Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 64 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky chromatického a iného spotrebného materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
RTG digitálny pevný so stropným závesom pre pacientov   
Predmetom zákazky je dodanie RTG digitálny pevný so stropným závesom pre pacientov podľa technickej špecifikácie,ktorá tvorí Prílohu A súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia l   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru- novej, nerepasovanej a nepoužívanej zdravotníckej techniky pre potrebyHORNOORAVSKEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU TRSTENÁ.  Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Národná transfúzna služba SR
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov   
Predmetom zákazky je dodanie diagnostických reagencií in vitro (ďalej len diagnostiká) a spotrebného materiálu na vykonávanie požadovaných imunohematologických vyšetrení u darcov krvi na prenajatých plnoautomatických analyzátoroch bez možnosti odkúpenia, a na vykonávanie požadovaných imunohematologických vyšetrení u pacientov metódou gélovej stĺpcovej aglutinácia alebo skúmavkovou metódou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultná nemocnica Trenčín
Mobilná RTG technika   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru Mobilná RTG technika. Predmet zákazky je rozdelený do 2 častí.  Časť 1 Mobilný digitálny RTG prístroj s C ramenom - 2 ks Časť 2 Mobilný digitálny RTG prístroj - 1 ks Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností jednotlivých častípredmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka navšetky prislúchajúce položky.  Ponúkané zariadenia musia byť registrované v databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - komplexný záručný servis po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie prístroja, v rozsahu podľa prílohy č. 5 SP/Zmluvy. - dodanie Tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, základné zaškolenie, týkajúcesa obsluhy, údržby a ošetrovania Tovaru, (resp. jeho častí), predloženie príslušnej technickej a sprievodnejdokumentácie k Tovaru v rozsahu podľa časti C- Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Ultrasonografický prístroj   
Predmetom zákazky je dodanie ultrasonografického prístroja pre potreby Oddelenia vnútorného lekárstva a geriatrieFNsP J. A. Reimana Prešov. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do dohodnutého miesta dodania, vyloženie vmieste dodania, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, zaškolenie zdravotníckeho personálu osprávnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškolenéhozdravotníckeho personálu a zabezpečenie služieb servisu počas záručnej doby. Súčasťou zákazky je poskytnutiepísomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskejdokumentácie k predmetu zákazky. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Národný onkologický ústav
Automatizovaný systém pre cytogenetickú diagnostiku   
Predmetom zákazky je dodávka automatizovaný systém pre cytogenetickú diagnostiku. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultná nemocnica Trenčín
Digitálne ultrazvukové prístroje   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru Digitálne ultrazvukové prístroje.Predmet zákazky je rozdelený do 4 častí.  Časť 1 USG pre rádiologické oddelenie  Časť 2 USG pre angiologické oddelenie Časť 3 USG pre kliniku gynekológie a pôrodníctva Časť 4 USG pre kliniku pediatrie a neonatológie Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností jednotlivých častípredmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 týchto SP. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetkyprislúchajúce položky. Ponúkané zariadenia musia byť registrované v databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby Komplexný záručný servis po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie prístroja. Dodanie Tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, základné, zaškolenie, týkajúcesa obsluhy, údržby a ošetrovania Tovaru, (resp. jeho častí), predloženie príslušnej technickej a sprievodnejdokumentácie k Tovaru, a to  -vyhlásenia zhody s doplňujúcimi podkladmi k nemu alebo certifikáty,   1/6 -Doklad o registrácií ponúkaného zariadenia v databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv,  -Návod na obsluhu v slovenskom príp. v českom jazyku,  -Záručný list,  -Preberací protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov verejného obstarávateľa.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Elektroanatomický mapovací systém   
Kompletná dodávka predmetu zákazky Elektroanatomický mapovací systém 1 ks, vrátane dodania na miesto plnenia,inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania, zaškolenia obsluhujúceho personálu, odovzdania sprievodnejdokumentácie, návodu na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručného príp. pozáručného servisu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky chromatografického a iného spotrebného materiálu. Predávajúci sazaväzuje dodávať predmet zákazky do miesta plnenia.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Národný onkologický ústav
Automatizovaný systém pre cytogenetickú diagnostiku   
Predmetom zákazky je dodávka automatizovaný systém pre cytogenetickú diagnostiku. Súčasťou predmetu zákazky súaj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Národná transfúzna služba SR
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov   
Predmetom zákazky je dodanie diagnostických reagencií in vitro (ďalej len diagnostiká) a spotrebného materiálu na vykonávanie požadovaných imunohematologických vyšetrení u darcov krvi na prenajatých plnoautomatických analyzátoroch bez možnosti odkúpenia, a na vykonávanie požadovaných imunohematologických vyšetrení u pacientov metódou gélovej stĺpcovej aglutinácia alebo skúmavkovou metódou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Univerzitná nemocnica Martin
Zostava pre komplexnú funkčnú diagnostiku pľúc   
Predmetom zákazky je dodávka zostavy pre komplexnú funkčnú diagnostiku pľúc, vrátane dopravy na miesto určenia,inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdaniadokumentácie a zaškolenia zamestnancov užívateľa do údržby a obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátanepovinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkanézariadenie pre potreby Kliniky pneumológie a ftizeológie UNM. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
USG a RTG prístroje   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných nadiagnostiku pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy namiesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodanéhoprístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
digitálne RTG systémy vrátane súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je kúpa tovaru digitálne RTG systémy vrátane súvisiacich služieb- dodávky na miesto určenia,uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky, funkčnej skúšky, odovzdania dokumentácie, zaškolenia obsluhy, vrátaneplného servisného pokrytia. rozdelené na 6 častí v závislosti od požadovaných technicko-medicínskych parametrov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie