Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 47 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Vyšetrovacia ORL jednotka s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodanie vyšetrovacej ORL jednotky s príslušenstvom pre potreby Oddelenia ORL a chirurgie hlavya krku FNsP J. A. Reimana Prešov. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, vyloženie v miesteplnenia, kompletizácia prístroja, zaškolenie zdravotníckeho personálu a zabezpečenie služieb servisu počas záručnejdoby. Súčasťou zákazky je poskytnutie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva kprístroju, ako aj potrebných pre riadne a bezchybné používanie predmetu zákazky na stanovený účel v súlade sovšetkými právnymi predpismi, návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku. Podrobný opis predmetu zákazky jeuvedený v časti B. súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Národná transfúzna služba SR
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov   
Predmetom zákazky je dodanie diagnostických reagencií in vitro (ďalej len diagnostiká) a spotrebného materiálu na vykonávanie požadovaných imunohematologických vyšetrení u darcov krvi na prenajatých plnoautomatických analyzátoroch bez možnosti odkúpenia, a na vykonávanie požadovaných imunohematologických vyšetrení u pacientov metódou gélovej stĺpcovej aglutinácia alebo skúmavkovou metódou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – monitorovacia a diagnostická technika   
Predmetom zákazky je dodávka monitorovacej a diagnostickejtechniky v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
DIAGO SF s.r.o.
Diagnostické prístroje, zariadenia a hardware vrátanie vstupno-výstupných periférií a rozhraní   
Predmetom zákazky je nákup diagnostických prístrojov, zariadení a hardwaru vrátanie vstupno-výstupných periférií arozhraní, vrátane príslušenstva a doplnkových položiek súvisiacich s obstaraním predmetu zákazky pre potreby projektuNFP313010T075 - SMART DIAGNOSTICS IN RAIL TRANSPORTATION, Výzva KÓD OPVAI-MH/DP/2017/1.2.2-11.  Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Vyšetrovacia ORL jednotka s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodanie vyšetrovacej ORL jednotky s príslušenstvom pre potreby Oddelenia ORL a chirurgie hlavya krku FNsP J. A. Reimana Prešov. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, vyloženie v miesteplnenia, kompletizácia prístroja, zaškolenie zdravotníckeho personálu a zabezpečenie služieb servisu počas záručnejdoby. Súčasťou zákazky je poskytnutie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva kprístroju, ako aj potrebných pre riadne a bezchybné používanie predmetu zákazky na stanovený účel v súlade sovšetkými právnymi predpismi, návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku. Podrobný opis predmetu zákazky jeuvedený v časti B. súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – monitorovacia a diagnostická technika   
Predmetom zákazky je dodávka monitorovacej a diagnostickejtechniky v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – monitorovacia a diagnostická technika   
Predmetom zákazky je dodávka monitorovacej a diagnostickej techniky v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – monitorovacia a diagnostická technika   
Predmetom zákazky je dodávka monitorovacej a diagnostickejtechniky v súlade s technickými parametrami ako súuvedené v súťažných podkladoch
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultná nemocnica Trenčín
Rádiodiagnostické prístroje   
1. Predmetom zákazky je dodávka tovaru Rádiodiagnostické prístroje. Predmet zákazky je rozdelený do 2 častí. Časť 1 Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena s RTG žiaričom nad stolom. Časť 2 Mobilný digitálny rádiodiagnostický prístroj s C ramenom. Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 3 SP. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkané zariadenia musia byť registrované v databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. 2. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - Dodanie Tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, základné, zaškolenie, týkajúce sa obsluhy, údržby a ošetrovania Tovaru, (resp. jeho častí), predloženie príslušnej technickej a sprievodnejdokumentácie k Tovaru, a to návodu na obsluhu v slovenskom príp. v českom jazyku, záručný list, vypracovanie apredloženie preberacieho protokolu, inštalačného protokolu, protokolu o zaškolení zamestnancov verejnéhoobstarávateľa. - Komplexný záručný servis po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje -Technicko bezpečnostné prehliadky, v intervale podľa odporučenia výrobcu, vykonávané v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy pozostávajúce z kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných plochách, kontrola celistvosti signálnych a elektrických káblov, kontrola konektorových spojení, kontrolavšetkých ovládacích prvkov a indikácie, kontrola mechanických pohybov a posuvov, kontrola a premazanie mechanických komponentov, dopnutie reťazí a laniek, nastavenie koncových spínačov, kontrola ochranných vodičov,kontrola vysokonapäťových obvodov a VN koncoviek, nastavenie skiagrafických parametrov, údržba software a potrebnékalibrácie, odstránenie zistených nedostatkov. - Elektrické revízie vykonávané ročne a o vykonanom meraní bude vykonaný záznam. - Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo  1/4 vandalizmu. - Fyzický nástup technika na opravu maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy. - Maximálna doba opravy bez potreby náhradných dielov do dvoch pracovných dní od nahlásenia poruchy. - Maximálna doba opravy pri potrebe dodania náhradných dielov zo Slovenska do siedmych pracovných dní od nahlásenia poruchy. - Maximálna doba opravy pri potrebe dodania náhradných dielov zo zahraničia do pätnástich pracovných dní od nahlásenia poruchy. 3. Ostatné požiadavky na predmet zákazky a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky, ktorésapožaduje predložiť -Prospektový materiál v originálnom jazyku ku všetkých produktom uvedeným v Prílohe č. 3 súťažných podkladov s popisom funkcií a technických parametrov ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľjednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností vsúlade s Prílohou č. 3 súťažných podkladov. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka. -CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj aj s príslušenstvom. -Platný ŠUKL kód prístroja. -Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu aservis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z...
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch v Opise predmetu zákazky, vrátane súvisiacich služieb spojenýchs dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením do skladu a na miesta určené v Rámcovej dohode a to v obdobímaximálne 48 mesiacov. Súvisiacimi službami sa rozumie - že dodávateľ sa zaväzuje dodávať predmet zákazky do jednotlivých miest plnenia verejného obstarávateľa, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch v množstve a čase podľa potrieb verejného obstarávateľa, - zabezpečiť vykládku, ktorou sa rozumie vyloženie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznejčinnosti na určené miesto,
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Národná transfúzna služba SR
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov   
Predmetom zákazky je dodanie diagnostických reagencií in vitro (ďalej len diagnostiká) a spotrebného materiálu na vykonávanie požadovaných imunohematologických vyšetrení u darcov krvi na prenajatých plnoautomatických analyzátoroch bez možnosti odkúpenia, a na vykonávanie požadovaných imunohematologických vyšetrení u pacientov metódou gélovej stĺpcovej aglutinácia alebo skúmavkovou metódou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodanie jednorazových testov z moču a zo slín na zistenie omamných a psychotropných látok.   
Dodanie jednorazových testov z moču a zo slín na zistenie omamných a psychotropných látok.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
SLOVbiz, s.r.o.
Prístroje na validáciu a servis   
prístroje na validáciu a servis. Technické parametre jednotlivých častí logického celku sú špecifikované v Prílohe č.1 (minimálne požadované technické parametre logického celku sú špecifikované v prílohe č. 1).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
SLOVbiz, s.r.o.
Prístroje na validáciu a servis   
prístroje na validáciu a servis
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Národná transfúzna služba SR
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov   
Predmetom zákazky je dodanie diagnostických reagencií in vitro (ďalej len diagnostiká) a spotrebného materiálu navykonávanie požadovaných imunohematologických vyšetrení u darcov krvi na prenajatých plnoautomatickýchanalyzátoroch bez možnosti odkúpenia, a na vykonávanie požadovaných imunohematologických vyšetrení u pacientovmetódou gélovej stĺpcovej aglutinácia alebo skúmavkovou metódou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie