Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania zateplenie zobrazujem 115 z 1180 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Stará Turá
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko Ul. Hurbanova 153 Stará Turá   
Areál materskej školy je zložený z troch identických pavilónov v ktorých sú umiestnené jednotlivé triedy (v každom je šatňa, herňa, spálňa, umyváreň, WC a komunikačné priestory) a jedného hospodárskeho pavilónu. V hospodárskom pavilóne sú technické priestory sklady, kotolňa, kuchyňa.. Pavilóny sú navzájom prepojené komunikačnou chodbou, ktorá nie je predmetom riešenia projektu. Projekt rieši zateplenie obvodových stien, strechy, výmenu okien, rekonštrukciu vykurovania, rekonštrukciu prípravy teplej vody, fotovoltaické panely, riadené vetranie-rekuperáciu avýmenu svietidiel v jednotlivých pavilónoch materskej školy.
Stavebné práce
Obec Rudnianska Lehota
Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota   
Zákazka pozostáva z výmeny výplní otvorov za plastové, zateplenie fasády, zateplenie časti stropu nad posledným nadzemným podlažím, zateplenie časti stropu posledného nadzemného podlažia z interiéru, modernizácia zdroja tepla, výmena rozvodov tepla, výmena vykurovacích telies a doplnenie o podlahové vykurovanie, sanita WC a kúpeľňa, vytvorenie bezbariérového vstupu rampy pre imobilnych a s tým spojené terénne úpravy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Základná škola Leopoldov
Zateplenie fasády a strechy Základnej školy Leopoldov – SO 102 Novší objekt   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vedúcich k zatepleniu objektu Základnej školy LeopoldovZateplenie fasády a strechy Základnej školy Leopoldov SO 102 Novší objekt v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Obec Petrova Ves
Zateplenie materskej školy v obci Petrova Ves“   
Úlohou verejného obstarávania je riešenie zateplenia materskej školy v Petrovej Vsi. Na parcele sa nachádza staršiabudova, ktorá je čiastočne poschodová, čiastočne podpivničená, s plochou strechou. Hlavný vchod sa nachádza nazápadnej strane. V rámci projektu sa vymenia pôvodné vchodové dvere za nové plastové. Pôvodné okná spĺňajúenergetické požiadavky. Po zateplení bude mať budova lepšie tepelno-technické vlastnosti, čím bude úsporná a vyhoviepožiadavkám energetickej hospodárnosti. ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY STAVIEB - počet podlaží2 - zastavaná plocha budovy616,29 m - obostavaný priestor51 400,00 m
Stavebné práce
Obec Pusté Úľany
Zateplenie budovy obecného úradu   
Predmetom zakazky je zateplenie budovy obecného úradu v Pustych Ulanoch. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sanachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Stavebné práce
Bratislavský samosprávny kraj
Zateplenie objektu DSS INTEGRA, Tylova 21, Bratislava   
Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu zateplenia certifikovaným zatepľovacím systémom strechy aobvodového plášťa piatich pavilónov (A,B,C,D,E) zariadenia vrátane vybudovania skladového prístrešku. Obstaraniestavebných prác sa uskutočňuje za účelom zateplenia všetkých piatich pavilónov zariadenia DSS INTEGRA, Tylova 21,Bratislava. Základným dôvodom investície do rekonštrukcie a modernizácie objektu sú nedostatky z hľadiska tepelnotechnických ukazovateľov platných pre súčasnosť. Hlavnými dôvodmi rekonštrukcie budov je dosiahnutie zníženiaenergetickej náročnosti objektu, úspora energie na vykurovanie a taktiež predĺženie životnosti stavby ochranou predporuchami obvodového plášťa, ktorá je dosiahnuteľná zateplením celých objektov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Dolný Hričov
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v Dolnom Hričove   
Stavebné úpravy objektu zahŕňajúce zateplenie obvodového plášťa z exteriérovej strany kontaktným zatepľovacím systémom,  zateplenie sokla,  zateplenie strešnej konštrukcie, výmenu okien, zasklených stien a dverí,  sanáciu vlhkého muriva v exteriéri,  vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu pomocou rampy pre imobilných, rekonštrukciu elektroinštalácie - výmenu svietidiel a bleskozvodu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Bratislavský samosprávny kraj
Celková rekonštrukcia telocviční v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, 835 26 Bratislava   
Predmetom zákazky je celková rekonštrukcia objektu telocviční a príslušenstva telocviční (rekonštrukcia vnútornýchpovrchov a obkladov, výmena výplní otvorov, zateplenie obalových konštrukcií objektu a pod.), ktoré sú súčasťouobjektu Strednej odbornej školy polygrafickej na ul. Račianska 190.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR II.   
Premetom zákazky sú rekonštrukčné stavebné práce na budove Úradu priemyselného vlastníctva SR, zamerané nazníženie energetickej náročnosti budovy. Súčasťou plnenia je realizácia výmeny plynovej kotolne, výmena výplňovýchkonštrukcií, zateplenie budovy, zateplenie strechy a interiérové stavebné práce. Podrobný popis stavebných prác jeuvedený v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
SKLOTEXTÍLIE Revúca s.r.o.
ZATEPLENIE HÁL NA SKLOTEXTILNÚ MRIEŽKU   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na 2 výrobných halách, zamerané na rekonštrukciu a zníženie energetickejnáročnosti. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovejdokumentácii stavby.
Stavebné práce
Žilinský samosprávny kraj
CSS PARK, Čadca - stavebné úpravy a dobudovanie lôžkového výťahu   
Predmetom zákazky CSS PARK, Čadca - stavebné úpravy a dobudovanie lôžkového výťahu sú stavebné pozostávajúce zkomunikačného prepojenia blokov na 5. 8.NP, zateplenie objektu, prístavba vstupných priestorov s bezbariérovýmvstupom a prístavba lôžkového výťahu v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) azmluvných podmienok.
Stavebné práce
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
OBNOVA NsP REVÚCA   
Rieši obnovu Nemocnice s poliklinikou v Revúcej. Rekonštrukcia a modernizácia je za účelom zníženia energetickejnáročnosti objektu a vylepšeniu technického stavu objektu. Projektom sa vytvoria predpoklady pre zvyšovanie účinnostivyužitia energetických zdrojov a čiastočne aj zvýšenia podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie pri prevádzkeverejných budov.  Na zníženie energetickej náročnosti objektov, zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie, zlepšenie kvality obalových konštrukcií, vnútornej tepelnej pohody a modernizácie budovy boli navrhnuté nasledovné opatrenia zateplenie obvodového plášťa zateplenie strechy zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom výmena otvorových konštrukcií inštalácia TRV na vykurovacích telesách a HV vykurovacej sústavy budovy výmena strešnej krytiny bezbariérový vstup z objektu WC pre imobilných Rekonštrukcia bude prevádzaná počas plnej prevádzky. Podrobné vymedzenie v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
ANEKO SK, a.s.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti ANEKO SK, a.s.   
Predmetom projektu je návrh zníženia energetickej náročnosti konkrétneho objektu výrobnej haly plastov spoločnostiAneko SK, s.r.o. v obci Zlaté Moravce, pod ktorým sa rozumie zateplenie obvodového plášťa, doteplenie stropnejkonštrukcie v podkrovnom priestore pod strešnou rovinou, čiastočná výmena výplni otvorov, modernizácia osvetlenia,modernizácia objektu z pohľadu využívania obnoviteľných energetických zdrojov ako je fotovoltaika (obnoviteľné zdrojeenergie) a vyhotovenie nastavenia hydraulického vyregulovania sústavy vykurovania, spolu s ostatnými sanačnýmiprácami (doteplenie oceľových brán, sanácia vstupných schodísk, vyhotovenie nových klampiarskych prvkov a krycíchstriešok). Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Lysá pod Makytou
Obecný úrad - stavebné úpravy, Obec Lysá pod Makytou   
Navrhované stavebné úpravy spočívajú v znížení energetickej náročnosti objektu (zateplenie fasády a stropu nad najvyšším podlažím, výmena okien, výmena elektroinštalácie vrátane osvetlenia) a v opravách alebo výmene poškodených častí objektu. Po uskutočnení stavebných úprav bude budova zaradená v energetickom hodnotení medzinízkoenergetické budovy. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Topoľčany
Obnova materskej školy, Lipová ul. 1736   
Riešený objekt je umiestnený v meste Topoľčany 955 01, na adrese Lipová 1736/2 na parcelách č. 3489/3, 3489/4, 3489/5, 3489/6, na rovinatom území v zástavbe na oplotenom pozemku.  Každý z pavilónov A-D s pôdorysnými rozmermi 19,20 x 9,7 m slúži ako objekt materskej školy V každom je umiestnenáherňa, spálňa, umyváreň, WC, šatňa, a zádverie. Pavilóny E-G sú o trochu väčšie a majú pôdorysné rozmery 13,10 x 15,10 m. Najväčší z pavilónov je pavilón H s pôdorysnými rozmermi 48,81 x 12,45 m, ktorý je čiastočne podpivničený a slúži ako hospodárska časť celého objektu materskej školy. Predmetom tejto projektovej dokumentácie je zateplenie obvodového plášťa a striech, ktoré sa doplní čiastočnou sanáciou terás. Zateplenie zároveň zamedzí vytváranie ďalších porúch v stykoch opláštenia, trhlín a prasklín v ich povrchovej vrstve.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie