Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania ŽSR zobrazujem 115 z 218 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Drvený a mletý kameň   
Dodávka tovaru drveného a mletého kameňa frakcie 0-4 mm , 4-8 mm, 8-16 mm, 31,5(32)-63 mm a lomového kameňa (max 200 kg/ks), ktorý bude využívaný na údržbu železničnej infraštruktúry údržbu podvalového podložia koľají a výhybiek, údržbu koľajového lôžka a zriadenie a úpravu nástupíšť a drážnych chodníkov, vrátane dopravy drveného a mletého kameňa do jednotlivých pracovísk obstarávateľa spadajúcich pod jednotlivé spádové oblasti, ktoré sú uvedené pre každú časť predmetu zákazky.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je operatívny lízing osobných motorových vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky podkladov a v Kapitole B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení   
Predmetom zákazky s názvom Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení je vykonanie merania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, zabezpečenie výmeny, resp. opravy (ak je diel opraviteľný) nevyhovujúcich častí výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, všetko pre potreby zabezpečenia plynulej a bezpečnej prevádzky zabezpečovacích zariadení v správe obstarávateľa.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Materiál železničného zvršku - spojovací materiál   
Predmetom zákazky je dodávka spojovacieho materiálu určeného pre spájanie a upevňovanie jednotlivýchkonštrukčných prvkov železničného zvršku v rámci železničnej trate. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Železničné zariadenia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Pracovné a ochranné odevy   
Predmetom zákazky s názvom "Pracovné a ochranné odevy" je dodávka tovaru pracovných a ochranných odevov prepotreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. obezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovposkytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky  >  Pracovné odevy
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie   
Predmetom zákazky s názvom "Motorová nafta do koľajovej mechanizácie" je dodanie motorovej nafty v odbernýchmiestach uchádzača, ktoré uchádzač určil podľa podmienok definovaných obsahom súťažných podkladov doautocisterien zabezpečených obstarávateľom, pričom prepravu motorovej nafty z odberných miest uchádzača sizabezpečí obstarávateľ sám na vlastné náklady.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Pracovná a bezpečnostná obuv   
Predmetom zákazky s názvom "Pracovná a bezpečnostná obuv" je dodávka tovaru pracovnej a bezpečnostnej obuvi prepotreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. obezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovposkytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Ochranná obuv
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Koks, hnedé a čierne uhlie so zabezpečením logistiky dodávok   
Predmetom zákazky s názvom "Koks, hnedé a čierne uhlie so zabezpečením logistiky dodávok" je dodávka tovaru koksorech 1 a koks orech 2, uhlie hnedé kocka, uhlie hnedé orech 1 a uhlie hnedé orech 2, uhlie čierne kováčske, uhliečierne a uhlie čierne nespekavé, vrátane dopravy do jednotlivých pracovísk obstarávateľa spadajúcich pod jednotlivéspádové oblasti, ktoré sú uvedené pre každú časť predmetu zákazky.  Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Pevné palivá
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia vrátane ich dodávky a odvozu odpadu vzniknutého pri manipulácii s izolátormi.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Defektoskopická kontrola vlakovou súpravou   
Predmetom zákazky je vykonanie kontroly materiálu koľajníc a výhybiek (vrátane ich zvarov) nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR defektoskopicou vlakovou súpravou s následným dohľadaním indikovaných chýb ručnými defektoskopickýmiprístrojmi a meranie profilu (opotrebenia) koľajníc vo vybraných úsekoch, vrátane zabezpečenia hnacích dráhovýchvozidiel s obsluhou v prípade, že defektoskopická vlaková súprava nebude mať vlastný zdroj pohonu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR   
Predmetom zákazky je realizácia defektoskopickej kontroly materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi za účelom zistenia povrchových a vnútorných chýb materiálu nedeštruktívnym spôsobom v zmysle pracovných postupov NDT schválených na ŽSR a v súlade s požiadavkami obstarávateľa v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Op 13 Defektoskopickáslužba ŽSR.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Rekondičné pobyty pre zamestnancov ŽSR   
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení v súlade s § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 148/2010 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu pre zamestnancov obstarávateľa. Obstarávateľ požaduje vykonanie rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení, ktoré musí spĺňať požiadavky na ubytovanie a stravovanie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rekondičné pobyty musia byť zamerané na predchádzanie chorôb pohybového ústrojenstva.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Koľajnice   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru, ktorý tvoria koľajnice pre celú sieť ŽSR. Koľajnica je základným konštrukčnýmprvkom železničného zvršku. Je to oceľový nosník prispôsobený svojim tvarom a únosnosťou k prenosu statických adynamických účinkov koľajových vozidiel a súčasne k ich smerovému vedeniu. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti časť č. 1 Koľajnice - trieda ocele R 260 časť č. 2 Koľajnice - trieda ocele R 350 HT, R 400 HT Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Železničné zariadenia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
NŽST Uľanka, rekonšt. výhybiek č. 5, 8, 9, 10 a sanácia žel. spodku a diaľk. ovládanie zab. zar. v úseku B. Bystrica – Uľanka; NŽST Uľanka – staničné zab. zar.; Cielené investície – HI. Dolný Harmanec   
Uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia výhybiek, sanácia železničného spodku, vybudovanie a úprava zabezpečovacieho zariadenia a súvisiace stavebné práce, vrátane inžinierskej činnosti.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Spádoviskový riadiaci systém Čierna nad Tisou ŠRT   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác realizácia spádoviskového riadiaceho systému v Čiernej nad Tisoua súvisiace stavebné práce a iné činnosti.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie