Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 74 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Zariadenia pre stolársku a autodielňu   
Časť č. 1 Zariadenie na výmenu oleja1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1).  Časť č. 2 Valcový tester bŕzd a tlmičov1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2).  Časť č. 3 Formátovacia píla1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Prístroje pre oftalmologické oddelenie FNsP Nové Zámky   
Predmetom zákazky je dodanie nasledovného prístrojového vybavenie pre Oftalmologické oddelenie automatický bezkontaktný tonometer s pachymetrom, ručný aplanačný tonometer, štrbinová lampa, digitálnafotoštrbinová lampa, ručná štrbinová lampa, plnoautomatický refraktokeratometer, vyšetrovacia jednotka a kreslo, YAGlaser, Foroptor, automatický počítačový perimeter, LCD optotyp, ULTRAZVUK, automatický fokometer. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 SP Opis predmetu zákazky a v B.2 Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Prístrojové vybavenie pre oddelenie oftalmológie   
Predmetom zákazky je nasledujúce prístrojové vybavenie pre Oddelenie oftalmológie FNsP J. A. Reimana Prešov Časť 1 LCD optotypy 2 ks Časť 2 Bezkontaktný tonometer s pachymetrom 1 ks Časť 3 Štrbinová lampa 2 ks Časť 4 YAG/SLT laser 1 ks Časť 5 Cyklo G-6 glaukoma laser 1 ks Časť 6 Laserový prístroj na ošetrenie sietnice 1 ks Časť 7 Kombinovaný fakoemulzifikačný prístroj s vitreoretinálnou jednotkou 1 ks  Predmet zákazky je rozdelený do siedmich samostatných ucelených častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovúponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky.  Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a ktorý zodpovedá požiadavkámplatných právnych predpisov Slovenskej republiky pre účely používania v zdravotníckom zariadení kupujúceho. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je zároveň doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie vmieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu kupujúceho o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním 1/8 potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu kupujúceho, ako aj poskytovanie alebozabezpečovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomnédoklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejnéhoobstarávateľa na predmet zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultná nemocnica Trenčín
Digitálne ultrazvukové prístroje   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru Digitálne ultrazvukové prístroje.Predmet zákazky je rozdelený do 4 častí. Časť 1 USG pre rádiologické oddelenie Časť 2 USG pre angiologické oddelenie Časť 3 USG pre kliniku gynekológie a pôrodníctva Časť 4 USG pre kliniku pediatrie a neonatológie Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 týchto SP. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkané zariadenia musia byť registrované v databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby Komplexný záručný servis po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie prístroja. Dodanie Tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, základné, zaškolenie, týkajúcesa obsluhy, údržby a ošetrovania Tovaru, (resp. jeho častí), predloženie príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie k Tovaru, a to -vyhlásenia zhody s doplňujúcimi podkladmi k nemu alebo certifikáty, -Doklad o registrácií ponúkaného zariadenia v databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, -Návod na obsluhu v slovenskom príp. v českom jazyku, -Záručný list, -Preberací protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov verejného obstarávateľa.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Národná transfúzna služba SR
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov   
Predmetom zákazky je dodanie diagnostických reagencií in vitro (ďalej len diagnostiká) a spotrebného materiálu na vykonávanie požadovaných imunohematologických vyšetrení u darcov krvi na prenajatých plnoautomatických analyzátoroch bez možnosti odkúpenia, a na vykonávanie požadovaných imunohematologických vyšetrení u pacientov metódou gélovej stĺpcovej aglutinácia alebo skúmavkovou metódou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
USG rádiologické prémiovej triedy   
USG rádiologické prémiovej triedy. Súčasťou predmetu obstarávania je aj pozáručný servis v trvaní 48 mesiacov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
SLOVbiz, s.r.o.
Prístroje na validáciu a servis   
prístroje na validáciu a servis
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
USG prístroj najvyššej prémiovej triedy pre oddelenie rádiológie   
Predmetom zákazky je USG prístroj najvyššej prémiovej triedy pre oddelenie rádiológie FNsP J. A. Reimana Prešov vpočte 2 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a zodpovedať všetkýmplatným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, doprava do miestadodania a späť, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckehopráva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky doprevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie zdravotníckeho personálu verejného obstarávateľa osprávnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškolenéhozdravotníckeho personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehuzáručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú v súvislosti s riadnym abezproblémovým užívaním predmetu zákazky právnymi predpismi vyžadované úradné kontroly alebo merania, súčasťouzáväzku uchádzača je taktiež vydanie alebo zabezpečenie vydania potvrdení o vykonaní týchto právnymi predpismipožadovaných kontrol a meraní. Ak sú pre uvedenie predmetu zákazky do prevádzky a jeho riadne užívanie potrebnésoftvérové ovládače a licencie k nim, súčasťou záväzku uchádzača je rovnako poskytnutie týchto softvérových ovládačova udelenie všetkých licencií k nim v rozsahu potrebnom pre riadne, nerušené a neobmedzené užívanie predmetu zákazkyvrátane jeho softvérových súčastí a príslušenstva. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v súťažných podkladov. 1/5
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Digitalizácia RTG pracovísk   
Predmetom zákazky je dodanie prístrojov pre digitalizáciu RTG pracovísk podľa technickej špecifikácie, ktorá tvoríPrílohu A súťažných podkladov.  Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nasledovných prístrojov  Dlhý flat panel detektor - 1 ks  RTG digitálny pevný so stropným statívom - 1 ks  RTG digitálny pevný na zemi namontovaný - 3 ks  Diagnostická stanica - 4 ks  Mobilný RTG prístroj - 2 ks  Digitalizácia RTG snímok skiagrafie - 1 ks
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Univerzitná nemocnica Bratislava
Magnetická stimulácia so záznamovým EMG-EP zariadením s navigáciou   
Magnetická stimulácia so záznamovým EMG-EP zariadením s navigáciou. Dodávka predmetu zákazky v zmysle špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch, následná inštalácia, oživenie a spustenie do prevádzky, vrátane poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a vrátane poskytovania služieb záručného servisu a opráv a dodávky originálnych náhradných dielcov najmenej po dobu životnosti prístroja (min. 10 rokov). Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, vrátane ostatných služieb súvisiacich s dodávkou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky chromatického a iného spotrebného materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
RTG digitálny pevný so stropným závesom pre pacientov   
Predmetom zákazky je dodanie RTG digitálny pevný so stropným závesom pre pacientov podľa technickej špecifikácie,ktorá tvorí Prílohu A súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia l   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru- novej, nerepasovanej a nepoužívanej zdravotníckej techniky pre potrebyHORNOORAVSKEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU TRSTENÁ.  Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Národná transfúzna služba SR
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov   
Predmetom zákazky je dodanie diagnostických reagencií in vitro (ďalej len diagnostiká) a spotrebného materiálu na vykonávanie požadovaných imunohematologických vyšetrení u darcov krvi na prenajatých plnoautomatických analyzátoroch bez možnosti odkúpenia, a na vykonávanie požadovaných imunohematologických vyšetrení u pacientov metódou gélovej stĺpcovej aglutinácia alebo skúmavkovou metódou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultná nemocnica Trenčín
Mobilná RTG technika   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru Mobilná RTG technika. Predmet zákazky je rozdelený do 2 častí.  Časť 1 Mobilný digitálny RTG prístroj s C ramenom - 2 ks Časť 2 Mobilný digitálny RTG prístroj - 1 ks Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností jednotlivých častípredmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka navšetky prislúchajúce položky.  Ponúkané zariadenia musia byť registrované v databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - komplexný záručný servis po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie prístroja, v rozsahu podľa prílohy č. 5 SP/Zmluvy. - dodanie Tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, základné zaškolenie, týkajúcesa obsluhy, údržby a ošetrovania Tovaru, (resp. jeho častí), predloženie príslušnej technickej a sprievodnejdokumentácie k Tovaru v rozsahu podľa časti C- Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie