Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 103 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Rádiologické zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí Časť č. 1 CT prístroj Časť č. 2 Mamograf Časť č. 3 Digitálny skiagrafický RTG prístroj Časť č. 4 Mobilný RTG prístroj Časť č. 5 Mobilný RTG prístroj s C ramenom s flat panelom Časť č. 6 MR prístroj Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
USG prístroje   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí Časť č. 1 USG prenosné Časť č. 2 USG gynekologické Časť č. 3 USG kardiologické Časť č. 4 USG na operačné sály Časť č. 5 USG rádiologické Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
RTG digitálne mobilné pojazdné   
RTG digitálne mobilné pojazdné Názov predmetu zákazky časť 1 Skupina 2 - RTG 2 Digitálny mobilný pojazdný detektor GdOS, 30kW,  Názov predmetu zákazky časť 2 Skupina 2 - RTG 3 Digitálny mobilný pojazdný detektor Csl, 30 kW, motorický pohon Názov predmetu zákazky časť 3 Skupina 2 - RTG 4 Digitálny mobilný pojazdný detektor Csl, 40 kW, motoricky pohon  Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa, ako predávajúceho, predať a dodať potencionálnemu kupujúcemu/im,ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 5 časti B.2 Návrh rámcovej dohody - obchodné podmienky dodania predmetu zákazkytýchto súťažných podkladov, röntgeny a poskytnúť záručný servis, uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2Návrh rámcovej dohody - obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
RTG digitálne pevné   
Röntgeny digitálne pevné sú rozdelené do 5 kategórií. Názov predmetu zákazky časť 1 Skupina 1 - RTG 2 RTG digitálny pevný - stropný systém, 65 kW Názov predmetu zákazky časť 2 Skupina 1 - RTG 4 RTG digitálny pevný - podlažný systém, 65 kW, autotracking Názov predmetu zákazky časť 3 Skupina 1 - RTG 5 RTG digitálny pevný - stropný systém, 65 kW, stitching Názov predmetu zákazky časť 4 Skupina 1 - RTG 6 RTG digitálny pevný - stropný systém, 80 kW, autopositioning Názov predmetu zákazky časť 5Skupina 1 - RTG 7 RTG digitálny pevný - stropný systém, 80 kW, tomosyntéza  Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa, ako predávajúceho, predať a dodať potencionálnemu kupujúcemu/im,ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 5 časti B.2 Návrh rámcovej dohody - obchodné podmienky dodania predmetu zákazkytýchto súťažných podkladov, röntgeny a poskytnúť záručný servis, uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2Návrh rámcovej dohody - obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena   
Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena  Názov predmetu zákazky časť 1 Skupina 4 - RTG 1 Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena - základná verzia -4 ks Názov predmetu zákazky časť 2 Skupina 4 - RTG 2 Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena - vyššia verzia - 6ks  Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti - 2 kategórie. Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa, ako predávajúceho, predať a dodať potencionálnemu kupujúcemu/im,ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 5 časti B.2 Návrh rámcovej dohody - obchodné podmienky dodania predmetu zákazkysúťažných podkladov, röntgeny a poskytnúť záručný servis, uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Návrhrámcovej dohody - obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
RTG mobilné digitálne s C-ramenom   
RTG mobilné digitálne s C-ramenom  Názov predmetu zákazky časť 1 Skupina 3 - RTG 2 Mobilný digitálny s C-ramenom bez zosilňovača - všeobecnáchirurgia väčšieho rozsahu ortopédia/trauma Názov predmetu zákazky časť 2 Skupina 3 - RTG 3M Mobilný digitálny s C-ramenom, 20 detektor - intervenčnárádiológia, neurochirurgia, spinálna chirurgia a urológia Názov predmetu zákazky časť 3 Skupina 3 - RTG 3V Mobilný digitálny s C-ramenom, 30 detektor - intervenčnárádiológia, neurochirurgia, spinálna chirurgia a urológia Názov predmetu zákazky časť 4 Skupina 3 RTG4 mobilný digitálny s C-ramenom, CMOS detektor - intervenčnárádiológia a kardiológia Názov predmetu zákazky časť 5Skupina 3 - RTG 5M mobilný digitálny s C-ramenom - 20 detektor, väčší výkon -intervenčná rádiológia a kardiológia Názov predmetu zákazky časť 6Skupina 3 - RTG 5V mobilný digitálny s C-ramenom - 30 detektor, väčší výkon -intervenčná rádiológia a kardiológia  1/8 Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa, ako predávajúceho, predať a dodať potencionálnemu kupujúcemu/im,ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 5 časti B.2 Návrh rámcovej dohody - obchodné podmienky dodania predmetu zákazkysúťažných podkladov, röntgeny a poskytnúť záručný servis, uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Návrhrámcovej dohody - obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Univerzitná nemocnica Martin
Mobilný RTG prístroj - C rameno pre potreby oddelenia gastroenterologickej diagnostiky (1ks) a OTK (1ks)   
Predmetom zákazky je dodávka mobilného RTG prístroja C rameno pre potreby Odd. gastroenterologickej diagnostiky(1ks) a pre potreby OTK (1ks) vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky (vrátanezabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia), návodov naobsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnejservisnej technickej dokumentácie, certifikátov resp. vyhlásení o zhode, bezplatného zaškolenia zamestnancovkupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných bezpečnostno-technických kontrol,elektrorevízie a ďalších kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje.  Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednuucelenú časť alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 - č. 2). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právovybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
VVC-BioTechMed s.r.o.
Ultrasonograf - USG   
Predmetom obstarávania je ultrasonograf - USG.  Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti opis predmetu zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
ŠZM pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ďalej "ŠZM") pre pracovisko invazívnej aintervenčnej kardiológie pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 2 k súťažným podkladom. Predmet zákazky jerozdelený do 26 (slovom dvadsiatich šiestich) častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovanýchminimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. V rámcijednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkaný tovar sa musí nachádzať vregistračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Súčasťou predmetuzákazky musia byť nasledovné služby doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode A-6.1. súťažnýchpodkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 11. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú angiológiu sozreteľom na endovaskulárnu liečbu pevným fixovaným a tekutým embolizačným materiálom v súlade s podrobnoušpecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 11. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
KONTRASTNÉ LÁTKY PRE POTREBY VÚSCH, a. s.   
Predmetom 2. individuálnej zákazky je dodávka kontrastných látok pre potreby VÚSCH, a.s. typ č. 2 v súlade spodrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 2. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s.   
Predmetom 1. individuálnej zákazky je dodávka dialyzačných roztokov kompatibilných so systémom Aquarius v súlade spodrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 1. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 21. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu so zameraním na špeciálnesuperflexibilné kink rezistentné stenty s možnou implantáciou v popliteálnej oblasti a vodiče 0.014a 0.018 rozmeru akompatibilný PTA katéter v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 21.individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 25. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu so zameraním na špeciálneclosed cell arteriálne stenty a špeciálne DCB ( dlhé balóny ) s nízkym crossing profilom a zároveň scóring balón v súlades podrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 25. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 9. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú angiológiuzameraný na sterilný angiografický set v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na9. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie