Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 9638 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ODPADY PÍSEK s.r.o.
Skládka TKO Písek-Vydlaby, rekultivace 4.etapy část 1 a 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekultivace stávající skládky.Účelem rekultivace je vytvoření vhodných technických podmínek pro následné využití území. Cílovým stavem je začlenění rekultivované plochy do krajiny s možností přiměřeného využití území pro další účely. Tvar a úprava povrchu skládky je navržen s ohledem na stabilitu tělesa skládky, zájmy ochrany přírody, tvorby krajiny a využívání povrchové plochy uzavřené skládky. Celková plocha rekultivace je 10260 m2.Stavba je dopravně napojena na stávající vnitřní komunikace. Do prostoru 4. Etapy je navržena dočasná panelová komunikace v délce 90 m. Sklon nepropustné uzavírací vrstvy i povrchu skládky, v konečném tvaru po sednutí nesmí být menší než 3%, aby byl zajištěn plynulý odtok srážkové vody. Konečný tvar skládky je upraven tak, aby po ukončeném sedání skládky byl povrch gravitačně odvodněn. Celkové řešení stavby plně odpovídá současným platným zákonům, nařízením, vyhláškám a normám, které se k dané problematice vztahují.
Stavebné práce
Obec Podlesí
Rozšíření vodovodní sítě a oprava stávající komunikace v obci Podlesí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci s názvem – „Rozšíření vodovodní sítě a oprava stávající komunikace v obci Podlesí“ v rozsahu investičních nákladů stavby: 10.696.024, - Kč bez DPH.
Stavebné práce
Okresní hospodářská komora v Chomutově
Vzdělávací služby pro členy OHK v Chomutově   
Stručný popis: Vzdělávací služby pro členy OHK v Chomutově podrobně specifikované v příloze č.1 ZD - Specifikace předmětu plnění.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Protokolový analyzátor PCIe gen 4   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka protokolového analyzátoru sběrnice PCI Express dle PCIe specifikace revize 4.0 pro šířku x16 podle stanovených technických parametrů, uvedených v zadávací dokumentaci. Součástí dodávky musí být také příslušná sonda pro sledování provozu mezi slotem hostitelského systému a testovanou PCIe kartou. Dodávka bude realizována formou dodání nového přístroje. Součástí plnění je poskytnutí záruky na jakost dodávaného zařízení na 12 měsíců .
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut
Optické a optovláknové přístroje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je sestava zařízení pro návrh, vývoj a testování optických a optovláknových snímačů, a též přístrojového vybavení pro optická měření. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Fakultní nemocnice Brno
FN Brno – PMDV, L – Vybudování čisté lůžkové jednotky IHOK, 17. NP II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení s názvem „FN Brno - PMDV, objekt L – Vybudování čisté lůžkové jednotky IHOK II“ jsou stavební úpravy v části 17. NP stávajícího objektu L, situované v areálu Fakultní nemocnice Brno, za provozu zbylé části objektu, a to v rozsahu a podle projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s názvem akce:“ FN Brno – Vybudování čisté lůžkové jednotky IHOK“, PMDV, L, zak. číslo JDS 38-2018, datum: 11-2018, stupeň DSP + DPS.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace
Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu – propanu pro Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné celoroční dodávky zkapalněného uhlovodíkového plynu – propanu (celní sazebník 27111294), včetně dopravy a přečerpání do zásobníků pro vytápění, ohřev TUV a pro vaření, v předpokládaném ročním odběru dle potřeb zadavatele, včetně dopravy a plnění do zásobníků; součástí plnění je tedy rovněž stáčení prostřednictvím stáčecího potrubí do nadzemního zásobníku (či vzájemně propojených zásobníků), které budou součástí dodávky Dodavatele. Pro zabezpečení kontinuálních dodávek požaduje zadavatel celkový objem zásobníku/zásobníků o celkovém objemu minimálně 4,85 m3. Objem dodávek propanu bude činit celkem cca 25 t/rok. Součástí plnění je též nainstalování telemetrického zařízení umožňujícího dálkově monitorovat stav zásob uskladněných v zásobnících. Podmínky dodávek jsou podrobně stanoveny ve smlouvě.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Statutární město Frýdek-Místek
Rámcová smlouva na pronájem multifunkčních kopírovacích strojů a poskytování servisních služeb k multifunkčním kopírovacím strojům ve vlastnictví Magistrátu města Frýdek-Místek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních kopírovacích strojů jednoho výrobce včetně veškerých služeb spojených se zajištěním bezproblémového provozu specifikovaných v této technické specifikaci. Předpokládaný objem předmětu plnění je uveden v této technické specifikaci. Dále poskytování servisních služeb k multifunkčním kopírovacím strojům Magistrátu města Frýdku-Místku a Městské policie Frýdek-Místek. Servisní služby budou poskytovány k přístrojům vlastněným Magistrátem města Frýdku-Místku uvedeným v seznamu kopírovacích strojů (viz příloha - Seznam kopírovacích strojů).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Reprografické služby
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
Projektové a inženýrské práce akce UV 955/2016/5 Provedení energeticky úsporných opatření v budově MZ, Palackého náměstí, Praha – část výměna svítidel   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou projektové a inženýrské práce pro realizaci rekonstrukce budovy pro „UV 955/2016/5 Provedení energeticky úsporných opatření v budově MZ, Palackého náměstí, Praha – část výměna svítidel“ dle specifikace uvedené ve Výzvě k podání nabídek a jejích přílohách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Městská část Praha 7
ZŠ Korunovační – Reko elektrorozvodů – realizace stavby vč. vypracování PD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je kompletní rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ Korunovační 8, jejíž součástí bude vypracování návrhu rekonstrukce a kompletní jednostupňové projektové dokumentace vč. oceněného rozpočtu a následná realizace rekonstrukce slabo a silnoproudých rozvodů v budově školy, a to včetně dodání všech koncových prvků. Projektová dokumentace a výsledné dílo musí splňovat požadavky platné legislativy pro školská zařízení v ČR a veškeré dodávky musí vyhovovat použití ve školském zařízení. Realizace stavebních prací bude probíhat vždy jen během velkých letních prázdnin (červenec/srpen) školy, předopkladem je provedení stavební části díla během trojí letních prázdnin.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Ceská centrála cestovního ruchu-CzechTourism
Zajištění služeb podpory provozu a rozvoje webových prezentací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění kontinuálního a bezpečného provozu a rozvoje webových prezentací
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Obec Přibice
Polyfunkční centrum Přibice II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizaci polyfunkčního centra v obci Přibice. Podrobně je předmět zakázky popsán v přílohách zadávací dokumentace. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí dle předmětu plnění: Předmětem PRVNÍ ČÁSTI veřejné zakázky je stavební úprava objektu původního kulturního domu v obci Přibice, jeho přístavba a změna účelu užívání na polyfunkční centrum s multifunkčním sálem. Předmětem DRUHÉ ČÁSTI veřejné zakázky jsou zemní práce ke stavebním objektům, demolice a drcení sutě, zpevněné plochy, HTÚ, výsadby a ozelenění.
Stavebné práce
Jihomoravský kraj
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p.o. v Mikulově“ a výkon autorského dozoru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou architektonické, projekční a inženýrské služby na akci „Výjezdová základna ZZS JMK, p.o. v Mikulově“. Předmětem plnění je zhotovení potřebných stupňů projektové dokumentace (včetně projektu interiéru), zajištění vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu a stavebního povolení při realizaci Stavby a další související služby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
VOP CZ, s.p.
022/3/2018 ND k svařovací technice EWM 1/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky náhradních dílů k svařovací technice EWM
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
VOP CZ, s.p.
022/3/2018 ND k svařovací technice EWM 2/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky náhradních dílů k svařovací technice EWM
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie