Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 8131 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vězeňská služba České republiky
„Věznice Příbram – dodávky bílé štěpky II“   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky bílé štěpky, sloužící jako palivo pro kotle MR 1500kW a MR 950kW v kotelně Věznice Příbram, pro potřeby zadavatele v předpokládaném množství 10 000 PRM po dobu platnosti Rámcové kupní smlouvy.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Obec Živanice
„Vestavba podkroví a revitalizace ZŠ Živanice“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je revitalizace ZŠ a vestavba podkroví, kterou vzniknou dvě družiny a vlastní sociální zázemí. Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Želešice
„V 00383C – přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice – dodávka IT a konektivity“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je obstarání prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003177, konkrétně se jedná o provedení dodávek IT a prvků konektivity dle položkového rozpočtu a technické specifikace, které jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Obec Želešice
„V 00383A – přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice – dodávka pomůcek“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je obstarání prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003177, konkrétně se jedná o dodávku výukových pomůcek pro základní školy dle položkového rozpočtu, které jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Mikulov
„V 00381 – Oprava místní komunikace Koněvova, Česká – úsek ul. Česká“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Oprava místní komunikace Koněvova, Česká – úsek ul. Česká“. Projekt je spolufinancován z prostředků MMR v rámci programu „Podpora rozvoje regionů 2019+“, podprogram „117d822 podpora obcí s 3001-10000 obyvateli“, dotační titul „podpora obnovy místních komunikací“. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Stavebné práce
Tepra, akciová společnost
„V 00360 – dodávka bateriového systému a fotovoltaické elektrárny“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodání níže uvedené technologie bateriového systému a fotovoltaické elektrárny, včetně příslušenství nezbytného pro jeho provoz, za podmínek uvedených dále v rámci realizace projektu s názvem „Tepra, akciová společnost - Pořízení bateriového systému a FVE pro firemní účely“, registrační číslo CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010826. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby technologie mohla být instalována v místě pro toto určeném zadavatelem.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Akumulátory, galvanické články a batérie
Martin Bělský
„V 00359 – dodávka bateriového systému a fotovoltaické elektrárny“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodání níže uvedené technologie bateriového systému a fotovoltaické elektrárny, včetně příslušenství nezbytného pro jeho provoz, za podmínek uvedených dále v rámci realizace projektu s názvem „Pořízení akumulátoru a fotovoltaické elektrárny pro potřeby fyzické osoby podnikající, pana Martina Bělského“, registrační číslo CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010901. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby technologie mohla být instalována v místě pro toto určeném zadavatelem.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Akumulátory, galvanické články a batérie
Obec Bílovice nad Svitavou
„V 00343 – komunitní centrum – nové vyhlášení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Komunitní centrum Bílovice nad Svitavou“ registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008937. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Komunitní centrum Bílovice nad Svitavou, Fügnerovo nábřeží č.p. 129,p.č.121“ vypracované projektantem ACCOMODEA, s.r.o., IČO: 41600894, se sídlem Veslařská 612/190, Jundrov, 637 00 Brno, hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav Novák, autorizace pro pozemní stavby, číslo v seznamu ČKAIT 1001575 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Obec Bílovice nad Svitavou
„V 00342 – sociální bydlení – nové vyhlášení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Sociální byty obce Bílovice nad Svitavou“ registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008080. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Sociální byty obce Bílovice nad Svitavou“ vypracované projektantem ČTYŘSTĚN ARCHITEKTI v.o.s., se sídlem Rázusova 377/70, 614 00 Brno, IČO: 07430825, zodpovědný projektant Ing. arch. Radim Horák, ČKA:3837, Obor A.1 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Obec Tasovice
„V 00337 – Revitalizace Farské zahrady v Tasovicích“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Revitalizace Farské zahrady v Tasovicích registrační číslo - CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_094/0008120 kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Revitalizace Farské zahrady v Tasovicích“ vypracované projektantem společností Atregia s.r.o., se sídlem Šebrov 215, 679 22 Šebrov – Kateřina, IČO: 02017342, odpovědný architekt Ing. Yvona Lacinová autorizovaný architekt ČKA 01 292 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Město Adamov
„V 00317A – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – stavební práce“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003883, konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Stavebné práce
Město Kolín
„V 00315 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka doplnění technologie čištění OV v ČOV TPCA. Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „ČOV TPCA - PD techn. čištění OV“, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČ: 26475081, Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, hlavní inženýr projektu: Ing. Dagmar Kubová, Ph.D., která je spolu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Rozsah projektu je uveden v přiloženém rozpočtu a v ostatních částech projektové dokumentace, které spolu tvoří nedílnou část.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
„V 00314 – Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu - nové vyhlášení“   
Stručný popis: Obecné parametry plnění zakázky platné pro každou část Hlavním cílem projektu „Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu“ (dále „Katalog“) je definovat postup a podmínky pro optimální výběr úseků pozemních komunikací v intravilánu a extravilánu pro následné testování systémů autonomních silničních vozidel v reálném silničním provozu. Přičemž v rámci řešení Katalogu jsou paralelně posuzovány dva pohledy: stavebně-technický a technologie pro autonomní vozidla. Vytvoření katalogu testovacích úseků a oblastí pro autonomní systémy ve vozidlech bude umožňovat testování dopravních situací obvyklých pro oblast střední Evropy. Cílem je zahrnout takové úseky komunikací, které jsou běžné pro většinu řidičů v každodenním provozu i úseky, které jsou svým způsobem unikátní. Jedná se např. o úseky s netypickým stavebním řešením, tunely, úseky s nejmodernějšími systémy ITS, které většina současné flotily vozidel nedokáže využít. Podrobnosti viz ZD.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Obec Bílovice nad Svitavou
„V 00306 – Bezpečnostní opatření pro chodce v Bílovicích nad Svitavou – stavební práce“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Bezpečnostní opatření pro chodce v Bílovicích nad Svitavou“. Projekt je spolufinancován z prostředků SFDI. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Stavebné práce
Zbyněk Stehlík
„V 00295B – dodávka fotovoltaické elektrárny a navazujících technologii – nové vyhlášení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Zbyněk Stehlík - Pořízení bateriového systému, fotovoltaické elektrárny a nabíjecích stanic k podnikatelským účelům, registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010714
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Akumulátory, galvanické články a batérie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie