Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 8131 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Branišovice
„V 00278 – Zvýšení bezpečnosti pěší a silniční dopravy v Branišovicích – nové vyhlášení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Zvýšení bezpečnosti pěší a silniční dopravy v Branišovicích, registrační číslo - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005116, konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Moravský Krumlov
„V 00254C – Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov – dodávka konektivity – nové vyhlášení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003676, konkrétně se jedná o provedení dodávek prvků konektivity dle položkového rozpočtu a technické specifikace, které jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje
Město Moravský Krumlov
„V 00254B – Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov – dodávka vybavení učeben“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vybavení školy pro výuku předmětů v rámci projektu „Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov“ v rozsahu stanoveném v popisu předmětu plnění a soupisech položek, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Registrační číslo projektu - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003676.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o.
„V 00222 – pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně – třetí vyhlášení“   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného zařízení – technologie ke snížení emisí ve spalovně, která je rozdělená na 3 samostatné části, včetně příslušenství za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno a připojeno ke stávajícím zařízením zadavatele v místě pro toto zařízení určeném. Podrobnosti viz zadávací dokumentace
Priemyselné mechanizmy  >  Priemyselné alebo laboratórne pece, spaľovacie pece...  >  Pece na spaľovanie odpadu
Česká republika - Ministerstvo financí
„Úprava řeky Stonávky v km 0,00 - 2,90 etapa A“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je stavba, která má sanační a rekultivační charakter. Zájmová lokalita, o celkové výměře 63,8962 ha, se nachází se v katastrálním území Darkov, v dobývacích prostorech Darkov a Karviná – Doly II. Nedaleko jižní hranice se nachází důlní závod Darkov, ze kterého by měl být v souladu s platným územním rozhodnutím odebírán výplňový materiál – kamenivo pro technickou rekultivaci (KTR – Darkov, frakce 0/300 ), aby byla minimalizovaná četnost dopravy po státních komunikacích a maximálně snížená prašnost. Cílem technické rekultivace je vytvarovat lokalitu tak, aby byl zajištěn gravitační odtok do místní hydrografické sítě a aby v budoucnu nedocházelo k zatápění pozemků. Část hodnotného mokřadu bude přitom ponechána.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Město Žatec
„Úprava povrchů stávajících stání v MPR Žatec - ulice Poděbradova a Dlouhá“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě stávajících povrchů parkovacího stání a zpevněných ploch na dvou lokalitách v městské památkové rezervaci v Žatci. Obě místa jsou umístěna v centru města Žatec, v městské památkové rezervaci (MPR), v její okrajové časti, jsou od sebe vzdálena cca 150m, obě leží u ulice Dlouhé na jejich kříženích s ulici Poděbradovou a ulici beze jména, vedoucí kolem restaurace Kapitán k chmelničce.
Stavebné práce
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
„ULTRAZVUKOVÝ SKENER DNA“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivního ultrazvukového sensoru pro měření hloubek a identifikaci vlastností dna (Multibeam): Měřící systém pro souběžné měření batymetrie a mapovací systém pro boční skenování dna v mělké vodě. Součásti plnění je dodávka notebook stanice. Všechny periferní snímače; poloha, pohyb, směrování, rychlost, rychlost zvuku ve vodě musí být propojeny přímo s řídící jednotkou přes připojení s krytím IP66. Výstupní signál z jednotky přes Ethernet rozhraní. Systém musí být koncipován pro umístění na malou loď, vodní skútr atd. a musí vyhovovat normě IHO SP-44, speciál. Více v podrobnostech technické specifikace dodávky, která je přílohou č. 1 vzoru kupní smlouvy a součástí zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice Ostrava
„Úklidové služby v objektu přístavby Pavilonu péče o matku a dítě“   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úklidové práce v objektu přístavby Pavilonu péče o matku a dítě ve FN Ostrava. Zhotovitel bude úklid provádět vlastními pracovníky a vlastním vybavením (úklidové stroje, úklidové vozíky, mopy, pytle na odpady- zdravotnický odpad černé pytle 200mi.,komunální odpad modré pytle 80mi,apod.) včetně zajištění úklidových, dezinfekčních a detergentních prostředků v souladu s vnitřními předpisy FNO. Tyto předpisy jsou přílohami č. 1,2,3,4,5,6 a 7 zadávací dokumentace a smlouvy o dílo, která je přílohou č. 10 zadávací dokumentace.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Liberecký kraj
„Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. – Sosnová – stavební práce“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem díla je novostavba jednopodlažního objektu řadového typu pro poskytování služeb sociální péče pobytovou formou pro celkem 12 klientů včetně vodovodní přípojky, splaškové kanalizace, přívodu el. energie, odvodu dešťových vod do vsakovacího objektu, požární nádrže, zpevněných ploch a oplocení.
Stavebné práce
Liberecký kraj
„Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. – Lada – stavební práce“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem díla je novostavba objektu sociální péče ve tvaru písmene L o rozměrech nejdelších stran 23,48 x 16,1m a zastavěné ploše 339m2, nepodsklepený přízemní s půdou. V objektu se bude nacházet jedna domácnost pro 6 osob vyžadujících střední míru podpory + 1 pracovník. Založení bude na pasech, svislé nosné a nenosné konstrukce budou vyzděny z cihelných bloků. Stropní konstrukce 1.NP bude z cihelných vložek vkládaných do ocelových stropních trámů. Krov bude dřevěný se stojatou stolicí, krytina střechy bude profilovaná plechová. Okna a dveře budou plastová s izolačním trojsklem. Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem VZDUCH – VODA. Doplňkovým zdrojem tepla bude kompaktní solární stanice, tvořená 5ti solárními panely. TUV bude ohřívána v ocelovém zásobníků o objemu 500l, který je součástí vnitřní jednotky tepelného čerpadla.
Stavebné práce
Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace
„Technické zhodnocení objektů zahradnického střediska a vrátnice na ulici Jihlavská, ÚH Města Brna“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kulturní památky - vrátnice a zahradnického střediska v areálu Ústředního hřbitova při ulici Jihlavské v Brně.
Stavebné práce
OBEC SIBŘINA
„Stezka pro pěší a cyklisty, komunikace a zpevněné plochy Sibřina/Stupice – zhotovitel stavby“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace cyklostezky a stezky pro chodce v obci Sibřina a Stupice, výstavba levostranného chodníku podél silnice III/01211 včetně dešťové kanalizace a výstavba chodníků a obrub v obci Sibřina a Stupice.
Stavebné práce
OBEC SIBŘINA
„Stezka pro pěší a cyklisty, komunikace a zpevněné plochy Sibřina/Stupice – zhotovitel stavby“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace cyklostezky a stezky pro chodce v obci Sibřina a Stupice, výstavba levostranného chodníku podél silnice III/01211 včetně dešťové kanalizace a výstavba chodníků a obrub v obci Sibřina a Stupice.
Stavebné práce
Statutární město Ostrava-městský obvod Hrabová
„Stavební úpravy ZŠ Paskovská - rozšíření školní družiny“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy školního bytu v 1. PP a prostor stávající družiny v 1. NP, pro rozšíření kapacit školní družiny (včetně vlastního hygienického zázemí a jejího provozního oddělení od prostor základní školy). Jedná se o změnu užívání řešených prostor v objektu ZŠ – přesun učebny, kabinetu a školní družiny.
Stavebné práce
Město Budišov nad Budišovkou
„STAVEBNÍ ÚPRAVY PLOCH HALAŠKOVA NÁMĚSTÍ A NÁMĚSTÍ REPUBLIKY V BUDIŠOVĚ NAD BUDIŠOVKOU“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je úprava komunikace a pěší zóny na Halaškově náměstí a náměstí Republiky v Budišově nad Budišovkou. Součástí je i rekonstrukce VO a kanalizace.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie