Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1297 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnica Komárno s. r. o.
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckej techniky, zariadení a vybavení. Predmet zákazky je rozdeleny na 8 častí. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny   
Predmetom zákazky je dodávka liekov pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny, v rozsahu verejnýmobstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 93 častí.Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 93 častí, alebo len na jednu časťpredmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v kapitole B "Podrobný opis predmetuzákazky" súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka liekov pre potreby INMM v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanejšpecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 27 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - navšetkých 27 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovanýchv kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky jeuvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne   
Predmetom zákazky je špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne. Aortálnealebo mitrálne chlopne sú určené ako náhrada chlopne u pacientov s poškodenou alebo inak nesprávne fungujúcouaortálnou alebo mitrálnou srdcovou chlopňou. Môžu sa tiež použiť ako náhrada predchádzajúcej už implantovanejprotetickej srdcovej chlopne. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Xofigo   
Predmetom obstarávania je dodávka humánneho lieku Xofigo 1100 kBq/ml injekčný roztok, sol inj 1x6 ml (liek.inj.skl.) sobsahom 223Ra. Xofigo sa indikuje na liečbu dospelých pacientov s pokročilou rakovinou prostaty s prítomnosťousymptomatických kostných metastáz, bez prítomnosti viscerálnych metastáz. Xofigo je terapeutické rádiofarmakumvyžarujúce alfa častice. Účinná látka Chlorid radnatý (223Ra).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok   
Predmetom zákazky je dodávka predmetu zákazky/ zmluvy Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok, v rozsahu verejnýmobstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia, na obdobie 24 mesiacov. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Univerzitná nemocnica Martin
Zostava pre komplexnú funkčnú diagnostiku pľúc   
Predmetom zákazky je dodávka zostavy pre komplexnú funkčnú diagnostiku pľúc, vrátane dopravy na miesto určenia,inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdaniadokumentácie a zaškolenia zamestnancov užívateľa do údržby a obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátanepovinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkanézariadenie pre potreby Kliniky pneumológie a ftizeológie UNM. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Univerzitná nemocnica Martin
Endoskopický prístroj na liečbu vnútorných porúch spánkovosánkových kĺbov s príslušenstvom - 1 ks   
Predmetom zákazky je dodávka endoskopického prístroja na liečbu vnútorných porúch spánkovosánkových kĺbov spríslušenstvom 1 ks, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti aprevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdania dokumentácie a zaškolenia zamestnancov užívateľa do údržby aobsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovenéprávnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgieUNM. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Prístrojová technika pre NsP, n.o. Revúca   
Predmetom zákazky je dodávka prístrojovej techniky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pacientov pre NsP, n.o.Revúca. Súčasťou dodania prístrojového vybavenia je aj jeho dodávka na miesto určenia, inštalácia, uvedenie doprevádzky, odskúšanie plnej funkčnosti, bezplatné zaškolenie personálu, odovzdanie dokladov potrebných na riadneužívanie prístrojového vybavenia vrátane sprievodnej dokumentácie. Predmet zákazky je rozdelený do 15 častí. Členeniepredmetu zákazky na časti je uvedený v prílohe č. 2 súťažných podkladov a opis požadovaných minimálnych vlastnostíjednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedený v bode 2.2.1 až 2.2.15 kapitoly C. Opis predmetu zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodávka INFÚZNYCH ROZTOKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. RooseveltaBanská Bystrica, v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 25 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 25 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
USG a RTG prístroje   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných nadiagnostiku pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy namiesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodanéhoprístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Základné medicínske zariadenia (Spišská Nová Ves)   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 6. častí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Univerzitná nemocnica Martin
Operačné stoly a mobilný rádiografický stôl   
Predmetom zákazky je dodávka operačných stolov a mobilného rádiografického stola, vrátane dopravy na miestourčenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodovna obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnejservisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu,vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom preponúkané zariadenie pre potreby príslušného pracoviska UNM - Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Oddelenieplastickej chirurgie, Ortopedická klinika, Oddelenie gastroenterologickej diagnostiky . Predmet zákazky je rozdelený do štyroch samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku najednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (častič.1 - č.4). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.  Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámcijednotlivej ucelenej časti. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Národný onkologický ústav
Upgrade MR prístroja   
Predmetom zákazky je upgrade hardvérového a softvérového vybavenia pre MR MAGNETOM Avanto na Avanto FIT. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu   
Nákup Implantovateľných kardiostimulátorov s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu pre potreby FNsP Žilina.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie