Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 6959 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Zpracování projektové dokumentace „Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (stupeň DÚR, DSP, DPS) na „Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského“ se zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení. Jedná se o vybudování odstavných ploch na místě, které již využívají rezidenti k parkování. Předpoklad je 20 nových parkovacích míst, které odstavné plochy pojmou.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Obec Choťánky
" Komunikace - Vrčení II "   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zakázka zahrnuje dokumentace pro ÚR a SP, projednání dotačního titulu, inženýrskou činnost, technický dozor investora, právní poradenství, projektový management.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Olomoucký kraj
"Celková rekonstrukce zastaralých laboratoří chemických, fyzikálních a biologických, včetně nového vybavení – GYMNÁZIUM JESENÍK" - DODÁVKA   
Stručný popis: Předmětem je dodávka školního a laboratorního nábytku, laboratorních pomůcek a ICT/AV techniky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
"Dodávka elektřiny pro období 1.8.2018 do 31.7.2019"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka silové elektřiny (činné elektrické energie) pro oprávněného zákazníka s převzetím závazku odebrat silovou elektřinu z elektrizační soustavy ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 408/2015 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona v platném znění, § 7 odst. 1 písm. a) bodu 4. včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele ve smyslu § 8 odst. 3 a odst. 4 (dále též „dodávka“).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Horní Slavkov
"Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí na rok 2019 a 2020 pro odběrná míta města Horní Slavkov"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytnutí služby sdružené dodávky elektrické energie z hladiny nízkého napětí pro odběrní místa města Horní Slavkov na roky 2019-2020
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Královéhradecký kraj
"Dodávka vozidel pro Královéhradecký kraj pro rok 2018 II"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání 11ti kusů nových, dosud nepoužitých osobních motorových vozidel pro potřebu Královéhradeckého kraje, a to včetně vybavení a dokladů nutných k řádnému užití těchto vozidel. Dodávány budou tři kategorie vozidel: Kategorie 1: 5 kusů osobních motorových vozidel v provedení combi o výkonu motoru min. 80 kW Kategorie 2: 4 kusy osobních motorových vozidel v provedení karoserie SEDAN nebo HATCHBACK nebo LIFTBACK o výkonu motoru min. 100 kW Kategorie 3: 2 kusy osobních motorových vozidel v provedení karoserie SEDAN nebo HATCHBACK nebo LIFTBACK o výkonu motoru min. 105 kW V souladu s § 100 zákona si zadavatel vyhradil právo změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to na změnu rozsahu dodávky, spočívající v navýšení dodávky o 1 kus osobního motorového vozidla Kategorie 1.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
"DODÁVKA ZAŘÍZENÍ"   
Stručný popis: Část 1:Dodávka, instalace, uvedení do provozu Axiálně-torzní servohydraulický zkušební stroj a zaškolení obsluhy v souladu s přílohou č. 1 zadávacích podmínek, Část 2: Dodávka Time-resolved particle image velocimetry (PIV) systému v souladu s přílohou č. 2 zadávacích podmínek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Město Ivančice
"Elektronické dokumenty a eIDAS pro MěÚ Ivančice"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je posílení a implementace infrastruktury pro elektronizaci procesů a bezpečnosti prostředí (server včetně OS, Diskové pole, databáze a SAN) a vytvoření nových funkcí elektronických služeb (správa elektronických dokumentů, EIDAS a archivace, daně a poplatky a správa hrobových míst). Předmětem dílčí části č. 1: Základní nové funkce elektronických služeb (software) je vytvoření nových funkcí elektronických služeb spočívající ve správě elektronických dokumentů, EIDAS a archivace, správě systému daní a poplatků a správě hrobových míst. Předmětem dílčí části č. 2: Doplnění infrastruktury (hardware) je doplnění stávajícího technického vybavení o server včetně OS, diskové pole, databázi a SAN. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo obou dílčích častí. V případě podání nabídek do obou dílčích částí podá účastník samostatnou nabídku pro každou dílčí část, tzn. samostatnou obálku s nabídkou pro každou dílčí část. Podrobný popis předmětu plnění včetně definice
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Fakultní nemocnice Ostrava
"FN Ostrava-Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti onkogynekologie a perinatologie"- Gynekologická vyšetřovací křesla s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka 9 nových systémů gynekologická vyšetřovací křesla s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systémům. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „FN Ostrava – modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti onkogynekologie“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005059) a „FN Ostrava – modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti perinatologie“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005080), které jsou spolufinancovány v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Olomoucký kraj
"Gymnázium Jeseník – Venkovní hřiště"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je celková rekonstrukce sportovního areálu Gymnázia Jeseník. Dále budou odstraněny veškeré pařezy topolů v obvodu areálu, kovové konstrukce původního zařízení – branky, zábrany, konstrukce košů. Stavební práce spočívají v odebrání původních podkladních vrstev hřiště a provedení nových štěrkových vrstev. Bude položen propustný asfalt a na něj nášlapná vrstva pro atletiku z propustného PU povrchu tl. 13 mm. Jednotlivá sportoviště budou oddělená barevně. Sportoviště pro vrh koulí bude umístěno mimo hlavní areál, na pozemek vedle budov vyššího gymnázia.Sportoviště bude vybaveno potřebným mobiliářem (branky, koše, sloupky, sítě, zábrany atd.) Areál je doplněn lezeckou stěnou, skladem drobného sportovního náčiní a pítkem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
"II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu zesílením nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů s výměnou vozovky, závěrů, zídek, ložisek, zábradlí a litých asfaltových chodníků. Dále rekonstrukce silnice II/233 Mohylová ulice, úpravy napojení na místní komunikace, opravy místních komunikací, zálivů zastávek MHD, parkovacích pásů, chodníků a stezek. Součástí je dále rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok vejčitého tvaru, odlehčovací komory OK5 a vodovodu z tvárné litiny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
"II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu zesílením nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů s výměnou vozovky, závěrů, zídek, ložisek, zábradlí a litých asfaltových chodníků. Dále rekonstrukce silnice II/233 Mohylová ulice, úpravy napojení na místní komunikace, opravy místních komunikací, zálivů zastávek MHD, parkovacích pásů, chodníků a stezek. Součástí je dále rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok vejčitého tvaru, odlehčovací komory OK5 a vodovodu z tvárné litiny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
"II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká" – 2. vyhlášení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu zesílením nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů s výměnou vozovky, závěrů, zídek, ložisek, zábradlí a litých asfaltových chodníků. Dále rekonstrukce silnice II/233 Mohylová ulice, úpravy napojení na místní komunikace, opravy místních komunikací, zálivů zastávek MHD, parkovacích pásů, chodníků a stezek. Součástí je dále rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok vejčitého tvaru, odlehčovací komory OK5 a vodovodu z tvárné litiny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Oslavany
"II/393 Oslavany průtah I. stavba"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/393 v průtahu města Oslavany na ulici Hybešova. Součástí stavby je úprava napojení místních a účelových komunikací, zřízení dvou dlouhých a dvou kratších opěrných zdí v rozsahu úpravy komunikace a napojení místní komunikace ulice V Oslavě, zřízení zálivů autobusových zastávek a úpravy či přeložky dotčeného stávajícího oplocení a nízkých zídek u předzahrádek, kompletní rekonstrukce odvodnění komunikace se zrušením souběžných příkopů povrchového odvodnění včetně propustků a stávajících vpustí a zřízením nové dešťové kanalizace a nových uličních vpustí a přípojek a dobudování nových, předláždění či další úpravy stávajících chodníků a sjezdů k nemovitostem včetně zřízení zálivů pro podélná parkovací stání. Dále je předmětem veřejné zakázky obnova kanalizace a vodovodu v ulici Hybešova a v lokalitě Vyhlídka. podrobněji viz. zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Město Uherské Hradiště
"Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště - konektivita"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dílčí část č. 1: ZŠ a MŠ Jarošov, k veřejnému internetu: parcely č. 698/1; 699, k.ú. Jarošov, Pivovarská 200, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov Dílčí část č. 2: ZŠ a MŠ Větrná 1063, k veřejnému internetu: parcela č. st. 1470/1, st. 1470/2; k.ú. Mařatice, Větrná 1063, 686 05 Uherské Hradiště Dílčí část č. 3: ZŠ Za Alejí 1072, k veřejnému internetu: parcela č. st. 2208; k.ú. Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště Dílčí část č. 4: PC učeben ZŠ Sportovní 777 : parcela č. st. 578; k.ú. Mařatice, Sportovní 777, 686 01 Uherské Hradiště Dílčí část č. 5: PC učeben ZŠ T.G.Masaryka Uh. Hradiště – Mařatice: parcela č. st. 430; k.ú. Mařatice, 1. máje 55, 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie