Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 6996 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
III/44814 Luběnice - Rataje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy vozovky silnice III/44814 mezi obcemi Luběnice a Rataje v souladu s projektovou dokumentací uvedenou výše. Jedná se o úsek silnice III/44814, staničení od km 0,0 po km 1,017. Úsek je vyznačený v koordinační mapě v projektové dokumentaci. Jedná se o stavební úpravy vozovky metodou zpevnění krajnic, recyklace za studena na místě a realizací dvouvrstvého asfaltového krytu. Dále čištění příkopů a úprava krajnic, nové směrové sloupky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
OVANET a.s.
Spotřební materiál pro tisková zařízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky spotřebního materiálu pro tisková zařízení (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. S vybraným účastníkem bude uzavřena rámcová dohoda dle § 131 a násl. zákona. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu max. 12 měsíců trvání rámcové dohody nebo do vyčerpání prahové hodnoty.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina, přeložky ČEZ   
Stručný popis: Přeložky elektrického nadzemního vedení na připravované stavbě
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
VZ 80818 – Dodávka nástroje pro správu privilegovaných účtů Městské policie hl. m. Prahy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zavedení bezpečnostního opatření včetně následné roční podpory (dále též „předmět plnění“), které by zamezilo úplnému nebo částečnému převzetí IT sítí a serverů Městské policie hl. m. Prahy útočníkem s následným převzetím správy aplikací a přístupu k uloženým datům.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby pre počítačové siete
Město Rýmařov
Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy – vybavení PC učebny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka IT vybavení v budově školy: 1. Máje 1181/32, 795 01 Rýmařov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Povodí Moravy, s.p.
Prušánka Čejkovice – úprava koryta“ a „Prušánka Čejkovice – odstranění nánosů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky rozumí zhotovení stavby „Prušánka Čejkovice – úprava koryta“ a „Prušánka Čejkovice – odstranění nánosů“.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Lesy České republiky, s.p.
Lomná I.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavby je oprava stávajících příčných objektů na vodním toku (stupňů) v podobě vybourání původního příčného přelivného tělesa a vybudování nové železobetonové konstrukce v původních parametrech. Příčné těleso bude poté napojeno na stávající vývar novými patkami a dlažbami. Bude provedeno zpětné napojení kamenné rovnaniny ve dně vývaru a provedeno nové dřevěné dopadiště. Přelivná hrana bude provedena z dubových desek (dubové opláštění) a vrch šikmé a vodorovné plochy křídla bude obložen z kamene. Dopojení nad stupněm bude rovněž provedeno obnovením betonové patky a dlažby. Nad stupněm bude doplněna rovnanina do dna. Stavba je členěna na 2 stavební objekty. V rámci SO 01 bude opraveno (obnoveno) 3 ks stupňů. V rámci SO 02 bude opraveno (obnoveno) 13 ks stupňů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
yzikální ústav AV ČR, v. v. i., Areál ELI, Za Radnicí 835, Dolní Břežany   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vykonávání konstrukčních prací za pomoci CAD nástrojů dle zadání zadavatele v objemu 7500 člověkohodin (1 člověkohodina = 60 min) – bližší informace viz bod č. 4 ZD a příloha č. 3 ZD – závazný návrh smlouvy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Krajská zdravotní, a.s.
Stavební úpravy stanice větších dětí, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. III.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce (rekonstrukce) dané investičním záměrem na rekonstrukci Stanice větších dětí – budova D. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího oddělení zahrnujících demolice nepotřebných zařízení a příček, a výstavba nových konstrukcí a zařízení, vše dle zpracované projektové dokumentace, která je přílohou č. 4 této projektové dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Poniklá
ZŠ Poniklá - zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání – Dodávky odborné učebny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybavení odborných učeben: chemicko-biologická učebna, učebna matematiky, fyzikální učebna, jazyková učebna, odborná učebna pro předmět Člověk a svět práce (pracovní činnosti).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zavedení dynamického nákupního systému pro zadávání veřejných zakázek na opravy v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava – Jih, a to ve volných bytech za účelem jejich opětovného pronajmutí novému nájemci či pronajmutí stávajícímu nájemci tak, aby nový stav odpovídal technickým normám, hygienickým požadavkům a současným standardům v oblasti bydlení, dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace a v obsazených bytech za účelem, aby nový stav odpovídal technickým normám, hygienickým požadavkům a současným standardům v oblasti bydlení, dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude za zadavatelem stanovených všeobecných obchodních podmínek provedení oprav v bytech a plnění dalších s tím souvisejících závazků specifikovaných v zadávací dokumentaci konkrétních dílčích zakázek DNS.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
III/20141 Mladotice – Velká Černá Hať, povrchová oprava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Povrchová oprava silnice III/201 41 na úseku od křižovatky se sil. III/201 40 o celkové délce cca 4,4 km. Stavba je rozdělena na dva úseky. Úsek č. 1 o celkové délce cca 2,4 km a úsek č. 2 o délce cca 2 km.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Jihomoravský kraj
Dodávka kuchyňské technologie pro stravovací provoz Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka kuchyňské technologie pro stravovací provoz Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice, příspěvkové organizace, se sídlem Součkova 500, 685 01 Bučovice. Součástí předmětu veřejné zakázky je též montáž a instalace kuchyňské technologie v místě plnění, včetně dodávky potřebného montážního, spojovacího a kotevního materiálu. Instalace zařízení bude spočívat v jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům a rozvodu vody a kanalizace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Liberecký kraj
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou - přístavba lůžkového evakuačního výtahu II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je vyhotovit přístavbu nového lůžkového, evakuačního lanového výtahu vč. řešení jednotlivých přeložek inženýrských sítí a rekonstrukci stávající zpevněné plochy před vlastním objektem v místě nového výtahu. Lanový výtah bude přistavěn na jižní stranu fasády domova důchodců na pozemcích č. 528 a 3000/5 v katastrálním území Dolní Rokytnice.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Realizace polních cest VPC 8N a VPC 7b N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace polních cest VPC 8N a VPC 7b N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní. Vedlejší polní cesta VPC 8 N: Předmětem realizace je novostavba vedlejší polní cesty navržené v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní na p.p.č. 1110. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P4/30. Délka polní cesty je 858,27 m. Vedlejší polní cesta VPC 7b N: Předmětem realizace je novostavba vedlejší polní cesty navržené v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní na p.p.č. 1138. Polní cesta se napojuje na nově budovanou polní cestu VPC 8 N. Délka polní cesty je 160,51 m. Polní cesta VPC 7b N je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P4/30,
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie