Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 159 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Kardiologický SPECT systém s ergometriou   
Prístroj na vyšetrenie perfúzie srdcového svalu a určenie funkčnej schopnosti svalu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Jednorovinový angiografický systém   
Jednorovinový angiografický systém s plochým detektorom ukotvený na podlahu. Angiografický systém s možnosťou 3Da CT rekonštrukcií pre vykonávanie intervenčných rádiologických výkonov obsahujúci najnovšie dostupné technológie naredukciu radiačnej záťaže pacienta a personál pri zachovaní kvality zobrazených štruktúr. Požaduje sa dodanie nového,nepoužitého a nerepasovaného prístroja.  Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Počítačová tomografia so zameraním na kardio-vaskulárne vyšetrenia   
Kompletná dodávka predmetu zákazky Počítačová tomografia so zameraním na kardio-vaskulárne vyšetrenia - 1 ks, vrátane demontáže a odvozu starého CT prístroja, dodania predmetu zákazky do miesta plnenia, montáže, inštalácie, nevyhnutných stavebných prác a elektroinštalačných prác, ako aj uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, odskúšanie,zaškolenie obsluhujúceho personálu, odborné a technické zaškolenie technika verejného obstarávateľa, odovzdaniesprievodnej dokumentácie, oboznámenie s podmienkami záručného servisu ako aj s návrhom možností realizáciepozáručného servisu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Svet zdravia, a.s.
Rádiologické zariadenia (Rimavská Sobota)   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných nadiagnostiku pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy namiesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodanéhoprístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 8 častí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Mesto Veľký Meder
„Digitálny RTG prístroj s príslušenstvom a PACS systémom pre Mesto Veľký Meder“   
Predmetom zákazky je dodanie digitálneho RTG prístroja s príslušenstvom a PACS systémom pre Mesto Veľký MederBudova Polikliniky Poľovnícka ulica 40, 923 01 Veľký Meder. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky nového prístroja jedoprava do miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, umiestnenie a kompletizácia prístroja, zaškoleniezdravotníckeho personálu v počte 2 x 4 hodiny a zabezpečenie záručného servisu. Súčasťou dodania prístroja jeposkytnutie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k prístroju, ako aj potrebných preriadne a bezchybné používanie predmetu zákazky na stanovený účel v súlade so všetkými právnymi predpismi SR a EÚ,a to najmä, no nie len výlučne technologický projekt pre RTG techniku, návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku,potvrdenia o vykonaní právnymi predpismi požadovaných kontrol a meraní.  Pred dodaním nového prístroja je potrebná demontáž existujúceho zariadenia a zabezpečenie ekologickej likvidácie vsúlade s predpismi podľa platnej legislatívy, Nutné stavebné úpravy priestoru pre inštaláciu nového zariadenia a jehopríslušenstva. Uskutočnenie vstupnej elektrickej revízie, potrebného rozsahu meraní a preberaciu skúšku zdrojovionizačného žiarenia v zmysle platnej legislatívy,   RTG prístroj je potrebný najmä na snímkovanie pacientov vo všetkých základných a špeciálnych projekciách skeletu(lebka, hlava, horná končatina, krk, hrudník, chrbtica, panva, dolná končatina), vnútorných orgánov-brucho a hrudnéorgány, všetky doplnkové projekcie skeletu a vnútorných orgánov, dynamické snímky u pacientov mobilných i úplneimobilných, snímkovanie na lôžku (posteľ, vozík) horizontálnym rtg lúčom, axiálne snímky. Prístrojová technika musí byťnová, nepoužitá, s minimálnymi technickými parametrami požadovanými verejným obstarávateľom.  Verejný obstarávateľ požaduje komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúcineodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktorévzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie RTGprístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty   1/6 - kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných plochách  - kontrola celistvosti signálnych a elektrických káblov  - kontrola konektorových spojení  - kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie  - kontrola mechanických pohybov a posuvov  - kontrola a premazanie mechanických komponentov  - dopnutie reťazí a laniek - nastavenie koncových spínačov  - kontrola ochranných vodičov  - kontrola vysokonapäťových obvodov a VN koncoviek  - nastavenie skiagrafických parametrov  - údržba software a potrebné kalibrácie  - odstránenie zistených nedostatkov.  Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovaniaporuchy. Elektrické revízie budú vykonávané ročne o vykonanom meraní bude vykonaný záznam. Zároveň sa budúvykonávať pravidelné skúšky dlhodobej stability v zmysle zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplneníniektorých zákonov. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať službu minimálne raz štvrťročne.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
Pohyblivý plnoautomatický digitálny skiagrafický prístroj   
Predmetom zákazky je dodávka pohyblivého plnoautomatického digitálneho skiagrafického prístroja, demontáž aekologická likvidácia pôvodného prístroja, pozáručný servis.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Zobrazovacia diagnostická technika   
Predmetom zákazky je nákup - CT prístroj 128 slide [1 ks] - pojazdný RTG prístroj [2 ks] - pojazdné RTG C-rameno [1 ks] - USG prístroj prenosný [2 ks] - USG prístroj celotelový [1 ks] Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Mobilný RTG prástroj s C ramenom 2 ks   
Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s plochým detektorom, určený hlavne pre použitie na zákrokových a operačných sálach s aplikáciami pre ortopedické, urologické, traumatologické a intervenčné zákroky vrátane DSA
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnica Snina, s.r.o.
RTG prístroj   
Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet pre potreby RDG pracoviska - 1 ks, nový.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Digitálny RTG prístroj   
Predmetom zákazky je dodanie digitálneho RTG prístroja pre oddelenie rádiológie FNsP J. A. Reimana Prešov.Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, vyloženie v mieste plnenia, kompletizácia prístroja,zaškolenie zdravotníckeho personálu a zabezpečenie služieb servisu počas záručnej doby. Súčasťou zákazky jeposkytnutie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k prístroju, ako aj potrebných preriadne a bezchybné používanie predmetu zákazky na stanovený účel v súlade so všetkými právnymi predpismi, a tonajmä , no nie len výlučne technologický projekt pre RTG techniku, návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku,potvrdenia o vykonaní právnymi predpismi požadovaných kontrol a meraní. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedenýv časti B. súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 43. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu na akútny neurointervenčný -STROKE program.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém   
Predmetom obstarávanej zákazky je jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém na báze pevne fixovaného motoricky ovládaného C- ramena s operačným stolom a príslušenstvom, určeného na skiaskopickú a angiografickú diagnostiku s osobitným dôrazom na optimalizované použitie pre intervenčnú techniku a hybridné výkony.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Mamograf s tomosyntézou a streotaktickou biopsiou   
Lekárske diagnostické zariadenie slúžiace k diagnostike a na prevenciu nádorových ochorení ženského prsníka.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Jednorovinový kardioangiografický systém s príslušenstvom   
Kompletná dodávka predmetu zákazky Jednorovinový kardioangiografický systém s príslušenstvom 1 ks, vrátanedemontáže a odvozu starého prístroja. Súčasťou Predmetu zákazky je dodanie do miesta plnenia, montáž, inštalácia,nevyhnutné stavebné práce a elektroinštalačné práce, ako aj uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, odskúšanie,zaškolenie obsluhujúceho personálu Kupujúceho, odborné a technické zaškolenie technika Kupujúceho, odovzdaniesprievodnej dokumentácie k predmetu zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Echokardiografický USG systém s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je Echokardiografického USG systému s príslušenstvom pre oddelenie pediatrie - ambulanciupediatrickej kardiológie FNsP J. A. Reimana Prešov. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia,vyloženie v mieste plnenia, kompletizácia prístroja a uvedenie do prevádzky, zaškolenie zdravotníckeho personálu osprávnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškolenéhozdravotníckeho personálu a zabezpečenie služieb servisu počas záručnej doby. Súčasťou zákazky je poskytnutiepísomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k prístroju, ako aj potrebných pre riadne abezchybné používanie predmetu zákazky na stanovený účel v súlade so všetkými právnymi predpismi, návod na použitietovaru v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v súťažnýchpodkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie