Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 138 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica Trenčín
Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu. Predmet zákazky je rozdelený do12 častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiekpredmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov. V Rámci jednej časti musí byť predložená ponuka navšetky prislúchajúce položky. Ponúkané zariadenia musia byť registrované v databáze Štátneho ústavu pre kontroluliečiv. Súčasťou predmetu zákazky doprava predmetu zákazky na miesto plnenia.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Národná transfúzna služba SR
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov   
Predmetom zákazky je kúpa diagnostických reagencií in vitro na vyšetrovanie nukleových kyselín (NAT Nucleic Acid Testing) vírusov hepatitídy B, C a HIV (HBV, HCV, HIV-1 a HIV-2) u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru a servis prístrojov plnoautomatických analyzátorov, uvedené v bode 2.2 časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Vyšetrenie nukleových kyselín (NAT) požadovaných vírusov (hepatitídy B, C a HIV) bude realizované individuálne pre jednotlivého darcu - tzv. IDT testovanie (Individual Donor Testing) - ďalej aj ako IDT. Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať požiadavky dané všeobecne záväznými predpismi a nariadeniami vlády Slovenskej republiky, ako i smernicami Európskej únie, a to najmä -Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, -Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, -Nariadenie vlády SR č. 569/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v znení neskorších predpisov. Podrobný opis predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Kapitole C. a Prílohe č. 3 Súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Národná transfúzna služba SR
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek   
Predmetom zákazky sú vaky na odber a spracovanie celej krvi na výrobu transfúznych liekov, laboratórne filtre na deleukotizáciu transfúznych liekov a poolovacie sety na prípravu zmesných trombocytov a prenájom prístrojov (lisov) na automatickú separáciu krvných zložiek pre pracoviská verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 7 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru a servis prenajatých prístrojov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu a liečiv pre potreby verejného obstarávateľa vštruktúre, zdravotnícky spotrebný materiál, lekárske roztoky, dialyzačné roztoky, infúzne roztoky, glukózové roztoky,potreby na infúzie, dialyzačné filtre, spotrebný materiál k obličkovej dialýze, vaky na krv, ihly na dialýzu, ihly naanestéziu, lekárske ihly, injekčné striekačky, kanyly, katétre, chirurgické nite na zošívanie rán, ihly na zošívanie,balónikové katétre, sondy, kontrastné prostriedky na rontgenovanie. Predmet zákazky je rozdelený na 60 častí. Členeniepredmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie   
Predmetom zákazky je spotrebný zdravotnícky materiál a ďalšie zdravotnícke vybavenie nevyhnutné k poskytovaniuzdravotníckej starostlivosti.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Žilinský samosprávny kraj
Chirurgické rukavice pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov chirurgických rukavíc pre zdravotnícke zariadenia vzriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené včasti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu   
Predmetom zákazky je spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu - intravazálne zavádzače s hemostatickým uzáverom, intravazálne roztrhateľné zavádzače bez hemostatického uzáveru, operačné sety, punkčné transseptálne ihly, diagnostické katétre, ablačné katétre, katétre, príslušenstvo ku katétrom, spojovacie káble, vodiace drôty, špeciálne vodiace drôty, sety lokalizačných elektród, elektródy pre dočasnú kardiostimuláciu, zavádzače, sondy na transezofageálnu stimuláciu a bioptonické kliešte.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky   
Prípravné trhové konzultácie k zákazke.  Predmetom zákazky je nákup Špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre potreby - Intravenózna prístup - Ochranné pomôcky - Ošetrenie poranení - Ventilácia pacienta - Diagnostika pacienta Záchranná zdravotná služba Bratislava týmto predbežným oznámením vyhlasuje Prípravné trhové konzultácie( ďalej len"PTK") podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia Predpokladanej hodnoty zákazky, a tiež zaúčelom oboznámenia sa subjektov s pripravovanou zákazkou a s jej vyhlásením.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sety na uzatváranie artérií po punkcii   
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu a rádiológiu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Národná transfúzna služba SR
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov   
Predmetom zákazky je kúpa diagnostických reagencií in vitro na vyšetrovanie nukleových kyselín (NAT Nucleic Acid Testing) vírusov hepatitídy B, C a HIV (HBV, HCV, HIV-1 a HIV-2) u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru a servis prístrojov plnoautomatických analyzátorov, uvedené v bode 2.2 časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Vyšetrenie nukleových kyselín (NAT) požadovaných vírusov (hepatitídy B, C a HIV) bude realizované individuálne pre jednotlivého darcu - tzv. IDT testovanie (Individual Donor Testing) - ďalej aj ako IDT. Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať požiadavky dané všeobecne záväznými predpismi a nariadeniami vlády Slovenskej republiky, ako i smernicami Európskej únie, a to najmä -Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, -Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, -Nariadenie vlády SR č. 569/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v znení neskorších predpisov. Podrobný opis predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Kapitole C. a Prílohe č. 3 Súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Národná transfúzna služba SR
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek   
Predmetom zákazky sú vaky na odber a spracovanie celej krvi na výrobu transfúznych liekov, laboratórne filtre na deleukotizáciu transfúznych liekov a poolovacie sety na prípravu zmesných trombocytov a prenájom prístrojov (lisov) na automatickú separáciu krvných zložiek pre pracoviská verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 7 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru a servis prenajatých prístrojov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotné pomôcky   
Predmetom zákazky je špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky potrebné pre materiálne zabezpečenieprevádzky vozidiel ambulancií ZZS.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre nekoronárne, vaskulárne, diagnostické a terapeutické rádiologické intervencie   
ŠPECIÁLNY ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL PRE NEKORONÁRNE, VASKULÁRNE, DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉRÁDIOLOGICKÉ INTERVENCIE.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Žilinský samosprávny kraj
Chirurgické rukavice pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov chirurgických rukavíc pre zdravotnícke zariadenia vzriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené včasti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Adsorbčné hemostatiká a lekárničky   
Predmetom tejto zákazky je dodávanie Adsorbčných hemostatík a lekárničiek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie