Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 10109 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Hlavní město Praha
Stavba č. 43769 Umělecká škola Znojemská; demoliční práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je úplné a řádné odstranění stavby Umělecké školy Znojemská v rozsahu dle projektové dokumentace stavby. Rozsah demolice předpokládá kompletní demolici objektů včetně zpevněných ploch a inženýrských sítí na pozemku. Demolované stavby se člení na 3 nízkopodlažní objekty S0 01 (parcela č. 310/93), SO 02 (parcela č. 310/91) a SO 03 (parcela č. 310/92), které jsou propojeny 2 spojovacími krčky. Objekty jsou nyní prázdné, zpustošené a zchátralé.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
ARTCOM GROUP s.r.o.
Změna zdroje vytápění na tepelná čerpadla ARTCOM GROUP s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace systému ohřevu TUV na objektu autosalonu Peugeot Bystrovany č.p. 201, 779 00 Olomouc a objektu autosalonu a autodílny Peugeot Tržní 3130/3b, 750 02 Přerov. Nový zdroj tepla je v Bystrovanech sestavený ze 3 tepelných čerpadel vzduch/voda, elektrokotle a dvou ohřívačů teplé vody vybavené elektroohřevem. Nový zdroj tepla bude napojen na stávající systém UT. Vlastní systém vytápění objektu Přerov autosalonu je beze změn, a dodávka včetně montáže a instalace systému ohřevu TUV na objektu autosalonu a autodílny. Nový zdroj tepla sestavený ze 4 tepelných čerpadel vzduch/voda. Součástí zdroje tepla bude akumulační nádrž, na kterou bude napojeno stávající systém UT a dva zásobníky teplé vody. Vlastní systém vytápění objektu autosalonu je beze změn. Veřejná zakázka na dodávky je rozdělena na dvě části: 1. Vybudování TČ v Bystrovanech 2. Vybudování TČ v Přerově
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
město Kadaň
Oprava krovu a střechy jednotlivých objektů hradu v Kadani   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je oprava krovu a střešní krytiny na části hradu (střecha nad vstupní bránou/fortnou a galerií/bývalou konírnou), dle projektové dokumentace „Kadaň, hrad – Posouzení stavebně-technického stavu krovu a střechy jednotlivých objektů a Návrh řešení oprav“, zpracované Ing. Vladimírem Buřtem, ze dne 27. 5. 2018 a dle dalších podmínek uvedených v ZD (zejm. Vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem podle § 14 zák. č. 20/1987 Sb., závazné stanovisko Městského úřadu v Kadani).
Stavebné práce
České vysoké učení technické v Praze
Pořízení vybavení pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Zdravotní laborant - oblast radiační ochrany (III)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka Měřiče dávkového ekvivalentu s Kontrolními etalony pro využití ke skupinové instruktáži, školení a výuce studentů v oblasti vzdělávání zdravotních laborantů z hlediska radiační ochrany.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Univerzita Pardubice
Upgrade FTIR spektrofotometru Bruker Vertex 70v   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření FTIR spektrofotometru Bruker Vertex 70v o infračervený mikroskop.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Město Třebechovice pod Orebem
Mateřská škola, Třebechovice p.O.“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení stavby s názvem „Mateřská škola, Třebechovice pod Orebem, Tyršova čp. 1032“
Stavebné práce
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
II/384 BRNO, ULICE RAKOVECKÁ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/384 (ul. Rakovecká) v úseku od cca Nového Dvora po ústí potoka do Svratky (resp. Kníničské přehrady). V rámci rekonstrukce dojde v řešeném úseku km 0,000 až km 1,300 k úpravě šířky silnice na normovou kategorii S7,5/50 dle ČSN 736110, s rozšířením v obloucích, s doplněním bezpečnostních zařízení a zajištění spolehlivého odvodnění. Doplní se svodidla, rozšíří se nezpevněná krajnice. Dojde ke zpevnění svahů armovanou zeminou. Součástí stavby bude výšková úprava mostu k hájence Prádelna s napojením na původní výškovou úroveň. V bezprostředním souběhu s potokem Veverka bude silnice podporována opěrnými zdmi. Podél komunikace budou vlevo po celé délce úseku zřízeny příkopy a rigoly, svedené do uličních vpustí, horských vpustí, příp. lapačů splavenin. Voda z komunikace bude odvedena do potoka Veverka, v km 0,000 – 0,400 bude voda vyvedena do terénu přes drátokamenné matrace.
Stavebné práce
Fotbalový club Zlín, z.s.
REKO FS - II.ETAPA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna umělého stávajícího povrchu hřiště a rekonstrukci travnatého hřiště. Stavba bude užívána ke sportovním účelům.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Kutná Hora
Sportovní hala Klimeška - 3. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky (díla) je výstavba sportovní tréninkové haly v lokalitě „Klimeška“ v Kutné Hoře včetně dodávky a montáže sportovní podlahy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Kraj Vysočina
Gymnázium Jihlava - Rekonstrukce ZTI a podlah   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o stavební práce na objektu budovy Gymnázia Jihlava v rozsahu všech tří nadzemních podlaží, včetně schodišťového prostoru, spočívající v rekonstrukci ZTI a podlah.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Technická univerzita v Liberci
036_Ve_Budova T TUL-změna projektu: využití projektové rezervy a související stavební úpravy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je úprava stávajícího projektu „Budova „T“ Technické univerzity v Liberci – oprava a stavební úpravy, trafostanice a přípojka NN“. Předmětem projektových prací je využití projektové rezervy ve 4. NP a další navazující vyvolané stavební úpravy
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Město Horažďovice
Městský úřad Horažďovice- energetická opatření čp. 1, 2 a 3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Městský úřad Horažďovice – energetická opatření čp. 1, 2 a 3", spočívající ve výměně dřevěných oken za nová dřevěná, zateplení stropu půdy a výměně zdroje tepla za plynové kondenzační kotle. Nové kotle musí splňovat parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E. Stavba je členěna na stavební objekty: SO 010 - Výměna, případně repase exteriérových prvků PSV SO 020 - Zateplení podkroví čp. 2,3 SO 030a - Rekonstrukce kotelny - stavební úpravy SO 030b - Rekonstrukce kotelny - vytápění - zdroj tepla SO 030c - Rekonstrukce kotelny - vytápění - demontáže SO 030d - Rekonstrukce kotelny - vytápění - odběrné plynové zařízení SO 030e - Rekonstrukce kotelny - vytápění - EI + MAR SO 040 - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Stavebné práce
Město Jesenice
Nová základní škola v Jesenici, Zdiměřice, TDS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb technického dozoru stavebníka
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
obec Příšovice
Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře (Liberecký kraj)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem (dále jen „cyklostezka“) a navazujících chodníků vedených podél silnice II/610 mezi obcemi Příšovice a Přepeře v Libereckém kraji. Cyklostezka a navazující chodníky jsou v koordinační situaci projektové dokumentace ohraničeny staničením ZÚ v km 2,840 a KÚ v km 3,535 (staničení je v projektu cyklostezky převzato ze souběžného projektu rekonstrukce silnice). Součástí veřejné zakázky je ve staničení v km 2,840 - 2,856 Chodník Příšovice, v km 2,856 – 3,481 Cyklostezka a v km 3,481 – 3,535 Chodník Přepeře. Šířka stezky je konstantní 3,0 m, s výjimkou zúžení na 2,15 m v místě vjezdového ostrůvku v obci Přepeře v délce cca 3 m. Stezka je od silnice oddělena zvýšenou silniční obrubou s nášlapem 120 mm.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Turnov
Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je stavby budovy pro sociální bydlení, a to Domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie