Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 639 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnica Komárno s. r. o.
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckej techniky, zariadení a vybavení. Predmet zákazky je rozdeleny na 8 častí. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne   
Predmetom zákazky je špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne. Aortálnealebo mitrálne chlopne sú určené ako náhrada chlopne u pacientov s poškodenou alebo inak nesprávne fungujúcouaortálnou alebo mitrálnou srdcovou chlopňou. Môžu sa tiež použiť ako náhrada predchádzajúcej už implantovanejprotetickej srdcovej chlopne. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Univerzitná nemocnica Martin
Zostava pre komplexnú funkčnú diagnostiku pľúc   
Predmetom zákazky je dodávka zostavy pre komplexnú funkčnú diagnostiku pľúc, vrátane dopravy na miesto určenia,inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdaniadokumentácie a zaškolenia zamestnancov užívateľa do údržby a obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátanepovinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkanézariadenie pre potreby Kliniky pneumológie a ftizeológie UNM. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Univerzitná nemocnica Martin
Endoskopický prístroj na liečbu vnútorných porúch spánkovosánkových kĺbov s príslušenstvom - 1 ks   
Predmetom zákazky je dodávka endoskopického prístroja na liečbu vnútorných porúch spánkovosánkových kĺbov spríslušenstvom 1 ks, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti aprevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdania dokumentácie a zaškolenia zamestnancov užívateľa do údržby aobsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovenéprávnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgieUNM. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Prístrojová technika pre NsP, n.o. Revúca   
Predmetom zákazky je dodávka prístrojovej techniky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pacientov pre NsP, n.o.Revúca. Súčasťou dodania prístrojového vybavenia je aj jeho dodávka na miesto určenia, inštalácia, uvedenie doprevádzky, odskúšanie plnej funkčnosti, bezplatné zaškolenie personálu, odovzdanie dokladov potrebných na riadneužívanie prístrojového vybavenia vrátane sprievodnej dokumentácie. Predmet zákazky je rozdelený do 15 častí. Členeniepredmetu zákazky na časti je uvedený v prílohe č. 2 súťažných podkladov a opis požadovaných minimálnych vlastnostíjednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedený v bode 2.2.1 až 2.2.15 kapitoly C. Opis predmetu zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
USG a RTG prístroje   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných nadiagnostiku pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy namiesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodanéhoprístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Základné medicínske zariadenia (Spišská Nová Ves)   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 6. častí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Univerzitná nemocnica Martin
Operačné stoly a mobilný rádiografický stôl   
Predmetom zákazky je dodávka operačných stolov a mobilného rádiografického stola, vrátane dopravy na miestourčenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodovna obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnejservisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu,vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom preponúkané zariadenie pre potreby príslušného pracoviska UNM - Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Oddelenieplastickej chirurgie, Ortopedická klinika, Oddelenie gastroenterologickej diagnostiky . Predmet zákazky je rozdelený do štyroch samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku najednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (častič.1 - č.4). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.  Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámcijednotlivej ucelenej časti. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Národný onkologický ústav
Upgrade MR prístroja   
Predmetom zákazky je upgrade hardvérového a softvérového vybavenia pre MR MAGNETOM Avanto na Avanto FIT. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu   
Nákup Implantovateľných kardiostimulátorov s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu pre potreby FNsP Žilina.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Kardiologický SPECT systém s ergometriou   
Prístroj na vyšetrenie perfúzie srdcového svalu a určenie funkčnej schopnosti svalu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnica svätého Michala, a.s.
Komplexná neurochirurgická a spinálna operačná jednotka   
Predmetom zákazky je dodávka techniky a vybavenia pre neurochirurgickú a spinálnu operačnú jednotku v členení Por.č./Komplexná neurochirurgická a spinálna operačná jednotka/Množstvo/MJ (ks) 1./Kraniálna navigácia s plánovacou stanicou a príslušenstvom/1 2./Elektromagnetický modul k navigácii/1 3./Integrácia navigácie s ultrazvukovým prístrojom/1 4./Integrácia navigácie s operačným mikroskopom/1 5./Integrácia navigácie s rtg C ramenom s 3D zobrazením/1 6./Ultrazvukový prístroj (3 sondy)/1 7./Intraoperatívny monitoring pre operácie na mozgu a mieche s nerezovým stolíkom/1 8./Rtg C rameno s 3D zobrazením/1 9./Operačný mikroskop pre neurochirurgické výkony/1 10./Vŕtací systém pre neurochirurgiu a spinálnu chirurgiu/1 11./Správa videosignálov/1 12./Neuroendoskopický prístroj s príslušenstvom/1 13./Karbónový trojbodec na uchytenie hlavy/1 14./Koagulačný prístroj s vozíkom/1 15./Ultrazvuková odsávačka pre neurochirurgiu a spinálnu chirurgiu/1  Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica Nitra
Endoskopická a endosonografická zdravotnícka technika   
Predmetom zákazky je nákup artroskopickej zostavy, endoskopickej a endosonografickej techniky a 3D/4K endoskopických zostáv. Predme zákazky sa delí na časti Časť 1 predmetu zákazky - Artroskopická zostava Časť 2 predmetu zákazky - Endoskopická a endosonografická technika Časť 3 predmetu zákazky - 3D/4K endoskopické zostavy Uchádzač predloží ponuku na časť predmetu zákazky, na viacero častí predmetu zákazky alebo na celý predmetzákazky. Podrobné vymedzenie všetkých častí predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Umelé kĺby   
Predmetom zákazky je dodávka umelých kĺbov, určených na implementáciu ako totálna náhrada kĺbov horných a dolných končatín
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
digitálne RTG systémy vrátane súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je kúpa tovaru digitálne RTG systémy vrátane súvisiacich služieb- dodávky na miesto určenia,uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky, funkčnej skúšky, odovzdania dokumentácie, zaškolenia obsluhy, vrátaneplného servisného pokrytia. rozdelené na 6 častí v závislosti od požadovaných technicko-medicínskych parametrov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie