Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 6300 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“   
Stručný popis: Předmětem díla je zhotovení stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ , jejímž cílem je přispět k vytvoření kvalitního systému železniční dopravy České republiky, který by v integraci a návaznosti s již vybudovanou sítí ČR a s železniční sítí sousedních států mohl obstát v silné konkurenci především silniční dopravy. Místem rekonstrukce je traťový úsek Oldřichov u Duchcova – Bílina a přilehlé mezistaniční úseky, ležící na trati Ústí nad Labem - Chomutov. Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce traťového úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina (mimo), v úseku km 21,823 – 33,440. V řešeném úseku na ní leží železniční stanice Oldřichov u Duchova (km 22,9) a zastávky Duchcov (km 26,4), Želénky (km 28,5) a Chotějovice (km 32,0). Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ing. Silvie Schäferová
„Zvýšení kvality vzdělávání v SCHÄFER SCHOOL – stavební práce“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bývalé základní školy na jazykovou školu, součástí stavby jsou dispoziční úpravy vnitřních prostor, rekonstrukce rozvodů stávající technické infrastruktury uvnitř objektu, snížení energetické náročnosti budovy, výměna oken.
Stavebné práce
Ing. Silvie Schäferová
„Zvýšení kvality vzdělávání v SCHÄFER SCHOOL – stavba“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bývalé základní školy na jazykovou školu, součástí stavby jsou dispoziční úpravy vnitřních prostor, rekonstrukce rozvodů stávající technické infrastruktury uvnitř objektu, snížení energetické náročnosti budovy, výměna oken.
Stavebné práce
MĚSTO STUDÉNKA
„ZŘÍZENÍ SPECIALIZOVANÝCH ODBORNÝCH UČEBEN – STAVEBNÍ PRÁCE“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci vnitřních prostor a výstavba venkovních učeben na třech základních školách ve městě Studénka škola 1: Zřízení specializovaných odborných učeben – Stavební práce ZŠ TGM škola 2: Zřízení specializovaných odborných učeben – Stavební práce ZŠ Sjednocení škola 3: Zřízení specializovaných odborných učeben – Stavební práce ZŠ Butovická Předmětem plnění je především rekonstrukce vnitřních učeben, bezbariérové vstupy a venkovní učebny. Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Jihočeský kraj
„Značení hranic a propagace v rámci realizace projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je označení hranic ZCHÚ a EVL v souladu s platnou legislativou a publikace (propagace) jednotlivých EVL, v souladu se zadávacími podmínkami. Projekt „Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa" řeší implementaci 30 evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) na území Jihočeského kraje. Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Oblasti podpory 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území (registrační číslo akceptovaného projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0004921 s názvem „Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby botanických a zoologických záhrad a...
Obec Zbečno
„Zbečno a Újezd nad Zbečnem - kanalizace a ČOV“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Zbečno a jeho místní části.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Lenka Jakoubková, Dis.
„Zavedení odděleného sběru BRKO Pocinovice“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro zavedení odděleného sběru BRKO. Zadavatel dle § 101 zákona rozdělil veřejnou zakázku na dvě samostatné části: Část 1: Manipulátor Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka manipulátoru (samojízdného nakladače s teleskopickým ramenem).. Část 2: Kontejnerový nosič a kontejnery Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka kontejnerového nosiče přípojného za traktor a 7 kontejnerů
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Olomoucký kraj
„Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 - Výměna oken a zateplení pláště budov a) zateplení, b) vzduchotechnika, c) sanace objektu Jílová 43 A“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce spočívající ve výměně oken a v provedení zateplení pláště budov pavilonu A a B, provedení rekuperačního systému větrání a chlazení literárně dramatického a koncertního sálu pavilonu A, kompletní výměna ležaté a svislé dešťové kanalizace a ležaté splaškové kanalizace objektu.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC kRÁLOVÉ
„ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA GOČÁRA – OPRAVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je oprava stávajícího fotbalového hřiště v areálu ZŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, 500 02 Hradec Králové.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
„Zajištění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s. II“   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
ARENDON a.s.
„Výstavba mateřské školy v Nebřenicích“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba mateřské školy v Nebřenicích. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu zadávací (kvalifikační) dokumentace.
Stavebné práce
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší
„Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je úprava vrtu A1, výstavba ATS a ČOV, vč. technického vystrojení, výstavba vodovodu a kanalizace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Královéhradecký kraj
„Výměníková stanice pára/voda v objektu SO 10 – pavilon J, Oblastní nemocnice Náchod“   
Stručný popis: Dodávka a provedení výměníkové stanice s technologií pára/voda včetně ohřevu teplé užitkové vody v objektu J stavebního objektu SO 10 v místnosti č. J.01.009 původní výměníkové stanice s technologií voda/voda (dále jen VS ) dle předložené projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností MK PROFI Hradec Králové s.r.o., IČ 290 03 016, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, 02/2018. (dále jen DPS č. 3). Dokumentace pro provádění stavby slouží jako podklad pro vypracování nabídky v rámci příslušného zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výběr dodavatele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., včetně zpracovaného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, to vše v souladu s požadavky vyhlášky č. 269/2016 Sb. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Město Frýdlant
„Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu - Vybavení učeben IT technologií a výukovými pomůckami“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybavení nově vzniklých přírodovědných učeben v Základní škole Husova ve Frýdlantu IT technologií a technickým vybavením pro výuku chemie, fyziky a biologie, s možností využití pro další humanitní předměty. Jedná se o dodávku a instalaci moderního systému, který bude tvořit pracoviště vyučujícího a pracoviště studentů, přičemž navržená technologie má pro každý předmět specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství. Předmět této veřejné zakázky nezahrnuje dodávku a instalaci nábytku. Součástí předmětu plnění bude rovněž provádění záručního servisu po dobu trvání záruční doby.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
SVÚM a.s.
„Výběrové řízení na dodávku Zkušebního stavu na zkoušení ložisek“.   
Stručný popis: Zkušební stav ložisek (ZSL) je zařízení pro zkoušky nápravových ložisek železničních vagónů podle normy EN 12082.Specifikace požadavků Zkušebního stavu tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie