Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 8344 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Pardubice
RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce stávající komunikace pro vozidla, přilehlých chodníků a spojovacích chodníků ve vnitrobloku ul. Ležáků a ul. Partyzánů přístupném z ul. Lidická na panelovém sídlišti v Pardubicích – Polabinách, a to vč. přeložky veřejného osvětlení, odvodnění, vybudování nových zpevněných ploch, parkovacích stání, přístřešků pro kontejnery, dopravního značení a opatření. Dále stavební úpravy komunikace a navazujících ploch chodníků a zeleně v ul. Lidická za účelem zřízení parkovacích stání a retardéru v prostoru křižovatky s ul. Ležáků a dalších dvou retardérů na komunikaci ul. Lidická před č.p. 363 a č.p. 357 namísto stávajících úrovňových přechodů.
Stavebné práce
Statutární město Pardubice
Cyklistická stezka Koupaliště Cihelna - Žlutý pes - realizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se výstavbu nové sdružené stezky pro pěší a cyklisty, v šíři 3 m, s konstrukcí s živičným povrchem, s odvodněním příčným sklonem do stávajícího terénu, v celkové délce 0,552 m a v délce 80 m v úseku od plánované lávky přes Labe, podél SV hranice koupaliště, navazující na ul. Ke Koupališti v Pardubicích - Cihelně. Součástí stavby je dopravní značení a dopravní opatření, dále vybudování nového veřejného osvětlení podél stavby v délce cca 250 m v úseku za koupalištěm, dodávka a osazení nového mobiliáře, provedení terénních úprav ploch dotýkajících se stavby.
Stavebné práce
Město Brtnice
Nový pracovní stroj pro město Brtnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o dodávku nového traktorbagru o výkonu motoru min. 74 kW, výkon pístového čerpadla min 160l/min, pracovního tlaku čerpadla min 250 barů, maximální rychlost stroje min 40 km/hod,dle technických požadavků příloha č. 4
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Mechanizmy pozemného staviteľstva
Sdružení Neratov, z.s.
Česko-polská Hřebenovka - východní část: Dřevěný mostek přes Divokou Orlici v Neratově   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je realizace nového dřevěného mostku přes řeku Divoká Orlice v Neratově. Přemostění řeší převedení pěšího a cyklistického provozu přes vodní tok Divoké Orlice a je v souladu se závěry dohodnuté přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou. Nosná konstrukce mostu je celodřevěná z dubového dřeva, délka mostu je 21,85 metru, volná šířka na mostě 2,5 metru, součástí je 123 m2 přístupové komunikace na obou stranách mostu.
Stavebné práce
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
Návrh Územního plánu města Brna – odborná podpora   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování plnění souvisejících s přípravou návrhu Územního plánu města Brna. Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO
„Kanalizace a vodovod ul. Kuchařovická Znojmo“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla v rozsahu a podle SMLOUVY a PROJEKTU stanovených SOUPISEM PRACÍ a podmínkami POVOLENÍ.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Dodávka vozidel rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 2 ks vozidel rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému, tedy osobních automobilů s uzavřenou karosérií splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích se zdravotnickou zástavbou a v barevném provedení a označení.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Město Mnichovo Hradiště
Revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská - I.etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky „Revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská – I. etapa“ je zejména revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská. V rámci revitalizace se bude jednat zejména o: kácení keřů a stromů, ošetřování stromů, výsadba stromů, keřů a trvalek, založení nových travnatých ploch, údržba porostů (tzv. následná péče 1 rok), vybudování mlatových cest, související terénní úpravy spočívající v odstranění nevhodných zpevněných ploch a nahrazením za plochy travnaté. Součástí plnění je také dodávka ocelových laviček a odpadkových košů
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Ústecký kraj
SPZ Triangle – Spojovací komunikace Triangle City - Jih   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba veřejně nepřístupné účelové komunikace v průmyslové zóně Triangle, která bude sloužit pro potřeby hasičského záchranného sboru. Délka komunikace činí 463 m. Komunikace spojuje Triangle City s komunikací III. třídy 25010. Komunikace byla navržena v souladu s ČSN 73 6109 – Projektování polních cest. Komunikace je jednopruhová, kategorie P 5,0/30 s základní šíří jízdního pruhu 4,0 m + 2x 0,5 krajnice. Na vjezdu na účelovou komunikaci bude ze směru od komunikace III. třídy a komunikace Triangl City umístěna zákazová značka B11 + dodatková tabulka E13. Soupis prací projektové dokumentace je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
DIAMO,státní podnik
Užitkový terénní automobil N1G   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka užitkového terénního automobilu N1G, rok výroby 2019
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
DIAMO,státní podnik
Vlek za nákladní automobil kategorie O   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka 3 kusů nového vleku za nákladní automobil kategorie O, rok výroby 2019
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Karosérie vozidiel, prívesy alebo návesy  >  Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích
NPÚ, SH Landštejn - rekonzervace zdiva a omítky v Románské kapli   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorský zásah, rekonzervace zdiva a omítky v Románské věži KP SH Landštejn. Jedná se o vápenné omítky s barevnými vrstvami v interiéru kaple. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – dokumentace restaurátorského průzkumu, jejíž součástí je i výkaz výměr.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Česká republika - Ministerstvo obrany
Brno, Kounicova 44 - rekonstrukce vnější části budovy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace stavby v rozsahu a podle projektové dokumentace a stavebního povolení.
Stavebné práce
SK Olympie Dolní Břežany z.s.
Modernizace sportovního areálu SK Olympie Dolní Břežany   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nového tréninkového hřiště, nové nafukovací haly a výměně umělé trávy na víceúčelovém hřišti ve stávajícím multifunkčním areálu SK Olympie Dolní Břežany z.s.
Stavebné práce
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
III/4353 Kocanda – Blatec – hr. okr. PV, I. Etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce (dále také „stavba“). Stavba je rozdělena na tři stavební objekty (etapy), ze všech tří etap je předmětem této veřejné zakázky pouze SO 101 (I. etapa), tzn. extravilánový úsek Blatec – hr. okr. Prostějov. Staničení předmětného SO 101 (I. etapy) je: ZÚ km 7,815 – KÚ km 10,186 délka 2371 m. Technologie: v prvních 411 m bude provedeno pouze oprava olámaných okrajů vozovky, zalití trhlin a očištění a doplnění krajnic. Ve zbytku úseku bude provedena sanace okrajů vozovky s výměnou podkladních vrstev a zeminy v aktivní zóně s následnou recyklací za studena na místě stmelenou hydraulickými pojivy (RS CA). Součástí stavebních úprav jsou také sjezdy, krajnice, příkopy a VDZ.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie