Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 759 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávka liekov - II. etapa   
 Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečenie dodávky liekov určených pre perorálne a parenterálne podávaniepacientovi na základe objednávok podľa potreby nemocničnej lekárne FNsP Nové Zámky, vrátane služieb spojených sdodaním a vyložením tovaru v mieste jeho dodania, ktoré sa zaväzuje zabezpečiť predávajúci. Presnejšie vymedzeniepredmetu obstarávania a predpokladané množstvá sú uvedené v časti E. Opis predmetu obstarávania, ktoré predstavujúpredpokladanú spotrebu na 24 mesiacov, ktorá sa bude upresňovať pravidelnými objednávkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice   
Predmetom zákazky je dodávka liekov a liečiv pre potreby verejného obstarávateľa. Predmet zákazky je rozdelený do 283 častí. Vzhľadom na nastavenie bodu II.1.6) tohto oznámenia, nie je možné uviesť tento počet častí v príslušnombode. Členenie predmetu zákazky na časti a popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. Ponúkaný liek sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Lieky ponúkané v rámci jednej časti predmetu zákazky musia byť od rovnakého výrobcu. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia uvedené v bode A-6.1 súťažných podkladov. Vzhľadom na nastavenie bodu II.1.8) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, nebolo možné uviesť tento početčastí v príslušnom bode.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD02   
Lieky ATC skupiny B02BD02
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Univerzitná nemocnica Martin
Antiinfektíva   
Predmetom zákazky je dodávka antiinfektív. Predmet zákazky je rozdelený do 33 samostatných ucelených častí.  Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí alebojednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 - č. 33). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť. Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámcijednotlivej ucelenej časti. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Obstaranie troch typov kochleárnych implantačných systémov vrátane procesorov   
Predmet zákazky je dodanie kochleárnych implantačných systémov vrátane procesorov. Časti predmetu zákazky a) kochleárny implantačný systém vrátane procesora Typ A b) kochleárny implantačný systém vrátane procesora Typ B c) kochleárny implantačný systém vrátane procesora Typ C
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Účinná látka Treprostinilum   
Liečivo pre krv a krvotvorné orgány.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD02   
Lieky ATC skupiny B02BD02
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory   
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, uvedených v súťažnýchpodkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Kontrastné látky   
Kontrastné látky na rádiologické katetrizačné vyšetrenie kardiovskulárneho systému.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Univerzitná nemocnica Martin
Liečivá pre nervový systém   
Predmetom zákazky je dodávka liečiv pre nervový systém. Predmet zákazky je rozdelený do 29 samostatných ucelenýchčastí.  Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených časti alebojednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 č. 29). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje práva vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť. Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámcijednotlivej ucelenej časti. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Žilinský samosprávny kraj
Heparíny pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK   
 Predmetom postupu zadávania zákazky je výber dodávateľa , resp. dodávateľov liečiv- Heparínov pre všetky nemocnicev zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Bližšia špecifikácia, opis a rozsah obstarávaných liečiv HEPARÍNU je uvedená v častiB.1 Opis zákazky v týchto súťažných podkladoch. Predmet zákazky je rozdelený do troch samostatných častí.  Zákazka pozostáva z troch samostatných častí požadovaných liečiv skupiny Heparínov, s uvedenou účinnou látkoupredovšetkým v rozsahu uvedenom v bode B.1 Opisu predmetu zákazky týchto súťažných podkladoch, spolu s dodávkouna miesto určenia v zmysle potrieb jednotlivých nemocníc, na základe vystavených čiastkových objednávok. Presná špecifikácia a ďalšie požiadavky sú uvedené v časti B.1 Opis zákazky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica   
Predmetom zadania zákazky sú ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM Látky ničiace baktériena systémové použitie pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, v rozsahuverejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie podľa časti B - Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch a vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 64 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 64 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Nemocnica Poprad a. s.
Kontrastné látky   
 Kontrastnélátjy  1 Kontrastná látka ATC skupiny V08 účinná látka /Jopromid/ 2 Kontrastná látka ATC skupiny V08 účinná látka /Jomeprol/ 3 Kontrastná látka ATC skupiny V08 účinná látka /Jodixanol/ 4 Kontrastná látka ATC skupiny V08 účinná látka /Jopamidol/
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oftalmologiká   
Lieky pre potrebu očného oddelenia FNsP.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora   
Počítačové tomografy (CT) rozdelené do 5 výkonnostných kategórií pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie