Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 700 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky chromatografického a iného spotrebného materiálu. Predávajúci sazaväzuje dodávať predmet zákazky do miesta plnenia.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 2   
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (anesteziologický prístroj vrátanemonitoringu, infúzna pumpa, injekčný dávkovač, monitor vitálnych funkcií, prístroj na umelú ventiláciu pľúc, monitorypre intenzivistické lôžka) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, skompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, odvozom a likvidáciouobalového materiálu dodaného tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultná nemocnica Trenčín
Ventilátory na umelú ventiláciu   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka Servoventilátor najvyššej triedy Servoventilátor vyššej strednej triedy Vysokofrekvenčný servoventilátor Prenosný servoventilátor Transportný ventilátor
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Univerzitná nemocnica Martin
Anestéziologický prístroj - 10 ks   
Predmetom zákazky je dodávka anestéziologických prístrojov, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedeniado prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu vslovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnejtechnickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátanepovinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkanézariadenie pre potreby príslušného pracoviska UNM Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky Anestéziologickýprístroj - 10 ks tak, ako je podrobne vymedzený v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Jednorovinový kardioangiografický systém s príslušenstvom   
Kompletná dodávka predmetu zákazky Jednorovinový kardioangiografický systém s príslušenstvom 1 ks, vrátanedemontáže a odvozu starého prístroja. Súčasťou Predmetu zákazky je dodanie do miesta plnenia v sídle Kupujúceho,montáž, inštalácia, nevyhnutné stavebné práce a elektroinštalačné práce, ako aj uvedenie Predmetu zmluvy doprevádzky, odskúšanie, zaškolenie obsluhujúceho personálu Kupujúceho, odborné a technické zaškolenie technikaKupujúceho, odovzdanie sprievodnej dokumentácie k Predmetu zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Národný onkologický ústav
Upgrade MR prístroja   
Predmetom zákazky je upgrade hardvérového a softvérového vybavenia pre MR MAGNETOM Avanto na Avanto FIT. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 47. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu materiál pre intervenčnúangiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem stentgrafty, fixačný systém a príslušenstvo knim v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 47. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Anestéziologický prístroj   
Predmetom zákazky je dodanie 4 ks anestéziologických prístrojov pre potreby Oddelenia anestéziológie a intenzívnejmedicíny FNsP J. A. Reimana Prešov. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do dohodnutého miesta dodania,vyloženie v mieste dodania, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, zaškolenie zdravotníckehopersonálu o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznamzaškoleného zdravotníckeho personálu a zabezpečenie služieb servisu počas záručnej doby. Súčasťou zákazky jeposkytnutie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutieužívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia ll   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru- novej, nerepasovanej a nepoužívanej zdravotníckej techniky, zariadenia avybavenia pre potreby HORNOORAVSKEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU TRSTENÁ. Podrobnosti sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Extrakorporálny integrovaný litotriptor s endoskopickým vybavením pre endourológiu   
Predmetom zákazky je kúpa tovaru Extrakorporálny integrovaný litotriptor s endoskopickým vybavením v počte 2 ks.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia l   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru- novej, nerepasovanej a nepoužívanej zdravotníckej techniky, zariadenia avybavenia pre potreby HORNOORAVSKEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU TRSTENÁ. Podrobnosti sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultná nemocnica Trenčín
Pumpy, dávkovače   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka Enterálna pumpa Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 1 volumetrickej pumpy Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 4 lineárnych púmp a 3 volumetrických púmp umiestených v dokovacej stanici so 8 pozíciami Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 48 lineárnych púmp a 24 volumetrickýc púmp umiestených v dokovacích staniciach Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 2 lineárnych púmp a 1 volumetrickej pumpy umiestený v dokovacej stanici so 4 pozíciami Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 3 lineárnych púmp a 2 volumetrických púmp umiestených v dokovacej stanici so 6 pozíciami
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultná nemocnica Trenčín
Endoskopické veže   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenieposkytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka Endoskopickejveže
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultná nemocnica Trenčín
Elektrochirurgický prístroj   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka Prístroj na autotransfúziu Elektrochirurgický generátor s bipolárnym systémom trvalého zatavovania ciev Elektrochirurgický generátor so simultánnou koaguláciou
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Nemocnica svätého Michala, a.s.
Komplexná dodávka endoskopickej techniky a vybavenia   
Predmetom zákazky je dodávka endoskopickej techniky a vybavenia v členení Por.č./Endoskopická technika a vybavenie/Množstvo - MJ (ks) 1/Endoskopický procesor/4 2/Svetelný zdroj/4 3/Preplachová pumpa/1 4/Monitor medicínsky 24/4 5/Monitor medicínsky 27"/1 6/Monitor medicínsky 31"/1 7/Endoskopický ultrazvukový procesor/1 8/Ovládacia pumpa pre dvojbalónovú enteroskopu/1 9/Insufátor/2 10/Odsávačka/3 11/Videogastroskop/4 12/Videogastroskop zoomovací/1 13/Videogastroskop tenký/1 14/Videogastroskop terapeutický/1 15/Videokolonoskop/3 16/Videokolonoskop zoomovací/1 17/Videokolonoskop pediatrický/1 18/Videogastroskop nižšej triedy/1 19/Videokolonoskop nižšej triedy/1 20/Videoduodenoskop/2 21/Videoenteroskop/2 22/Videogastroskop ultrazvukový lineárny/1 23/Videogastroskop ultrazvukový radiálny/1  1/3 24/Záznamové zariadenie pre archiváciu videa v HD rozlíšení/1 25/Vozík na prepravu endoskopov/1 26/Dezinfektor/2 Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie