Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 10077 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Vodňany
„Zvýšení kvality, dostupnosti a transparentnosti veřejné správy ve Vodňanech“   
Stručný popis: Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Zvýšení kvality, dostupnosti a transparentnosti veřejné správy ve Vodňanech, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006293 Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Ing. Silvie Schäferová
„Zvýšení kvality vzdělávání v SCHÄFER SCHOOL – stavba“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bývalé základní školy na jazykovou školu, součástí stavby jsou dispoziční úpravy vnitřních prostor, rekonstrukce rozvodů stávající technické infrastruktury uvnitř objektu, snížení energetické náročnosti budovy, výměna oken.
Stavebné práce
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
„Zvukové zařízení do divadla Reduta“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace ozvučení (dodávka a montáž) hlavního divadelního sálu v divadle Reduta v Brně podle Technické specifikace, která je součástí zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je realizována v rámci obnovení vybavení divadla Reduta a bude financovaná z dotace statutárního města Brna. Hlavní ozvučení v divadle Reduta Výměna hlavního ozvučení divadelního sálu, v rámci obnovy zvukového vybavení v divadle Reduta, musí reflektovat současnou situaci, kdy je hlavní ozvučení (reprodukovaný poslech v hledišti) realizován systémem L,C,R + SUB, současně s osmi- kanálovým efektovým ozvučením hlediště (dvě čtyřkanálové soustavy, pro přízemí a balkon).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Statutární město Opava
„ZŠ Mírová 33“ (výměna oken, střecha, fasáda)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o celkovou opravu fasády včetně soklu, průčelí hlavního vstupu, komínů budovy, výměnu střešní krytiny a klempířských konstrukcí, očištění a sanaci krovu včetně zateplení stropu 2. NP na objektu odloučeného pracoviště Mírová 33 Základní školy T.G.M. Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace, zahrnující výměnu oken a dveří a repasi stávajících vstupních dveří, včetně souvisejících HSV (hlavní stavební výroba) a PSV (pomocná stavební výroba) konstrukcí a prací.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.
„ZŠ KLAS – Vybudování odborných a kmenových učeben včetně vybudování bezbariérovosti školy II“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu – stavby (stavebních prací), kterým dojde k půdní vestavbě odborných učeben (přírodovědné učebny s kabinetem, multimediální učebny s kabinetem) a 1 kmenové učebny. V rámci projektu dojde k vybudování výtahu pro vozíčkáře a osoby se sníženou možností orientace (vnitřní výtah v samostatné šachtě), schodolez umožní výuku v odborné učebně v 1. PP, kam nemůže být přiveden výtah. Dále dojde k výměně krovu, zesílení stropní konstrukce, vybudování nového WC – bezbariérových toalet a nového zdroje systému vytápění. Předmětem plnění této veřejné zakázky je trvalá stavba jejímž záměrem je rozšíření prostor pro výuku, přičemž tato stavba je navržena ve smyslu pohybu a užívání osob se sníženou možností pohybu a orientace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.
„ZŠ KLAS – Vybudování odborných a kmenových učeben včetně vybudování bezbariérovosti školy III“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu – stavby (stavebních prací), kterými dojde k půdní vestavbě odborných učeben (přírodovědné učebny s kabinetem, multimediální učebny s kabinetem) a 1 kmenové učebny. V rámci projektu dojde k vybudování výtahu pro vozíčkáře a osoby se sníženou možností orientace (vnitřní výtah v samostatné šachtě). Dále dojde k výměně krovu, zesílení stropní konstrukce, vybudování nového WC – bezbariérových toalet a nového zdroje systému vytápění. Předmětem plnění této veřejné zakázky je trvalá stavba, jejímž záměrem je rozšíření prostor pro výuku, přičemž tato stavba je navržena ve smyslu pohybu a užívání osob se sníženou možností pohybu a orientace. Příslušné stavební práce a bližší popis předmětu veřejné zakázky je specifikovaný v příslušné Zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město Prostějov
„ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce objektu bazénu včetně střechy“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 3.1.1. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bazénu a střechy na budově ZŠ Dr. Horáka, Prostějov. U bazénu bude provedena jeho celková modernizace, dále také modernizace sociálních zázemí a šaten, elektroinstalace a osvětlení a vzduchotechniky. Při rekonstrukci střechy dojde ke kompletnímu odstranění střešního pláště včetně všech hydroizolačních a tepelně izolačních vrstev a k odstranění železobetonových stropních panelů a ocelových střešních vazníků včetně zavětrování a následnému opětovnému provedení střechy, a to z důvodů bezpečnosti a prodloužení její životnosti.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2
„Zpracování projektové dokumentace v rámci realizace akce: Rekonstrukce chaty MLÁDÍ – Zadov“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je zpracování Energetického posudku včetně návrhu opatření k čerpání dotace z OPŽP, zpracování ucelené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení (DSP), zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a zajištění autorského dozoru v rámci realizace akce „Rekonstrukce chaty MLÁDÍ - Zadov“. Tato stavební akce je součástí záměrů zadavatele a předpokládá se finanční náročnost 100 mil. bez DPH. Je součástí uceleného projektového záměru a uvedený předmět zakázky (projektová dokumentace) bude součástí žádosti o podporu z OPŽP. Podrobný popis je uveden v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Středočeský kraj
„Zpracování projektové dokumentace na dokončení prací v areálu parku horního zámku Panenské Břežany“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: 1. Příprava projektu - Seznámení s požadavky investora a stávajícím stavem staveniště; - Seznámení s podklady předaných investorem a jejich kontrola; - Seznámení s projektovou dokumentací pro stavební povolení „Památník národního odboje v Panenských Břežanech“ z prosince 2011, generální projektant Architektonický atelier Agentura B.K.R., spol. s r. o., pro koordinaci s navrhovanou dokumentací; - Zajištění a zpracování průzkumů: - stavebně technický průzkum vodního kanálu - restaurátorský průzkum altánu 2. Zpracování Investičního záměru – návrh koncepce řešení požadavků investora - projednání s dotčenými orgány památkové péče, s následným zpracováním a podáním žádosti k správnímu řízení; 3. Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení, která bude zpracována dle přílohy č. 8, novely vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.,
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Karlovarský kraj
„Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - stavební práce“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou stavební úpravy areálu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v Sokolově za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek integrovaného záchranného systému k mimořádné události, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Tato veřejná zakázka bude realizovaná v rámci projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“, na základě 36. Výzvy STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296.
Stavebné práce
Královéhradecký kraj
„Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín“, zpracované společností IM Projekt, spol. s r.o., Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 427 15 466, 01/2017, pod číslem zakázky: 16-022. Jedná se o nový objekt budovaný v místě původní vrátnice. Je tvořený částí vrátnice a částí lékárny, je navržen na místo stávající vrátnice, která bude zdemolována. Dále se jedná i o úprava zadního vjezdu a o úpravu stávajícího zděného oplocení.
Stavebné práce
Slezská diakonie
„ZKVALITNĚNÍ ZÁZEMÍ DOMOVA BETEZDA – DODAVATEL STAVBY“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajícího objektu č. p. 68 situovaného na parc. č. st. 281 v k. ú. Komorní Lhotka. Cílem projektového řešení je zkvalitnění zázemí domova provedením rekonstrukce objektu na 3 bytové jednotky, každá po 6 obyvatelích, včetně vestavby výtahu. Řešená část objektu je částečně podsklepená, dvoupodlažní s velmi členitou, převážně valbovou střechou s vikýři. Stavba bude nadále sloužit jako zařízení poskytující sociální služby. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Statutární město Ostrava-městský obvod Hrabová
„Zhotovitel Mateřské školy“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je novostavba mateřské školy na ulici Bažanova v MO Hrabová, k.ú. Hrabová, včetně napojení na inž. sítě, zpevněných ploch a oplocení. Novostavba objektu dotváří centrum MO v blízkosti úřadu MO hrabová. V rámci novostavby dojde k rekonstrukci stávajícího parkovacího stání v blízkosti úřadu MO a vytvoření 29 parkovacích stání, včetně 3x stání invalidní.
Stavebné práce
Obec Řepiště
„Zhotovitel Komunitního domu Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského vybavení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je novostavba komunitního domu Řepiště a s ním souvisejících zpevněných ploch. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Obec Zdounky
„ZDOUNKY – DOSTAVBA KANALIZACE VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ - I. ETAPA“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektové dokumentace zpracované společností REALKA - Rubíček s.r.o., Tvrdonická 4439/9, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 65277929. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie