Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 8792 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ing. Silvie Schäferová
„Zvýšení kvality vzdělávání v SCHÄFER SCHOOL – stavba“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bývalé základní školy na jazykovou školu, součástí stavby jsou dispoziční úpravy vnitřních prostor, rekonstrukce rozvodů stávající technické infrastruktury uvnitř objektu, snížení energetické náročnosti budovy, výměna oken.
Stavebné práce
Ing. Silvie Schäferová
„Zvýšení kvality vzdělávání v SCHÄFER SCHOOL – stavba“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bývalé základní školy na jazykovou školu, součástí stavby jsou dispoziční úpravy vnitřních prostor, rekonstrukce rozvodů stávající technické infrastruktury uvnitř objektu, snížení energetické náročnosti budovy, výměna oken.
Stavebné práce
Statutární město Opava
„ZŠ Mírová 33“ (výměna oken, střecha, fasáda)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o celkovou opravu fasády včetně soklu, průčelí hlavního vstupu, komínů budovy, výměnu střešní krytiny a klempířských konstrukcí, očištění a sanaci krovu včetně zateplení stropu 2. NP na objektu odloučeného pracoviště Mírová 33 Základní školy T.G.M. Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace, zahrnující výměnu oken a dveří a repasi stávajících vstupních dveří, včetně souvisejících HSV (hlavní stavební výroba) a PSV (pomocná stavební výroba) konstrukcí a prací.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.
„ZŠ KLAS – Vybudování odborných a kmenových učeben včetně vybudování bezbariérovosti školy II“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu – stavby (stavebních prací), kterým dojde k půdní vestavbě odborných učeben (přírodovědné učebny s kabinetem, multimediální učebny s kabinetem) a 1 kmenové učebny. V rámci projektu dojde k vybudování výtahu pro vozíčkáře a osoby se sníženou možností orientace (vnitřní výtah v samostatné šachtě), schodolez umožní výuku v odborné učebně v 1. PP, kam nemůže být přiveden výtah. Dále dojde k výměně krovu, zesílení stropní konstrukce, vybudování nového WC – bezbariérových toalet a nového zdroje systému vytápění. Předmětem plnění této veřejné zakázky je trvalá stavba jejímž záměrem je rozšíření prostor pro výuku, přičemž tato stavba je navržena ve smyslu pohybu a užívání osob se sníženou možností pohybu a orientace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město Prostějov
„ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce objektu bazénu včetně střechy“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 3.1.1. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bazénu a střechy na budově ZŠ Dr. Horáka, Prostějov. U bazénu bude provedena jeho celková modernizace, dále také modernizace sociálních zázemí a šaten, elektroinstalace a osvětlení a vzduchotechniky. Při rekonstrukci střechy dojde ke kompletnímu odstranění střešního pláště včetně všech hydroizolačních a tepelně izolačních vrstev a k odstranění železobetonových stropních panelů a ocelových střešních vazníků včetně zavětrování a následnému opětovnému provedení střechy, a to z důvodů bezpečnosti a prodloužení její životnosti.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Karlovarský kraj
„Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - stavební práce“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou stavební úpravy areálu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v Sokolově za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek integrovaného záchranného systému k mimořádné události, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Tato veřejná zakázka bude realizovaná v rámci projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“, na základě 36. Výzvy STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296.
Stavebné práce
Jihočeský kraj
„Značení hranic a propagace v rámci realizace projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je označení hranic ZCHÚ a EVL v souladu s platnou legislativou a publikace (propagace) jednotlivých EVL, v souladu se zadávacími podmínkami. Projekt „Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa" řeší implementaci 30 evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) na území Jihočeského kraje. Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Oblasti podpory 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území (registrační číslo akceptovaného projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0004921 s názvem „Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby botanických a zoologických záhrad a...
Slezská diakonie
„ZKVALITNĚNÍ ZÁZEMÍ DOMOVA BETEZDA – DODAVATEL STAVBY“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajícího objektu č. p. 68 situovaného na parc. č. st. 281 v k. ú. Komorní Lhotka. Cílem projektového řešení je zkvalitnění zázemí domova provedením rekonstrukce objektu na 3 bytové jednotky, každá po 6 obyvatelích, včetně vestavby výtahu. Řešená část objektu je částečně podsklepená, dvoupodlažní s velmi členitou, převážně valbovou střechou s vikýři. Stavba bude nadále sloužit jako zařízení poskytující sociální služby. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Statutární město Ostrava-městský obvod Hrabová
„Zhotovitel Mateřské školy“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je novostavba mateřské školy na ulici Bažanova v MO Hrabová, k.ú. Hrabová, včetně napojení na inž. sítě, zpevněných ploch a oplocení. Novostavba objektu dotváří centrum MO v blízkosti úřadu MO hrabová. V rámci novostavby dojde k rekonstrukci stávajícího parkovacího stání v blízkosti úřadu MO a vytvoření 29 parkovacích stání, včetně 3x stání invalidní.
Stavebné práce
Národní památkový ústav
„ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PROVOZNÍ A TECHNICKÉ SPRÁVY JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ VE VYBRANÝCH OBJEKTECH NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU NA ÚZEMÍ PRAHY“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je zajištění služeb provozní a technické správy jednotlivých technologických prvků na vybraných objektech Národního památkového ústavu v Praze včetně stěhování.
Softvérové balíky a informačné systémy
Město Kostelec nad Orlicí
„Zajištění hlasových a datových telekomunikačních služeb pro město Kostelec nad Orlicí, právnické osoby a obce ve vztahu k Městu Kostelec nad Orlicí“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb. Poskytováním telekomunikačních služeb se rozumí zejména poskytování telekomunikačních hlasových a datových služeb v dále uvedeném rozsahu, a to následovně: zajištění mobilních hlasových služeb; zajištění pevných (fixních) hlasových služeb; zajištění služby virtuální telefonní ústředny; zřízení a poskytování jednotné virtuální privátní sítě (dále jen „VPN“); zajištění mobilních datových služeb; maximální dostupnost a spolehlivost služby, garance dostupnosti služby; zajištění potřebného rozsahu telefonních čísel; zajištění možnosti dodávky a obměny koncových zařízení; zabezpečení zákaznické podpory.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
„Zabezpečení stravování pro zaměstnance ZOO Brno“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb závodního stravování zaměstnancům zadavatele formou výroby, dovozu a výdeje jídel v jídelně v objektu zadavatele v určených prostorách. Vybavení výdejny a jídelny a požadavky na jídla jsou uvedeny v přílohách obchodních podmínek s názvem"normy potravin", „Požadavky zadavatele na přípravu jídel“ a „Vybavení výdejny a jídelny“.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Město Frýdlant
„Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu - Vybavení učeben IT technologií a výukovými pomůckami“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybavení nově vzniklých přírodovědných učeben v Základní škole Husova ve Frýdlantu IT technologií a technickým vybavením pro výuku chemie, fyziky a biologie, s možností využití pro další humanitní předměty. Jedná se o dodávku a instalaci moderního systému, který bude tvořit pracoviště vyučujícího a pracoviště studentů, přičemž navržená technologie má pro každý předmět specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství. Předmět této veřejné zakázky nezahrnuje dodávku a instalaci nábytku. Součástí předmětu plnění bude rovněž provádění záručního servisu po dobu trvání záruční doby.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Statutární město Jihlava
„Vybudování parkoviště P + R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ – dokončení realizace stavby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení veřejné zakázky je dokončení stavebních prací na akci „Vybudování parkoviště P + R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“, které byly zahájeny a nedokončeny předchozím zhotovitelem díla. V I. etapě se jedná o vybudování záchytného parkoviště a přístupových komunikací k parkovišti. Stavba zahrnuje výstavbu přilehlých chodníků, zastávek, veřejného osvětlení, odvodnění parkovací plochy, demolici kanalizačních a vodovodních přípojek a výstavbu nové vstupní brány do hřbitova. V II. etapě se jedná o rekonstrukci a rozšíření křižovatky silnic II/602 (komunikace Žižkova) a III/01945 (komunikace Rantířovská). Při rozšíření komunikací budou budovány nové konstrukční vrstvy silnice, celoplošně provedena výměna obrusných vrstev vozovky vč. instalace světelné signalizace. Podrobný popis je uveden v zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Veverské Knínice
„Vybudování odborných učeben ZŠ Veverské Knínice“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 2.1 Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební úpravy zahrnující půdní vestavbu s vybudováním odborných učeben (počítačová učebna, cvičná kuchyňka) a kabinetu; a dále prostorů dílen v současné jednopodlažní přístavbě objektu, plošiny pro invalidy, WC pro invalidy, v objektu stávající školy ZŠ Veverské Knínice 44.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie