Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 131 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky   
Prípravné trhové konzultácie k zákazke.  Predmetom zákazky je nákup Špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre potreby - Intravenózna prístup - Ochranné pomôcky - Ošetrenie poranení - Ventilácia pacienta - Diagnostika pacienta Záchranná zdravotná služba Bratislava týmto predbežným oznámením vyhlasuje Prípravné trhové konzultácie( ďalej len"PTK") podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia Predpokladanej hodnoty zákazky, a tiež zaúčelom oboznámenia sa subjektov s pripravovanou zákazkou a s jej vyhlásením.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sety na uzatváranie artérií po punkcii   
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu a rádiológiu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Národná transfúzna služba SR
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov   
Predmetom zákazky je kúpa diagnostických reagencií in vitro na vyšetrovanie nukleových kyselín (NAT Nucleic Acid Testing) vírusov hepatitídy B, C a HIV (HBV, HCV, HIV-1 a HIV-2) u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru a servis prístrojov plnoautomatických analyzátorov, uvedené v bode 2.2 časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Vyšetrenie nukleových kyselín (NAT) požadovaných vírusov (hepatitídy B, C a HIV) bude realizované individuálne pre jednotlivého darcu - tzv. IDT testovanie (Individual Donor Testing) - ďalej aj ako IDT. Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať požiadavky dané všeobecne záväznými predpismi a nariadeniami vlády Slovenskej republiky, ako i smernicami Európskej únie, a to najmä -Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, -Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, -Nariadenie vlády SR č. 569/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v znení neskorších predpisov. Podrobný opis predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Kapitole C. a Prílohe č. 3 Súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Národná transfúzna služba SR
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek   
Predmetom zákazky sú vaky na odber a spracovanie celej krvi na výrobu transfúznych liekov, laboratórne filtre na deleukotizáciu transfúznych liekov a poolovacie sety na prípravu zmesných trombocytov a prenájom prístrojov (lisov) na automatickú separáciu krvných zložiek pre pracoviská verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 7 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru a servis prenajatých prístrojov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotné pomôcky   
Predmetom zákazky je špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky potrebné pre materiálne zabezpečenieprevádzky vozidiel ambulancií ZZS.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre nekoronárne, vaskulárne, diagnostické a terapeutické rádiologické intervencie   
ŠPECIÁLNY ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL PRE NEKORONÁRNE, VASKULÁRNE, DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉRÁDIOLOGICKÉ INTERVENCIE.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Žilinský samosprávny kraj
Chirurgické rukavice pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov chirurgických rukavíc pre zdravotnícke zariadenia vzriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené včasti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Adsorbčné hemostatiká a lekárničky   
Predmetom tejto zákazky je dodávanie Adsorbčných hemostatík a lekárničiek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu a liečiv pre potreby verejného obstarávateľa vštruktúre, zdravotnícky spotrebný materiál, lekárske roztoky, dialyzačné roztoky, infúzne roztoky, glukózové roztoky,potreby na infúzie, dialyzačné filtre, spotrebný materiál k obličkovej dialýze, vaky na krv, ihly na dialýzu, ihly naanestéziu, lekárske ihly, injekčné striekačky, kanyly, katétre, chirurgické nite na zošívanie rán, ihly na zošívanie,balónikové katétre, sondy, kontrastné prostriedky na rongenovanie. Predmet zákazky je rozdelený na 60 častí. Členeniepredmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora   
Predmetom zákazky sú dodávky diagnostických reagencií pre základné biochemické vyšetrenia vrátane spotrebného materiálu, kontrol, prevádzkových roztokov (vrátane balenia) a kalibrátorov a kúpa 1 ks nového, nepoužívaného biochemického analyzátora, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, pripojenia do LIS-u, uvedenia do prevádzky, servisu a zaškolenia personálu do obsluhy pre novovzniknuté oddelenie laboratórnej medicíny v priestoroch verejného obstarávateľa a dodávky diagnostických reagencií pre imunochemické vyšetrenia vrátane spotrebného materiálu, kontrol, prevádzkových roztokov (vrátane balenia) a kalibrátorov a kúpa 1 ks nového, nepoužívaného imunochemickéhoanalyzátora, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, servisu a zaškolenia personálu doobsluhy zariadenia pre novovzniknuté oddelenie laboratórnej medicíny v priestoroch verejného obstarávateľa.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnica Poprad a. s.
TEP implantáty   
Časť 1.1 Totálna endoprotéza ramenného kĺbu (CKP, anatomická) Predpokladané množstvo na 12 mesiacov 6 ks Predpokladaná hodnota zákazky 14 803,62  Časť 1.2 Totálna endoprotéza ramenného kĺbu (reverzná, revízna) Predpokladané množstvo na 12 mesiacov 24 ks Predpokladaná hodnota zákazky 82 908,9  Časť 1.3 Totálna endoprotéza kolenného kĺbu cementovaná Predpokladané množstvo na 12 mesiacov 80 ks Predpokladaná hodnota zákazky 131 287,20  Časť 1.4 Totálna endoprotéza bedrového kĺbu necementovaná Predpokladané množstvo na 12 mesiacov 50 ks Predpokladaná hodnota zákazky 96 450,00  Časť 1.5 Totálna endoprotéza bedrového kĺbu cementovaná Predpokladané množstvo na 12 mesiacov 24 ks  1/12 Predpokladaná hodnota zákazky 14 136,00  Časť 1.6 Necementované bedro modulárna jamka alebo monoblok PE/keramika Predpokladané množstvo na 12 mesiacov 60 ks Predpokladaná hodnota zákazky 108 000,00  Časť 1.7 Necementované bedro krátky driek, jamka modulárna alebo monoblok PE/keramika Predpokladané množstvo na 12 mesiacov 36 ks Predpokladaná hodnota zákazky 58 655,52  Časť 1.8 Koleno cementované anatomické s fixným platom s možnosťou prevedenie CR-, UC ultrakongruentné Predpokladané množstvo na 12 mesiacov 120 ks Predpokladaná hodnota zákazky 191 520,40  Časť 1.9 Tep bedrového kĺbu  Predpokladané množstvo na 12 mesiacov 140 ks Predpokladaná hodnota zákazky 260 439,00  Časť 1.10 Necementovaná TEP bedrového kĺbu/kov Predpokladané množstvo na 12 mesiacov 36 ks Predpokladaná hodnota zákazky 67 417,92  Časť 1.11 Totálna endoprotéza kolenného kĺbu cementovaná Predpokladané množstvo na 12 mesiacov 200 ks Predpokladaná hodnota zákazky 291 908,00  Časť 1. 12 Necementovaná TEP bedrového kĺbu kov/polyetylén Predpokladané množstvo na 12 mesiacov 200 ks Predpokladaná hodnota zákazky 360 998,00
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na balónexpandovateľné stentgrafty a stenty pre perkutánne rádiologické intervencie vrátane príslušenstva   
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na balónexpandovateľné stentgrafty a stenty pre perkutánne rádiologickéintervencie vrátane príslušenstva.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Národná transfúzna služba SR
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek   
Predmetom zákazky sú vaky na odber a spracovanie celej krvi na výrobu transfúznych liekov, laboratórne filtre na deleukotizáciu transfúznych liekov a poolovacie sety na prípravu zmesných trombocytov a prenájom prístrojov (lisov) na automatickú separáciu krvných zložiek pre pracoviská verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 7 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru a servis prenajatých prístrojov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Národná transfúzna služba SR
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov   
Predmetom zákazky je kúpa diagnostických reagencií in vitro na vyšetrovanie nukleových kyselín (NAT Nucleic Acid Testing) vírusov hepatitídy B, C a HIV (HBV, HCV, HIV-1 a HIV-2) u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru a servis prístrojov plnoautomatických analyzátorov, uvedené v bode 2.2 časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Vyšetrenie nukleových kyselín (NAT) požadovaných vírusov (hepatitídy B, C a HIV) bude realizované individuálne pre jednotlivého darcu - tzv. IDT testovanie (Individual Donor Testing) - ďalej aj ako IDT. Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať požiadavky dané všeobecne záväznými predpismi a nariadeniami vlády Slovenskej republiky, ako i smernicami Európskej únie, a to najmä -Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, -Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, -Nariadenie vlády SR č. 569/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v znení neskorších predpisov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotné pomôcky   
Predmetom zákazky je špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky potrebné pre materiálne zabezpečenieprevádzky vozidiel ambulancií ZZS.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie