Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 6300 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Ludgeřovice
Přístavba a nástavba požární zbrojnice Ludgeřovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, a to rekonstrukce stávajícího objektu požární zbrojnice na ulici Požární, č.pop. 560/1 v k.ú. Ludgeřovice, na pozemcích parc. číslo 379, 380/3. V rámci stavebních úprav budou provedeny vnitřní dispoziční úpravy a bude provedena střešní nástavba (podkroví) nad objektem. Vnitřní dispoziční úpravy budou obsahovat úpravu sociálního zařízení, v objektu budou vyměněny okna a dveře, objekt bude zateplen. Stávající přípojky inženýrských sítí nebudou novou přístavbou dotčeny.
Stavebné práce
Moravskoslezský kraj
Restaurování uměleckořemeslného nábytku, dřevěných polychromovaných sochařských děl, malířských uměleckých děl na plátně a modelu kostela   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření 5 smluv o dílo za účelem provedení restaurátorských prací uměleckořemeslného nábytku, dřevěných polychromovaných sochařských děl, malířských uměleckých děl na plátně a modelu kostela v rámci projektů „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“, „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ a „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace
Nákup zařízení pro odborné učebny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojů a zařízení sloužících pro výuku odborných předmětů. Předmětem dodávky je: 12 ks Svěrák 125 mm 1 ks Vrtačka sloupová 1 ks Elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro provádění tlakových zkoušek 1 ks Elektrická plnící a proplachovací jednotka k proplachování a odvzdušňování uzavřených systémů 1 ks Elektrický nástroj k řezání závitů 1 ks Přístroj pro polyfúzní svařování 1 ks Interiérový samonivelizační rotační laser 1 ks Laserový dálkoměr 2 ks Osciloskop 2 ks Set pro výrobu 1 ks Střídavý regulovatelný zdroj 0-260V 1 ks Generátor funkcí 1 ks Dvojitý laboratorní zdroj
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz...  >  Nástroje
Obec Králíky
Nákup lesnických strojů a technologií   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu je pořízení traktoru, navijáku, příkopového ramene, rampovací lopaty, rýhovacího zalesňovacího stroje a vozu na převoz a nakládku kulatiny
Poľnohospodárske stroje  >  Poľnohospodárske a lesnícke mechanizmy na prípravu...
Obec Šardice
DŮM SENIORŮ ŠARDICE   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby „DŮM SENIORŮ ŠARDICE“. Předmětem stavby je novostavba bytového domu pro seniory, který bude obsahovat devět jednopokojových bytových jednotek a jednu společenskou místnost. Všechny byty jsou navrženy jako upravitelné dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Součástí projektu je dále vybudování zpevněných ploch v okolí bytového domu, parkoviště, terénní úpravy a vybudování potřebných přípojek inženýrských sítí – vody, kanalizace, NN. Budova je navržena na volném pozemku v obydlené části obce Šardice v proluce na okraji řadové zástavby, která vznikla odstraněním stavby RD. Budova bude určena k nájemnímu sociálnímu bydlení seniorů. Vlastníkem a provozovatelem objektu bude obec Šardice.
Stavebné práce
Městys Pecka
Obnova vnějšího pláště základní školy - Pecka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova vnějšího pláště objektu č. p. 39 – základní škola Pecka. Výše uvedená obnova vnějšího pláště bude realizována dle projektové dokumentace „Obnova vnějšího pláště základní školy - Pecka“. Veřejná zakázka bude spočívat v kompletní obnově fasády, včetně opravy říms, štukových prvků a oplechování, v dokončení výměny otvorových výplní (okna, dveře), repasování hlavních vstupních dveří, v obnovení a úpravě kamenného soklu do původní podoby, restaurátorské opravě dvou bust u vstupního portálu hlavních dveří, výměně dožilých vlajkových stožárů na fasádě objektu a dalších prací, jež jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci. Předmět veřejné zakázky by měl být (vzhledem k finanční náročnosti) realizován v průběhu následujících 6 let. V letošním roce by mělo dojít k realizaci pouze první etapy (čelní stěna s hlavním vstupem a bustami – výkresy č. D.1.1.5. a D.1.1.15.) a další etapy by byly realizovány v následujících letech.
Stavebné práce
Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace
Dodávka elektropanelů a instalatérských panelů pro odborné učebny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Část 1: Dodávka elektropanelů Jedná se o dodávku elektropanelů. Část 2: Dodávka instalatérských panelů Jedná se o dodávku instalatérských panelů.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Město Počátky
Oprava komunikace ulice Moravská, Moravské náměstí, ulice Hejmanecká a ulice Na Výsluní v Počátkách   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajících komunikací ve východní části města, které zajišťují dopravní obslužnosti rodinných domů a průmyslových podniků v dané lokalitě. Ulice Moravská bude opravena v celé délce. V této ulici bude opraven i chodník spojující Moravské náměstí a Mariánské náměstí. Konec opravy tohoto chodníku bude u lávky přes vodoteč – Počátecký potok. Dále bude opraven chodník vedoucí z ul. Moravská k požární nádrži směr ulice Vodičkova. Ulice Hejmanecká bude rovněž opravena v celé své délce, stejně jako ulice na Výsluní. V rámci výstavby bude realizováno 32 nových parkovacích stání, z toho 2 stání pro ZTP, bude vybudováno 17 míst pro kontejnery na tříděný odpad, okolní travnaté plochy budou doplněny tříděnou zeminou a osety travou. Dále bude opraveno v celé lokalitě veřejné osvětlení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Polná
Obnova komunikací, veřejného osvětlení a mobiliáře na sídlišti Palackého v Polné – rozšíření, JŘBÚ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce odstavné plochy u Kovaku; opravy komunikací u č.p. 886 – 889 a 1094; opravy chodníků u č.p. 887 - 888, 889, 1094, podél č.p. 965 – 968; vybudování stání pro kontejnery A, B a C; rekonstrukce bočního vstupu do domu 886 – 887; doplnění rozvodu VO a oprava kanalizační přípojky pro dům č.p. 886.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
České vysoké učení technické v Praze
Multifunkční obráběcí stroj   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka Multifunkčního obráběcího stroje koncepčně vycházejícího z frézovacího stroje s pěti řízenými pohybovými osami, který je rozšířen o funkcionalitu soustružnickou na otočném stole. Multifunkční obráběcí stroj musí mít funkce a musí splňovat požadavky zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Zajištění rekondičních pobytů pro pojištěnce Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování rekondičních pobytů pro seniory, kteří jsou pojištěnci zadavatele. V rámci rekondičních služeb musí být zajištěno ubytování na 14 nocí včetně plné penze a rehabilitační program. Obsahově musí být rekondiční pobyty poskytovány ve stejném rozsahu jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče. Veškeré tyto služby musí být poskytovány na jednom místě, max. v docházkové vzdálenosti, které se nachází na území České republiky tak, aby byl zajištěn komfort pro pojištěnce zadavatele. Zadavatel předpokládá uzavření rámcové dohody se třemi dodavateli. Bližší informace budou uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO
Lodě závodní pro ASC DUKLA - 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Část č. 1 "Lodě NELO": 3 ks závodních kajaků K1 NELO, 1 ks závodního kajaku K2 NELO, 1 ks závodního kajaku K4 NELO, 3 ks závodních kánoí C1 NELO a 1 ks závodní kánoe C2 NELO. Část č. 4 "Loď FILIPPI": 1 ks veslařského dvojskifu FILIPPI F13.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INMODOS_3D profilometr   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D profilometru umožňující měření profilů a 3D topografii netransparentních, průsvitných i transparentních materiálů a měření tlouštěk a 3D profilů povrchů tenkých vrstev (transparentních i netransparentních) na těchto materiálech v požadované konfiguraci a následnou kalkulaci parametrů včetně určení drsnosti povrchu a to nedestruktivní metodou. Součástí dodávky je počítač s řídicí jednotkou a softwarové vybavení (SW) pro zpracování a vyhodnocení experimentů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INFRASTRUKTURA_Absorpční kolona-opakování II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání přístroje pro výuku principů absorpce plynu do kapaliny v plněné koloně za použití absorpce oxidu uhličitého ze vzduchu do vody nebo do vodného roztoku hydroxidu sodného.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Lesy České republiky, s.p.
PP Rokytné – strž Maliňák   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Předmětem veřejné zakázky je výstavba pěti přehrážek v lokalitě „Obora Moravský Krumlov“. Technické řešení stavby vychází z venkovního šetření a posouzení dotčeného území. Bude vybudováno pět průcezných retenčních přehrážek z LK pro zachycení splavenin a dále bude balvanitým skluzem zajištěna stabilita kamenného stupně pod brodem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie