Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 8411 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Čerčany
Stavební úpravy a přístavba objektu ubytovny ČD na BYTOVÝ DŮM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách a přístavbě stávající ubytovny ČD, objekt sloužil k ubytování zaměstnanců ČD. Ve stávajícím stavu byla v objektu jedna bytová jednotka správce objektu (3+KK) a dále 26 ubytovacích jednotek (dvoulůžkové pokoje) se sociálním zázemím na každém patře pro muže a ženy odděleně. V 1.NP byly dále prostory ohřívání jídel a v 1.PP kromě technického zázemí domu (kotelna), kulturní místnosti dále prostory pro praní, sušení a skladování prádla. Projekt počítá se stavebními úpravami 1-3.NP s čistě bytovou náplní, jsou navrženy 3BJ 1+KK, 7BJ 2+KK a 3BJ 3+KK (celkem 13BJ) a dále po úpravě terénu kolem BD bude 1.PP přístupné z terénu z severozápadní strany, kde je počítáno se třemi komerčními prostory pro drobné služby (např. obchod, kancelář, kadeřnictví, cukrárna apod.) Blíže PD
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Rozšíření SAN switchů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rozšíření 4 kusů stávajících SAN switchů Hitachi Brocade 6520 o 48 portů každý, a to dodáním 4 kusů licencí „Hitachi Brocade 6520 - Full Ports on Demand license - additional 48 port upgrade license“ a 192 kusů originálních 16 GB Multimode SFP modulů pro switch Hitachi Brocade 6520 od výrobce switche včetně provedení aktivace licencí u výrobce Hitachi Vantara pomocí účtu Zadavatele a jejich vložení do swichů a instalace SFP modulů a zprovoznění rozšíření jako celku bez přerušení provozu a dostupnosti switchů. Předmětem veřejné zakázky je také zajištění podpory rozšíření v souladu s podporou od stávajícího poskytovatele podpory předmětných switchů do 29.6.2020 a podpory výrobce Hitachi Vantara.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Správa Pražského hradu
Oprava vnějšího pláště Daliborky a přilehlých hradeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava vnějších ploch věže Daliborky a přiléhající parkánové hradby. Práce budou spočívat zejména nikoliv však výhradně (jedná se o demonstrativní výčet) v opravě omítek, restaurování sgrafit, opravě kamenného a cihelného režného zdiva, repasi a částečné výměně oken, repasi dveří, repasi kamenických prvků, výměně střešní krytiny a oslabených prvků krovu a s tím spojenými klempířskými pracemi. Dále v rámci plnění dojde k přípravě kabelovodu a s tím spojené úpravě terénu kolem hradeb. Bližší popis předmětu plnění je podrobně uveden v přílohách Zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Liberecký kraj
Snížení energetické náročnosti budovy v ulici Pivovarská 80 – Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o provedení zateplení stávající střední školy v Lomnici nad Popelkou. Stavba slouží pro praktickou výuku. Stavba vznikla realizací jednotlivých přístaveb, napojených na stávající objekty. Objekty jsou nepravidelného půdorysu. Jako nejstarší lze charakterizovat stavbu v ulici Pivovarská, která je jednopodlažní se zastřešením ocelovými vazníky. I tato stavba mohla být v minulosti dvěma samostatnými objekty. Nad danou částí stavby bude provedena nová střešní konstrukce ze sbíjených vazníků a střecha bude mírně snížena. Stávající trapézový plech bude nahrazen střešní krytinou z falcovaného plechu na bednění. Střecha bude provedena jako dvouplášťová. Na danou stavbu navazuje novodobá stavba, realizovaná jako ŽB skelet. Tato stavba je dvoupodlažní a tvoří hlavní průčelí směrem k autobusovému nádraží. Jsou zde prvky kabřincového obkladů, novodobá velkoformátová okna a fasáda je ve třech barvách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Chotěšov
ZÁCHRANA A VYUŽITÍ KONVENTU KLÁŠTERA V CHOTĚŠOVĚ - INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ VČETNĚ GRAFIKY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka interiérového vybavení včetně grafiky do expozice muzea v klášteře v Chotěšově. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Kupní smlouva a smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a dokumentace zpracovaná společností ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň, IČ 25229869 vč. soupisu dodávek (příloha č.2 Zadávací dokumentace). Přesný rozsah dodávky je dán Soupisem dodávek.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně systému akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny, technologie akumulace energie a technologie EMS (Energy Management System) včetně kompletní montáže v místě realizace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Statutární město Ústí nad Labem
Oprava šesti sociálních zařízení na ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je oprava šesti sociálních zařízení pro I. stupeň v budově ZŠ Rabasova 3282/3, Ústí nad Labem, které jsou zastaralé a v havarijním stavu.
Stavebné práce
Obec Pašinka
Vodovod Pašinka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je vybudování veřejného vodovodu v obci Pašinka. Kompletní projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.
Revitalizace Karlova náměstí, Praha 2, č.akce 999411/2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace a chodníků v okolí Karlova náměstí v Praze 2, Dojde k úpravě nároží křižovatek Resslova, Žitná, Odborů a Ječná, přechodů pro chodce, k úpravě odvodnění a šířkovému uspořádání dopravního prostoru. Vozovka bude s asfaltovým krytem a chodníky ze žulové mozaiky. Uliční vpusti budou posunuty případně umístěny nové, u stávajících vpustí budou vyměněny konusy včetně mříží. Budou dosazeny nové stromy. Práce musí být koordinovány s úpravami SSZ 1.036, 2.065, 2.041- investor ELTODO a.s.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Lužany
OBYTNÁ ZÓNA LUŽANY - II ETAPA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba dešťové a splaškové kanalizace v části obce Lužany. Řešené území je určené pro zástavbu rodinnými a řadovými domy s odpovídající infrastrukturou pro tuto zástavbu a nachází se na okraji obce Lužany poblíž silnice Klatovy- Plzeň. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují projektová dokumentace zpracovaná obchodní firmou: Samek Alfréd, Ing., IČ: 12464431 (příloha č. 2 Zadávací dokumentace) a Smlouva o dílo (příloha č. 1 Zadávací dokumentace).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
TESCO SW a.s.
POVEZ II - Vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. v oblasti IT V   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem výběrového řízení je realizace odborného školení „ISTQB CTFL a CTFL-ATE“ pro zaměstnance TESCO SW a.s. v oblasti IT.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Obec Boršice
Přístavba odborných a kmenových učeben včetně zajištění bezbariérového přístupu budovy ZŠ F. Horenského v Boršicích – stavební práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dostavba základní školy Františka Horenského v Boršicích (konkrétně objektu č.p. 540), která bude obsahovat nové kmenové a odborné učebny, zázemí a nadstavba části 3NP na stávající budově, kde vzniknou další učebny se zázemím místo původní nevyužité půdy. Součástí stavby je i řešení bezbariérového užívání celého objektu školy Realizace je členěna na dílčí objekty: SO 01 Stavební úpravy ZŠ SO 02 Nadstavba ZŠ SO 03 Přístavba ZŠ SO 04 Bezbariérový přístup a užívání ZŠ SO 05 Zpevněné odstavné plochy ZŠ SO 06 Manipulační plocha pro zásobování včetně vertikální dopravy SO 07 Sadové úpravy a městský mobiliář TZ 01 Přeložka přívodu plynu objektu č.p. 741 TZ 02 Přeložka splaškové a dešťové kanalizace objektu č.p. 741 TZ 04 Modernizace (oprava) splaškové a dešťové kanalizace ZŠ TZ 06 Plynová kotelna
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/19,23,34,37,38 Rámcová dohoda na stavební práce – oprava trhlin v AB vozovce Vysočina   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o ošetření mrazových a dilatačních trhlin v obrusné vrstvě vozovky vyfrézováním komůrky a zalitím modifikovanou asfaltovou hmotou na silnicích první třídy v Kraji Vysočina. Konkrétní místa poškozených silnic budou stanovena při předání staveniště. Zálivky trhlin je třeba provádět pravidelně jako prevenci další degradace obrusných vrstev vozovek a k prodloužení jejich životnosti.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Rekonstrukce výukových prostor VIKS - Laboratoř Biofeedbacku a výzkumu chování, Matematicko-Statistická Laboratoř a Smart veřejná správa - 2019/0150   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o stavební úpravy učeben 2. NP objektu VIKS, parc. č. 512, kat. území Ústí nad Labem. Bližší podrobnosti jsou uvedeny dále v zadávací dokumentaci a přílohách (smlouva o dílo, projektová dokumentace).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
KTS EKOLOGIE s.r.o.
Dodávka vozidla na svoz odpadů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vozidla na svoz odpadů dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 obchodních podmínek. Předmětem je rovněž dodávka zboží na místo určené zadavatelem.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie