Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 903 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná transfúzna služba SR
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov   
Predmetom zákazky je kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciuurčených transfúznych liekov. Proces patogénnej inaktivácie bude realizovaný podľa potrieb obstarávateľa vspracovateľských centrách Národnej transfúznej služby SR. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace sdodaním tovaru a servis prístrojov UV ožarovačov, uvedené v bode 2.2 časti C. Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov.  Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať požiadavky dané všeobecne záväznými predpismi a nariadeniami vládySlovenskej republiky, ako i smernicami Európskej únie, a to najmä -Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov, -Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, -Nariadenie vlády SR č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupochposudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení neskorších predpisov.  Podrobný opis predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu pre potreby Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb   
Predmetom zákazky je dodanie CT prístroja pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu pre potrebyStredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátanevypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa sú uvedené v kapitole C. Opis predmetuzákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Extrakorporálny integrovaný litotriptor s endoskopickým vybavením pre endourológiu   
Predmetom zákazky je kúpa tovaru Extrakorporálny integrovaný litotriptor s endoskopickým vybavením v počte 2 ks.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávka materiálno - technického vybavenia   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - nového, nerepasovaného, nepoužívaného materiálno technického vybavenia prepotreby Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Zariadenia pre stolársku a autodielňu   
Časť č. 1 Zariadenie na výmenu oleja1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1).  Časť č. 2 Valcový tester bŕzd a tlmičov1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2).  Časť č. 3 Formátovacia píla1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Mobilné digitálne RTG prístroje s C - ramenom   
Predmetom zákazky sú mobilné digitálne RTG prístroje s C ramenom - 2 ks.  Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných ucelených častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku najednu alebo viac častí predmetu zákazky. Časť č. 1 Mobilný digitálny RTG prístroj s C - ramenom pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A. Reimana Prešov (1 ks) Časť č. 2 Mobilný digitálny RTG prístroj s C - ramenom pre oddelenie ortopédie FNsP J. A. Reimana Prešov (1 ks) Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave, ktorý zodpovedá všetkýmpožiadavkám platných právnych predpisov Slovenskej republiky pre účely používania v zdravotníckom zariadeníverejného obstarávateľa.  Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v miestedodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu verejného obstarávateľa, ako ajposkytovanie alebo zabezpečovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časťB. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. 1/6
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Laparoskopická zostava s príslušenstvom, časť č. 1: Laparoskopická zostava - 2 ks, časť č. 2: Insuflátor pre laparoskopickú vežu - 2 ks   
Predmetom zákazky je laparoskopická zostava v počte 2 ks a insuflátor pre laparoskopickú vežu v počte 2 ks preOddelenie chirurgie FNsP J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných ucelených častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku najednu ucelenú časť predmetu zákazky alebo na celý predmet zákazky.  Časť 1 Laparoskopická zostava 2 ks Časť 2 Insuflátor pre laparoskopickú vežu 2 ks  Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a ktorý zodpovedá požiadavkámplatných právnych predpisov Slovenskej republiky pre účely používania v zdravotníckom zariadení verejnéhoobstarávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je zároveň doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie vmieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu verejného obstarávateľa, ako aj 1/6 poskytovanie alebo zabezpečovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejnéhoobstarávateľa na predmet zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a časť C. Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Prístroje pre oftalmologické oddelenie FNsP Nové Zámky   
Predmetom zákazky je dodanie nasledovného prístrojového vybavenie pre Oftalmologické oddelenie automatický bezkontaktný tonometer s pachymetrom, ručný aplanačný tonometer, štrbinová lampa, digitálnafotoštrbinová lampa, ručná štrbinová lampa, plnoautomatický refraktokeratometer, vyšetrovacia jednotka a kreslo, YAGlaser, Foroptor, automatický počítačový perimeter, LCD optotyp, ULTRAZVUK, automatický fokometer. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 SP Opis predmetu zákazky a v B.2 Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultná nemocnica Trenčín
Nemocničné lôžka   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenieposkytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka Výškovo nastaviteľné zdravotnícke lehátko Transportné lôžko intenzívnej starostlivosti Termolôžko pre deti Sprchovacie lôžko Transportný vozík
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultná nemocnica Trenčín
Laboratórne prístroje   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenieposkytovania zdravotníckej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazy je dodávka  - biologický termostat -laboratórny inkubátor -laboratórny mikroskop -laminárny box II. B2 triedy Biohazard s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodným odsávaním -laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu -reagenčný aparát
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Plazmový sterilizátor   
Predmetom zákazky je dodanie Plazmového sterilizátora podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu A súťažnýchpodkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzitná nemocnica Martin
Anestéziologický prístroj - 10 ks   
Predmetom zákazky je dodávka anestéziologických prístrojov, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedeniado prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu vslovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnejtechnickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátanepovinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkanézariadenie pre potreby príslušného pracoviska UNM Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny. Predmet nie je rozdelený na časti. uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky Anestéziologický prístroj -10 ks tak, ako je podrobne vymedzený v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Extrakorporálny litotryptor   
Predmetom zákazky je dodanie Extrakorporálneho litotryptora podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu A súťažných podkladov. Zostava extrakorporálneho litotryptora pozostáva z nasledovných častí - generátor rázových vĺn - RTG prístroj s C-ramenom - zákrokový stôl - ovládací panel
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultná nemocnica Trenčín
Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu. Predmet zákazky je rozdelený do12 častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiekpredmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov. V Rámci jednej časti musí byť predložená ponuka navšetky prislúchajúce položky. Ponúkané zariadenia musia byť registrované v databáze Štátneho ústavu pre kontroluliečiv. Súčasťou predmetu zákazky doprava predmetu zákazky na miesto plnenia.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultná nemocnica Trenčín
Sterilizačné, hygienické a dezinfekčné prístroje   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka Sterilizačné kontajnery Vyplachovač ložných mís (dezinfektor) Tlaková dezinfekčná pištol Priebežná zváračka obalov Sterilizátor parný 2-dverový s vlastným vyvíjačom pary, s 2 zavážacími vozíkmi, 600 l Plazmový Sterilizátor Ultrazvuková myčka nástrojov Dezinfekčná myčka - dvojdverová, prekladacia Tlaková dezinfekčná pištol /voda-vzduch Dezinfekčná myčka jednodverová - elektrická Parný sterilizátor s integrovaným vyvíjačom pary 75 l
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie