Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 36 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Propagačné predmety   
Predmetom zákazky je výroba a dodanie 20 000 kusov reklamných tašiek určených pre propagáciu Značky kvality, ktorejlogo prešlo redizajnom. Reklamné tašky budú určené pre spotrebiteľov na posilnenie vnímania Značky kvality akonavigačného nástroja pre spotrebiteľa pri výbere potravín.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Slovenská agentúra životného prostredia
Propagačné predmety   
Predmetom zákazky je dodanie propagačných predmetov pre Slovenskú agentúru životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumejú najmä rôzne druhy potlače, doprava na miesto dodania a vyloženie na mieste dodania. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B., D. a Prílohe č.5 súťažných podkladov.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Propagačné predmety   
Zámerom verejného obstarávateľa je zriadenie dynamického nákupného systému podľa § 58 zákona č. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "ZVO") za účelom zadávaniazákaziek na dodanie tovaru propagačných predmetov, v predpokladanej hodnote 300 000 EUR a v trvaní od okamihujeho zriadenia do 31.12.2021.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
PROPAGAČNÝ MATERIÁL MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR - HYGIENICKÝ BALÍČEK PRE PACIENTOV   
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa dodať verejnému obstarávateľovi/kupujúcemu predmet zákazkyPropagačný materiál Ministarstva zdravotníctva SR - hygienický balíček pre pacientov, uvedený v časti SP B.1 Opispredmetu zákazky a B.2 Návrh kúpnej zmluvy - obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. Zlepšenie pozitívneho vnímania MZ SR a ním vykonaných aktivít hygienický balíček pre pacientov. Hygienický balíčekpozostávajúci z 1 ks toaletného papiera, 1 ks hygienických papierových vreckoviek, 1 ks toaletného mydla, 1 ks telovéhoa vlasového šampónu a 1 ks dentálneho setu (a. zubná kefka, b. zubná pasta) je balený spolu v 1 ks plastového obalu.Obal je priehľadný, uzatvorený, veľkosť dostatočná pre celý obsah tovaru, ktorý je súčasťou propagačného materiálu.Obal je potlačený logom MZ SR. Tovar bude dodaný na miesta výdaja špecifikované v prílohe č. 2 kúpnej zmluvy, razročne počas dvoch rokov.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Čistopisy dokladov Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie čistopisov dokladov, a to najmä týchto - vodičský preukaz - osvedčenie o evidencii časť I. - občiansky preukaz - povolenie na pobyt - cestovný doklad a ostatné doklady podľa potrieb Slovenskej republiky.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Slovenská agentúra životného prostredia
Propagačné predmety   
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" v príslušnom gramatickom tvare) civilná zákazka na dodanie tovaru. Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie propagačných predmetov vrátane služieb s tým súvisiacich podľa špecifikácii uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len jednotlivo "propagačný predmet" a spoločne"propagačné predmety"). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia; B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania; B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Slovenská agentúra životného prostredia
Propagačné predmety.   
Predmetom zákazky je dodanie propagačných predmetov pre Slovenskú agentúru životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumejú najmä rôzne druhy potlače, doprava na miesto dodania a vyloženie na mieste dodania.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Slovenská agentúra životného prostredia
Propagačné predmety.   
Predmetom zákazky je dodanie propagačných predmetov pre Slovenskú agentúru životného prostredia, Tajovského 28,975 90 Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie najmä rôzne druhy potlače, doprava na miestododania a vyloženie na mieste dodania. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B., D. a F. súťažných podkladov.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bezpečnostné ochranné laminovacie fólie na zbrojné doklady   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných ochranných laminovacích fólií na čistopisy na úseku zbraní a streliva,vrátane dopravy a vyloženia v mieste dodania. Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažnýchpodkladoch.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zakúpenie a potlač propagačných predmetov a reklamných stojanov a systémov   
Predmetom zákazky je nákup propagačných predmetov, rollupov a bannerov s potlačou a grafikou jednotlivých operačných programov, ktoré tvoria efektívny a podporný nástroj na vytvorenie a udržanie povedomia o všetkých operačných programoch.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
PROPAGAČNÝ MATERIÁL MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR - HYGIENICKÝ BALÍČEK PRE PACIENTOV   
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa dodať verejnému obstarávateľovi/kupujúcemu predmet zákazkyPropagačný materiál Ministarstva zdravotníctva SR - hygienický balíček pre pacientov, uvedený v časti SP B.1 Opispredmetu zákazky a B.2 Návrh kúpnej zmluvy - obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. Zlepšenie pozitívneho vnímania MZ SR a ním vykonaných aktivít hygienický balíček pre pacientov. Hygienický balíčekpozostávajúci z 1 ks toaletného papiera, 1 ks hygienických papierových vreckoviek, 1 ks toaletného mydla, 1 ks telovéhoa vlasového šampónu a 1 ks dentálneho setu (a. zubná kefka, b. zubná pasta) je balený spolu v 1 ks plastového obalu.Obal je priehľadný, uzatvorený, veľkosť dostatočná pre celý obsah tovaru, ktorý je súčasťou propagačného materiálu.Obal je potlačený logom MZ SR. Tovar bude dodaný na miesta výdaja špecifikované v prílohe č. 2 kúpnej zmluvy, razročne počas dvoch rokov.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Prezentačné predmety   
Predmetom zákazky Prezentačné predmety je komplexné technické zabezpečenie (grafika, tvorba, potlač, výroba adodanie tovaru) prezentačných predmetov, ktoré slúžia na doplnenie a dotváranie jednotlivých aktivít a podujatírealizovaných v rámci projektu Žiť energiou a agentúry SIEA, ako aj na zvyšovanie povedomia a informovanosti širokejverejnosti o činnostiach, ktoré sú súčasťou tohto projektu a agentúry samotnej. Predmetom zákazky je tvorba a výroba finálnych prezentačných predmetov a materiálov, vrátane ich potlače a dodaniaverejnému obstarávateľovi.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Čistopisy dokladov Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie čistopisov dokladov, a to najmä týchto - vodičský preukaz - osvedčenie o evidencii časť I. - občiansky preukaz - povolenie na pobyt - cestovný doklad a ostatné doklady podľa potrieb Slovenskej republiky.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bezpečnostné ochranné laminovacie fólie na zbrojné doklady   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných ochranných laminovacích fólií na čistopisy na úseku zbraní a streliva,vrátane dopravy a vyloženia v mieste dodania. Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažnýchpodkladoch.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Čistopisy dokladov Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie čistopisov dokladov, a to najmä týchto - vodičský preukaz - osvedčenie o evidencii časť I. - občiansky preukaz - povolenie na pobyt - cestovný doklad a ostatné doklady podľa potrieb Slovenskej republiky.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie