Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2040 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Implantabilné elektroimpulzné prístroje, systémy pre srdcovú resynchronizáciu a implantovateľné ekg záznamníky s kompletným príslušenstvom vrátane elektród   
Implantabilné elektroimpulzné prístroje (kardiostimulátory, implantabilné defibrilátory (ďalej ICD), systémy pre srdcovúresynchronizáciu (ďalej CRT) a implantovateľné ekg záznamníky s kompletným príslušenstvom vrátane elektród naelektroimpulzoterapiu a diagnostiku porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania rozdelenie do jednotlivých častí vsúlade s rozhodujúcimi biomedicínsko - technickými parametrami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Brineura 150 mg infúzny roztok   
Brineura obsahuje liečivo cerliponázu alfa, ktorá patrí do skupiny liekov známych ako substitučné enzýmové terapie.   Používa sa na liečbu pacientov s ochorením neuronálna ceroidná lipofuscinóza typu 2 (CLN2), známym aj ako deficittripeptidylpeptidázy 1 (TPP1). Ľudia s ochorením CLN2 nemajú enzým nazývaný TPP1 alebo ho majú príliš málo, čo spôsobuje hromadenie látoknazývaných lyzozómové akumulačné látky. U ľudí s ochorením CLN2 sa tieto látky hromadia v niektorých častiach tela,najmä v mozgu. Tento liek nahrádza chýbajúci enzým nazývaný TPPA, a tým minimalizuje hromadenie lyzozómových akumulačnýchlátok. Tento liek účinkuje tak, že spomaľuje postup ochorenia.  Odporúčaná dávka je 300 mg cerliponázy alfa, ktorá sa podáva jedenkrát za dva týždne intracerebroventrikulárnouinfúziou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu
Národná transfúzna služba SR
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov   
Predmetom zákazky je kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciuurčených transfúznych liekov. Proces patogénnej inaktivácie bude realizovaný podľa potrieb obstarávateľa vspracovateľských centrách Národnej transfúznej služby SR. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace sdodaním tovaru a servis prístrojov UV ožarovačov, uvedené v bode 2.2 časti C. Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov.  Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať požiadavky dané všeobecne záväznými predpismi a nariadeniami vládySlovenskej republiky, ako i smernicami Európskej únie, a to najmä -Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov, -Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, -Nariadenie vlády SR č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupochposudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení neskorších predpisov.  Podrobný opis predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia ll   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru - novej, nerepasovanej a nepoužívanej operačnej techniky 1 - chirurgického vybavenia pre potreby HORNOORAVSKEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU TRSTENÁ. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnica Krompachy spol. s r.o.
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Stoly, svetlá   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckych stolov a svetiel. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sanachádza v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Národná transfúzna služba SR
Kúpa aferetických separátorov plazmy a spotrebného materiálu pre odber plazmy od darcov   
Predmetom zákazky je kúpa aferetických separátorov plazmy a spotrebného materiálu pre odber plazmy od darcov.Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru a servis prístrojov aferetických separátorov plazmy,uvedené v bode 2.2 časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.  Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať požiadavky dané všeobecne záväznými predpismi a nariadeniami vládySlovenskej republiky, ako i smernicami Európskej únie, a to najmä -Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov, -Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, -Nariadenie vlády SR č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupochposudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení neskorších predpisov.  Podrobný opis predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 3.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre invazívnu diagnostickú a intervenčnúrádiológiu pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č.2 súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený do 24(slovom dvadsiatichštyroch) častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastnostíjednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. V rámci jednej časti musí byťpredložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databázezdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Súčasťou predmetu zákazky musia byťnasledovné služby doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode A-6.1. súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Obec Smolenice
  
Predmetom dodávky je zdravotnícka technika, zariadenia a vybavenie pre novobudované Centrum integrovanejzdravotnej starostlivosti v obci Smolenice
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Svet zdravia, a.s.
Základné medicínske zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet je rozdelený do 6 častí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Prístrojové vybavenie pre potreby Perinatologického centra - intenzívno-resuscitačný inkubátor   
Predmetom zákazky je intenzívno-resuscitačný inkubátor pre potreby Perinatologického centra FNsP J. A. ReimanaPrešov v počte 6 ks.  Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať požiadavkámplatných právnych predpisov Slovenskej republiky pre účely používania v zdravotníckom zariadení verejnéhoobstarávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je zároveň doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie vmieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu verejného obstarávateľa, ako ajposkytovanie alebo zabezpečovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejnéhoobstarávateľa na predmet zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Časť C. Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Flexibilný cystoskop - 3ks   
Predmetom zákazky je dodanie flexibilného cystoskopu pre oddelenie urológie FNsP J.A. Reimana Prešov v počte 3 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým požiadavkám platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, doprava do miesta dodania a späť, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia – Urodynamické zariadenie – 1 ks   
Predmetom zákazky je dodanie urodynamického zariadenia pre oddelenie urológie FNsP J. A. Reimana Prešov v počte 1ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultná nemocnica Trenčín
Resuscitácia   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nasledovného nového nerepasovaného zdravotníckeho vybavenia, ktoréje určené na zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu Prístroj na celotelový ohrev a chladenie pre OAIM Výhrevná prikrývka pre pacienta Prístroj na chladenie pacienta Resuscitačný vozík s kompletným vybavením Resuscitačný vozík s vybavením Vozík na zaistenie obtiažnych dýchacích ciest Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností a množstvo predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Intrakoronárne stenty   
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
RTG prístroje   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných nadiagnostiku pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy namiesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodanéhoprístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 2 častí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie