Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 128 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ekonomická univerzita v Bratislave
Kompletná výmena osobných výťahov a nadväzujúca údržba počas záručnej doby -objekt V2   
Kompletná výmena troch osobných výťahov a nadväzujúca údržba počas záručnej doby vo Výučbe 2, Ekonomickejuniverzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Obec Dvorany nad Nitrou
Rozšírenie kapacity zberu komunálnych odpadov v obci Dvorany nad Nitrou   
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Rozšírenie kapacity zberu komunálnych odpadov v obci Dvorany nad Nitrou, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky.  1. Časť predmetu zákazky s názvom Náves s hákovým nosičom kontajnerov  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.  2. Časť predmetu zákazky s názvom Čelný traktorový nakladač s lyžicou  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.  3. Časť predmetu zákazky s názvom Kontajnery  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra V Kežmarku - Výťahy   
Predmetnom zakazky je dodavka tovaru - vytahov pre potreby nemocnice. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra V Kežmarku - Výťahy   
Predmetnom zakazky je dodavka tovaru - vytahov pre potreby nemocnice. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Domov seniorov Lamač
Dodanie a inštalácia 2 zdvíhacích zariadení pre DS Lamač vrátane nevyhnutných stavebných prác   
Predmetom obstarávania je úplná rekonštrukcia (výmena) 2 kusov výťahov (Blok A pravý výťah, blok B pravý výťah) suvedením parametrov v súlade s aktuálnymi predpismi a normami, najmä, ale nielen normami STN EN 81-50, STN EN81-20 a nariadením vlády 235/2015 Z.z.. Výťahy sú určené na zvislú prepravu osôb. Rekonštrukcia bude realizovaná vdomove seniorov za úplnej prevádzky. Do dodávky výťahov sú zahrnuté aj všetky súvisiace práce, najmä odstránenieexistujúcich a osadenie nových výťahov, murárske a maliarske práce týkajúce sa výmeny výťahu, ako aj uvedenie doprevádzky a likvidácia odpadu.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Rekonštrukcia výťahov školského internátu Strednej odbornej školy služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovaru spolu so službami, ktoré pozostávajú z dodania 2 ks výťahov avšetkých súvisiacich služieb s tým spojených (dodávka, montáž a stavebné úpravy). Ide o úplnú rekonštrukciu 2 ksvýťahov s uvedením parametrov v súlade s aktuálnymi predpismi a normami, najmä normy STN EN 81-50, STN EN 81-20 a nariadenia vlády 235/2015 Z. z., a vytvorenia predpokladov pre plnenie vyhlášky 508/2009 Z. z. počas prevádzky.V cene musia byť zahrnuté všetky súvisiace prace, najmä murárske a maliarske práce týkajúce sa výmeny výťahu, akoaj uvedenie výťahov do prevádzky a likvidácia odpadu.  Uchádzač predložením ponuky zároveň vyjadruje súhlas so zmluvnými podmienkami, ktoré verejný obstarávateľ uviedolv prílohe č.3 Výzvy Návrh zmluvy o dielo.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách Výzvy.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Obec Čierny Balog
„Kompostovisko Čierny Balog - obstarávanie techniky“ (2)   
Predmetom zákazky je dodanie nového strojového vybavenia pre zberný dvor v obci Čierny Balog. Bližšia špecifikáciapredmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra V Kežmarku - Výťahy   
Predmetnom zakazky je dodavka tovaru - výťahov pre potreby nemocnice. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Stredoslovenská distribučná, a. s.
Teleskopické montážne plošiny   
Predmetom obstarávania je zabezpečenie dodávky Teleskopických montážnych plošín s ramenom JIB na podvozkoch4x4, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky, vrátane súvisiacich služieb adopravy na miesto dodania.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Domov seniorov Lamač
Dodanie a inštalácia 2 zdvíhacích zariadení pre DS Lamač vrátane nevyhnutných stavebných prác   
Predmetom obstarávania je úplná rekonštrukcia (výmena) 2 kusov výťahov (Blok A pravý výťah, blok B pravý výťah) suvedením parametrov v súlade s aktuálnymi predpismi a normami, najmä, ale nielen normami STN EN 81-50, STN EN81-20 a nariadením vlády 235/2015 Z.z.. Výťahy sú určené na zvislú prepravu osôb. Rekonštrukcia bude realizovaná vdomove seniorov za úplnej prevádzky. Do dodávky výťahov sú zahrnuté aj všetky súvisiace práce, najmä odstránenieexistujúcich a osadenie nových výťahov, murárske a maliarske práce týkajúce sa výmeny výťahu, ako aj uvedenie doprevádzky a likvidácia odpadu.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
Nákup lesnej techniky pre Mestské lesy Kremnica, s.r.o.   
Dodávka  Zariadenie na manipuláciu1 ks Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené Príloha č.2 Ponuka na technické parametre a vybavenie_Zariadenie na manipuláciu
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Ekonomická univerzita v Bratislave
Kompletná výmena osobných výťahov a nadväzujúca údržba počas záručnej doby -objekt V2   
Kompletná výmena troch osobných výťahov a nadväzujúca údržba počas záručnej doby vo Výučbe 2, Ekonomickejuniverzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Ekonomická univerzita v Bratislave
Kompletná výmena osobných výťahov a nadväzujúca údržba počas záručnej doby   
Kompletná výmena troch osobných výťahov a nadväzujúca údržba počas záručnej doby vo Výučbe 2, Ekonomickejuniverzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Ekonomická univerzita v Bratislave
Kompletná výmena osobných výťahov a nadväzujúca údržba počas záručnej doby   
Kompletná výmena troch osobných výťahov a nadväzujúca údržba počas záručnej doby vo Výučbe 2, Ekonomickejuniverzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
Nákup lesnej techniky pre Mestské lesy Kremnica, s.r.o.   
Dodávka  Zariadenie na manipuláciu1 ks
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie