Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 32 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Specializované služby v oblasti odborných konzultací a v oblasti kontroly kvality, technického dozoru a oponentury pro projekt ISPOP2   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění specializovaných služeb v rámci Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností verze 2.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Konzultační služby pro aktualizaci PBZ   
Stručný popis: Konzultační služby pro aktualizaci provozní bezpečnostní zprávy (dále jen „PBZ“) výzkumného reaktoru LVR-15 společnosti Centrum výzkumu Řež, s. r.o.“ Aktualizace PBZ, požadovaná Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“), bude zpracována tak, aby tento bezpečnostní dokument, resp. jeho příslušná část, odpovídaly požadavkům relevantní legislativy, tj. zákonu č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „atomový zákon“), a jeho prováděcím právním předpisům, tj. vyhláškám SÚJB.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
město Klatovy
Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s vytvořením dílčích strategických dokumentů (5 částí zakázky), které určí další směřování rozvoje města v dané oblasti. Tyto strategie budou vycházet a následně upřesňovat Strategický plán rozvoje města Klatov 2017 - 2025.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Generální dozor objednatele 2019 - 2023   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména výkon generálního dozoru objednatele při realizaci zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl a další činnosti uvedené v zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou zakázku.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Letiště Praha, a. s.
Kolektor JIH - I.etapa_projektová dokumentace   
Stručný popis: Předmětem Zakázky je závazek vybraného dodavatele provést řádně a ve stanovených termínech stavebně technický průzkum pro stavbu , vyhotovit informační model stavby v metodě BIM a z něj dopracováním vyhotovit příslušnou projektovou dokumentaci, provést autorský dozor a konzultační činnost, to vše pro stavbu „Kolektor JIH I. etapa“ blíže specifikovanou v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Středočeský kraj
Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území Středočeského kraje v rámci Pražské metropolitní oblasti - studie proveditelnosti   
Stručný popis: Předmětem této Veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti (dále jen „Studie“). Studie bude vypracována v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených ve Specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Analýza propojení KETs s aplikačními odvětvími Národní RIS3 strategie 2021+   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět této veřejné zakázky spočívá ve zpracování „Analýzy propojení Key enabling technologies (KETs) s aplikačními odvětvími Národní RIS3 strategie 2021+“ v rozsahu a způsobem specifikovaným v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Město Mělník
Korporátní řízení a správa majetku města Mělník   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je realizace klíčových aktivit projektu SMART CITY MĚLNÍK, a to: - Klíčové aktivity 02 Chytré město v rozsahu: podaktivity 1 „Korporátní řízení a sdílené služby“ podaktivity 2 „Koncepce správy majetku města Mělník“ - Klíčové aktivity 03 Chytrý úřad v rozsahu: podaktivity 1 „Procesní řízení“
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace
VÝHLED PARAMETRŮ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI V ROCE 2025 VE VAZBĚ NA OČEKÁVANOU ÚROVEŇ MOBILITY OBČANŮ KRAJE   
Stručný popis: Hlavním cílem Veřejné zakázky je určení vhodných rozvojových kroků v oblasti veřejné hromadné dopravy na území Středočeského kraje (dále jen „SČK“) s cílem reagovat na rostoucí mobilitu občanů SČK ve výhledu do roku 2025. Výstupem plnění Veřejné zakázky bude písemná zpráva obsahující jednak očekávanou úroveň mobility občanů SČK v roce 2025 (hlavní přepravní vazby), dále určení klíčových míst nedostatku kapacity veřejné hromadné dopravy na území SČK ve výhledu do roku 2025 a současně návrh doporučení pro nastavení odpovídající kapacity veřejné hromadné dopravy na území SČK v horizontu 2025 včetně ekonomických dopadů.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Liberecký kraj
Zpracování projektové dokumentace na akci „Centrum odborného vzdělávání řemesel – revize a rozšíření stávající projektové dokumentace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace a revize původní projektové dokumentace na akci „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o.“.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Analýza ověření realizovatelnosti výstavby solárních energetických parků na plánovaných plochách hydrických rekultivací a na rekultivovaných plochách   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování analýzy ověřující realizovatelnost výstavby solárních energetických parků na plánovaných plochách hydrických rekultivací a na přilehlých rekultivovaných plochách v lokalitách povrchových lomů v Severočeské hnědouhelné pánvi s dílčím členěním následovně: - jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu ČSA a přilehlých rekultivovaných plochách, - jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Vršany a přilehlých rekultivovaných plochách, - jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Bílina a přilehlých rekultivovaných plochách, - jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Libouš a přilehlých rekultivovaných plochách
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Statutární město Brno
Aktualizace a správa Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále též jen „veřejná zakázka“) je zpracování Aktualizace a správa Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace a průběžné poskytování jeho správy. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje provedení následujících činností: 1) Monitorovací kampaň na stokové síti města Brna, 2) Sestavení modelů stávající kanalizační sítě, kalibrace hydrologických parametrů na základě monitorovací kampaně a vyhodnocení stávajícího stavu, 3) Sestavení modelů kanalizační sítě pro výhledový stav dle aktuálních územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů, revize koncepce odkanalizování, návrh opatření na kanalizační síti, finanční analýza, 4) Správa a údržba datové základny s přístupem pro objednatele a provozovatele kanalizační sítě, 5) Konzultační činnost pro objednatele. Město Brno má v současné době k dispozici Generel odvodnění města Brna zpracovaný v roce 2009, jehož součástí je Kanalizace. Byl zpracován v roce 2009 a v následujících letech
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
město Příbram
Projektová dokumentace – Rozšíření parkovacích ploch v Příbrami   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a související práce na rozšíření parkovacích ploch v Příbrami. Projektové dokumentace budou řešit zejména rozšíření parkovacích ploch, likvidaci dešťových vod, výměnu a doplnění veřejného osvětlení, úpravu zeleně, přístupové chodníky, dětské herní prvky a mobiliář. Veřejná zakázka je dělena na 8 dílčích částí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro projekt „Integrované městské centrum TILIA“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve sloučeném stavebním řízení včetně zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby/výběr zhotovitele stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro zadání a následnou realizaci projektu „Integrované městské centrum Tilia“, jehož cílem je rekonstrukce a přestavba stávajícího objektu v centru města, na adrese Náměstí Míru, č.p. 720, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, na integrované městské centrum občanského vybavení. Předmět zakázky zahrnuje i související inženýrskou činnost, spolupráci se zadavatelem při výběru dodavatele stavby a výkon autorského dozoru v průběhu realizace projektu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Město Velké Meziříčí
Relaxační centrum ve Velkém Meziříčí – zpracování projektové dokumentace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu “Relaxační centrum ve Velkém Meziříčí“, a to ve stupni „Studie“ a následně projektové dokumentace pro územní řízení (DUR). Po schválení a odsouhlasení DUR bude následovat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž výkon související inženýrské činnosti spočívající v zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, závazných stanovisek dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců sítí příp. jiných dokladů potřebných pro zpracování žádosti o územní rozhodnutí a žádosti o stavební povolení.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie