Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 8665 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Hošťálková
Realizace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a náhrada osvětlovacích těles v objektu tělocvičny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je realizace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a náhrada osvětlovacích těles v objektu tělocvičny.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
CEJIZA, s.r.o.
Rámcová dohoda na dodání odpadkových pytlů a potravinových sáčků pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem pro rok 2019 – 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi jednotlivými zadavateli a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou pravidelné dílčí dodávky spotřebního materiálu – odpadkových pytlů a potravinových sáčků pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem.
Koža a textílie, plastové a gumené materiály  >  Kožený, textilný, kaučukový a plastový odpad  >  Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky
Statutární město Ostrava
Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova v Ostravě - Výškovicích“ v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava. Jedná se o vybudování nové gravitační splaškové kanalizace v ulicích K Odře a Smrčkova včetně zrušení výtlačného řádu a čerpací stanice odpadních vod, rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici K Odře a opravu povrchu komunikace v ulici K Odře.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Výstaviště Praha, a.s.
Rekonstrukce objektu Bohemia v areálu Výstaviště Praha   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce objektu bývalé restaurace Bohemia v areálu Výstaviště Praha, na pozemcích parc. č. 1844, 1843/1 a 1850/1, to vše v k. ú. Bubeneč.
Stavebné práce
Město Budišov nad Budišovkou
„Centrum volnočasových aktivit při SVČ Budišov n. B.“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce s nástavbou podkroví zchátralého stavebního objektu na parc. č. st. 330 (75/1 a 75/2) v k. ú. Budišov nad Budišovkou, který se nachází v areálu Střediska volného času na ul. Československé armády č. p. 325. Z objektu sloužícího v současné době jako technicky nevyhovující provizorní klubovna a hudební zkušebna při SVČ Budišov n. B. bude vybudováno moderní a funkční Centrum volnočasových aktivit, které bude sloužit pro zájmové aktivity dětí a mládeže navštěvující zájmové kroužky při SVČ, dále pro volnočasové a zájmové aktivity dětí ze školní družiny, která je umístěna v hlavní budově SVČ. Centrum je navrženo s bezbariérovým přístupem do všech jeho částí, bude tedy sloužit i pro osoby s fyzickým hendikepem. Více v podrobnostech projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí této dokumentace.
Stavebné práce
THERMAL-F, a.s.
HOTEL THERMAL – VÝMĚNY HLINÍKOVÝCH PODHLEDŮ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a montáže nových hliníkových interiérových a exteriérových podhledů včetně závěsného systému a dalšího příslušenství. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace zpracovaná společností Energy Benefit Centre a.s., IČ 29029210 (příloha č.2 Zadávací dokumentace). Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 20.12.2019.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
město Klatovy
Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech čp. 147/I., v návaznosti na dokončenou rekonstrukci VZT v budově. V rámci plánovaných stavebních prací se bude realizovat zateplení fasády budovy, výměna oken a zateplení střešních konstrukcí.
Stavebné práce
Tělocvičná jednota Sokol Drásov
Obnova sokolovny Drásov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací. Jedná se o rekonstrukci objektu sokolovny v Drásově, konkrétně o stavební úpravy, které vyřeší stávající nevyhovující technický stav objektu. V projektu jsou dispoziční úpravy drobného charakteru – zvětšení vstupního foyer (šatna), nový přístup do klubovny a technické zázemí. Stavební úpravy: instalační rozvody, zdroj vytápění, otopná tělesa, rozvody, plynoinstalace – rozvody, vzduchotechnika, elektroinstalace – kompletní řešení, hromosvod, dešťová kanalizace, omítky vnitřní a vnější, střešní plášť – výměna, kompletní klempířské práce, výplně otvorů – okna, dveře, exteriér i interiér, dozdívky, otvory, příčky. Užitková plocha celkem: 920 m2 Obestavěný prostor: 4500 m3
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Dodávky střeliva 9x19 FMJ pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky 80817.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky střeliva 9x19 FMJ vyhovující předpisům C. I. P. pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy po dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Zbrane, munícia a súvisiace časti  >  Munícia
Kraj Vysočina
Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o rekonstrukci sociálních zařízení pokojů, zvětšení vstupních dveří do pokojů vč. statických opatření, likvidace azbestu z izolace stávajících rozvodů VZT, rekonstrukce instalací, podlah a povrchů pokojů, rekonstrukce koupelny, větrání se zpětným získáváním tepla, v objektu Domova pro seniory Třebíč, M. Curieových 603, p.č. st. 5669, v rozsahu 4 šachet.
Stavebné práce
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Vohančice – rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je zajistit potřebné množství pitné vody pro obec Vohančice a Pejškov u Tišnova. Stávající zdroj vody je nedostačující a již v současnosti nepokryje potřebu vody v obci. Vodárenská soustava bude posílena ze Svazkového vodovodu Tišnov s nápojným místem u vodojemu Heroltice-Dřínová v obci Heroltice. Voda bude dopravena zesilovací čerpací stanicí za obcí Heroltice do přerušovacího vodojemu na návrší před obcí Pejškov a následně gravitačně do vodojemu Vohančice. Stávající vodojem ve Vohančicích bude nahrazen novým podzemním, dvoukomorovým s potřebnou akumulací pro obec Vohančice. V obci Pejškov bude realizován vodovod, který v současnosti v obci není. Akumulace pro obec bude umístěna v přerušovacím vodojemu Pejškov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Valašské Meziříčí
Regenerace panelového sídliště Křižná – V. etapa, lokalita ul. Křižná, Seifertova, Bratří Čapků, U Apolla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce: Regenerace panelového sídliště Křižná – V. etapa, lokalita ul. Křižná, Seifertova, Bratří Čapků, U Apolla, dle dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace. Rozsah předmětu veřejné zakázky je dán následujícími stavebními objekty: SO 01 - Dětská hřiště SO 02 - Stanoviště pro kontejnery (na komunální a tříděný odpad) SO 03 - Komunikace pro pěší SO 04 - Parkoviště SO 05 - Sadové úpravy SO 06 - Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků SO 08 - Nahrazení a doplnění městského mobiliáře SO 09 - Odstraněné prvky SO 10 - Úprava a doplnění VO
Stavebné práce
Česká republika - Ministerstvo financí
Revitalizace Těrlické přehrady a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice – 2. stavba – splašková kanalizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí – Ochrana Těrlické přehrady před splaškovými vodami a rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice - 2. stavba – splašková kanalizace“, zpracované v červnu 2019 společností Tispol s.r.o., Třanovice 1, 739 53 Třanovice, IČ 26858851, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je liniová stavba splaškové kanalizace, která se skládá ze čtyř kanalizačních tras a úpravy stávající čistírny odpadních vod (CPV kódy:45232420-2 ,45232423-3 a 45232421-9).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávka mobilních pracovišť pro praktickou parametrizaci modulů KNX II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks mobilních pracovišť pro praktickou parametrizaci modulů KNX. Na každém pracovišti budou nainstalovány funkční KNX moduly ve složení a rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění. Součásti předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž doprava do místa plnění, instalace včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektrotechnické zariadenia
Město Klášterec nad Ohří
Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je realizace technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří. Projekt připravuje druhou etapu výstavby rodinných domů, přístupových komunikací, inženýrských sítí a veřejné zeleně na pozemku p.č. 1610/80, který je v majetku Města Klášterec nad Ohří. Pozemek je umístěn na severním okraji stávající zástavby východní strany ulice Ciboušovská. Plocha řešeného území včetně navazujících ploch pro napojení technické a dopravní infrastruktury v rámci druhé etapy je cca 33 800 m2. Na takto vymezené ploše vznikne 26 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie