Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania zateplenie zobrazujem 115 z 1004 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nitriansky samosprávny kraj
Zateplenie budov SPŠ stavebnej, Nitra   
Predmetom zákazky je riešenie sanácie a opráv so zameraním na obvodový plášť piatich pavilónov a niekoľkých menšíchprevádzkových objektov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre.  Obvodový plášť pavilónov A, B, C, D, a E  Fasáda pavilónov v dôsledku tepelných strát , mikrotrhlín, opadávajúcej krycej vrstvy a zatekaniu neplní svoju funkciu.  Odstránenie poruchy obvodového plášťa je riešené prídavným opláštením jeho zateplením. Prekryjú sa existujúce trhliny,čím sa zamedzí zatekaniu, zníži sa teplotné namáhanie obvodových stien, zlepšia sa tepelno-technické vlastnostiobvodového plášťa, vytvorí sa ochrana voči atmosférickým vplyvom a tým sa zamedzia predpoklady pre vznik ďalšíchtrhlín. Použitý bude kontaktný zatepľovací systém s minerálnou vlnou. Povrchová úprava Ostenia a nadpražia okien vobvodovom plášti budú zateplené minerálnou vlnou. Parapety okien v obvodovom plášti budú zateplené extrudovanýmpolystyrénom. Povrchová úprava fasádna tenkovrstvová omietka bude rovnaká ako je použitá na zateplenej častiobjektu (na obvodových stenách telocvične). Zateplenie bude ukončené v úrovni atiky pod existujúcim oplechovaním apod rímsami. Rímsy a markízy budú zateplené minerálnou vlnou a zhora extrudovaným polystyrénom. Nad markízamibude nové oplechovanie, vyspádované. Vymení sa oplechovanie vonkajších parapetov okien v obvodovom plášti aosadia sa nové oplechovania z hliníkového poplastovaného plechu . V pavilóne A budú v suteréne vymenené okna zaplastové, zasklenie dvojsklom, z vonkajšej strany drôtosklo. Hliníkové horizontálne žalúzie budú namontované zvonkajšej strany na oknách do tried a kabinetov. V pavilóne C sú v úrovni atiky vetracie otvory na fasáde, ktoré sa zachovajú, mriežky sa vymenia.  Pavilóny sú oddilatované a dilatáciu je potrebné zachovať. Existujúce oceľové mreže na oknách pavilónov sa demontujú,opatria ochranným náterom a znova osadia, okrem vymenených okien s drôtosklom v suteréne pavilónu A, kde samreže sa len demontujú. Lokálne vedené plynové potrubie na fasáde bude pred začiatkom zatepľovacích prác demontované a po zateplení budeznovu namontované v rovnakej trase ako pred zateplením. Bleskozvod bude vedený v rovnakej trase a bude skrytý v chráničke. Okapový chodník bude odstránený a na jeho 1/4 mieste sa zrealizuje nový, monolitický chodník vyspádovaný smerom od objektov.  Obvodový plášť spojovacej chodby  Poškodená omietka bude odstránená, povrch stien bude vyrovnaný a opravený. Zrealizuje sa stierka s výstužnou vrstvoua fasádna omietka bude rovnaká ako na zatepľovanej fasáde pavilónov. Väčšiu časť obvodového plášťa tvoria oceľovépresklené steny v pôvodnom stave. Z ich povrchu bude odstránený farebný náter, zrealizuje sa základný ochranný afarebný náter.  Ostatné objekty Sklady, garáže sú v pôvodnom stave. Výplne okenných a dverných otvorov sú poškodené, omietka je na mnohýchmiestach opadaná. Poškodená omietka sa odstráni, povrch stien bude vyrovnaný, opravený. Zrealizuje sa stierka svýstužnou vrstvou a fasádna omietka rovnaká ako bude na zatepľovanej fasáde pavilónov. Okná budú vymenené zaplastové, zasklenie dvojsklom, z vonkajšej strany drôtosklo, bez mreží, plechové brány sa opatria ochranným a farebnýmnáterom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Cirkevná spojená škola MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, Komárno
Rekonštrukcia budovy materskej školy Cirkevnej spojenej školy MARIANUM   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej rekonštrukcii budov materskej školy na parcelách1993/1 a 1993/2, katastrálne územie Komárno, Mesto Komárno, okres Komárno, kraj Nitriansky. Objekty bolivybudované približne v dvadsiatich rokoch dvadsiateho storočia. Predmetný komplex materskej školy pozostáva z dvoch krídiel objektov materskej školy. Podľa architektonických riešeníbol komplex budovaný v rôznych obdobiach. Ako najstaršia sa javí ľavá časť od vstupnej brány (podľa klenbovýchstropov suterénu a čiastočne aj prízemia môže pochádzať aj zo skoršieho obdobia /aj z 19-teho storočia/).Chronologicky druhá v poradí je jeho pravé krídlo (poschodová časť. Ako najmladšia časť je jeho dvorné krídlo. Podľaprehliadky objektov tieto boli v priebehu ich prevádzky veľakrát opravované ale k zásadnej komplexnej rekonštrukcii amodernizácii zatiaľ nedošlo (v roku 2017 výmena vonkajších výplní otvorov a vonkajšie zateplenie objektov). Doterajšímajitelia sa o predmetné objekty starali v rámci svojich materiálnych možností a doteraz neboli vykonané väčšierekonštrukčné práce iba drobné najnutnejšie opravy.  Skutkový technický stav ako aj jeho využívanie nie je v súlade so súčasnými požiadavkami a funkčnosťami jednotlivých 1/5 miestností. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
GURMAN, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti údržbárskej haly   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na znížení energetickej náročnosti údržbárskej haly pozostávajúce z nasledovných činností, ktoré sú bližšie špecifikované v PD a vo výkaze výmer 1, Zateplenie obvodového plášťa 2, Zateplenie strešného plášťa 3, Výmena otvorových konštrukcií 4, Ostatné Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov výkaz výmer a dokumentácii súťažných podkladov v prílohách súťažných podkladov, ktorá je pre všetkých záujemcov a uchádzačov záväzná a nemenná z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte a musia z nej vychádzať pri tvorbe svojej ponuky. Možnosť zmeny je vždy len pri ponuke ekvivalentných riešení , výrobkov, služieb alebo stavebných prác. Samostatnou prílohou je projektová dokumentácia, ktorú verejný obstarávateľ zverejnil v profile verejného obstarávateľa a v systéme ERANET.
Stavebné práce
BGV, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na Znížení energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie pozostávajúce z nasledovných činností, ktoré sú bližšie špecifikované v PD a vo výkaze výmer 1, Zateplenie strešného plášťa 2, Ostatné Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov výkaz výmer a dokumentácii súťažných podkladov v prílohách súťažných podkladov, ktorá je pre všetkých záujemcov a uchádzačov záväzná a nemenná z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte a musia z nej vychádzať pri tvorbe svojej ponuky. Možnosť zmeny je vždy len pri ponuke ekvivalentných riešení , výrobkov, služieb alebo stavebných prác. Samostatnou prílohou je projektová dokumentácia, ktorú verejný obstarávateľ zverejnil v profile verejného obstarávateľa a v systéme ERANET.
Stavebné práce
Kamil Kubík
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy v areáli Kubík v Sučanoch   
Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti budovy - dodatočné zateplenie obvodového plášťa a stropu, výmenu okenných výplní, dvier a vrát, ako aj výmenu kotla pre ústredné vykurovanie a výmenu svietidiel v budove. Jedná sa o priemyselnú budovu na výrobu truhiel. Podrobná technická špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Obec Široké
Prístavba materskej školy v Obci Široké   
Predmetom zákazky sú 1. Objekt prístavby materskej školy SO 101, jednopodlažný, prisadený k existujúcemu objektu materskej školyspojovacou chodbou so samostatným vchodom do areálu materskej školy s detským ihriskom. Obostavaný priestor984,50 m3 , zastavaná plocha 220,50 m2 , úžitková plocha 177,29 m2 . 2. Zateplenie pôvodnej časti objektu SO 102. Pôvodná budova materskej školy MŠ má vymenené okenné a dvernéotvory za plastové okná a dvere s tepelnoizolačnými vlastnosťami. Obvodový plášť objektu bude zateplený kontaktnýmzatepľovacím systémom z minerálnej fasádnej izolácie, hr.200 mm. Taktiež bude zateplený strop nad 2.NP.  3. Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry SO 103 zahŕňa A detské pieskovisko, vrátane drevenej lavičky poobvode, B Drevený domček so šmýkačkou a schodiskom, C sadové úpravy výsadbu kríkov popri oplotení okrasný kerlistnatý stálozelený 50 ks.
Stavebné práce
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
„Modernizácia Študentského domova UKF Brezový háj – 1. etapa“   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, vrátane príslušnéhovýkazu výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 a 2 súťažných podkladov k tejto zákazke.  Modernizácia ŠD UKF Brezový háj v 1. etape zahŕňa realizáciu stavebných úprav kotolne, modernizáciu technológiekotolne, modernizáciu ÚK, búracie práce - odstránenie spojovacej chodby medzi jedálňou a ubytovacím blokom a garážepod chodbou, vybúranie strešného plášťa hospodárskeho bloku, stavebné úpravy tepelného kanála, inštalácia novýchrozvodov v tepelnom kanáli, zateplenie a nová hydroizolácia strechy nad hospodárskym blokom, rekonštrukcia vonkajšejareálovej kanalizácie, prekládka domového plynovodu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Považská Bystrica
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Považská Bystrica.   
Projekt rieši zateplenie pôvodného objektu a spojovacej chodby Mestského úradu v Považskej Bystrici. V projektovej dokumentácii je navrhnuté zateplenie fasády, nová omietka, zateplenie stropu v exteriéri, nové klampiarske výrobky, výmena niektorých výplní otvorov vrátane vonkajších parapetov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
ANEKO SK, a.s.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti ANEKO SK, a.s.   
Predmetom projektu je návrh zníženia energetickej náročnosti konkrétneho objektu výrobnej haly plastov spoločnostiAneko SK, s.r.o. v obci Zlaté Moravce, pod ktorým sa rozumie zateplenie obvodového plášťa, doteplenie stropnejkonštrukcie v podkrovnom priestore pod strešnou rovinou, čiastočná výmena výplni otvorov, modernizácia osvetlenia,modernizácia objektu z pohľadu využívania obnoviteľných energetických zdrojov ako je fotovoltaika (obnoviteľné zdrojeenergie) a vyhotovenie nastavenia hydraulického vyregulovania sústavy vykurovania, spolu s ostatnými sanačnýmiprácami (doteplenie oceľových brán, sanácia vstupných schodísk, vyhotovenie nových klampiarskych prvkov a krycíchstriešok). Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Malý Horeš
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom v Malom Horeši   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so Zateplenením a obnovou obalových konštrukcií Obecného úradu skultúrnym domom v Malom Horeši. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Rekonštrukcia mosta z objektu 631a:V1 do objektu 631b:V1 - realizácia   
Predmetom zákazky je realizácia diela podľa schváleného realizačného projektu Rekonštrukcia mosta z objektu 631aV1do objektu 631bV1, IPR č. I00RPND10002, DZM č. 5274/2016, archívne číslo DZM 5274/2016/RP. Predmetomrekonštrukcie sú  -výmena výplňovej časti obvodového plášťa za novú konštrukciu tvorenú stenovými panelmi, plastovými oknami avýplňovými skladanými stenami s kontaktným zatepľovacím systémom -zateplenie strešnej konštrukcie a výmena hydroizolačnej vrstvy vrátane potrebných klampiarskych konštrukcií -zateplenie podlahovej konštrukcie výmenou podhľadu mosta s uložením novej tepelnej izolácie -úprava detailov v stykoch jednotlivých konštrukcií a stavebných objektov -realizácia interiérových úprav pozostávajúcich z výmeny jestvujúceho podlahového PVC za záťažové linoleum, výmenupodhľadov, nových omietok -výmena vstupných oceľových dverí na most z objektu 631a V1 Správna budova do priestoru mosta -rekonštrukcia kúrenia a chladenia s prislúchajúcimi rozvodmi -rekonštrukcia osvetlenia a súvisiacej elektroinštalácie, rekonštrukcia bleskozvodu Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
BHG Logistika spol. s r.o.
Hencovce - zateplenie objektu dielní ND   
Predmetom zákazky je komplexné zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy - dielní ND spoločnosti BHGLogistika spol. s r.o. prostredníctvom zateplenia obvodových stien, zateplenia stropu a výmenou otvorových konštrukciiokien a dverí. Súčasťou komplexného zníženia energetickej náročnosti predmetnej budovy je tiež rekonštrukciaosvetlenia priemyselnej budovy spojená s výmenou svietidiel za energeticky menej náročné svietidla a tiež zateplenieprístrešku predmetnej budovy a inštalácia odsávacej linky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Malý Horeš
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom v Malom Horeši   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so Zateplenením a obnovou obalových konštrukcií Obecného úradu skultúrnym domom v Malom Horeši. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Rekonštrukcia mosta z objektu 631a:V1 do objektu 631b:V1 - realizácia   
Realizácia diela podľa schváleného realizačného projektu Rekonštrukcia mosta z objektu 631aV1 do objektu 631bV1,IPR č. I00RPND10002, DZM č. 5274/2016, archívne číslo DZM 5274/2016/RP. Predmet rekonštrukcievýmena výplňovejčasti obvodového plášťa za novú konštrukciu tvorenú stenovými panelmi, plastovými oknami a výplňovými skladanýmistenami s kontaktným zatepľovacím systémom,zateplenie strešnej konštrukcie a výmena hydroizolačnej vrstvy vrátanepotrebných klampiarskych konštrukcií,zateplenie podlahovej konštrukcie výmenou podhľadu mosta s uložením novejtepelnej izolácie,úprava detailov v stykoch jednotlivých konštrukcií a stav. objektov,realizácia interiér. úpravpozostávajúcich z výmeny jestvujúceho podlahového PVC za záťažové linoleum, výmenu podhľadov, novýchomietok,výmena vstupných oceľových dverí na most z objektu 631a-V1 Správna budova do priestorumosta,rekonštrukcia kúrenia a chladenia s prisl. rozvodmi,rekonšt. osvetlenia a súvisiacej elektroinšt., rekonšt.bleskozvodu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Trnava
MŠ Spartakovská 6 Trnava - zníženie energetickej náročnosti   
Areál MŠ pozostáva zo štyroch pavilónov. Pavilóny 1, 2, 3 a technický pavilón sú prepojené zasklenou chodbou okoloátria, pavilóny 1, 2 a 3 sú dvojpodlažné budovy, technický pavilón a vstupné časti do pavilónov 1 až 3 sú jednopodlažné.Strechy sú ploché so živičnou krytinou s vnútornými dažďovými zvodmi. Na pavilónoch boli vymenené výplne vonkajšíchotvorov, na výmenu zostali okná a dvere situované do uzatvorenej spojovacej chodby a kovové dvere z exteriéru dotechnického pavilónu. Zateplenie budov pozostáva z realizácie samotného zateplenia jednotlivých pavilónov materskejškoly (striech, obvodových stien, základov po obvode budovy a dokončenie výmeny výplní vonkajších otvorov).Inštalované budú rekuperačné jednotky na každom poschodí pavilónov 1,2,3. Budova bude zaradená medziultranízkoenergetickú výstavbu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie