Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1065 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Kontrastné látky   
Predmetom zákazky je dodanie kontrastných látok pre potreby nemocničnej lekárne Fakultnej nemocnice s poliklinikouJ. A. Reimana Prešov.  Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazkyalebo na viacero častí predmetu zákazky, alebo na všetky časti,špecifikované v bode B Opis predmetu zákazky týchtosúťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre vákuový systém liečenia rán   
Špeciálny zdravotnícky materiál pre vákuový (podtlakový) systém liečenia malých, stredne veľkých, veľkých rán a rán voblasti dutiny brušnej (open abdomen).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup ultrazvukových prístrojov na priame meranie prietoku v povrchovom toku   
Nákup ultrazvukových prístrojov na zdokumentovanie hydrologickej situácie na povrchových tokoch, vykonanie väčšiehopočtu meraní na všetkých pracoviskách hydrologickej služby SHMÚ na Slovensku a urýchlenie tohto procesu. Bližšiašpecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Žilinský samosprávny kraj
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru- zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia pre potreby HORNOORAVSKEJNEMOCNICE S POLIKLINIKOU TRSTENÁ.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre invazívnu diagnostickú a intervenčnúrádiológiu pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č.2 súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený do 24(slovom dvadsiatichštyroch) častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastnostíjednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. V rámci jednej časti musí byťpredložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databázezdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Súčasťou predmetu zákazky musia byťnasledovné služby doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode A-6.1. súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Žilinský samosprávny kraj
Dodávka materiálno - technického vybavenia   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - materiálno - technického vybavenia pre potreby Hornooravskej nemocnice spoliklinikou Trstená.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dinutuximab beta Apeiron   
Liek indikovaný na liečbu vysoko rizikového neuroblastómu u pacientov vo veku od 12 mesiacov, ktorým bola predtým podaná úvodná chemoterapia a dosiahli aspoň čiastočnú odpoveď, po ktorej nasledovala myeloablatívna liečba a transplantácia kmeňových buniek, ako aj u pacientov s históriou relabovaného alebo refraktérneho neuroblastómu s reziduálnou chorobou alebo bez nej.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora   
Predmetom zákazky sú dodávky diagnostických reagencií pre základné biochemické vyšetrenia vrátane spotrebnéhomateriálu, kontrol, prevádzkových roztokov (vrátane balenia) a kalibrátorov a kúpa 1 ks nového, nepoužívanéhobiochemického analyzátora, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, pripojenia do LIS-u, uvedenia do prevádzky,servisu a zaškolenia personálu do obsluhy pre novovzniknuté oddelenie laboratórnej medicíny v priestoroch verejnéhoobstarávateľa a dodávky diagnostických reagencií pre imunochemické vyšetrenia vrátane spotrebného materiálu,kontrol, prevádzkových roztokov (vrátane balenia) a kalibrátorov a kúpa 1 ks nového, nepoužívaného imunochemickéhoanalyzátora, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, servisu a zaškolenia personálu doobsluhy zariadenia pre novovzniknuté oddelenie laboratórnej medicíny v priestoroch verejného obstarávateľa.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny J06BB16   
Lieky ATC skupiny J06BB16 na obdobie do 31.12.2018
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.   
Predmet zákazky je rozdelený na 9 častí. Členenie predm. zák. na časti a opis požadovaných min. vlastností jednotlivých položiek častí predm. zák. je uvedený vPríl. č. 2 súťažných podkladov. Ponúkaný liek - inf. roztok sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej ŠÚKL. Ak viaceré lieky spĺňajú vlastnosti, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v Príl. č. 2 súť. podkl., a zároveň sa líšia spôsobom úhrady na základe verejného zdravotného poistenia, uchádzač je povinný predložiť ponuku na liek,ktorého spôsob úhrady je A. Ak neexistuje liek, ktorý by spĺňal požadované vlastnosti a bol so spôsobom úhrady A,potom môže byť ponúknutý liek, ktorého spôsob úhrady je AS a až keď nie je iná možnosť, môže byť ponúknutý aj liek,ktorý nie je hradený na základe verejného zdravotného poistenia. Súčasťou každej časti predm. zák. musia byť nasledovné služby - doprava predm. zák. na miesta plnenia uvedené v bode 6.1 časti A. Podm. súťaže, - doručenie tovaru do 24 hod. od prijatia objednávky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny J06BB16   
Lieky ATC skupiny J06BB16
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Dodanie vakcíny na orálnu imunizáciu líšok proti besnote a jej letecké položenie.   
Dodanie vakcíny na orálnu imunizáciu líšok proti besnote a jej letecké položenie v rokoch 2019 - 2022 ( jarné a jesennévakcinačné kampane ).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rádionuklidový generátor   
Predmetom zákazky je nákup a dodávka predmetu zmluvy Rádionuklidový generátor. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L04AA34   
Lieky ATC skupiny L04AA34 na obdobie do 31.12.2018.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Prístroj pre vedenie mimotelového obehu   
Prístroj určený na zabezpečenie mimotelového obehu počas operácie. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vsúťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie