Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 9434 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Otročín, Brť - tlaková kanalizace a ČOV, část tlaková kanalizace   
Stručný popis: Celá akce zahrnuje výstavbu tlakové kanalizace pro obec Otročín a Brť zakončenou na nově vybudovanou ČOV Otročín. SO 01, SO 02 Splašková kanalizace tlaková celkem 5 260,5 m z toho: PE100 RC dn 90×5,4 SDR 17 139,0 m PE100 RC dn 75×6,8 SDR 11 795,0 m PE100 RC dn 75×4,5 SDR 17 1107,5 m PE100 RC dn 63×3,8 SDR 17 897,8 m PE100 RC dn 50×3,0 SDR 17 2321,2 m SO 12 Kanalizační odbočky V PD je rovněž uveden rozsah podružných výtlaků od hranice připojovaného pozemku ke kanalizačnímu řadu, které jsou součástí vydaného stavebního povolení. Jedná se o vysazení odbočkového T-kusu a šoupátka v provedení pro odpadní vodu a části podružného výtlaku v komunikaci. Podružné výtlaky PE100 RC dn 40×3,7 SDR 11 775,0 m
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Centrální zálohování notebooků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem této veřejné zakázky je zajištění možnosti provádět automatizované zálohování uživatelských dat na noteboocích zadavatele s centrální jednotnou správou v prostředí informačního systému VZP ČR (dále jen „IS VZP ČR“). Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména: Dodání softwarového nástroje pro automatické zálohování notebooků s centrální jednotnou správou; Poskytnutí / zajištění poskytnutí VZP ČR oprávnění k užití zálohovacího SW (licence) v licenčním rozsahu pro 1 210 notebooků; Instalace a implementace zálohovacího SW, zahrnující zejména zpracování postupu instalace a implementace řešení v prostředí IS VZP ČR, instalaci centrálního management serveru do IS VZP ČR, nasazení zálohovacích klientů (příslušného SW) na pilotním vzorku 20 notebooků a zaškolení dvou administrátorů zadavatele; Dodání příslušné dokumentace k zálohovacímu SW; Poskytování / zajištění poskytování podpory zálohovacího SW v licenčním rozsahu pro 1 210 notebooků na období 48 měsíců.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Obslužné programy softvérových balíkov  >  Softvérový balík na zálohovanie a obnovu
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Zpracování výpočtu mechanického napětí v měděných cívkách toroidního pole   
Stručný popis: zpracování a předání Numerické simulační analýzu v softwaru ANSYS - „Zpracování výpočtu mechanického napětí v měděných cívkách toroidního pole“
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
Autoplachty reklama Ryška s.r.o.
Pořízení tiskárny do společnosti Autoplachty reklama Ryška s.r.o.   
Stručný popis: Dodávka tiskařského stroje
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Středočeský kraj
Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk a distribuce 22 měsíčníků Informačního magazínu Středočeského kraje po dobu 2 let ode dne uzavření smlouvy. Služba bude poskytována, průběžně prostřednictvím objednávek, 11x ročně (1x měsíčně s výjimkou jednoho měsíce v roce, kdy číslo nebude vydáváno) na základě podkladů dodaných zadavatelem. Tisk a distribuce bude poskytována v nákladu cca 530 000 ks na 1 měsíčník (příloha č. 5 této zadávací dokumentace). Součástí předmětu veřejné zakázky je mimořádná předtisková a grafická příprava, finální úprava fotografií, zalomení textu a jazyková korektura. Dále bude zajištěna doprava na distribuční sklad a distribuce do schránek obyvatel Středočeského kraje. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobněji vymezen v závazném vzoru smlouvy (příloha č. 1 této zadávací dokumentace).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky DEGARELIX-ACETÁT, OCTREOTID-ACETÁT, LANREOTID-ACETÁT, FULVESTRANT   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků specifikovaných v názvu veřejné zakázky a v Příloze č. 1 a v Přílohách č. 3.1 až 3.4, v rozsahu dle potřeb zadavatele, v souladu s § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Specifikace veřejné zakázky). Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 4 části podle jednotlivých ATC skupin vymezených v Příloze č. 1.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre močovopohlavný systém
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Dodávka dřevěných částí pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, etapa 2019 - 2023   
Stručný popis: Dodávka dřevěných částí (včetně potisku) metodických pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, splňujících veškeré náležitosti normy ČSN EN 71. Jedná se o jednotlivé etapy dodávky po 100 sadách pomůcky Klokanův kufr a 100 sadách pomůcky Klokanovy kapsy během let 2019 až 2023, vč. dopravy vyrobených součástí metodické pomůcky do místa kompletace. Zadavatel hodlá pro plnění veřejné zakázky uzavřít rámcovou dohodu na období čtyř let se třemi vybranými uchazeči, a to rámcovou dohodu bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody. Předpoklad plnění je až 300 sad Klokanův kufr ročně a až 200 sad Klokanovy kapsy ročně.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
RP Brno – Agenturní svoz hotovosti   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Brno (dále jen „RP Brno“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - „RP Brno: Seznam lokalit do svozu“ zabezpečeným agenturním svozem, včetně dodávky příslušenství ke svozu (přepravní list, bezpečnostní obaly, pásky na stažení bankovek).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
Nákladní automobil 6x6 (26 t) - nosič výměnných nástaveb s přívěsem pro SÚSPK (2019)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompletu podvozku nákladního automobilu N3G 26 t s nástavbou pro letní údržbu, sněhovou radlicí a sklápěcím přívěsem.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Rámcová dohoda na dodávku kameniva na posyp komunikací Kraje Vysočina v zimním období   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě, které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva frakcí 0-8, 0-11, 2-4 nebo 2-5, 4-8 a 4-11 o ročním předpokládaném objemu 28 250 tun, dle jednotlivých částí veřejné zakázky pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Dodávky dezinfekčních prostředků pro ONK   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je průběžná dodávka dezinfekčních přípravků do sídla zadavatele. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. V rámci plnění veřejné zakázky dále zadavatel požaduje bezplatné vypůjčení následujícího příslušenství: - směšovacího zařízení a - nové dávkovače a držáky na produkty určené k dezinfekci rukou. Vybraný dodavatel bude dále povinen v průběhu trvání smlouvy zajistit pravidelný servis příslušenství, BTK a kalibraci směšovacího zařízení.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP - Onkogynekologie - Operační lampy s LED technologií   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks operačních lamp s LED technologií pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Severočeské doly a.s.
DR25_Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu   
Stručný popis: Předmětem sektorové Veřejné zakázky s názvem „DR25_Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu“ je inženýring, tj. vypracování a dodání projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného provedení, průvodní technické dokumentace a ostatní dokumentace k provedení Předmětu plnění dodavatelem, a dále realizace zakázky, v průběhu které bude provedena modernizace opotřebených elektrozařízení a dalších částí těžební technologie – drtící komplex DR25, jehož součástí je i zařízení PD21, PP24, TŘ22, PD26, TR35 vybraným dodavatelem v souladu s Technickou specifikací díla, v místě plnění díla - Severočeské doly a.s., lokalita Doly Nástup Tušimice, 2. uhelný odtah, konkrétně v provozní úsek ÚDUT.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  >  Inštalácia elektrických zariadení
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Hemostatické zavaděče elektrofyziologických katétrů - fixní   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky hemostatických zavaděčů elektrofyziologických katétrů - fixních pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Brno
Servisní služby pro FaMa+   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní a technické podpory pro informační systém FAMA+ pro Centrum informatiky Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie