Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3249 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš , LS Beňuš roky 2019-2022 II   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy apostupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Slovenská správa ciest
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/64 Poluvsie - most 104   
Predmetom stavebnej akcie je rekonštrukcia mosta a priľahlých úsekov cesty 1/64 a to cca 20 m pred mostom a 20 m za mostom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Košťany nad Turcom
MATERSKÁ ŠKOLA KOŠŤANY NAD TURCOM   
Predmetom zákazky je novostavba materskej školy. Materská škola bude slúžiť pre deti vo veku od 3-6 rokov, je delenána dve triedy, mladší a starší škôlkari. Deti budú presťahované zo starej škôlky (susedný objekt), ktorá je už vhavarijnom stave. Škôlka je navrhnutá ako samostatne stojaca, jednopodlažná s pultovou strechou. Stavebný pozemoksa nachádza v zastavanom území na pozemku p.č. 1/7, záhrada, výmera 1614 m2. Parcela je prístupná z verejnejkomunikácie, vedenej zo severozápadnej strany objektu. Parcela nie je zaťažená vecnými bremenami. V tesnej blízkostisa nachádzajú rodinné domy, zdravotné stredisko, budova starej materskej škôlky, skladové priestory (haly). Predmetnástavba bude napojená na vodu pomocou novovybudovanej prípojky rúrou HDPE D 32, ktorá bude slúžiť len pre účelyzásobovania pitnou vodou, ďalej bude napojená na splaškovú kanalizáciu, NN napäťovú sústavu a plynovod. Dažďovévody budú vyriešené odvodom v rámci pozemku investora a to pomocou vsakov. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Turie
Materská škola Turie   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na novostavbe materskej školy v obci Turie. materská škola budedvojpodlažným objektom, ktorý bude situovaný na rovinatom pozemkom susediacom s areálom Základnej školy Turie.Stavebné práce sa budú realizovať podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a podmienok vydaného stavebnéhopovolenia z júna 2019 (PD a stavebníé povolenie - zmena stavby pred jej dokončením). Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory SO 01 Materská škola SO 02 Príprava územia, spevnené plochy, chodník a oplotenie SO 03 Vodovodná prípojka  SO 04 Prípojka splaškovej kanalizácia  SO 05 Dažďová kanalizácia  SO 06.1 Prípojka plynu STL SO 06.2 Prípojka plynu NTL SO 07 Elektrická prípojka NN 1/4
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Liptovský Mikuláš
Komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov v meste Liptovský Mikuláš - III.etapa   
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov v mesteLiptovský Mikuláš. Stavebné úpravy budú pozostávať z odstránenia starých vrstiev frézovaním, očistenia frézovanéhopovrchu, z aplikácie spojovacieho postreku, položenia novej vrstvy asfaltu a ďalších stavebných prác v rozsahuuvedenom v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a výkazu výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Žilinský samosprávny kraj
Chirurgické rukavice pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov chirurgických rukavíc pre zdravotnícke zariadenia vzriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené včasti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Žilinský samosprávny kraj
Nákup rafinérskych produktov – pohonných hmôt v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek.   
Predmetom zákazky je nákup rafinérskych produktov pohonných hmôt v rámci komplexného palivového hospodárstvapre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vsúťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia lll   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru- novej, nerepasovanej, nepoužívanej zdravotníckej techniky, zariadenia avybavenia pre potreby HORNOORAVSKEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU TRSTENÁ. Podrobnosti sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Univerzitná nemocnica Martin
Upgrade angiografického prístroja Allura Xper FD10   
Predmetom zákazky je upgrade angiografického prístroja Allura Xper FD10 inštalovaného na pracovisku intervenčnejkardiológie. Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj dodanie na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky,odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, návody na obsluhu v slovenskom/českomjazyku, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, potrebná servisná technická dokumentácia,zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátanepravidelných bezpečnostných a elektrických kontrol podľa odporúčaní výrobcu a platnej legislatívy SR počas dobyzáruky. Zákazka nie je rozdelená na časti. Rozdelenie predmetu zákazky na časti je technicky a procesne nerealizovateľné.Sohľadom na charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické,neúčelné, nehospodárne. Je nevyhnunté, aby dodanie predmetu zákazky zabezpečoval jeden hospodársky subjekt, ktorýbude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti prístroja. Vzhľadom na uvedené, ako aj s ohľadom na efektivitu dodávky, nie je možné zákazku rozdeliť na časti bez vážneho rizika ohrozenia plnenia obstarávanej zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2019 - 2022   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrubstromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornúčinnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide odiferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy apostupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd nalesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019 - 2022   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrubstromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornúčinnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide odiferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy apostupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd nalesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrubstromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornúčinnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide odiferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy apostupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd nalesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2019 - 2022   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrubstromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornúčinnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide odiferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy apostupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd nalesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Nábytok pre ŽU v Žiline   
Predmetom zákazky je dodávka materiálu a poskytnutie služieb t.j. záväzok uchádzača zabezpečiť verejnémuobstarávateľovi dodávku nábytku pre jeho pracoviská., jeho montáž na mieste určenia, vyváženie nábytku , odvoz alikvidácia starého nábytku.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie