Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 31 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jihomoravský kraj
Provedení analýzy sítě sociálních služeb poskytovaných pobytovou formou v Jihomoravském kraji   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení analýzy sociálních služeb poskytovaných pobytovou formou v Jihomoravském kraji.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Moravskoslezský kraj
3. čtvrtletí roku 2019 - Rámcová smlouva na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do Operačních programů 2014+   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění zpracování žádostí o podporu, studií proveditelnosti, CBA a ostatních povinných příloh uvedených ve Specifických pravidlech vydaných k příslušné výzvě, bezprostředně souvisejících se zpracovávanou studií proveditelností a CBA, potřebných k podání žádostí do výzev vyhlášených v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 a Operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014 – 2020, dle Prováděcích smluv.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Kasárna Ruzyně - decentralizace zdrojů vytápění - projektová dokumentace   
Stručný popis: Zpracování projektové dokumentace dle závazných požadavků zadavatele.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Integrovaná doprava Středočeského kraje
ÚZEMNĚ-TECHNICKÁ STUDIE ZÁCHYTNÝCH PARKOVIŠŤ P+R NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování územně-technické studie (dále jen „studie“), která má prověřit možnosti realizace a navrhnout podobu – technické řešení výstavby záchytných parkovišť „park and ride“ (dále jen „P+R“) v 11 zadavatelem určených lokalitách na území Středočeského kraje splňující zadavatelem požadovaný rozsah kapacit parkovacích míst. Předmětné lokality jsou následující: Zeleneč-Mstětice, Tuklaty, Hostivice, Strančice, Zdiby, Jesenice, Rudná, Říčany-západ, Čerčany-Pyšely, Dubenec-Skalka, Roztoky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Město Kutná Hora
Zpracování dokumentace pro provádění stavby a vybavení interiéru Sankturinovského domu v Kutné Hoře   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, zhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracování položkového rozpočtu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při provádění stavby a dále zhotovení projektové dokumentace vybavení interiéru Sankturinovského domu v Kutné Hoře, zhotovení specifikace vybavení interiéru a soupisu vybavení interiéru s výkazem výměr, zpracování položkového rozpočtu vybavení interiéru a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci vybavení interiéru.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Město Kutná Hora
Návrh expozice v Sankturinovském domě v Kutné Hoře   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení dokumentace návrhu expozice renesančních věd a alchymie, stavebně historického vývoje objektu a osobnosti Felixe Jenewiena v Sankturinovském domě v Kutné Hoře, zejména rozpracování literárního scénáře, zpracování technického a architektonicko-výtvarného řešení expozice a výkon autorského dozoru při realizaci expozice.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Česká republika - Generální finanční ředitelství
ÚP pro Prahu 3 a 9 - rekonstrukce budovy - projektová dokumentace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci budovy Územního pracoviště pro Prahu 3 a 9, Drahobejlova 945/48 a další související činnosti v následujícím rozsahu: vyhotovení projektové dokumentace pro účely stavebního povolení, výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení, vyhotovení projektové dokumentace pro účely provádění stavby, autorský dozor při provádění stavby, výkon inženýrské činnosti za účelem vydání kolaudačního souhlasu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Analýza a vyhodnocení variant propojené vodohospodářské soustavy dokončených hydrických rekultivací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování analýzy, jejímž cílem je posouzení možnosti vzniku propojené vodohospodářské soustavy jezer vzniklých na pěti těžebních lokalitách a to: - dnes již existující jezero Most, - Jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu ČSA, - Jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Vršany, - Jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Bílina, - Jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Libouš.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Projektová dokumentace na výměnu oken a zateplení budovy ČÚZK v Kobylisích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vypracování projektové dokumentace na realizaci zateplení vnějšího pláště včetně výměny vnějších stavebních otvorů budovy Zeměměřických úřadů v Praze 8 Kobylisích, který je ve vlastnictví zadavatele. Nedílnou součástí předmětu zakázky je i výkon inženýrské činnosti, výkon autorského dozoru a výpočet energetických úspor.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Monitoring - Ochrana důlních vod - opatření PKÚ, s. p. - I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování souboru projekčních, legislativních, technických, laboratorních a vyhodnocovacích prací, včetně sledu a řízení, potřebných k eliminaci prognózovaných negativních jevů souvisejících s důsledky zaplavení důlních prostor v Kladensko-rakovnické pánvi a přetoku důlních vod do povrchových vodotečí. Předmětem plnění této veřejné zakázky je předpověď důsledků zatápění vydobytých prostor a předpoklad přetoku důlních vod na povrch v širším území kladenského revíru se zaměřením na jejich kvalitu, především na množství těžkých kovů v prostředí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Městská část Praha 12
Výkon funkce správce stavby Nová radnice Prahy 12   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je zastupování zadavatele v roli Správce stavby při výkonu veškerých jeho práv a povinností vyplývajících mu ze smlouvy o dílo na výstavbu nové radnice Příkazce, a to se Společností radnice Praha 12, jejímiž členy jsou společnosti GEOSAN GROUP a.s., se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522, DIČ: CZ28169522, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459, a KLEMENT a.s., se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, IČO: 25016695, DIČ: CZ25016695, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, a to zejména v realizační fázi projektu „Nová radnice Prahy 12“. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu příkazní smlouvy, který je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídek.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
„V 00243 – zpracování projektové dokumentace cyklostezek – nové vyhlášení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby – zpracování projektové dokumentace a související činnosti v rámci projektu „Výstavba integrované sítě cyklostezek na Šlapanicku“ v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Město Cheb
PD - Rekonstrukce sídliště Spáleniště, VI. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace za účelem vybudování nového parkoviště pro osobní automobily, rekonstrukce dopravní infrastruktury a chodníků vč. veřejného osvětlení a odvodnění komunikace v ul. Mírová. Dále rekonstrukce cestní sítě a doplnění veřejného osvětlení ve vnitrobloku mezi ulicemi Mírová a v Zahradách. Vybudování veřejného osvětlení v areálu přilehlých garáží. Projektová dokumentace bude rozdělena na etapy a stavební objekty (dle požadavku zadavatele). V rámci předmětu plnění dojde k vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebního povolení (DÚR + DSP), vypracování projektové dokumentace k provedení stavby (PDPS), rozsah dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vč. rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb., rozdělen po objektech.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Liberecký kraj
Zajištění koordinace projekčních činností v rámci realizace stavby „Rekonstrukce budovy „D“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky bude provedení následujících činností: - koordinace, řešení profesí, řešení stavebních a statických úprav, - úpravy projektové dokumentace pro provedení stavby, profese vzduchotechniky, - úpravy projektové dokumentace pro provedení stavby Energocentrum část ÚT a přípojka teplovod pro objekty E a D – část ÚT, - kontrola a posouzení změn rozpočtů a tvorba výkazu výměr u změn, - úpravy projektové dokumentace pro provedení stavby elektro silnoproud (SLN), - úpravy projektové dokumentace pro provedení stavby měření a regulace (MaR), - úpravy v projektové dokumentace pro provedení stavby vytápění, chlazení, koordinace se vzduchotechnikou, - požární bezpečnost stavby (PBŘ), - úpravy projektové dokumentace pro provedení stavby zdravotní technika (ZTI).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Výstaviště Praha, a.s.
Zpracování určené části dokumentace pro obnovu Divadla Spirála v areálu Výstaviště Praha   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování jednostupňové dokumentace stavby v rozsahu pro povolení stavby (DSP) a pro provedení stavby (DPS) pro projekt Oprava stavební části a modernizace technologie objektu Divadla Spirála v areálu Výstaviště Praha.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie