Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 111 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Brněnské komunikace a.s.
MÚK MORAVANSKÁ   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, včetně případné součinnosti dodavatele zadavateli k získání územního rozhodnutí v právní moci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Statutární město Brno
Zpracování projektové dokumentace - REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN – DSP, PDPS   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky vypracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření. - Zajištění stavebně technických průzkumů stávajících konstrukci v potřebném rozsahu - Zpracování PD, stavební povolení, jejichž součástí je zpracování všech dokumentů potřebných pro vydání stavebního povolení (energetické štítky, PENB atd). - Zajištění stanovisek DOSS a související inženýrská činnost - Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - Zpracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby - Výkon autorského dozoru po dobu výstavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Komplexní pozemkové úpravy Červená a Bílá Voda   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území (dále jen k.ú.) Červená Voda včetně přilehlých částí k.ú. Bílá Voda a Šanov (část 1) a v katastrálním území Bílá Voda včetně přilehlých částí k.ú. Mlýnice u Červené Vody a Mlýnický Dvůr (část 2), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rychaltice a Sklenov   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rychaltice a v k. ú. Sklenov včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Předmětné dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Pozemkové úpravy budou prováděny ve dvou sousedních katastrálních územích spadajících pod obec Hukvaldy, a to na pozemcích o celkové předpokládané výměře 461 ha (k.ú Rychaltice) a 305 ha (k. ú Sklenov) pro každé k. ú. zvlášť.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
III/38715 Běleč, most 38715-6 - studie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zpracování dokumentace ve stupni studie včetně souvisejících průzkumů. Dokumentace bude řešit kompletní nový most ev.č. 38715-6 přes Křeptovský potok na silnici III/38715 na okraji obce Běleč. Současně bude předmětem zadání úprava trasy silnice (narovnání) v úseku cca 70m, jejíž součástí je předmětný most. Součástí zadání je projednání s dotčenými vlastníky a odhad nákladů stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Komplexní pozemkové úpravy Hradec nad Moravicí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Hradec nad Moravicí, s rozšířením o část k. ú. Kajlovec a k. ú. Branka u Opavy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stošíkovice na Louce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stošíkovice na Louce včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)] a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Biskoupky na Moravě   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Biskoupky na Moravě na základě žádostí vlastníků pozemků podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů s cílem prostorově a funkčně uspořádat vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky zpřístupnit a zajistit podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky KoPÚ budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Předpokládaná výměra řešeného území činí 300 ha.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zadní Střítež   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Zadní Střítež, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Do obvodu KoPÚ bude zahrnuto celé katastrální území Zadní Střítež mimo zastavěné a zastavitelné území obce. Předpokládaná výměra pro KoPÚ je 484 ha.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Komplexní pozemkové úpravy Orličky   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) Orličky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Povodí Ohře, státní podnik
Geodetické služby 2018 - rámcová dohoda   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o uzavření rámcových dohod bez obnovení soutěže (tzn., že zadavatel na základě uzavřené rámcové dohody rovnou vyzývá k plnění). Předmětem plnění zakázky jsou geodetické služby různého charakteru dle specifikace geodetických prací. Zakázka se dělí na tři části dle oblastí, ve kterých budou geodetické služby realizovány. Na každou část zakázky je uzavřena rámcová dohoda se třemi dodavateli, tzn. s dodavateli, kteří se po vyhodnocení umístí na prvním až třetím místě pro každou část zakázky. Na základě této dohody bude mít zadavatel právo odebrat od dodavatelů služby dle svých aktuálních potřeb až do vyčerpání částky 5 000 001,- Kč bez DPH, nebo do uplynutí lhůty, na kterou je smlouva uzavřena tzn. do 31. 1. 2020.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, jsou služby spočívající v provádění výkonu stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Touchořiny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v katastrálním území Touchořiny včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Výměra řešeného území katastrálního území Touchořiny činí 254 ha.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou   
Stručný popis: Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hrušovany nad Jevišovkou včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)] a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Temenice a v k.ú. Horní Temenice   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dolní Temenice a v katastrálním území Horní Temenice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Oba návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možné zapsat do katastru nemovitostí. Pro každé katastrální území bude zpracován samostatný návrh KoPÚ. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území Dolní Temenice 307 ha a v katastrálním území Horní Temenice 474 ha. Vzhledem ke skutečnosti, že obě katastrální území na sebe navazují a tvoří funkční celek, není zakázka dělena na části a bude zadána jednomu zhotoviteli.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie