Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 182 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
ŠZM pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ďalej "ŠZM") pre pracovisko invazívnej aintervenčnej kardiológie pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 2 k súťažným podkladom. Predmet zákazky jerozdelený do 26 (slovom dvadsiatich šiestich) častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovanýchminimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. V rámcijednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkaný tovar sa musí nachádzať vregistračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Súčasťou predmetuzákazky musia byť nasledovné služby doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode A-6.1. súťažnýchpodkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnica Snina, s.r.o.
RTG prístroj   
Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet pre potreby RDG pracoviska - 1 ks, nový.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Univerzitná nemocnica Martin
Upgrade angiografického prístroja Allura Xper FD10   
Predmetom zákazky je upgrade angiografického prístroja Allura Xper FD10 inštalovaného na pracovisku intervenčnejkardiológie. Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj dodanie na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky,odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, návody na obsluhu v slovenskom/českomjazyku, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, potrebná servisná technická dokumentácia,zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátanepravidelných bezpečnostných a elektrických kontrol podľa odporúčaní výrobcu a platnej legislatívy SR počas dobyzáruky. Zákazka nie je rozdelená na časti. Rozdelenie predmetu zákazky na časti je technicky a procesne nerealizovateľné.Sohľadom na charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické,neúčelné, nehospodárne. Je nevyhnunté, aby dodanie predmetu zákazky zabezpečoval jeden hospodársky subjekt, ktorýbude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti prístroja. Vzhľadom na uvedené, ako aj s ohľadom na efektivitu dodávky, nie je možné zákazku rozdeliť na časti bez vážneho rizika ohrozenia plnenia obstarávanej zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
USG prístroje   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí Časť č. 1 USG prenosné Časť č. 2 USG gynekologické Časť č. 3 USG kardiologické Časť č. 4 USG na operačné sály Časť č. 5 USG rádiologické Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu pre potreby Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb   
Predmetom zákazky je dodanie CT prístroja pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu pre potrebyStredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátanevypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa sú uvedené v kapitole C. Opis predmetuzákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
Nákup a servis skiagrafického prístroja.   
Predmetom zákazky je dodávka pohyblivého plnoautomatického digitálneho skiagrafického prístroja, demontáž a ekologická likvidácia pôvodného prístroja, servis.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Jednorovinový kardioangiografický systém s príslušenstvom   
Kompletná dodávka predmetu zákazky Jednorovinový kardioangiografický systém s príslušenstvom 1 ks, vrátanedemontáže a odvozu starého prístroja. Súčasťou Predmetu zákazky je dodanie do miesta plnenia v sídle Kupujúceho,montáž, inštalácia, nevyhnutné stavebné práce a elektroinštalačné práce, ako aj uvedenie Predmetu zmluvy doprevádzky, odskúšanie, zaškolenie obsluhujúceho personálu Kupujúceho, odborné a technické zaškolenie technikaKupujúceho, odovzdanie sprievodnej dokumentácie k Predmetu zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 47. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu materiál pre intervenčnúangiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem stentgrafty, fixačný systém a príslušenstvo knim v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 47. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Rádiologické zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka rádiologických zobrazovacích zariadení používaných pre diagnostiku. Predmet zákazky jerozdelený na tri časti CT prístroje, USG prístroje, RTG prístroje.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Kardiologický SPECT systém s ergometriou   
Prístroj na vyšetrenie perfúzie srdcového svalu a určenie funkčnej schopnosti svalu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Echokardiografický USG systém s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodanie Echokardiografického USG systému s príslušenstvom pre oddelenie pediatrie -ambulanciu pediatrickej kardiológie FNsP J. A. Reimana Prešov. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miestaplnenia, vyloženie v mieste plnenia, kompletizácia prístroja a uvedenie do prevádzky, zaškolenie zdravotníckehopersonálu o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznamzaškoleného zdravotníckeho personálu a zabezpečenie služieb servisu počas záručnej doby. Súčasťou zákazky jeposkytnutie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k prístroju, ako aj potrebných preriadne a bezchybné používanie predmetu na stanovený účel v súlade so všetkými právnymi predpismi, návod na použitietovaru v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v súťažnýchpodkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Multifunkčné pracovisko Angio-CT   
Predmetom zákazky je nákup multifunkčného pracoviska Angio-CT. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 46. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu materiál pre intervenčnúangiológiu so zameraním na endovaskulárne intervencie periférnych tepien nízkoprofilovým systémom 4F v súlade spodrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 46. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Radiologické zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných nadiagnostiku pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy namiesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodanéhoprístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultná nemocnica Trenčín
CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu   
CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu pre potreby Fakultnej nemocnice Trenčín. Opispožadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností jednotlivých častí predmetuzákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Súčasťou predmetu zákazku musia byť nasledovné služby - Dodanie Tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, základné zaškolenie, týkajúcesa obsluhy, údržby a ošetrovania Tovaru, (resp. jeho častí), predloženie príslušnej technickej a sprievodnejdokumentácie k Tovaru, a to najmä avšak nie výlučne návod na obsluhu v slovenskom príp. v českom jazyku, záručnýlist, preberací protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov verejného obstarávateľa.  - Komplexný záručný servis po dobu 5 rokov od doby inštalácie prístroja, v rozsahu podľa Zmluvy, ktorá je prílohousúťažných podkladov - Dodanie Technologického projektu pre CT prístroj - Dodanie projektu radiačnej ochrany
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie