Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 52 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Laboratórne vyšetrenia 2   
Vyšetrenie krvného séra
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Nemocničné a súvisiace služby
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v oblasti komplexných lekárskych preventívnych prehliadok   
Predmetom zákazky je priebežné zabezpečovanie komplexných lekárskych preventívnych prehliadok v zdravotníckomzariadení poskytovateľa zameraných na včasné vyhľadávanie rizikových faktorov v oblasti nádorového akardiovaskulárneho ochorenia vrátane špeciálnej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti v prípade zisteniaonkologického nálezu u zamestnancov Národnej banky Slovenska. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené včasti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancovZSSK CARGO vo vzťahu k posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti osôb v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č.514/2009 Z. z. vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z. z., vyhlášky MDPT SR č.205/2010 formou vstupných, periodických amimoriadnych lekárskych prehliadok a ďalších druhov lekárskych prehliadok na výkon práce na dráhach, práce nadráhach pre určené činnosti a pre činnosti na určených technických zariadeniach, na výkon rizikových prác a vybranýchprác podľa osobitných predpisov, posudzovanie psychickej spôsobilosti na základe poverenia MDVRR SR a na základecertifikácie v odbore dopravná psychológia, poskytnutie odbornej psychoterapeutickej starostlivosti.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Laboratórne vyšetrenia 2   
Vyšetrenie krvného séra musí zahŕňať tieto vyšetrenia - ALT - AST - ALP - GMT - Bilirubín celkový - Glukózu - Cholesterol celkový - LDL cholesterol - HDL cholesterol - Triacylglyceroly (TAG) - Kyselina močová - Kreatín v sére - Krvný obraz
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Nemocničné a súvisiace služby
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Laboratórne vyšetrenia   
Vyšetrenie krvného séra musí zahŕňať tieto vyšetrenia - ALT - AST - ALP - GMT - Bilirubín celkový - Glukózu - Cholesterol celkový - LDL cholesterol - HDL cholesterol - Triacylglyceroly (TAG) - Kyselina močová - Kreatín v sére - Krvný obraz II.1.5) Celková predpokladaná
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Nemocničné a súvisiace služby
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancovZSSK CARGO vo vzťahu k posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti osôb v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č.514/2009 Z. z. vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z. z., vyhlášky MDPT SR č.205/2010 formou vstupných, periodických amimoriadnych lekárskych prehliadok a ďalších druhov lekárskych prehliadok na výkon práce na dráhach, práce nadráhach pre určené činnosti a pre činnosti na určených technických zariadeniach, na výkon rizikových prác a vybranýchprác podľa osobitných predpisov, posudzovanie psychickej spôsobilosti na základe poverenia MDVRR SR a na základecertifikácie v odbore dopravná psychológia, poskytnutie odbornej psychoterapeutickej starostlivosti.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Poskytovanie lekárnickej služby   
Zásobovanie Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Trenčínepožadovaným sortimentom hromadne vyrábanými liečivými prípravkami, individuálne pripravovanými liečivýmiprípravkami, dezinfekčnými a infúznymi roztokmi a biochemickými testami podľa požiadaviek odberateľa.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Laboratórne vyšetrenia   
Vyšetrenie krvného séra musí zahŕňať tieto vyšetrenia - ALT - AST - ALP - GMT - Bilirubín celkový - Glukózu - Cholesterol celkový - LDL cholesterol - HDL cholesterol - Triacylglyceroly (TAG) - Kyselina močová - Kreatín v sére - Krvný obraz
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Nemocničné a súvisiace služby
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Poskytovanie lekárnickej služby   
Zásobovanie Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Trenčínepožadovaným sortimentom ,hromadne vyrábanými liečivými prípravkami, individuálne pripravovanými liečivýmiprípravkami, dezinfekčnými a infúznymi roztokmi a biochemickými testami podľa požiadaviek odberateľa.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Poskytovanie lekárnickej služby   
Zásobovanie Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Trenčínepožadovaným sortimentom hromadne vyrábanými liečivými prípravkami, individuálne pripravovanými liečivýmiprípravkami, dezinfekčnými a infúznymi roztokmi a biochemickými testami podľa požiadaviek odberateľa.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Slovenská pošta, a.s.
Pracovná zdravotná služba v medicínskej oblasti   
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa v jeho 1700 objektoch pre celkom 13 200 zamestnancovobjednávateľa medicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby v rozsahu   a)vykonávanie vstupných, periodických, mimoriadnych a výstupných lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancovvo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu; b)vypracovanie návrhu opatrení na zabránenie šíreniu infekčných chorôb; c)vykonávanie očkovania zamestnancov proti infekčným chorobám podľa požiadaviek objednávateľa vrátane dodaniavakcín; d)vykonávanie psychologických vyšetrení vodičov, pričom Poskytovateľ zabezpečí realizáciu psychologických vyšetrenívodičov minimálne v okresných mestách
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancovZSSK CARGO vo vzťahu k posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti osôb v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č.514/2009 Z. z. vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z. z., vyhlášky MDPT SR č.205/2010 formou vstupných, periodických amimoriadnych lekárskych prehliadok a ďalších druhov lekárskych prehliadok na výkon práce na dráhach, práce nadráhach pre určené činnosti a pre činnosti na určených technických zariadeniach, na výkon rizikových prác a vybranýchprác podľa osobitných predpisov, posudzovanie psychickej spôsobilosti na základe poverenia MDVRR SR a na základecertifikácie v odbore dopravná psychológia, poskytnutie odbornej psychoterapeutickej starostlivosti.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancovZSSK CARGO vo vzťahu k posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti osôb v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č.514/2009 Z. z. vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z. z., vyhlášky MDPT SR č.205/2010 formou vstupných, periodických amimoriadnych lekárskych prehliadok a ďalších druhov lekárskych prehliadok na výkon práce na dráhach, práce nadráhach pre určené činnosti a pre činnosti na určených technických zariadeniach, na výkon rizikových prác a vybranýchprác podľa osobitných predpisov, posudzovanie psychickej spôsobilosti na základe poverenia MDVRR SR a na základecertifikácie v odbore dopravná psychológia, poskytnutie odbornej psychoterapeutickej starostlivosti.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Pracovná zdravotná služba   
Pracovná zdravotná služba vykonáva všetky činnosti definované zákonom Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane,podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškyMinisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnejzdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.Hlavnýmcieľom pracovnej zdravotnej služby je udržanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu, prevencia pracovnýchúrazov, chorôb z povolania a zabezpečenie komplexného zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami všetkýchzamestnancov pre všetky rizikové kategórie.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Pracovná zdravotná služba   
Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti,a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov,Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímuodborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení neskorších predpisov.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie