Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1872 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti, a to najmä chemikálie, reagencie a spotrebný materiál pre toxikologické analýzy, kity, reagencie a spotrebný materiál na izoláciu, purifikáciu a analýzu DNA validované pre forenzné účely a materiály pre vyhľadávanie a identifikáciu pôvodu biologického materiálu, vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením do skladu a na miesta určené v Rámcovej dohode, ako aj služieb spojených s likvidáciou odpadua to v období maximálne 48 mesiacov.  Súvisiacimi službami sa rozumie - že dodávateľ sa zaväzuje dodávať predmet zákazky do jednotlivých miest plnenia verejného obstarávateľa, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch v množstve a čase podľa potrieb verejného obstarávateľa, - zabezpečiť vykládku, ktorou sa rozumie vyloženie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti na určené miesto.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD08   
Lieky ATC skupiny B02BD08
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD06   
Lieky ATC skupiny B02BD06 Faktor VIII a VWF Haemate
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD02   
Lieky ATC skupiny B02BD02 Faktor VIII NovoEight.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Nemocnica Poprad a. s.
TEP implantáty   
Časť 1.1 Totálna endoprotéza ramenného kĺbu (CKP, anatomická)   Časť 1.2 Totálna endoprotéza ramenného kĺbu (reverzná, revízna)   Časť 1.3 Totálna endoprotéza kolenného kĺbu cementovaná   Časť 1.4 Totálna endoprotéza bedrového kĺbu necementovaná   Časť 1.5 Totálna endoprotéza bedrového kĺbu cementovaná   Časť 1.6 Necementované bedro modulárna jamka alebo monoblok PE/keramika   Časť 1.7 Necementované bedro krátky driek, jamka modulárna alebo monoblok PE/keramika   Časť 1.8 Koleno cementované anatomické s fixným platom s možnosťou prevedenie CR-, UC ultrakongruentné   Časť 1.9 Tep bedrového kĺbu   1/13   Časť 1.10 Necementovaná TEP bedrového kĺbu/kov   Časť 1.11 Totálna endoprotéza kolenného kĺbu cementovaná   Časť 1. 12 Necementovaná TEP bedrového kĺbu kov/polyetylén
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Obec Zborov
Materiálno - technické vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov   
Predmetom zákazky je komplexná dodávka materiálno-technického vybavenia interiéru centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky, podrobný opis, technická špecifikácia a požiadavky na jednotlivé položky predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia - montáž a inštalácia predmetu zákazky a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii a uvedenia do prevádzky, - protokolárne odovzdanie predmetu zákazky, - zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa pre rutinnú prevádzku a údržbu, - odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zákazky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodávka liekov indikačnej skupiny CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnejnemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 58 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 58 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Obec Kružlov
Materiálno - technické vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Kružlov   
Predmetom zákazky je komplexná dodávka materiálno-technického vybavenia interiéru centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky, podrobný opis, technická špecifikácia a požiadavky na jednotlivé položky predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia - montáž a inštalácia predmetu zákazky a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii a uvedenia do prevádzky, - protokolárne odovzdanie predmetu zákazky, - zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa pre rutinnú prevádzku a údržbu, - odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zákazky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Národný onkologický ústav
Multifunkčné onkologicko – intervenčné angiologické pracovisko   
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky pre Multifunkčné onkologicko intervenčné angiologicképracovisko. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená svykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD08   
Lieky ATC skupiny B02BD08.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup automatických externých defibrilátorov   
Predmetom zákazky je nákup 81ks automatických externých defibrilátorov, ktoré sa použijú ako pomôcka pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Video-endoskopická technika   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení LC1 Videolaryngoskop - 1 ks LC2 Videoreťazec s video uretero - renoskopom - 1 ks LC3 Rigidný ureteroskop - 1 ks LC4 Ultratenký ureteroskop - renoskop - 1 ks LC5 Urologický resektoskop - 1 ks LC6 Flexibilný rinofaryngoskop fibroskop - 1 ks LC7 Videokolonoskop - 2 ks LC8 Laparoskopická zostava s príslušenstvom pre gynekológiu - 1 ks LC9 Hysteroskop - 1 ks LC10 Artroskopická zostava s príslušenstvom - 2 ks LC11 Laparoskopická veža s UHD rozlíšením + inštrumentárium - 1 ks Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Ostatné zdravotnícke zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení LC1 Monitor kontinuálnych eliminačných metód - 3 ks LC2 Ultrazvuková odsávačka - 1 ks LC3 Urologický zákrokový stôl - 1 ks LC4 Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia - 1 ks LC5 Elektrická odsávačka mobilná - 25 ks LC6 Laserový litotriptor - 1 ks LC7 Vyšetrovací ORL mikroskop - 2 ks LC8 Telemetrický systém - Telemetrický systém - 1 ks - Archivačný systém s možnosťou pripojenia na NIS - 1 ks - Centrálny monitorovací a vyhodnocovací systém pre telemetriu - 1 ks - Zariadenie na ergometrické vyšetrenie - 1 ks LC9 Video EEG prístroj - 1 ks LC10 Koagulačný prístroj - 2 ks LC11 Technika pre kožné oddelenie - Modulárny ožarovací systém pre fototerapiu na lokálne použitie - 1 ks - Celotelová ožarovacia kabína pre fototerapiu - 1 ks LC12 Magnetická detekcia uzlín - Zariadenie na peroperačnú detekciu sentinelovych lymfatických uzlín - 1 ks Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre mechanický dlhodobý a krátkodobý podporný systém obehových funkcií srdca pre dospelých pacientov a deti vrátane príslušenstva   
Predmetom zákazky je  - Dlhodobý komorový podporný systém, s kontinuálnym tokom krvi, vhodný aj pre pediatrických pacientov - Implantabilná dlhodobá komorová podpora s pulzatilným tokom krvi - Axiálny dlhodobý ( nad 30 dní ) komorový, post-aurikulárny podporný systém - Krvná pumpa s hadicovým setom  - Systém pre krátkodobú podporu obehových funkcií s príslušenstvom
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD04   
Lieky ATC skupiny B02BD04
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie