Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania zateplenie zobrazujem 115 z 1259 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Kráľovský Chlmec
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu v Kráľovskom Chlmci   
Predmetom zákazky je tak, ako to vyplýva z textu zateplenie obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domuvKráľovskom Chlmci. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
SLOVTOS, spol. s r.o.
Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti Slovtos   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s cieľom zvýšenia energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti SLOVTOS, spol. s r.o. Jasová. Jedná sa o zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Hlavná výrobná budova (HVB) a objektu Prevádzkový objekt náraďovňa, sklady, klampiareň + zvarovňa (PO). Cieľom požadovaných prác objektu HVB je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkových nákladov, nákladov na vykurovanie a spotreby elektriny na osvetlenie. Budú realizované nasledujúce stavebné práce oprava a zateplenie strechy, výmena dielov ACZ strešnej krytiny, výmena okien, rekonštrukcia kotolne spolu s výmenou vykurovacieho systému, oprava osvetlenia a osadenie fotovoltaických článkov pre zníženie nákladov na osvetlenie. Cieľom požadovaných prác na objekte PO je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na vykurovanie. Bude realizovaná výmena okien a dverí objektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Chľaba
2019 Zateplenie obecných budov   
Predmetom zákazky je zateplenie dvoch budov obce s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Ide o spoločnej budovyobecného úradu a kultúrneho domu a o budovu materskej školy. Kultúrny dom a obecný úrad - Objekt je dvojpodlažný, čiastočne podpivničený. Na I.NP sa nachádza Kultúrna sála spríslušenstvom a kotolňa na tuhé palivo. Na II.NP sa nachádzajú kancelárie a príslušenstvo pre Obecný úrad. Podjaviskom je zapustený suterén s miestnosťou pre účinkujúcich. Strecha je plochá. Murivo je z tehál plných pálených. Zastavaná plocha 554 m2, obstavaný priestor 3.463 m3. Zateplené budú všetky obvodové vonkajšie steny a plochá strecha. V jestvujúcej kotolni bude urobená rekonštrukcia pozostávajúca z výmeny jestvujúcich dvoch kotlov na kotol pre tuhé palivo. Materská škola - Objekt je v tvare písmena U, jednopodlažný, nepodpivničený, zastrešený plochou strechou. Zastavanáplocha 509 m2, obstavaný priestor 2.445 m3. Zateplené budú všetky obvodové vonkajšie steny a plochá strecha.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Obec Koškovce
ZATEPLENIE AB OcÚ KOŠKOVCE - zníženie energetickej náročnosti verejných budov   
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy administratívnej budovy OcÚ Koškovce.
Stavebné práce
Nitriansky samosprávny kraj
Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy, Nové Zámky   
Predmetom zákazky je zateplenie objektu (stien a strešného plášťa) budovy Spojenej školy v Nových Zámkoch, výmenavýplní okenných a dverných otvorov v celom obvodovom plášti, hydraulické vyregulovanie systému ústrednéhovykurovania.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Pusté Úľany
Zateplenie budovy materskej školy   
Predmetom zakazky je zateplenie budovy materskej školy v Pustých Úľanoch. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sanachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Stavebné práce
Obec Chminianska Nová Ves
Zníženie energetickej účinnosti Základnej a materskej školy v obci Chminianska Nová Ves   
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými je riešené zateplenie obvodových konštrukcií, výmena výplňových otvorov, zateplenie priestoru stropu a drobné stavebné úpravy základnej a materskej školy v obci Chminianska Nová Ves, ktorej účelom je zníženie energetickej náročnosti objektu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladov v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Zníženie energetickej náročnosti budovy a zvýšenie využívania OZE v administratívnej budove ZEKON, a.s. Michalovce   
Predmetom zákazky je zateplenie fasády, rekonštrukcia a zateplenie strechy; výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov administratívnej budovy a rekonštrukcia technologických častí objektu k zabezpečeniu efektívneho využitia energie z obnoviteľných zdrojov energie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Lednické Rovne
ZATEPLENIE BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU LEDNICKÉ ROVNE   
Predmetom prác sú stavebné úpravy obecného úradu. Budova sa nachádza na parcele č. KN 321/1 v obci LednickéRovne. Budova je v pôvodnom riešení čiastočne podpivničená, dvojpodlažná s prevažne sedlovou strechou. Budova ječlenitá nepravidelného tvaru a rovnako je členitá aj strešná konštrukcia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Stará Kremnička
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD v obci Stará Kremnička   
V rámci zníženia energetickej náročnosti sú navrhnuté úpravy NAVRHOVANÉ ÚPRAVY OBJEKTU (zateplenie podlahy budovy, zateplenie stien objektu, zateplenie strechy objektu, výmena otvorových konštrukcií) a, - kompletné zateplenie obvodových stien objektu b, - výmena výplní otvorov  c, - realizácia okapového chodníka d, - výmena klampiarskych výrobkov súvisiacich s prácami pri zateplení budovy e, - zateplenie šikmej, valbovej strechy a kompletná rekonštrukcia a zateplenie pultovej strechy f, - injektáž obvodových stien prízemia proti vzlínajúcej vlhkosti  -rekonštrukcia a modernizácia vykurovania (teplovodné vykurovanie 3 ks splitové tepelné čerpadlá, 9 ks lokálne rekuperačné jednotky, 36 ks fotovolataickýchpanelov = osadenie rozvodov, osadenie vykurovacích telies, hydraulické vyváženie, osadenie termostatických ventilov stermoregulačnými hlavicami, automatická regulácia vykurovania s nočným a víkendovým útlmom) -rekonštrukcia a modernizácia prípravy teplej vody (príprava pomocou splitových tepelných čerpadiel) -rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia (kompletná výmena elektroinštalácie a svietidiel, ich doplnenie v súlade s normou STN EN-12 464-1)  NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE  1/4 Prestrešenie vstupu Prístavba obecného úradu Dvojgaráž  Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrealizovať časť zákazky - NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE iba v prípade, ak muto umožní rozpočet obce Stará Kremnička, ak nie táto časť sa nebude realizovať. Časť zákazky bude upresnená na základe objednávky, ktorú obec zadá víťaznému uchádzačovi. Uchádzač nemôžemeniť jednotkové ceny, ktoré predložil v cenovej ponuke na predmet zákazky.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Zateplenie stien a výmena strechy na pavilóne   
Zateplenie stien a výmena strechy na pavilóne A
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
KOVOMONT - PO, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KOVOMONT - PO, s.r.o.   
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnostiKOVOMONT - PO, s.r.o.  Stavba sa v zmysle výkazu výmer delí na nasledovné objekty 01 - Zateplenie obvodových stien 02 - Zateplenie strechy 03 - Výplne otvorov 04 - Fotovolatika 05 - Ostatné  Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
SKLOTEXTÍLIE Revúca s.r.o.
ZATEPLENIE HÁL NA SKLOTEXTILNÚ MRIEŽKU – STAVEBNÉ PRÁCE   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na 2 výrobných halách, zamerané na rekonštrukciu a zníženie energetickejnáročnosti. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovejdokumentácii stavby.
Stavebné práce
Špeciálna základná škola
Obnova a modernizácia Špeciálnej základnej školy v Bánovciach nad Bebravou   
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby Obnova a modernizácia Špeciálnej základnej školy v Bánovciach nadBebravou, ktorý vyhotovil PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín, zák. č. 5585-04-000-16-90v decembri 2016. Hlavným cieľom projektu je úspora energií a emisií vo všetkých miestach spotreby objektu. Navrhovaná je z toho titulurealizácia stavebných opatrení a modernizácie technického vybavenia budovy v rozsahu Hĺbkovej obnovy (321/2014,§9). Ide o zníženie energetickej náročnosti budovy, zabezpečenie energetickej hospodárnosti objektu na úroveňenergetickej triedy A1 v zmysle požiadaviek zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v zneníneskorších predpisov (najmä zákona č. 277/2015 Z. z.) a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. a 324/2016 Z. z.,požiadaviek na vnútorné prostredie budov v zmysle zákona č.259/2008 a požiadaviek OP KŽP. Predmetom riešenia je ajúprava vstupu pre zabezpečenie bezbariérového prístupu verejnosti do objektu. Predmetom zákazky je hĺbková energetická obnova objektu SZŠ cieľom dosiahnuť úspory emisií a energií. Navrhovanésú opatrenia pre zvýšenie efektivity a úspory na všetkých miestach spotreby objektu pre dosiahnutie energetickej triedyA1 Stavebné práce sú zamerané na zateplenie obvodových stien, striech a vybudovanie bezbariérového prístupu.Rešpektované sú jestvujúce zrekonštruované výplne otvorov. Riešená je modernizácia technológií budovy so zahrnutímvyužívania obnoviteľných zdrojov energie. V nadväznosti na tieto opatrenia sú navrhované nevyhnutné stavebné úpravy,prestupy, podhľady, kapotáže a vysprávky povrchov. Objektová sústava a) SO 01 Pavilón 1, b) SO 02 Pavilón 2, c) SO 03 Pavilón 3, d) SO 04 Spojovacia chodba.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Ľubeľa
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubeľa   
Predmetom zákazky je výmena okien, zateplenie obvodových stien, zateplenie stropu nad najvyšším podlažím, nátery zábradlí balkónov a výmena podláh z keramickej dlažby na balkónoch a rekonštrukcia elektoinštalácie a vykurovania. Stavebné úpravy sa budú realizovať z dôvodu systémových vád, stavebných poruch a zniženia tepelných strát. Súčasťouprojektu je aj nová kotolňa na biomasu, ktorá sa nachádza na I.PP na mieste súčasnej kotolne. Kotolňa bude slúžiť akozdroj tepla pre celú budovu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie