokapového chodníka po celom obvode objektu a jeho úprava, rekonštrukcia balkónov, úprava zábradlia a drobné úpravystrechy v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.Budova sa nachádza v areáli HNsP Trstená. V roku 2018 sa v budove chronického pavilónu vymenili okenné výplne apodlahy (I. etapa). Predmetom zákazky je II. etapa komplexnej rekonštrukcie budovy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Krásna Ves
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.   
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných úprav budovy obecného úradu v obci Krásna Ves podľa projektu Zníženieenergetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves. V rámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenieobjektu, rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. V objektesa bude realizovať kompletná rekonštrukcia vykurovania, výmena svietidiel a svetelných rozvodov a v časti objektuvetranie s rekuperáciou vzduchu.
Stavebné práce
Mesto Bytča
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského Bytča   
Predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa 3 pavilónov materskej školy, výmena okien a dverí vo všetkýchobjektoch a súvisiace klampiarske práce, výmena kúrenia a svietidiel.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Medzilaborce
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Medzilaborciach   
PREDMETOM RIEŠENIA ARCHITEKTONICKO STAVEBNEJ ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE REKONŠTRUKCIABÝVALÉHO HOSPODÁRSKEHO PAVILÓNU NSP V MEDZILABORCIACH, KTORÝ SA V SÚČASNOSTI NEVYUŽÍVA. PROJEKTRIEŠI NOVÚ DISPOZÍCIU PRÍZEMIA. V PROJEKTE JE RIEŠENÉ ZATEPLENIE OBVODOVEJ STENY, STRECHY A STROPU NAD SUTERÉNOM, Z DÔVODU NEVYHOVUJÚCEJ JESTVUJÚCEJKONŠTRUKCIE POSUDZOVANEJ PODĽA SÚČASNÝCH PLATNÝCH TEPLO TECHNICKÝCH NORIEM
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Modernizácia administratívnej budovy Leopoldov   
Projekt stavby rieši návrh na zníženie energetickej náročnosti budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby v meste Leopoldov. Z architektonického hľadiska a z hľadiska účelovej funkcie sa objekt nemení. Predmetom návrhu je  1.Zateplenie obvodového plášťa 2.Výmena výplňových konštrukcií 3.Zateplenie strechy 4.Ochranná konštrukcia sokla 5.Interiér 6.Vykurovanie 7.Elektroinštalácia
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie