Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 6959 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB - Nákup osobního automobilu pro potřeby FaME   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup osobního automobilu pro potřeby Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
město Příbram
Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bytového domu v Hradební ulici č. p. 69 v Příbrami I. Jedná se o stavební úpravy související se změnou způsobu užívání objektu na dům s pečovatelskou službou a stavební práce, které zajistí snížení energetické náročnosti provozu objektu. Veřejná zakázka je dělena na 2 dílčí části. Předmětem první dílčí části je výměna stávajících dveří a oken včetně stavebních úprav tak, aby rozměry nových oken a dveří a jejich požární odolnost odpovídaly Požárně bezpečnostnímu řešení. Předmětem druhé dílčí části je stavba nového evakuačního výtahu, únikového schodiště a vytvoření systému EPS.
Stavebné práce
Město Jáchymov
Revitalizace historického jádra města na nám. Republika v Jáchymově, etapa 3 B   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební úpravy Revitalizace historického jádra města na nám. Republiky v Jáchymově. Části komunikace s omezenou rychlostí (zona 30) při východní zástavbě náměstí, vzájemných propojek, parkovacích ploch, chodníku, plynovodu, deštové kanalizace, osvětlení a mobiliáře. Zadláždění centrální plochy proti radnici, výstavba fontány v prostoru před radnicí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Suchdol nad Lužnicí
Vybudování odborných učeben v ZŠ Suchdol nad Lužnicí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Vybudování odborných učeben v ZŠ Suchdol nad Lužnicí v rozsahu dle projektové dokumentace zhotovené společností JK - STAVPROJEKT, s.r.o., IČO 261 12 779, Žižkova 742, 378 06 Suchdol nad Lužnicí a těchto zadávacích podmínek, včetně všech jejich příloh. Jedná se o projekt spolufinancovaný z EU – IROP, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003685.
Stavebné práce
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Kanalizace - Stoka A, ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce některých úseků stoky A kanalizace v Novém Městě nad Metují za účelem odstranění provozních obtíží způsobených zejména nedostatečnou kapacitou v těchto úsecích a za účelem možného výhledového napojení lokality na síť veřejné kanalizace, jenž odvádí odpadní vody k čištění na ČOV Nové Město nad Metují. Na stoce A bude provedeno zkapacitnění stávající jednotné stoky v ulici Havlíčkova v délce 451,0m jako výstavba nové jednotné kanalizace v souběhu se stávající z potrubí PE-HD/PP DN 800 SN10. Veškeré kanalizační přípojky budou na novou stoku A přepojeny. Dále bude zrušena stávající odlehčovací komora OK3 (ul. Elektrárenská), přičemž její funkce bude nahrazena výstavbou nové odlehčovací komory OK3 (nová) v areálu sběrných surovin. Výstavba bude prováděna v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí silnice II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují. Více je předmět veřejné zakázky specifikován v PD a soupisu prací,které jsou přílohou č. 4 ZD.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka Duchcov
Dodávka: Tablety 12 ks + notebook 1 ks   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 ks tabletů a 1 ks notebooku
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Městys Mladé Buky
Rekonstrukce stávajícího zázemí sportoviště v Mladých Bukách – dodatečné práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace dodatečných prací při rekonstrukci zázemí sportoviště v Mladých Bukách
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Okresní soud v Opavě
OS Opava - rekonstrukce spisovny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodání archivačních regálových sestav, provedení stavebních udržovacích prací a úklidových služeb.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Správa Pražského hradu
GISWorks - klíčnice v užívání SPH a ÚOP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je převod stávajícího informačního systému do nového programového jazyka (dále jen „nový informační systém“) tak, aby byla zajištěna jeho stávající funkcionalita, přenos stávajících dat a současně byl SW rozšířen o nové požadované funkcionality a správu mapové dokumentace užívané zadavatelem (tato mapová dokumentace bude přenesena a vedena ve formě .dwg). Předmětem plnění je dále zajištění a poskytnutí uživatelské licence k novému informačnímu systému a předání zdrojových kódů a dokumentace k tomuto systému, aby jej zadavatel mohl sám, popř. prostřednictvím třetím osob, dále rozvíjet (vytvářet nové funkcionality, provádět změny a rozvoj stávajících funkcionalit, popř. spojovat s jinými informačními systémy, které zadavatel provozuje, užívá nebo vytvoří v součinnosti s jiným dodavatelem). Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Písemné zprávě zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Město Loštice
Cyklostezka Loštice - Moravičany: část 1-Cyklostezka, část 2-Veřejné osvětlení, část 3-Veřejná zeleň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty pro spojení města Loštice a obce Moravičany, a to v této etapě pouze na katastrálním území města Loštice. Návaznou realizaci na katastrálním území Moravičan bude zajišťovat obec Moravičany. Umístění stezky bude v souběhu s okrajem rozlivového území řeky Třebůvky, po jejím pravém břehu. Realizace zahrnuje v části 1 vybudování cyklostezky, v části 2 se jedná o realizaci veřejného osvětlení na této cyklostezce a v části 3 jde o provedení sadových úprav.
Stavebné práce
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Parašutistů, Praha 6, č. akce 999051- II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně chodníku v rozsahu od ulice Dědinská po ulici Pilotů. Dojde k výměně všech konstrukčních vrstev a bude upravena křižovatka ulic Parašutistů – Dědinská. Vozovka je navržena s krytem z asfaltového betonu. Chodníky jsou navrženy z litého asfaltu. Chodníkové přejezdy jsou navrženy v betonové dlažby tl. 80 mm. Odvodnění vozovky je řešeno příčným a podélným sklonem do nových uličních vpustí. Zároveň se stavbou bude prováděna obnova veřejného osvětlení, kterou bude realizovat MHMP a bude s touto stavbou koordinována.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Videolaparoskop pro OS a Centrální sterilizaci I. chirurgické kliniky   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka videolaparoskopu pro I. chirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace
BOSENTAN 2018 - JŘBU (STAYVEER)   
Stručný popis: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody budou dodávky léčivých přípravků
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - Dodávka přívěsové a návěsové techniky   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s vybraným účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 26 nových návěsů a přívěsů. Zadavatel garantuje odběr 8 návěsů a přívěsů. Součástí předmětu plnění bude i provádění servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobci návěsů a přívěsů po dobu trvání požadované délky záruční lhůty. Samotné plnění na základě RD bude řešeno výzvou bez obnovení soutěže v souladu s § 134 ZVZ. Návěsy a přívěsy budou využívány v oblasti zemědělství a lesnictví, případné v komunální oblasti. VZ je rozdělena na části.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Karosérie vozidiel, prívesy alebo návesy  >  Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery
Národní ústav pro vzdělávání
TVORBA REFERENČNÍHO RÁMCE ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA PRO PROJEKT APIV A   
Stručný popis: Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky na služby je vytvoření referenčního rámce českého znakového jazyka pro projekt APIV A (registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/16_020/0004410).
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie