Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 8381 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Vodňany
„Zvýšení kvality, dostupnosti a transparentnosti veřejné správy ve Vodňanech“   
Stručný popis: Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Zvýšení kvality, dostupnosti a transparentnosti veřejné správy ve Vodňanech, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006293 Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
„Zvukové zařízení do divadla Reduta“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace ozvučení (dodávka a montáž) hlavního divadelního sálu v divadle Reduta v Brně podle Technické specifikace, která je součástí zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je realizována v rámci obnovení vybavení divadla Reduta a bude financovaná z dotace statutárního města Brna. Hlavní ozvučení v divadle Reduta Výměna hlavního ozvučení divadelního sálu, v rámci obnovy zvukového vybavení v divadle Reduta, musí reflektovat současnou situaci, kdy je hlavní ozvučení (reprodukovaný poslech v hledišti) realizován systémem L,C,R + SUB, současně s osmi- kanálovým efektovým ozvučením hlediště (dvě čtyřkanálové soustavy, pro přízemí a balkon).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.
„ZŠ KLAS – Vybudování odborných a kmenových učeben včetně vybudování bezbariérovosti školy III“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu – stavby (stavebních prací), kterými dojde k půdní vestavbě odborných učeben (přírodovědné učebny s kabinetem, multimediální učebny s kabinetem) a 1 kmenové učebny. V rámci projektu dojde k vybudování výtahu pro vozíčkáře a osoby se sníženou možností orientace (vnitřní výtah v samostatné šachtě). Dále dojde k výměně krovu, zesílení stropní konstrukce, vybudování nového WC – bezbariérových toalet a nového zdroje systému vytápění. Předmětem plnění této veřejné zakázky je trvalá stavba, jejímž záměrem je rozšíření prostor pro výuku, přičemž tato stavba je navržena ve smyslu pohybu a užívání osob se sníženou možností pohybu a orientace. Příslušné stavební práce a bližší popis předmětu veřejné zakázky je specifikovaný v příslušné Zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město Opava
„ZŠ B. Němcové - přístavba“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o výstavbu nové 3-podlažní přístavby ke stávajícímu objektu školy, se kterou je 1. a 2. NP přístavby propojeno. Součástí díla bude vybudování nového imobilního sociálního zázemí ve stávajícím objektu školy, přebudování původního bytu školníka na školní poradenské pracoviště ve stávajícím objektu školy a stavební a zahradnické úpravy venkovní části areálu školy. Jehož součástí jsou stavební objekty: • SO-01 – Přístavba budovy • SO-02 – Imobilní WC • SO-03 – Zahrada • SO-04 – Zřízení poradenského pracoviště pro rodiče • Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2
„Zpracování projektové dokumentace v rámci realizace akce: Rekonstrukce chaty MLÁDÍ – Zadov“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je zpracování Energetického posudku včetně návrhu opatření k čerpání dotace z OPŽP, zpracování ucelené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení (DSP), zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a zajištění autorského dozoru v rámci realizace akce „Rekonstrukce chaty MLÁDÍ - Zadov“. Tato stavební akce je součástí záměrů zadavatele a předpokládá se finanční náročnost 100 mil. bez DPH. Je součástí uceleného projektového záměru a uvedený předmět zakázky (projektová dokumentace) bude součástí žádosti o podporu z OPŽP. Podrobný popis je uveden v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Středočeský kraj
„Zpracování projektové dokumentace na dokončení prací v areálu parku horního zámku Panenské Břežany“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: 1. Příprava projektu - Seznámení s požadavky investora a stávajícím stavem staveniště; - Seznámení s podklady předaných investorem a jejich kontrola; - Seznámení s projektovou dokumentací pro stavební povolení „Památník národního odboje v Panenských Břežanech“ z prosince 2011, generální projektant Architektonický atelier Agentura B.K.R., spol. s r. o., pro koordinaci s navrhovanou dokumentací; - Zajištění a zpracování průzkumů: - stavebně technický průzkum vodního kanálu - restaurátorský průzkum altánu 2. Zpracování Investičního záměru – návrh koncepce řešení požadavků investora - projednání s dotčenými orgány památkové péče, s následným zpracováním a podáním žádosti k správnímu řízení; 3. Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení, která bude zpracována dle přílohy č. 8, novely vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.,
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Královéhradecký kraj
„Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín“, zpracované společností IM Projekt, spol. s r.o., Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 427 15 466, 01/2017, pod číslem zakázky: 16-022. Jedná se o nový objekt budovaný v místě původní vrátnice. Je tvořený částí vrátnice a částí lékárny, je navržen na místo stávající vrátnice, která bude zdemolována. Dále se jedná i o úprava zadního vjezdu a o úpravu stávajícího zděného oplocení.
Stavebné práce
Statutární město Ostrava-městský obvod Hrabová
„Zhotovitel Mateřské školy“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je novostavba mateřské školy na ulici Bažanova v MO Hrabová, k.ú. Hrabová, včetně napojení na inž. sítě, zpevněných ploch a oplocení. Novostavba objektu dotváří centrum MO v blízkosti úřadu MO hrabová. V rámci novostavby dojde k rekonstrukci stávajícího parkovacího stání v blízkosti úřadu MO a vytvoření 29 parkovacích stání, včetně 3x stání invalidní.
Stavebné práce
Obec Řepiště
„Zhotovitel Komunitního domu Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského vybavení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je novostavba komunitního domu Řepiště a s ním souvisejících zpevněných ploch. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Obec Zdounky
„ZDOUNKY – DOSTAVBA KANALIZACE VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ - I. ETAPA“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektové dokumentace zpracované společností REALKA - Rubíček s.r.o., Tvrdonická 4439/9, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 65277929. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Obec Bukovany
„Zateplení objektu ObÚ“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž obsahem budou stavební práce dle specifikace uvedené v bodě 6.2. zadávací dokumentace, respektive v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací – výkazu výměr, které tvoří její přílohy. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 52 písm. a) a § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Stavebné práce
Bergasto s.r.o.
„Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení“ Hydraulická manipulační ruka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodávky bylo dodání hydraulické manipulační ruky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Bergasto s.r.o.
„Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení“ Hydraulická manipulační ruka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávané podlimitní VZ je dodávka hydraulické manipulační ruky podle Technické specifikace, která tvoří nedílnou Přílohu návrhu Kupní smlouvy.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
„Zajištění stěhovacích služeb 2019–2022“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění stěhovacích služeb a transportu vybavení bytových jednotek mezi objekty objednatele a zajištění veškerých bezpečnostních a organizačních opatření majících za cíl ochranu proti odcizení, ztrátě nebo poškození, dle bližší specifikace v bodě 3. 2. této ZD.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Vlastivědné muzeum v Olomouci
„ZAJIŠTĚNÍ RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE SBÍREK“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je restaurování a konzervování sbírkových předmětů v rámci projektu „VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ EXPOZICE A DIGITALIZACE A RESTAUROVÁNÍ SBÍREK VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI“.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie