Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 519 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre vákuový systém liečenia rán   
Špeciálny zdravotnícky materiál pre vákuový (podtlakový) systém liečenia malých, stredne veľkých, veľkých rán a rán voblasti dutiny brušnej (open abdomen).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup ultrazvukových prístrojov na priame meranie prietoku v povrchovom toku   
Nákup ultrazvukových prístrojov na zdokumentovanie hydrologickej situácie na povrchových tokoch, vykonanie väčšiehopočtu meraní na všetkých pracoviskách hydrologickej služby SHMÚ na Slovensku a urýchlenie tohto procesu. Bližšiašpecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Žilinský samosprávny kraj
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru- zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia pre potreby HORNOORAVSKEJNEMOCNICE S POLIKLINIKOU TRSTENÁ.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre invazívnu diagnostickú a intervenčnúrádiológiu pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č.2 súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený do 24(slovom dvadsiatichštyroch) častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastnostíjednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. V rámci jednej časti musí byťpredložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databázezdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Súčasťou predmetu zákazky musia byťnasledovné služby doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode A-6.1. súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Žilinský samosprávny kraj
Dodávka materiálno - technického vybavenia   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - materiálno - technického vybavenia pre potreby Hornooravskej nemocnice spoliklinikou Trstená.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora   
Predmetom zákazky sú dodávky diagnostických reagencií pre základné biochemické vyšetrenia vrátane spotrebnéhomateriálu, kontrol, prevádzkových roztokov (vrátane balenia) a kalibrátorov a kúpa 1 ks nového, nepoužívanéhobiochemického analyzátora, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, pripojenia do LIS-u, uvedenia do prevádzky,servisu a zaškolenia personálu do obsluhy pre novovzniknuté oddelenie laboratórnej medicíny v priestoroch verejnéhoobstarávateľa a dodávky diagnostických reagencií pre imunochemické vyšetrenia vrátane spotrebného materiálu,kontrol, prevádzkových roztokov (vrátane balenia) a kalibrátorov a kúpa 1 ks nového, nepoužívaného imunochemickéhoanalyzátora, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, servisu a zaškolenia personálu doobsluhy zariadenia pre novovzniknuté oddelenie laboratórnej medicíny v priestoroch verejného obstarávateľa.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Prístroj pre vedenie mimotelového obehu   
Prístroj určený na zabezpečenie mimotelového obehu počas operácie. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vsúťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém   
Predmetom obstarávanej zákazky je jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém na báze pevne fixovanéhomotoricky ovládaného C- ramena s operačným stolom a príslušenstvom, určeného na skiaskopickú a angiografickúdiagnostiku s osobitným dôrazom na optimalizované použitie pre intervenčnú techniku a hybridné výkony. Bližšiašpecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
DIAGO SF s.r.o.
Diagnostické prístroje, zariadenia a hardware vrátanie vstupno-výstupných periférií a rozhraní   
Predmetom zákazky je nákup diagnostických prístrojov, zariadení a hardwaru vrátanie vstupno-výstupných periférií arozhraní, vrátane príslušenstva a doplnkových položiek súvisiacich s obstaraním predmetu zákazky pre potreby projektuNFP313010T075 - SMART DIAGNOSTICS IN RAIL TRANSPORTATION, Výzva KÓD OPVAI-MH/DP/2017/1.2.2-11.  Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Detská fakultná nemocnica Košice
HD videogastroenterologická zostava   
Obstaráva sa videogastroskopická zostava I.pre kolonoskopiu a gastroskopiu a videogastroskopicá zostava II. bezendoskopov + 2x automatický dezinfektor.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Vyšetrovacia ORL jednotka s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodanie vyšetrovacej ORL jednotky s príslušenstvom pre potreby Oddelenia ORL a chirurgie hlavya krku FNsP J. A. Reimana Prešov. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, vyloženie v miesteplnenia, kompletizácia prístroja, zaškolenie zdravotníckeho personálu a zabezpečenie služieb servisu počas záručnejdoby. Súčasťou zákazky je poskytnutie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva kprístroju, ako aj potrebných pre riadne a bezchybné používanie predmetu zákazky na stanovený účel v súlade sovšetkými právnymi predpismi, návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku. Podrobný opis predmetu zákazky jeuvedený v časti B. súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sety na aplikáciu krvnej kardioplégie   
Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgické výkony, ktorým sa podáva studený roztok potrebný na zastavenieakcie srdca.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Mobilný RTG prástroj s C ramenom 2 ks   
Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s plochým detektorom, určený hlavne pre použitie na zákrokových a operačnýchsálach s aplikáciami pre ortopedické, urologické, traumatologické a intervenčné zákroky vrátane DSA
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Mamograf s tomosyntézou a streotaktickou biopsiou   
Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s plochým detektorom, určený hlavne pre použitie na zákrokových a operačnýchsálach s aplikáciami pre ortopedické, urologické, traumatologické a intervenčné zákroky vrátane DSA
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 28. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu so zameraním na diagnostické aterapeutické katétre v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 28. individuálnuzákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie