Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 217 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu pre potreby Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb   
Predmetom zákazky je dodanie CT prístroja pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu pre potrebyStredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátanevypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa sú uvedené v kapitole C. Opis predmetuzákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Mobilné digitálne RTG prístroje s C - ramenom   
Predmetom zákazky sú mobilné digitálne RTG prístroje s C ramenom - 2 ks.  Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných ucelených častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku najednu alebo viac častí predmetu zákazky. Časť č. 1 Mobilný digitálny RTG prístroj s C - ramenom pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A. Reimana Prešov (1 ks) Časť č. 2 Mobilný digitálny RTG prístroj s C - ramenom pre oddelenie ortopédie FNsP J. A. Reimana Prešov (1 ks) Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave, ktorý zodpovedá všetkýmpožiadavkám platných právnych predpisov Slovenskej republiky pre účely používania v zdravotníckom zariadeníverejného obstarávateľa.  Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v miestedodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu verejného obstarávateľa, ako ajposkytovanie alebo zabezpečovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časťB. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. 1/6
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 57. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú angiológiuzameraný na sterilný angiografický set v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na57. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 61. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu so zameraním na špeciálneclosed cell arteriálne stenty a špeciálne DCB ( dlhé balóny ) s nízkym crossing profilom a zároveň scóring balón v súlades podrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 61. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 58. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu so zameraním na špeciálnesuperflexibilné kink rezistentné stenty s možnou implantáciou v popliteálnej oblasti a vodiče 0.014a 0.018 rozmeru akompatibilný PTA katéter v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 58.individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
USG prístroje   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí Časť č. 1 USG prenosné Časť č. 2 USG gynekologické Časť č. 3 USG kardiologické Časť č. 4 USG na operačné sály Časť č. 5 USG rádiologické Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Svet zdravia, a.s.
Lineárny urýchľovač   
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia nového nerepasovaného medicínskeho zariadenia používaného prerádioterapiu - dodanie a inštalácia medicínskeho lineárneho urýchľovača s podporou dynamických liečebných techník aliečby riadenej obrazom, vrátane príslušenstva - plánovacích staníc, verifikačného systému a ďalšieho príslušenstva nazabezpečenie a kontrolu kvality. Súčasťou predmetom zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzkya uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 60. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú angiológiu sozreteľom na špeciálne ( doplňujúce ) menej časté endovaskulárne procedúry - všeobecné a špeciálne PTA katétre sozamerením na rezistentné a kalcifikované lézie a periférne cievne stentgrafty v súlade s podrobnou špecifikáciouuvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 60. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 59. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú angiológiu sozreteľom na endovaskulárnu liečbu pevným fixovaným a tekutým embolizačným materiálom v súlade s podrobnoušpecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 59. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 56. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú angiológiu sozameraním na perkutánne implantovateľné vaskulárne oklúdery v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzvena predloženie ponuky na 56. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Mesto Detva
Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Detva na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - technológia   
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a zaškolenie obsluhy technologických zariadení pre potreby Centra integrovanejzdravotnej starostlivosti Detva. Zákazka bude rozdelená na tri časti pričom predmetom jednotlivých častí budú -Multifunkčný digitálny RTG prístroj s detektorom a vertikálnym stojanom (časť č. 1) -Panoramatický zubný RTG s cefalometrickým ramenom (časť č. 2) -Ultrazvukový prístroj vyššej triedy s vaginálnou a konvexnou sondou. (časť č. 3)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
RTG zariadenia na kontrolu batožín a Cargo zásielok   
Výmena 2 ks RTG zariadení pre príručnú batožinu, typ HI-SCAN 6040 CTiX podľa normy EDS CB štandard C3,2 ks RTGzariadení na kontrolu batožín, typ HI-SCAN 6040-2is HR na vstupy do vyhradeného bezpečnostného priestoru a 1 ksRTG zariadenia pre zásielky a náklad, typ HI-SCAN 145180-2is.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora   
Počítačové tomografy (CT) rozdelené do 5 výkonnostných kategórií pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora. Čerpanie za 3.Q 2019
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Mesto Medzilaborce
Dodanie univerzálneho celotelového priameho digitálneho RTG kompletu s príslušenstvom   
Predmetom dodávky je nový, nerepasovaný univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet s príslušenstvom
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 53. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú angiológiu sozreteľom na endovaskulárnu liečbu ciev ako súčasť PTA procedúr resp. implantácií balón expandovateľných stentov -zamerané na manometrické PTA striekačky v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženieponuky na 53. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie