Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 8131 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČSAD Brno holding, a.s.
Modernizace ÚAN Zvonařka – Protikorozní opatření II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace řešení protikorozních opatření ocelové konstrukce, očištění a penetrace betonového opláštění. je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro projekt s názvem „Modernizace ústředního autobusového nádraží Zvonařka“ vypracované společností K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČO: 60734396 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 4 těchto zadávacích podmínek „Příloha č. 4 Projektová dokumentace“. Předmět veřejné zakázky se bude realizovat ve dvou samostatných etapách, obě dvě etapy budou zahájené doručením samostatné výzvy k zahájení předmětné etapy. Maximální délka realizace každé z etap je 90 kalendářních dnů od doručení výzvy k zahájení etapy. Předmětem první etapy je realizace opatření na konstrukci zastřešení. Předmětem druhé etapy je realizace opatření na sloupech a zábradlí.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.
„ZŠ KLAS – Vybudování odborných a kmenových učeben včetně vybudování bezbariérovosti školy II“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu – stavby (stavebních prací), kterým dojde k půdní vestavbě odborných učeben (přírodovědné učebny s kabinetem, multimediální učebny s kabinetem) a 1 kmenové učebny. V rámci projektu dojde k vybudování výtahu pro vozíčkáře a osoby se sníženou možností orientace (vnitřní výtah v samostatné šachtě), schodolez umožní výuku v odborné učebně v 1. PP, kam nemůže být přiveden výtah. Dále dojde k výměně krovu, zesílení stropní konstrukce, vybudování nového WC – bezbariérových toalet a nového zdroje systému vytápění. Předmětem plnění této veřejné zakázky je trvalá stavba jejímž záměrem je rozšíření prostor pro výuku, přičemž tato stavba je navržena ve smyslu pohybu a užívání osob se sníženou možností pohybu a orientace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Králův Dvůr
IT konektivita ZŠ a MŠ Králův Dvůr Jungmannova 292, část 1: HW + SW   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka a instalace navýšení kapacity počítačové sítě a internetového připojení zadavatele. Předmět dodávky: a. 81 ks Sestava PC + klávesnice, monitor, myš, sluchátka do odborných učeben pro žáky a učitele b. Barevná síťová tiskárna 3x c. 3D tiskárna 4x
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Město Králův Dvůr
IT konektivita ZŠ a MŠ Králův Dvůr Jungmannova 292, část 2: konektivita   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka a instalace navýšení kapacity počítačové sítě a internetového připojení zadavatele. Předmět dodávky: a. centrální router, b. server, c. LAN, WIFI.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Město Bystřice nad Pernštejnem
Chodník ulice Vírská – Pod Horou Bystřice n. P.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je stavba nového chodníku podél silnice II/388, zřízení 2 míst pro přecházení chodců na této silnici, 2 místa pro přecházení chodců na místních komunikacích, vytvoření oboustranné autobusové zastávky formou zálivů, lávka pro pěší podél mostu 388/017, odvodnění chodníku a silnice II/388, rekonstrukce zábradlí nábřežní zdi; stavba nové dešťové kanalizace a liniových a uličních vpustí; stavba nového veřejného osvětlení; vybudování optické metropolitní sítě MAN; rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace, přepojení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mendelova univerzita v Brně
Robotické platformy - rozděleno na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Podrobná technická specifikace požadovaného plnění je uvedena pro každou část samostatně v přílohách č. 1a, 1b a 1c Výzvy k podání nabídek – přílohy s názvem „Technická specifikace“.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Kraj Vysočina
SUPŠ Jihlava – Helenín – oprava tělocvičny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) SUPŠ Jihlava – Helenín – oprava tělocvičny Cílem navrženého řešení je zachování stávajícího hodnotného architektonického a výtvarného řešení a náprava a rehabilitace nevhodných novodobých stavebních zásahů, což představuje zejména výměnu novodobých a tvarovou obnovu původních prvků PSV. U objektu je navrženo repasování původních výplní oken, v původních polohách a rozměrech. Profilace vkládaných částí oken a dveří bude shodná se stávajícími okny a dveřmi s maximálně možným využitím původních prvků kování. Je navrženo obnovení původní barevnosti a struktury fasády a všech jejich architektonických článků. Nově doplněné lokální plochy omítek a štuků budou provedeny maltou shodného složení a vlastností s původními omítkami.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
MEMBRÁNOVÁ JEDNOTKA II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorní membránové jednotky pro separaci vybraných složek z připravené modelové plynné směsi, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Zařízení bude sloužit pro výzkumné účely v oblasti membránové separace.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Vltavská, Praha 5, č. akce 9666027 - II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace – ul. Vltavská v Praze 5, v úseku ul. Nádražní – Hořejší nábřeží. Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace s lokální sanací. Vozovka je navržena s živičným krytem, chodníky s mozaikovým krytem, chodníkové přejezdy z drobné kostky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Liberecký kraj
Silnice III/28620 Hrabačov - Křížlice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je souvislá údržba stávajícího krytu vozovky silnice III/28620 Hrabačov - Křížlice. Délka předmětného úseku opravy je 2 117 m. V úseku předmětné komunikace je navržena obnova asfaltobetonového krytu, u které bude nutné zachovat, upravit a napojit stávající přilehlé nemovitosti, hospodářské sjezdy, křižovatky, realizovat vyčištění příkopů a rigolů vč. obnovy jejich tvaru a sklonu, provést vyčištění zatrubněných příkopů ve vjezdech a připojení, provést vyčištění stávajících propustků pod vozovkou a vjezdech a realizovat související údržbu a obnovu stavebně technického stavu objektů, provést obnovu krajnic a okrajů vozovky a obnovu vodorovného i svislého dopravního značení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
Oprava bytových jader objektu B30, internát B v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově   
Stručný popis: Kompletní oprava 30-ti bytových jader a dalších stavebních oprav (chodby, společenské místnosti) v 5. NP budovy B-30.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Lomnice nad Lužnicí
STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU V NÁDRAŽNÍ ULICI A LOMNICE NAD LUŽNICÍ – VO VČ. KABELOVÝCH ROZVODŮ NN; registrační číslo: ISPROFOND5317510056   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) stavební úpravy chodníku a rekonstrukce stávající sítě veřejného osvětlení v Nádražní ulici v Lomnici n. Lužnicí
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Počítače pro Fakultu strojní (2/2019)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačů dle specifikace zadavatele. Zadavatel požaduje dodání počítačů dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
Nákup sportovního oblečení 2019 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka na nákup sportovního oblečení pro potřeby reprezentantů a trenérů Resortního sportovního centra OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA (dále jen „OLYMP CS MV“). Sportovní oblečení bude sloužit k tréninkovým a volnočasovým aktivitám reprezentantů OLYMP CS MV, kteří jsou součastně reprezentanty České republiky. Dále bude sportovní oblečení sloužit zásluhou natištěného loga (nápisu) k propagaci OLYMP CS MV formou kombinace nápisu OLYMP a jeho grafického znázornění. Dodávky zboží jsou rozděleny do dvou let 2019 – 2020.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Zvršky  >  Odevy chrániace pred počasím
Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady
Obnova elektroinstalace společných prostor Pálavské nám. 6,7,8,9, Prušánecká 11,13,15,17, Vlčnovská 3,5,7,9,   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava spočívající v obnově elektroinstalace páteřních rozvodů a společných prostor (výměna hlavního domovního vedení z přípojkové skříně, osazení hlavního rozvaděče objektu, výměna patrových rozvaděčů pro napojení bytů, propojení ELM rozvaděčů s bytovými rozvodnicemi, nové trasy kabelových vedení na chodbách v jednotlivých patrech, nové světelné a zásuvkové rozvody, ovládání osvětlení pohybovými čidly, nouzové osvětlení únikových s vlastními zdroji zálohy, elektrické napájení + měření spotřeby výtahů, nová připojení stávajících ventilátorů na střeše,…) v bytových domech Pálavské nám. 6, Pálavské nám. 7, Pálavské nám. 8, Pálavské nám. 9, Prušánecká 11, Prušánecká 13, Prušánecká 15, Prušánecká 17, Vlčnovská 3, Vlčnovská 5, Vlčnovská 7, a Vlčnovská 9. v Městské části Brno-Vinohrady.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie