Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3480 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
VYBAVENIE UČEBNÍ   
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Delta-ML, s.r.o.
5 osé frézovacie a vŕtacie centrum portálového typu   
Predmetom zákazky je dodávka 5 osého frézovacieho a vŕtacieho centra portálového typu.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Univerzitná nemocnica Martin
Anestéziologický prístroj - 10 ks   
Predmetom zákazky je dodávka anestéziologických prístrojov, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedeniado prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu vslovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnejtechnickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátanepovinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkanézariadenie pre potreby príslušného pracoviska UNM Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny. Predmet nie je rozdelený na časti. uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky Anestéziologický prístroj -10 ks tak, ako je podrobne vymedzený v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Mesto Žilina
Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky systému verejných bicyklov v mesteŽilina pre rok 2020. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...
Gymnázium Antona Bernoláka
IKT VYBAVENIE UČEBNÍ   
Predmetom zákazky je dodávka počítačového vybavenie pre potreby vzdelávacieho procesu. Množstvá predmetuzákazky Učiteľský tablet 70 ks, Fotoaparát 10 ks, Žiacky tablet 150 ks, Notebook 13- 79 ks, Kamera 2 ks, Mobile deviceManagement 10 ks, Multimediálne centrum - 60 ks, Dataprojektor 70 ks, Prepravný kufor 10 ks, Notebook 4 ks.Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v bode 36 súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Žilinský samosprávny kraj
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa xerografického papiera pre Úrad Žilinského samosprávneho kraja a jehoorganizácie v zriaďovateľskej spôsobnosti ŽSK (ďalej OvZP). Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky sú uvedenév časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Zákazka pozostáva z dodávania požadovaného tovaru v rozsahu uvedenom v bode B.1 Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov, na miesto určenia v zmysle potrieb jednotlivých zariadení. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia a vyloženie tovaru na miesto plnenia kupujúceho vzmysle potrieb jednotlivých zariadení, na základe vystavených čiastkových objednávok.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Žilinský samosprávny kraj
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš - Stavebné úpravy školy – I. a II. Etapa   
Predmetom zákazky ,,Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš Stavebné úpravy školy I. a II. Etapa sú stavebné úpravy všetkých školských objektov okrem telocvične v areáli Strednej zdravotníckej školy, Vrbická 632, 032 01,Liptovský Mikuláš, parc. č. 757/1, 749/1, v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.
Stavebné práce
Žilinský samosprávny kraj
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY EVIDENCIE, SPRÁVY A ÚDRŽBY MAJETKU   
Predmetom zákazky je komplexné poskytnutie služieb evidencie, správy a údržby majetku Žilinského samosprávneho kraja, ktorý pozostáva z viac ako 800 budov, 1300 km ciest, atď. Cieľom je poskytnutie integrovaného systémového riešenia (ďalej len ISR), modulárneho charakteru s možnosťou budúcich rozširovaní o ďalšie moduly ( napr. energetický manažment, správa technických zariadení a pod.) Ďalšie podrobnosti sú v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Žilinský samosprávny kraj
Stavebné úpravy objektu Hotelovej akadémie v Žiline – Žilina, ul. Hlinská súp. č. 2422   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy učební odborného výcviku a priľahlých priestorov I.NP. pre potrebyzabezpečenia vyššej kvality vzdelávacej činnosti a zvýšenie komfortu funkčo-dispozičných a prevádzkových vzťahov jednotlivých priestorov, ako aj rekonštrukcia dotknutých inžinierskych sietí a modernizácia tepelného zdroja, nazlepšenie energetickej hospodárnosti objektu a debarierizácia objektu. Predmetom zákazky nie je vykurovanie, dodávkaa montáž barového pultu, recepčného pultu a pásového schodolezu.
Stavebné práce
Obec Lisková
3. Predmetom zákazky je: Dodávka a montáž svetelnej, zvukovej, javiskovj techniky v Kultúrnom dome Lisková   
Dodávka a montáž svetelnej, zvukovej, javiskovej techniky
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Mesto Rajecké Teplice
VYBAVENIE UČEBNÍ   
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 4časti s cieľom umožniť účasť čo naväčšieho počtu uchádzačov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Žilinský samosprávny kraj
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru inertného posypového materiálu prírodného kameniva na posyp ciest preobdobie 2019-2023 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa,ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt: benzín automobilový BA95N, nafta motorová NM a kvapalina pre zníženie emisií AdBlue   
1/3 Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt benzín automobilový BA95N, nafta motorová NM a kvapalinapre zníženie emisií AdBlue. Benzín automobilový 95 N na platobné karty - 1 720 064 litrov. Nafta motorová na platobné karty - 5 327 204 litrov. Kvapalina pre zníženie emisií AdBlue na platobné karty - 85 540 litrov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Obec Fačkov
Obstaranie 16 nájomných bytov v obci Fačkov   
Predmetom zákazky je "Obstaranie 16 nájomných bytov v obci Fačkov" vrátane infraštruktúry. Záujmom verejnéhoobstarávateľa je odkúpenie bytového domu/domov so šestnástimi bytovými jednotkami bežného štandardu spĺňajúcipodmienky na poskytnutie úveru z ŠFRB a dotácie z MDV SR s potrebnou vybavenosťou a pozemkami. Celkovo bude vobytnom dome / domoch plánovaných šestnásť bytov na max. štyroch nadzemných podlažiach. Priemerná podlahováplocha bytov 59,99 m2. Objekt / y bude /ú mať max. 4 nadzemné podlažia. Konštrukcia objektu / ov bude betónová amurovaná. Nie každý byt musí mať balkón / loggiu. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Malatiná
Nájomný bytový dom – 17 b.j. v obci Malatiná + TV   
Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia prác pri výstavbe 17. b.j. vrátane technickej vybavenosti k uvedeným bytom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie