Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3361 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Rekonštrukcia a prístavba chir. pavilónu spustenie 5-teho operačného sálu   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na Rekonštrukcii a prístavbe chirurgického pavilónu spustenie 5-teho operačnéhosálu v Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok fakultná nemocnica.   Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Žilinský samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty II/541   
Predmetom zákazky sú rekonštrukcie cestných komunikácií Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/541 v km 3,032 3,076; 14,308 15,960; 18,069 18,471 Dlhá nad Kysucou Bytča;SO 02 Rekonštrukcia cesty II/541 v km 14,308 15,960; 18,069 18,471 Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/541 Turzovka Semeteš v km 15,960 18,069 Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/541 v km 3,032 3,076; 14,308 15,960; 18,069 18,471 Dlhá nad Kysucou Bytča;SO 02 Rekonštrukcia cesty II/541 v km 14,308 15,960; 18,069 18,471; Úsek v ckm 18,069 18,471 Rekonštrukcia cesty II/541 Turzovka Semeteš Mostný objekt 541-009  Bližšie informácie boli uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
Vytvorenie dispečersko-clearingového systému pre potreby Integrovanej dopravy Žilinského kraja, s.r.o.   
Predmetom zákazky je vytvorenie dispečersko-clearingového systému, ktorý umožní online sledovanie, monitoring, resp.kontrolu nad plynulým vykonávaním verejnej osobnej dopravy na území Žilinského kraja. Podrobné informácie sú obsahom priložených súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nákup elektrickej energie na roky 2021 - 2022   
Predmetom zakazky je zabezpecenie plynulych a spolahlivych dodavok elektrickej energie pre odberne miestaobstaravatela identifikovane v Prilohe c. 1 Sutaznych podkladov vratane zabezpecenia distribucie a prevzatiazodpovednosti za odchylku, a to po celu dobu platnosti zmluvy, ktora bude vysledkom postupu zadavania tejto zakazky.Obstaravatel uzatvori zmluvu s platnostou pocas doby 2 rokov v obdobi od 01.01.2021 0000 hod do 31.12.2022 2359hod.. Podrobny opis predmetu zakazky je uvedeny v casti B. Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné
Stavebné úpravy interiéru Kostola sv.Petra z Alkantary - II. etapa   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s realizáciou II. etapy obnovy interiéru pamiatky Kostolasv. Petra z Alkantary v Okoličnom. V rámci realizácie predmetu zákazky dôjde i ku kompletnej realizácii nových silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov(audio systém, EZS) ako i dokončeniu inštalácie vykurovacieho systému priestoru. Vzhľadom na rozsah budú nosnýmičasťami tejto zákazky (okrem realizácie stabilizácie trhlinami poškodených stien kostola) reštaurátorské zásahy prireštaurovaní stien, klenieb a kamenných článkov interiéru kostola.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Ján
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa – obnova a reštaurovanie pamiatky   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s obnovou interiéru a vonkajších fasád rímskokatolíckehoKostola sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Ide o zákazku určenú pre rekonštrukciu stavby typu Národnej kultúrnej pamiatky, ktorej stavebné práce musia byťvykonávané v súlade so zákonom o obnove a ochrane kultúrnych pamiatok č. 49/2002 Z. z. v znení neskoršíchpredpisov a podliehajú dohľadu a kontrole Krajského pamiatkového úradu v Žiline
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Žilinský samosprávny kraj
Turčianska knižnica v Martine-stavebné úpravy a zvýšenie EHB, Jilemnického 10.   
Predmetom stavebných úprav je riešenie nedostatkov v teplotechnickej, energetickej a hygienickej oblasti. Realizáciou navrhovaných úprav sa prispeje k zlepšeniu tepelnej pohody a celkovej mikroklímy v interiéri, k zlepšeniu vybavenia objektu novými hygienickými zariadeniami a vylepší sa architektonický výraz objektu použitím nového opláštenia. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.
Stavebné práce
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému a vybraných technických prostriedkov pre potreby FNsP Žilina   
Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému a vybraných technických prostriedkovpre podporu všetkých procesov a činností zdravotníckeho zariadenia verejného obstarávateľa. Komplexný nemocničnýinformačný systém musí pokryť v plnej miere všetky potreby pacientsko-klinického systému a tiež umožniť výkonnýmvedúcim pracovníkom verejného obstarávateľa sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku organizácie v reálnom čase tak,aby poskytoval ucelený prehľad o stave organizácie verejného obstarávateľa. Prvoradým cieľom je eliminovať straty pri aktuálnom stave informačného systému vznikajúce časovým posunomhodnotenia údajov, nedostatočnou hĺbkou požadovaných informácií a vysokými nákladmi na ich získanie. a možnosť robiť také rozhodnutia na základe získaných informácií, ktoré umožnia zvýšiť efektivitu činností a znížiťnáklady v organizácii verejného obstarávateľa.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Obec Oravská Polhora
Vnútorné vybavenie ZŠ v Oravskej Polhore   
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školydidaktickými pomôckami, technickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom,knižničným fondom a inými učebnými pomôckami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
CHYŽBET SK, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobná hala na parcele č. 2285/67   
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti objektu výrobná hala na parcele č. 2285/67. Stavebné práce zahŕňajú zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmenu otvorových konštrukcií, výmenu svietidiel, vykurovanie a plynoinštaláciu.  Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
KNsP Čadca – stavebné úpravy JIS interného oddelenia   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy JIS interného oddelenia v KNsP v Čadci. Podrobnejšie vymedzenie predmetuzákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkazevýmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Štiavnik
Obecný úrad - kultúrny dom, prístavba a stavebné úpravy   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s prístavbou nového kultúrneho domu a stavebnýchúprav existujúceho objektu obecného úradu v rozsahu vypracovaného projektu a podmienok vydaného stavebnéhopovolenia. Vlastná stavba pozostáva zo súboru prác HSV (vlastná stavba) a PSV (zdravotechnika, plynoinštalácia,ústredné kúrenie, elektroinštalácia, vzduchotechnika a dodávky zabudovanej technológie kuchyne). V rámci technickejvybavenosti budú zriadené nové prípojky dažďovej kanalizácie a splaškovej kanalizácie + ORL, vodovodu, požiarnanádrž, spevnené plochy a oporné múry. Súčasťou predmetu zákazky nie je dodávka technológie a vnútorného vybaveniakuchyne. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
SŠ Tvrdošín – stavebné úpravy – rekonštrukcia strechy, obvodového plášťa so zateplením – telocvičňa, jedáleň   
Rekonštrukcia objektu stravovne a telocvične a objektu laboratórií so spojovacou chodbou, ktoré sú súčasťou areálu Spojenej školy, Medvedzie 133/1, 02744 Tvrdošín. Predmet zákazky je rozdelený na časti časť 1 Spojená škola Tvrdošín - stavebné úpravy - stravovňa a telocvičňa (zateplenie strešného a obvodového plášťa, výmena okien, úprava domčeka VZT na streche, výmena a doplnenie oceľových rebríkov, úprava dlažby v átriu, úprava odkvapového chodníka), časť 2 Spojená škola Tvrdošín - stavebné úpravy - laboratória a spojovacia chodba (zateplenie strešného plášťa laboratória, nový odkvapový systém laboratória, nadmurovanie ventilačnej šachty spojovacej chodby, zateplenie strešného plášťa spojovacej chodby, nový odkvapový systém spojovacej chodby, výmenaokien spojovacej chodby).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Pozáručný servis zariadenia CT SOMAT Definition AS Plus   
Pozáručný servis zariadenia CT SOMAT Definition AS Plus
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
TTS Steel, s.r.o.
TTS Steel s.r.o. – inovácia výroby   
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky zariadení slúžiacich na obrábanie kovu.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie