Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 8287 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Grunta
VODOVOD V OBCI GRUNTA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu včetně vodovodních přípojek pro rozvod pitné vody do přilehlých nemovitostí v níže uvedené lokalitě v obci Grunta ve Středočeském kraji. Stavba je dělena na tyto stavební objekty: a) SO 01 - SO 11 Vodovodní řady Stavba veřejného vodovodu bude sloužit k rozvodu pitné vody do nemovitostí v řešené lokalitě. Vodovodní řady jsou navrženy jako gravitační. b) SO 12 Vodovodní přípojky Investorem vodovodních přípojek je obec Grunta.Vnitřní části vodovodních přípojek budou provedeny na náklady vlastníka připojované nemovitosti. Stavba vodovodních přípojek bude zhotovena v souladu s ČSN 73 6133, 73 6005, 75 5411, 75 5911, TNV 75 5402 a technickými manuály stavebních materiálů užitých pro zřízení vodovodní přípojky. Jsou navrženy vodovodní přípojky z trub PE 100 RC, SDR11, De 40 mm, o celkové délce 19 m, v počtu 4 ks a dále vodovodní přípojky z trub PE 100 RC, SDR11, De 32 mm, o celkové délce 328 m, v počtu 45 ks. Vodovodní přípojky jsou v přiložené
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Modulární systém HW emulace signálů pro vysokorychlostní kontinuální přenos dat viditelným světlem s využitím softwarově definovaného rádia   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro vysokorychlostní kontinuální hardwarovou emulaci přenosu dat viditelným světlem (VLC) s pomocnými dopřednými a zpětnými rádiovými kanály, založené na softwarově definovaném rádiu (SDR), řízeném FPGA.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Město Hrádek nad Nisou
Komunitní centrum Hrádek nad Nisou – opakované zadání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky bude komplexní rekonstrukce nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 105834. Schubertova vila v Hrádku nad Nisou je významným dokladem vývoje architektury regionu a zájmem památkové péče je provedení oprav bez negativního zásahu do jejích památkových hodnot. Stavební úpravy se soustředí na úpravu dispozice v jednotlivých podlažích pro nové funkční využití s důrazem na zachování a repasi dochovaných architektonických a uměleckořemeslných prvků. Stavba se člení na tyto stavební objekty: SO 101 HTÚ, komunikace a zpevněné plochy SO 701 Komunitní centrum – stavební úpravy SO 801 Terénní úpravy a výsadby, kácení, oplocení
Stavebné práce
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Mobilní mechatronický systém se 6ti stupni volnosti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mobilního mechatronického systému se 6ti stupni volnosti sestávajícího se ze 2 profesionálních kvadrukoptér, které mohou pracovat v autonomním či kooperativním režimu. Dále bude dodáno kompletní příslušenství.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lietadlá a kozmické lode  >  Vrtuľníky, lietadlá, kozmické lode a iné...
JEKOZ - Dobrovolný svazek obcí
VODOVODNÍ PŘIVÁDĚCÍ ŘAD ČERVENÝ HRÁDEK – VDJ SOBOČICE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového přiváděcího vodovodního řádu. Stavba bude zásobovat obce Sobočice, Drahobudice a přilehlé oblasti pitnou vodou. Jedná se o výstavbu přiváděcího vodovodního řadu, který bude napojen na stávající řad Kutná Hora – Sázava. Díky novému vodovodnímu přiváděcímu řadu dojde ke zlepšení životních podmínek obyvatel přilehlých obcí – Drahobudic, Sobočic, Jelčan a osady Bílkov. Výstavba vodovodního přiváděcího řadu zahrnuje zejména následující: • Vodovodní řad z materiálu PE 160 x 9,5 mm PN 16 o celkové délce 5387 m; • Osazení hydrantů pro provoz řadu – bez požární funkce, • Výstavbu napojení v předpokládaných místech pro napojení výše uvedených obcí, • Zbudování vodoměrné šachty s armaturním vystrojením.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Středočeský kraj
II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce silnice II/610 v úseku km 6,900 – 8,640. Součástí předmětu veřejné zakázky je realizace celého uličního prostoru, tedy jak komunikace pro automobilovou dopravu, tak i komunikace pro pěší, a dále řešení dopravy v klidu formou vybudování parkovacích pruhů. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž rekonstrukce autobusových zastávek Benátky nad Jizerou a Kbel, přičemž obě zastávky budou umístěny v autobusovém zálivu. Předmětem veřejné zakázky je taktéž i umístění vybavení pozemní komunikace, a to zejména nového veřejného osvětlení (SO. 401), výměna a doplnění svislého dopravního značení a vyznačení vodorovného značení.
Stavebné práce
Obec Dolní Životice
Zhotovení projektové dokumentace veřejného prostoru plochy BI-Z1 Územního plánu obce Dolní Životice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem veřejné zakázky je pořízení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a projektové dokumentace pro provádění stavby pro stavbu s názvem: Úprava veřejného prostoru plochy BI-Z1 územního plánu obce Dolní Životice.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Karlovarský kraj
Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary – výkon TDS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění technického dozoru stavebníka (dále TDS) v souladu s § 152 odst. 4 a násl., zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výkon TDS bude probíhat ve třech etapách: a) při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary, b) při průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, c) při realizaci vlastních stavebních prací v rámci výše uvedeného projektu. Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících předmět plnění. Předpokládaný rozsah stavebních prací vyplývá z projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované v roce 2016 společností INTAR a.s., Brno, zakázkové č. 30080101-4 a její aktualizace v roce 2018.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Statutární město Frýdek-Místek
D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místních komunikací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace mimoúrovňových křížení místních komunikací, které jsou navrženy z důvodu zachování průjezdnosti místních komunikací, ulice Nad Přehradou a ulice K Olešné. Tyto budou přerušeny plánovanou nadřazenou dopravní infrastrukturou „D 48 Frýdek – Místek, obchvat“. Jedná se zejména o mostní objekty s nezbytným napojením na stávající místní komunikace a vyvolané přeložky inženýrských sítí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Kraj Vysočina
II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.“. Jedná se o rekonstrukci silnice II/130 mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Hradec.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Zkušební stavy pro výzkum řiditelných kluzných ložisek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou konstrukční práce, výroba a dodávka 2 zkušebních stavů pro výzkum aktivního řízení kluzných hydrodynamických ložisek pro vodorovný hřídel a pro výzkum konzervace energie prostřednictvím rotujícího setrvačníku uloženého v aerodynamických ložiskách vč. příslušenství.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Statutární město Ústí nad Labem
Nákup motorového vozidla pro Městskou policii   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka motorového vozidla pro Městskou policii Ústí nad Labem s níže uvedenými technickými parametry: Motorové vozidlo – bílá barva - provedení Pick-Up – pohon diesel: • minimální výkon motoru 113 kW, • 5-ti místné (double cap). Požadovaná výbava vozidla: • klimatizace, centrální zamykání, elektrické stahování předních oken, • naviják, • hardtop, • vana ložné plochy, • tažné zařízení, • gumové koberce, • povinná výbava vozidla. Zvláštní požadavky: • výstražné světlo modré barvy, doplněné zvláštním zvukovým výstražným zařízením, s následující technickou specifikací: - VSL 012LU-BbSbB-HD-2S-AL - světelná soustava - AZZ 400 B-M zesilovač 200W, digitální BUS funkce, mikrofonní funkce, 12V - AZJ 400 B-M-16 digitální ovládací jednotka s integrovaným mikrofonem na krouceném kabelu, 16 tlačítek - držák digitální ovládací jednotky AZJ 400 B-M-16 + propojovací kabelové svazky včetně zásuvek a jištění atd.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Sezimovo Ústí - Prokopa Holého - vodovod, kanalizace a rekonstrukce komunikace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Sezimovo Ústí - Prokopa Holého - vodovod, kanalizace a rekonstrukce komunikace“ spočívající zejména v rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého a Klášterní ve městě Sezimovo Ústí včetně propojů do ulic Žižkova a Vaníčkova. Součástí je i rekonstrukce komunikací, vedení veřejného osvětlení včetně výměny lamp VO a vodovodních a kanalizačních přípojek.
Stavebné práce
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Systém pro měření hluku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletního systému pro měření hluku, vibrací, modální analýzu s akustickou kamerou pro Experimentální pracoviště pro testování a diagnostiku aktuátorů. Součástí předmětu veřejné zakázky je také SW, instalace systému a kalibrační listy ke snímačům vibrací.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Městské lesy Jaroměř, s.r.o.
Zalesnění kalamitou poškozených lesních porostů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Záměrem bylo zadání soutěže na dodavatele zalesňovacích prací v lesních porostech poškozených větrnou kalamitou. Jednalo se o přípravu půdy, pořízení sadebního materiálu včetně chemického ošetření sadebního materiálu a realizace oplocenek jako mechanické ochrany před okusem zvěří.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie