Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 26 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
17657 - ZRTVestník č. 142/2019 - 17.07.2019 OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍALEBO KORIGENDE podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011  Druh postupu: Rokovacie konanie so zverejnenímDruh zákazky: T
Rádiolokátor prehľadový letiskový   
Predmetom zákazky je letiskový rádiolokátor, ktorý je určený na zabezpečenie riadenia letovej prevádzky (špeciálnejOAT (Operational Air Traffic) a všeobecnej GAT (General Air Traffic)) na vojenských letiskách pre zabezpečenie vzdušnejsuverenity SR s prihliadnutím na integráciu civilných a vojenských systémov riadenia letovej prevádzky v súlade smedzinárodnými zmluvami, ktoré SR ratifikovala. Detailnejší opis a rozsah obsahujú súťažné podklady k zákazke voddiele B.1 Opis predmetu zákazky.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Vojenské elektronické systémy  >  Spravodajstvo, sledovanie, určovanie cieľov a...
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Bezpečnostná a technická služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" vpríslušnom gramatickom tvare), ktorej predmetom je zabezpečenie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmyslezákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o súkromnej bezpečnosti" v príslušnom gramatickom tvare) vobjektoch verejného obstarávateľa.   Na základe tejto zmluvy sa úspešný uchádzač zaväzuje realizovať  a) výkon strážnej služby v objektoch verejného obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany objektov, b) výkon strážnej služby obchôdzkami, striedavým premiestňovaním sa v stanovených intervaloch s určením pevnýchstanovísk osôb poverených výkonom fyzickej ochrany podľa vypracovaného plánu služieb, c) výkon strážnej služby priamym riadením a kontrolou prevádzky bezpečnostných systémov (elektrické, elektronické,mechanické a ďalšie komponenty pevne zabudované), ktoré zabraňujú nepovolenému vstupu, vjazdu, alebo inémunežiaducemu vniknutiu do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo výjazd z neho, d) výkon strážnej služby prevádzkovaním poplachových systémov (elektrických, elektronických, mechanických a ďalšíchkomponentov zabudovaných do objektu, v objekte, alebo na chránenom mieste), ktorý signalizuje (obraz, zvuk, svetlo,atď.) nepovolený vstup, vjazd, alebo iné nežiaduce vniknutie do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebovýjazd z neho, e) výkon strážnej služby inými technickými zariadeniami a prístrojmi za účelom plnenia úloh fyzickej ochrany.  Na základe tejto zmluvy sa úspešný uchádzač zaväzuje tiež realizovať  a) výkon technickej služby na objektoch verejného obstarávateľa výkonom  - odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradenom technickom zariadení podľa Vyhlášky Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaisteniebezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými aktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a  - pravidelných kontrol funkčnosti bezpečnostných a poplachových systémov, systémov priemyselnej televízie, elektrickejpožiarnej signalizácie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom inštalovaných na objektoch verejnéhoobstarávateľa,  b) výkon technickej služby na objektoch verejného obstarávateľa výkonom operatívneho (pozáručného) servisubezpečnostných a poplachových zariadení uvedených pod písmenom a) tejto vety a   1/2 c) v rámci technickej služby realizačný projekt modernizácie a následnú modernizáciu bezpečnostných a poplachovýchsystémov, systémov priemyselnej televízie, elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie požiaru a systémovkontroly vstupu s dochádzkovým systémom inštalovaných na objektoch verejného obstarávateľa podľa vypracovanýchanalýz objektovej bezpečnosti. (Súčasťou technického zhodnotenia je aj upgrade IBS C4 2017, úprava el. rozvádzačovpre napájanie náhradného zdroja el. energie IBS, dodávky UPS, doplnenia hlasových signalizácií požiaru, doplnenia IPkamerových systémov, výmeny perimetrických detekčných systémov; na obilných silách vybudovanie IBS, IPkamerového systému, dochádzkového systému, elektrického zabezpečovacieho systému, elektrickej požiarnejsignalizácie, perimetrického systému, vybudovanie záložného dieselagregátu, príp. jeho modernizácia, doplnenieoplotenia, montáž mreží na okná a dvere).   Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie vyššie uvedených služieb v oblasti zákona o súkromnej bezpečnosti aďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bezpečnostnej služby, technickej služby as nimi súvisiacich činností s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami verejného obstarávateľa tak, abynedochádzalo k akýmkoľvek škodám na stráženom majetku zo strany tretích osôb alebo z iných dôvodov.  Podrobný opis predmetu zákazky bude súčasťou súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
5129 - ZUTVestník č. 49/2019 - 11.03.2019 OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍALEBO KORIGENDE podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011  Druh postupu: Užšia súťažDruh zákazky: TovaryODDIEL I: VEREJNÝ
Prostriedok slzotvorný Teliesko CS   
Prostriedok slzotvorný Teliesko CS
Chemické výrobky  >  Výbušniny  >  Pripravené výbušniny
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky -  Akvizičná agentúra
3D rádiolokátor stredného dosahu   
3D (trojdimenzionálny) rádiolokátor stredného dosahu, musí pozostávať z primárnej a sekundárnej časti,  rádiolokátor musí byť diaľkovo ovládateľný, rádiolokátor musí pracovať v S-pásme, rádiolokátor musí byť schopnýdetekovať malé ciele s odraznou plochou 1m2 vo vzdialenosti najmenej 250km, rádiolokátor musí mať prístrojový dosahminimálne 350km, rádiolokátor musí byť prepraviteľný na báze ISO-1C kontajnera, rádiolokátor musí byť v súčasnostiuž vyrábaný, rádiolokátor musí spĺňať technické odporúčania a normy NATO,
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Bezpečnostná a technická služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky   
Zabezpečenie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblastisúkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o súkromnej bezpečnosti") vobjektoch verejného obstarávateľa.  1. Verejný obstarávateľ v bezpečnostnej službe požaduje najmä  a) výkon strážnej služby na objektoch verejného obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany objektov,  b) výkon strážnej služby obchôdzkami, striedavým premiestňovaním sa v stanovených intervaloch s určením pevnýchstanovíšť osôb poverených výkonom fyzickej ochrany podľa vypracovaného plánu služieb,  c) výkon strážnej služby priamym riadením a kontrolou prevádzky bezpečnostných systémov (elektrické, elektronické,mechanické a ďalšie komponenty pevne zabudované), ktoré zabraňujú nepovolenému vstupu, vjazdu, alebo inémunežiaducemu vniknutiu do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo výjazd z neho,  d) výkon strážnej služby prevádzkovaním poplachových systémov (elektrických, elektronických, mechanických a ďalšíchkomponentov zabudovaných do objektu, v objekte, alebo na chránenom mieste), ktorý signalizuje (obraz, zvuk, svetlo,atď.) nepovolený vstup, vjazd, alebo iné nežiaduce vniknutie do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebovýjazd z neho,  e) výkon strážnej služby inými technickými strojmi a prístrojmi za účelom plnenia úloh fyzickej ochrany.   2. Verejný obstarávateľ v technickej službe požaduje najmä  a) zabezpečenie technickej služby na objektoch verejného obstarávateľa výkonom odborných prehliadok a odbornýchskúšok na vyhradenom technickom zariadení podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a pravidelných kontrol funkčnostibezpečnostných a poplachových systémov, systémov priemyselnej televízie, elektrickej požiarnej signalizácie a systémovkontroly vstupu s dochádzkovým systémom inštalovaných na objektoch verejného obstarávateľa,  b) technickej služby na objektoch verejného obstarávateľa výkonom operatívneho (pozáručného) servisubezpečnostných a poplachových zariadení uvedených v písmene a) tohto bodu.   3. Verejný obstarávateľ v technickej službe požaduje realizáciu modernizácie bezpečnostných a poplachových systémov,systémov priemyselnej televízie, elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie požiaru a systémov kontrolyvstupu s dochádzkovým systémom inštalovaných na objektoch verejného obstarávateľa podľa vypracovaných analýzobjektovej bezpečnosti. Tieto analýzy budú tvoriť súčasť súťažných podkladov.  (Súčasťou technického zhodnotenia je aj upgrade IBS C4 2017, úprava el. rozvádzačov pre napájanie náhradnéhozdroja el. energie IBS, dodávky UPS, doplnenia hlasových signalizácií požiaru, doplnenia IP kamerových systémov,výmeny perimetrických detekčných systémov; na obilných silách vybudovanie IBS, IP kamerového systému,dochádzkového systému, elektrického zabezpečovacieho systému, elektrickej požiarnej signalizácie, perimetrického 1/2 systému, vybudovanie záložného dieselagregátu, príp. jeho modernizácia, doplnenie oplotenia, montáž mreží na  okná a dvere).   4. Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie vyššie uvedených služieb v oblasti zákona o súkromnej bezpečnosti aďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bezpečnostnej služby, technickej služby as nimi súvisiacich činností s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami verejného obstarávateľa tak, abynedochádzalo k akýmkoľvek škodám na stráženom majetku zo strany tretích osôb alebo z iných dôvodov.  5. Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Bezpilotný prieskumný prostriedok s pevným krídlom   
Predmet zákazky sa bude používať v prípade nutnosti zistenia informácií v nepriateľovi či pri zbere iných informácií.Údaje budú v reálnom čase vysielané na terminál operátora bezpilotného prostriedku, kde budú slúžiť pre veliteľaskupiny pri jeho rozhodovaní, prípadne budú prostredníctvom spojára odosielané na operačné centrum k ďalšiemuvyužitiu. Rovnako tak bude prostriedok využívaný pri pátraní a iných druhoch operácií v súčinnosti s inými zložkami naúzemí SR.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lietadlá a kozmické lode  >  Vrtuľníky, lietadlá, kozmické lode a iné...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Prostriedok slzotvorný Teliesko CS   
Prostriedok slzotvorný Teliesko CS
Chemické výrobky  >  Výbušniny  >  Pripravené výbušniny
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Nábojka 122-NK-CV-SHH 2S1, HD-30   
Nábojka 122-NK-CV-SHH 2S1, HD-30
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Zbrane, munícia a súvisiace časti  >  Munícia
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Opravy a údržba ručných zbraní   
Opravy a údržba ručných v rozsahu -kompletná defektácia certifikovaným personálom, -výmena opotrebených dielcov a dielcov, ktoré by mali vplyv na funkčnosť zbrane - certifikovaným personálom,  -plnohodnotná výmena a doplnenie opotrebených, chýbajúcich dielov a komponentov príslušenstva  -mechanická skúška funkčnosti výzbroje, následne vykonať skúšku praktickou streľbou  -vyčistenie súčiastok a povrchová úprava (černenie a pod.), -nakonzervovanie v rozsahu krátkodobého uloženia,
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba zbraní a zbraňových systémov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Opravy a údržba zameriavacích, pozorovacích a meračských zariadení a prístrojov   
Opravy a ošetrenie zameriavacích a pozorovacích prístrojov v rozsahu -kompletná defektácia certifikovaným personálom pre posúdenie rentability opravy, -výmena opotrebených dielcov a doplnenie opotrebených, chýbajúcich časti a komponentov prístroja a príslušenstva,ktoré by mali vplyv na funkčnosť prístrojov,  -kontrola tesnosti, hermetickosti a hodnoty dusíka -kalibrácia podľa garantovaných noriem výrobcu, Podrobnejšiu špecifikáciu a rozsah opráv bude možné spresniť podľa skutočného rozsahu poškodenia jednotlivýchprístrojov v písomnej objednávke.
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba zbraní a zbraňových systémov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Protichemický odev OPCH-02   
Protichemický oblek je izolačný prostriedok určený na ochranu povrchu tela špecialistov RCHBO proti plynným,kvapalným toxickým chemickým látkam (TCHL) a aerosolom, biologickým prostriedkom (BP), rádioaktívnym látkam(RaL) a toxickým priemyselným látkam (TPL). Čiastočne chráni proti svetelnému impulzu jadrového výbuchu. Používa saspoločne s ochrannou maskou. Je schopný neustále chrániť povrch tela proti TCHL, BP a RL, okrem dýchacích orgánov,počas výkonu aktív v kontaminovaných a nebezpečných priestoroch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Protichemický odev OPCH-02   
Protichemický oblek je izolačný prostriedok určený na ochranu povrchu tela špecialistov RCHBO proti plynným,kvapalným toxickým chemickým látkam (TCHL) a aerosolom, biologickým prostriedkom (BP), rádioaktívnym látkam(RaL) a toxickým priemyselným látkam (TPL). Čiastočne chráni proti svetelnému impulzu jadrového výbuchu. Používa saspoločne s ochrannou maskou. Je schopný neustále chrániť povrch tela proti TCHL, BP a RL, okrem dýchacích orgánov,počas výkonu aktív v kontaminovaných a nebezpečných priestoroch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Dodávka sanitných vozidiel pre účely RLP, RZP   
Predmetom zákazky je dodávka 2 ks sanitných vozidiel pre účely RLP, RZP.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Náhradné diely pre techniku leteckých pozemných informačných systémov   
Nákup náhradných dielov a materiálu potrebného na zabezpečenie vykonávania opráv rádiolokátorov, prehľadovýchrádiolokátorov, rádiomajákov, zariadení na riadenie letovej prevádzky a výškomerov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výroba a nákup egutéru a ceninového papiera s vodoznakom - III.   
Predmetom zákazky sú kompletné grafické práce, výroba a nákup egutéru (valca na výrobu vodoznaku v papieri) a výroba a nákup ceninového papiera s vodoznakom podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie