Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 242 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Echokardiografické prístroje s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodávka Echokardiografických prístrojov s príslušenstvom s príslušenstvom, vrátane dopravy namiesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia,návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku,potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečeniazáručného servisu, pre potreby oddelení NÚSCH, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Rádiologické zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných na diagnostiku pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodanéhoprístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 8 častí. 1. časť CT prístroj 2. časť USG prenosné 3. časť USG neonatologické 4. časť USG rádiologické 5. časť USG Neurologická JIS + Interné 6. časť Digitálny skiagrafický RTG prístroj 7. časť Mobilný RTG prístroj s C-ramenom s flat panelom 8. časť Digitálne mobilné RTG C rameno spríslušenstvom Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Rádiologické zariadenia 2   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti 1. časť Digitálny skiagrafický RTG prístroj 2. časť Mobilný digitálny RTG prístroj 3. časť Mobilný RTG prístroj s C ramenom s flat panelom
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Národný onkologický ústav
Multifunkčné onkologicko – intervenčné angiologické pracovisko   
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky pre Multifunkčné onkologicko intervenčné angiologicképracovisko. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená svykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia - Skiaskopicko - skiagrafický RTG prístroj   
Predmetom zákazky je prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia - Skiaskopicko -skiagrafický RTG prístroj pre oddelenie urológie FNsP J.A. Reimana Prešov v počte 1 ks. Predmet zákazky musí byťnový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave, ktorý zodpovedá všetkým požiadavkám platných právnychpredpisov Slovenskej republiky pre účely používania v zdravotníckom zariadení verejného obstarávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v miestedodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky potrebnej pre riadne a bezchybné používanie prístroja nastanovený účel počas platnosti zmluvy v súlade so všetkými právnymi predpismi, a to najmä, no nie výlučnetechnologický projekt pre skiaskopicko - skiagrafický RTG prístroj, poskytnutie návodu na použitie predmetu zákazky doprevádzky(inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnomužívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personáluverejného obstarávateľa, ako aj poskytovanie alebo zabezpečovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetuzákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Univerzitná nemocnica Bratislava
MAMOGRAFICKÝ PRÍSTROJ 4 SKUPINY 5   
Predmetom zákazky je dodanie mamografického prístroja pre svoje pracovisko 4 skupiny 5 Rádiologickú kliniku vNemocnici sv. Cyrila a Metoda UNB.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Národný onkologický ústav
Multifunkčné onkologicko – intervenčné angiologické pracovisko   
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky pre Multifunkčné onkologicko intervenčné angiologické pracovisko. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Zobrazovacia technika   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení LC1 Elektrokardiografia - Defibrilátor s ekg monitorom a kardiostimulátorom - 5 ks - EKG holter - 10 ks - Zariadenie na elektrokardiografické vyšetrenie - 7 ks LC2 Ultrasonografy - Ultrasonografický prístroj pre KAIM - 1 ks - Ultrasonografický prístroj pre urológiu - 1 ks - Ultrasonografický prístroj pre neurológiu - 1 ks - Ultrasonografický prístroj pre gynekológiu - 1 ks LC3 Röntgenova technika (A) - Mobilný röntgenový prístroj - C rameno /traum. a kardiolog./ - 2 ks - Mobilný röntgenový prístroj - C rameno /chirurg.a urológia/ - 2 ks LC4 Röntgenova technika (B) - Digitálny mobilný rtg prístroj - 2 ks LC5 Röntgenova technika (C) - Univerzálny priamo digitálny rtg prístroj s dvomi detektormi - 1 ks Predmet zákazky je rozdelený do piatich častí / logických celkov (LC), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Výmena RTG zariadení pre príručnú batožinu   
Výmena 3 ks RTG zariadení pre príručnú batožinu, typ HI-SCAN 6040 CTiX 6s podľa normy EDS CB štandard C3.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 70. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú angiológiu sozreteľom na endovaskulárnu liečbu periférnych tepien DK - re-entry zariadenie s vodičmi v súlade s podrobnoušpecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 70. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 72. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu so zameraním na diagnostické aterapeutické katétre v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 72. individuálnuzákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 73. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu so zameraním na intervencieperiférnych tepien crossover technikou resp. brachiálnym alebo radiálnym prístupom v súlade s podrobnou špecifikáciouuvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 73. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 74. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu na akútne neurointervencie,vrátane distálnych katétrov, mikrokatétrov, lepidla a karotického stentu v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou vovýzve na predloženie ponuky na 74. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Národný onkologický ústav
Multifunkčné onkologicko – intervenčné angiologické pracovisko   
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky pre Multifunkčné onkologicko intervenčné angiologicképracovisko. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená svykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Zobrazovacia technika   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení LC1 Elektrokardiografia - Defibrilátor s ekg monitorom a kardiostimulátorom - 5 ks - EKG holter - 10 ks - Zariadenie na elektrokardiografické vyšetrenie - 7 ks LC2 Ultrasonografy - Ultrasonografický prístroj pre KAIM - 1 ks - Ultrasonografický prístroj pre urológiu - 1 ks - Ultrasonografický prístroj pre neurológiu - 1 ks - Ultrasonografický prístroj pre gynekológiu - 1 ks LC3 Röntgenova technika (A) - Mobilný röntgenový prístroj - C rameno /traum. a kardiolog./ - 2 ks - Mobilný röntgenový prístroj - C rameno /chirurg.a urológia/ - 2 ks LC4 Röntgenova technika (B) - Digitálny mobilný rtg prístroj - 2 ks LC5 Röntgenova technika (C) - Univerzálny priamo digitálny rtg prístroj s dvomi detektormi - 1 ks Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie