Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 10077 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Přepychy
"16P - lokalita Z26 "V Domcích", Přepychy"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba infrastruktury v obci Přepychy v lokalitě Z26 V Domcích“. Stavba je členěna na jednotlivé objekty: SO 01 komunikace, SO 02 kanalizace, SO 03 vodovod , SO 04 veřejné osvětlení
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Olomoucký kraj
"Centrální nákup motorových vozidel 2019"   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 17 osobních motorových vozidel a 1 sanitního vozidla pro systém RV (rendez – vous) pro potřeby Centrálního zadavatele a jeho příspěvkových organizací.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Olomoucký kraj
"Centrální nákup motorových vozidel 2019"   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 17 osobních motorových vozidel a 1 sanitního vozidla pro systém RV (rendez – vous) pro potřeby Centrálního zadavatele a jeho příspěvkových organizací.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Ministerstvo obrany - Česká republika
"Chrudim - výstavba budovy centrálního skladu materiálu - PD", "Chrudim - rekonstrukce kuchyňského bloku - PD", "Chrudim - rekonstrukce navýšení patra budovy č. 003 - PD"   
Stručný popis: Komplexní zpracování projektové dokumentace, včetně výkonu autorského dozoru, činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka pro výstavbu budovy centrálního skladu materiálu, kuchyňského bloku a budovy č. 3 v areálu VÚ 1837 v Chrudimi. Předmět plnění VZ je spojen s ochranou utajovaných informací stupně utajení "Vyhrazené".
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
"Dobudování splaškové kanalizace Broumov"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dobudování splaškové kanalizace ve městě Broumov v ul. Alšova, ul. Hvězdecká, ul. třída Osvobození a v části Benešov. Jedná se o novostavbu splaškové kanalizace, která bude odvádět splaškové odpadní vody do jednotné stokové sítě města Broumov, která je zakončena městskou ČOV. Bližší popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
"Dobudování splaškové kanalizace Broumov"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dobudování splaškové kanalizace ve městě Broumov v ul. Alšova, ul. Hvězdecká, ul. třída Osvobození a v části Benešov. Jedná se o novostavbu splaškové kanalizace, která bude odvádět splaškové odpadní vody do jednotné stokové sítě města Broumov, která je zakončena městskou ČOV. Bližší popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
"Dodávka ochranných pracovních oděvů"   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodání ochranných pracovních oděvů pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace s jedním dodavatelem pro každou část veřejné zakázky dle specifikace uvedené v příloze č. 5 až 8 zadávací dokumentace.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Královéhradecký kraj
"Dodávka vozidel pro Královéhradecký kraj pro rok 2019"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání 8 kusů nových, dosud nepoužitých osobních motorových vozidel pro potřebu Královéhradeckého kraje, a to včetně vybavení a dokladů nutných k řádnému užití těchto vozidel. Dodávány budou tři kategorie vozidel: Kategorie 1: 2 kusy osobních motorových vozidel v provedení combi o výkonu motoru min. 70 kW Kategorie 2: 2 kusy osobních motorových vozidel v provedení karoserie SEDAN nebo HATCHBACK nebo LIFTBACK o výkonu motoru min. 100 kW Kategorie 3: 4 kusy osobních motorových vozidel v provedení karoserie SEDAN nebo HATCHBACK nebo LIFTBACK o výkonu motoru min. 70 kW Podrobná technická specifikace předmětu plnění – požadavky na minimální technické parametry je uvedena v Příloze č. 1 této Výzvy. U každé z kategorií vozidel se pro jednu kategorii musí vždy jednat o vozidla stejné značky, typu, vybavení a označení a vztahují se na ně stejné technické parametry.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Národní technické muzeum
"Dokončení obnovy objektu a technických systémů Letenského kolotoče"   
Stručný popis: Dodavatel zajistí pro objednatele dokončení stavebních prací, investiční akce obnova Letenského kolotoče.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
TJ BLATNÁ z.s.
"Fotbalové hřiště s UMT Blatná"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je oprava stávajícího fotbalového hřiště s umělým povrchem.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava
Obec Chrášťany
"FZŠ - Chrášťany - Cisternová automobilová stříkačka"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks požární cisternové automobilové stříkačky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Město Hlinsko
"Hlinsko hřbitov - rekonstrukce veřejného prostranství, - severní část"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s druhou etapou rekonstrukce hřbitova v Hlinsku – jeho severní části. Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která bude při protokolárním předání a převzetí stavby předána zadavateli ve dvou vyhotoveních podepsaných zhotovitelem. Součástí předmětu plnění je zároveň geometrické zaměření stavby a vyhotovení geometrického plánu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Město Dobříš
"II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa" - stavební práce   
Stručný popis: Předmětem plnění I. etapy je rekonstrukce ulice Pražská ve městě Dobříš. Daný úsek je definován světelně řízenou křižovatkou s ulicí Plk. B. Petroviče (Mírovým náměstím) a směrovým obloukem u zámku Dobříš (dle situace). Hlavním cílem je kompletní Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vozovky a celková modernizace uličního prostoru. Předmětem plnění II. etapy je rekonstrukce komunikace v centru města. Začátek úseku je na Mírovém náměstí v oblasti křižovatky Pražská - Plk. B. Petroviče, komunikace pokračuje přes Mírové náměstí do ulice Příbramská až po křižovatku s ulicemi Fričova, Františka Průši. Součástí je řešení křižovatky v oblasti Tyršova náměstí s ulicí Bezručova a rovněž část ulice Plk. B. Petroviče v oblasti Mírového náměstí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
"III/44434 DOMAŠOV U ŠTERNBERKA - PRŮTAH"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavebních úprav vozovky silnice III/44434 v Domašov u Šternberka. Jedná se o úsek silnice III/44434, staničení od km 2,300 po km 3,381 Celková délka je 1,081 km. Úsek je vyznačený v koordinační mapě v PD. Předmětem veřejné zakázky je SO 1 Hlavní komunikace a SO 3 Vedlejší rozpočtové náklady. SO 2 – Plochy mimo komunikaci si řeší obec Domašov nad Bystřicí. Jedná se o stavební úpravy vozovky metodou obnovy vrstev a realizací dvouvrstvého asfaltového krytu, včetně čištění příkopů a úpravy krajnic. Kategorijní šířkové uspořádání je navrhnuto v šířce 6,0m. Ve směrových obloucích je provedeno rozšíření komunikace. Celková délka úpravy je 1080,92m.Stavební úpravy silnice III/44434, průtah obcí Domašov u Šternberka má věcné i časové vazby na stavby jiných stavebníků. Jedná se o plánovanou výstavbu chodníku a zastávkových zálivů ve východní části obce, jenž je v režii obce Domašov u Šternberka.
Stavebné práce
Obec Jablonná
"Intenzifikace ČOV Jablonná a propojení kanalizace Horní Hbity"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením zakázky „INTENZIFIKACE ČOV JABLONNÁ A PROPOJENÍ KANALIZACE HORNÍ HBITY“, a to v souladu s projektovou a zadávací dokumentací. Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v obci Horní Hbity včetně 47 ks veřejných částí přípojek, výstavbu centrální čerpací stanice, výtlačného řadu, rozšíření stávající čistírny odpadních vod v obci Jablonná z původní kapacity 350 EO na 500 EO a dodávku technologického zařízení. Předmětem veřejné zakázky je také spolupráce dodavatele v rámci zkušebního provozu, který bude trvat minimálně 6 měsíců od zahájení zkušebního provozu, kdy bude za asistence dodavatele prováděna optimalizace provozních režimů technologie čistírny odpadních vod.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie