Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 27 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Analýza a vyhodnocení variant propojené vodohospodářské soustavy dokončených hydrických rekultivací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování analýzy, jejímž cílem je posouzení možnosti vzniku propojené vodohospodářské soustavy jezer vzniklých na pěti těžebních lokalitách a to: - dnes již existující jezero Most, - Jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu ČSA, - Jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Vršany, - Jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Bílina, - Jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Libouš.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Monitoring - Ochrana důlních vod - opatření PKÚ, s. p. - I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování souboru projekčních, legislativních, technických, laboratorních a vyhodnocovacích prací, včetně sledu a řízení, potřebných k eliminaci prognózovaných negativních jevů souvisejících s důsledky zaplavení důlních prostor v Kladensko-rakovnické pánvi a přetoku důlních vod do povrchových vodotečí. Předmětem plnění této veřejné zakázky je předpověď důsledků zatápění vydobytých prostor a předpoklad přetoku důlních vod na povrch v širším území kladenského revíru se zaměřením na jejich kvalitu, především na množství těžkých kovů v prostředí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Letiště Praha, a. s.
A New Temporary Run-up Area, Prague Airport   
Stručný popis: Jedná se o: a) vytvoření vícestupňové projektové dokumentace pro "A New Temporary Run-up Area, Prague Airport" v centrální airside části letiště Praha/Ruzyně, včetně návrhu odražečů výtokových plynů b) inženýrskou činnost pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení c) realizaci díla "A New Temporary Run-up Area, Prague Airport" podle projektové dokumentace zpracované dodavatelem, včetně dodávky a instalace odražečů výtokových plynů
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Statutární město Ostrava
Památník válečných veteránů   
Výsledky soutěže o návrh | Věstník veřejných zakázek var appInsights = window.appInsights || function(config) { function r(config) { t[config] = function() { var i = arguments; t.queue.push(function() { t[config].apply(t, i) }) } } var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = u.createElement(o), i, f; for (s.src = config.url || "//az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js", u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(s), t.cookie = u.cookie, t.queue = [], i = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace"]; i.length;)r("track" + i.pop()); return r("setAuthenticatedUserContext"), r("clearAuthenticatedUserContext"), config.disableExceptionTracking || (i = "onerror", r("_" + i), f = e[i], e[i] = function(config, r, u, e, o) { var s = f && f(config, r, u, e, o); return s !== !0 && t["_" + i](config, r, u, e, o), s }), t }({ instrumentationKey: "181d07c6-2f86-4592-bfa0-47d9c8e5d7e3" }); window.appInsights = appInsights; appInsights.trackPageView(); MINISTERSTVOPRO MÍSTNÍROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlášení | Registrace Úvodní stránka Vyhledání formulářů Vyhledat profil Nápověda a dokumentace Formuláře dle 137/2006a VZ v oblasti obrany a bezpečnosti Metodická podpora V pracovních dnech: 8:00 - 17:00 Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Podání zasílaná prostřednictvím datové schránky zasílejte do datové schránky ID 3rdzwpj, označené v informačním systému datových schránek „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj)“ Pro správný chod aplikace je nutné povolit JavaScript. Stav: Zveřejněno ve VVZ
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Město Mělník
Koncepce SMART City města Mělník   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) ředmětem VZ je vytvoření Koncepce Smart City Mělník (dále také „Koncepce“) na základě analýzy podmínek a doporučení k přístupu města k rozvoji svého území s využitím konceptu Smart City v jeho nejširším vymezení, tj. maximálně využít koncepčních přístupů s podporou moderních informačních technologií a navrhnout řešení pro management města takovým způsobem, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými odvětvími (doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, kultura, sport a cestovní ruch aj.), s ohledem na energetickou náročnost, kvalitu života a životní prostředí občanů Mělníka.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Moravskoslezský kraj
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení návrhu „Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ (dále jen „A3-ZÚR MSK“) pro účely vydání Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy a zhotovení dokumentace úplného znění, aby mohla následně vydaná A3-ZÚR MSK nabýt účinnosti. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, III. část - PDPS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zpracování projektové dokumentace (PDPS) II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, III. část
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
město Klatovy
Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy - II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s vytvořením dílčích strategických dokumentů (viz níže), které určí další směřování rozvoje města v dané oblasti. Tyto strategie budou vycházet a následně upřesňovat Strategický plán rozvoje města Klatov 2017–2025.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
město Klatovy
Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o služby spojené s vytvořením dílčích strategických dokumentů, které určí další směřování rozvoje města v dané oblasti. Tyto strategie budou vycházet a následně upřesňovat Strategický plán rozvoje města Klatov 2017–2025.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Analýza ověření realizovatelnosti výstavby solárních energetických parků na plánovaných plochách hydrických rekultivací a na rekultivovaných plochách   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování analýzy ověřující realizovatelnost výstavby solárních energetických parků na plánovaných plochách hydrických rekultivací a na přilehlých rekultivovaných plochách v lokalitách povrchových lomů v Severočeské hnědouhelné pánvi s dílčím členěním následovně: - jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu ČSA a přilehlých rekultivovaných plochách, - jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Vršany a přilehlých rekultivovaných plochách, - jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Bílina a přilehlých rekultivovaných plochách, - jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Libouš a přilehlých rekultivovaných plochách
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Jihomoravský kraj
Provedení analýzy sítě sociálních služeb poskytovaných pobytovou formou v Jihomoravském kraji   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení analýzy sociálních služeb poskytovaných pobytovou formou v Jihomoravském kraji.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Moravskoslezský kraj
3. čtvrtletí roku 2019 - Rámcová smlouva na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do Operačních programů 2014+   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění zpracování žádostí o podporu, studií proveditelnosti, CBA a ostatních povinných příloh uvedených ve Specifických pravidlech vydaných k příslušné výzvě, bezprostředně souvisejících se zpracovávanou studií proveditelností a CBA, potřebných k podání žádostí do výzev vyhlášených v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 a Operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014 – 2020, dle Prováděcích smluv.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Kasárna Ruzyně - decentralizace zdrojů vytápění - projektová dokumentace   
Stručný popis: Zpracování projektové dokumentace dle závazných požadavků zadavatele.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Integrovaná doprava Středočeského kraje
ÚZEMNĚ-TECHNICKÁ STUDIE ZÁCHYTNÝCH PARKOVIŠŤ P+R NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování územně-technické studie (dále jen „studie“), která má prověřit možnosti realizace a navrhnout podobu – technické řešení výstavby záchytných parkovišť „park and ride“ (dále jen „P+R“) v 11 zadavatelem určených lokalitách na území Středočeského kraje splňující zadavatelem požadovaný rozsah kapacit parkovacích míst. Předmětné lokality jsou následující: Zeleneč-Mstětice, Tuklaty, Hostivice, Strančice, Zdiby, Jesenice, Rudná, Říčany-západ, Čerčany-Pyšely, Dubenec-Skalka, Roztoky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Město Kutná Hora
Zpracování dokumentace pro provádění stavby a vybavení interiéru Sankturinovského domu v Kutné Hoře   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, zhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracování položkového rozpočtu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při provádění stavby a dále zhotovení projektové dokumentace vybavení interiéru Sankturinovského domu v Kutné Hoře, zhotovení specifikace vybavení interiéru a soupisu vybavení interiéru s výkazem výměr, zpracování položkového rozpočtu vybavení interiéru a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci vybavení interiéru.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie