Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 7724 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“   
Stručný popis: Předmětem díla je zhotovení stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ , jejímž cílem je přispět k vytvoření kvalitního systému železniční dopravy České republiky, který by v integraci a návaznosti s již vybudovanou sítí ČR a s železniční sítí sousedních států mohl obstát v silné konkurenci především silniční dopravy. Místem rekonstrukce je traťový úsek Oldřichov u Duchcova – Bílina a přilehlé mezistaniční úseky, ležící na trati Ústí nad Labem - Chomutov. Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce traťového úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina (mimo), v úseku km 21,823 – 33,440. V řešeném úseku na ní leží železniční stanice Oldřichov u Duchova (km 22,9) a zastávky Duchcov (km 26,4), Želénky (km 28,5) a Chotějovice (km 32,0). Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ing. Silvie Schäferová
„Zvýšení kvality vzdělávání v SCHÄFER SCHOOL – stavební práce“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bývalé základní školy na jazykovou školu, součástí stavby jsou dispoziční úpravy vnitřních prostor, rekonstrukce rozvodů stávající technické infrastruktury uvnitř objektu, snížení energetické náročnosti budovy, výměna oken.
Stavebné práce
Ing. Silvie Schäferová
„Zvýšení kvality vzdělávání v SCHÄFER SCHOOL – stavba“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bývalé základní školy na jazykovou školu, součástí stavby jsou dispoziční úpravy vnitřních prostor, rekonstrukce rozvodů stávající technické infrastruktury uvnitř objektu, snížení energetické náročnosti budovy, výměna oken.
Stavebné práce
Ing. Silvie Schäferová
„Zvýšení kvality vzdělávání v SCHÄFER SCHOOL – stavba“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bývalé základní školy na jazykovou školu, součástí stavby jsou dispoziční úpravy vnitřních prostor, rekonstrukce rozvodů stávající technické infrastruktury uvnitř objektu, snížení energetické náročnosti budovy, výměna oken.
Stavebné práce
Statutární město Opava
„ZŠ Mírová 33“ (výměna oken, střecha, fasáda)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o celkovou opravu fasády včetně soklu, průčelí hlavního vstupu, komínů budovy, výměnu střešní krytiny a klempířských konstrukcí, očištění a sanaci krovu včetně zateplení stropu 2. NP na objektu odloučeného pracoviště Mírová 33 Základní školy T.G.M. Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace, zahrnující výměnu oken a dveří a repasi stávajících vstupních dveří, včetně souvisejících HSV (hlavní stavební výroba) a PSV (pomocná stavební výroba) konstrukcí a prací.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Jihočeský kraj
„Značení hranic a propagace v rámci realizace projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je označení hranic ZCHÚ a EVL v souladu s platnou legislativou a publikace (propagace) jednotlivých EVL, v souladu se zadávacími podmínkami. Projekt „Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa" řeší implementaci 30 evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) na území Jihočeského kraje. Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Oblasti podpory 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území (registrační číslo akceptovaného projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0004921 s názvem „Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby botanických a zoologických záhrad a...
Obec Zbečno
„Zbečno a Újezd nad Zbečnem - kanalizace a ČOV“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Zbečno a jeho místní části.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Lenka Jakoubková, Dis.
„Zavedení odděleného sběru BRKO Pocinovice“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro zavedení odděleného sběru BRKO. Zadavatel dle § 101 zákona rozdělil veřejnou zakázku na dvě samostatné části: Část 1: Manipulátor Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka manipulátoru (samojízdného nakladače s teleskopickým ramenem).. Část 2: Kontejnerový nosič a kontejnery Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka kontejnerového nosiče přípojného za traktor a 7 kontejnerů
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
„Zajištění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s. II“   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Město Kostelec nad Orlicí
„Zajištění hlasových a datových telekomunikačních služeb pro město Kostelec nad Orlicí, právnické osoby a obce ve vztahu k Městu Kostelec nad Orlicí“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb. Poskytováním telekomunikačních služeb se rozumí zejména poskytování telekomunikačních hlasových a datových služeb v dále uvedeném rozsahu, a to následovně: zajištění mobilních hlasových služeb; zajištění pevných (fixních) hlasových služeb; zajištění služby virtuální telefonní ústředny; zřízení a poskytování jednotné virtuální privátní sítě (dále jen „VPN“); zajištění mobilních datových služeb; maximální dostupnost a spolehlivost služby, garance dostupnosti služby; zajištění potřebného rozsahu telefonních čísel; zajištění možnosti dodávky a obměny koncových zařízení; zabezpečení zákaznické podpory.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Město Frýdlant
„Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu - Vybavení učeben IT technologií a výukovými pomůckami“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybavení nově vzniklých přírodovědných učeben v Základní škole Husova ve Frýdlantu IT technologií a technickým vybavením pro výuku chemie, fyziky a biologie, s možností využití pro další humanitní předměty. Jedná se o dodávku a instalaci moderního systému, který bude tvořit pracoviště vyučujícího a pracoviště studentů, přičemž navržená technologie má pro každý předmět specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství. Předmět této veřejné zakázky nezahrnuje dodávku a instalaci nábytku. Součástí předmětu plnění bude rovněž provádění záručního servisu po dobu trvání záruční doby.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Statutární město Jihlava
„Vybudování parkoviště P + R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ – dokončení realizace stavby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení veřejné zakázky je dokončení stavebních prací na akci „Vybudování parkoviště P + R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“, které byly zahájeny a nedokončeny předchozím zhotovitelem díla. V I. etapě se jedná o vybudování záchytného parkoviště a přístupových komunikací k parkovišti. Stavba zahrnuje výstavbu přilehlých chodníků, zastávek, veřejného osvětlení, odvodnění parkovací plochy, demolici kanalizačních a vodovodních přípojek a výstavbu nové vstupní brány do hřbitova. V II. etapě se jedná o rekonstrukci a rozšíření křižovatky silnic II/602 (komunikace Žižkova) a III/01945 (komunikace Rantířovská). Při rozšíření komunikací budou budovány nové konstrukční vrstvy silnice, celoplošně provedena výměna obrusných vrstev vozovky vč. instalace světelné signalizace. Podrobný popis je uveden v zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
SVÚM a.s.
„Výběrové řízení na dodávku Zkušebního stavu na zkoušení ložisek“.   
Stručný popis: Zkušební stav ložisek (ZSL) je zařízení pro zkoušky nápravových ložisek železničních vagónů podle normy EN 12082.Specifikace požadavků Zkušebního stavu tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
SVÚM a.s.
„Výběrové řízení na dodávku HW a SW pro modernizaci zkušebního stroje INSTRON 1185   
Stručný popis: Zkušební stroj INSTRON je zařízení pro únavové zkoušky materiálů. Specifikace požadavků HW a SW pro modernizaci zkušebního stroje INSTRON 1185 tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace .
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
„Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – počítače a notebooky“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení – stolních počítačů a notebooků a příslušenství k nim, pro projekt realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání s názvem „Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie