Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 31 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Liberecký kraj
Zajištění koordinace projekčních činností v rámci realizace stavby „Rekonstrukce budovy „D“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky bude provedení následujících činností: - koordinace, řešení profesí, řešení stavebních a statických úprav, - úpravy projektové dokumentace pro provedení stavby, profese vzduchotechniky, - úpravy projektové dokumentace pro provedení stavby Energocentrum část ÚT a přípojka teplovod pro objekty E a D – část ÚT, - kontrola a posouzení změn rozpočtů a tvorba výkazu výměr u změn, - úpravy projektové dokumentace pro provedení stavby elektro silnoproud (SLN), - úpravy projektové dokumentace pro provedení stavby měření a regulace (MaR), - úpravy v projektové dokumentace pro provedení stavby vytápění, chlazení, koordinace se vzduchotechnikou, - požární bezpečnost stavby (PBŘ), - úpravy projektové dokumentace pro provedení stavby zdravotní technika (ZTI).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Výstaviště Praha, a.s.
Zpracování určené části dokumentace pro obnovu Divadla Spirála v areálu Výstaviště Praha   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování jednostupňové dokumentace stavby v rozsahu pro povolení stavby (DSP) a pro provedení stavby (DPS) pro projekt Oprava stavební části a modernizace technologie objektu Divadla Spirála v areálu Výstaviště Praha.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Komplexní analýza bariér aplikovaného a orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v České republice a návrh implementace nastavených opatření v programovém období 2021–2027   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zpracování Komplexní analýzy východisek a návrh implementace revidovaných opatření Národní RIS3 strategie 2021+.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Statutární město Ostrava
Památník válečných veteránů   
Oznámení soutěže o návrh | Věstník veřejných zakázek var appInsights = window.appInsights || function(config) { function r(config) { t[config] = function() { var i = arguments; t.queue.push(function() { t[config].apply(t, i) }) } } var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = u.createElement(o), i, f; for (s.src = config.url || "//az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js", u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(s), t.cookie = u.cookie, t.queue = [], i = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace"]; i.length;)r("track" + i.pop()); return r("setAuthenticatedUserContext"), r("clearAuthenticatedUserContext"), config.disableExceptionTracking || (i = "onerror", r("_" + i), f = e[i], e[i] = function(config, r, u, e, o) { var s = f && f(config, r, u, e, o); return s !== !0 && t["_" + i](config, r, u, e, o), s }), t }({ instrumentationKey: "181d07c6-2f86-4592-bfa0-47d9c8e5d7e3" }); window.appInsights = appInsights; appInsights.trackPageView(); MINISTERSTVOPRO MÍSTNÍROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlášení | Registrace Úvodní stránka Vyhledání formulářů Vyhledat profil Nápověda a dokumentace Formuláře dle 137/2006 Metodická podpora V pracovních dnech: 8:00 - 17:00 Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Podání zasílaná prostřednictvím datové schránky zasílejte do datové schránky ID 3rdzwpj, označené v informačním systému datových schránek „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj)“ Pro správný chod aplikace je nutné povolit JavaScript. Stav: Zveřejněno ve VVZ
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Vypracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce střechy nad pracovištěm REVIZE ve 4.NP VZ I   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a provedení inženýrských činností pro stavbu zadavatele „Vypracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce střechy nad pracovištěm REVIZE ve 4.NP VZ I“.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Město Bruntál
Zpracování PD – Zimní stadion na Kavalcově ulici – Komunikace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Zpracování PD – Zimní stadion na Kavalcově ulici – Komunikace“ byl projekt dopravní části pro stavbu zimního stadionu v ulici Kavalcova. Předmětem zadávacího řízení bylo vypracování všech stupňů PD (DÚR, DSP a DPS) vč. inženýrské činnosti – zajištění potřebných vyjádření a podání žádosti o územní řízení a stavební povolení. Součástí zadání je i geodetické doměření předmětného území. Více viz zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Technický dozor investora pro projekt „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru investora – TDI při provádění díla „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“. Stavba se sestává ze tří částí: - Kanalizace a ČOV Čekyně - Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice - I. a II. etapa - Hranice - doplnění splaškové kanalizace, Lhotka
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Městská část Praha 12
Výkon funkce správce stavby Nová radnice Prahy 12   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je zastupování zadavatele v roli Správce stavby při výkonu veškerých jeho práv a povinností vyplývajících mu ze smlouvy o dílo na výstavbu nové radnice Příkazce, a to se Společností radnice Praha 12, jejímiž členy jsou společnosti GEOSAN GROUP a.s., se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522, DIČ: CZ28169522, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459, a KLEMENT a.s., se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, IČO: 25016695, DIČ: CZ25016695, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, a to zejména v realizační fázi projektu „Nová radnice Prahy 12“. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu příkazní smlouvy, který je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídek.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
statutární město Liberec
Projektová příprava - energetické úspory objektu základní školy Ještědská v Liberci   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, která bude vytvořena dle normových požadavků, podmínek poskytovatele podpory pro energetické úspory Operačního programu životního prostředí dle Prioritní osy 5.1, podmínek poskytovatele dotace IROP, požadavků provozovatele školy, dotčených orgánů a požadavků zadavatele (objednatele).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
Nový vstupní areál Zoo Brno – zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na kompletní zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu a podle SMLOUVY a v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nikoliv však pouze, zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dílo či každá jeho část musí být v souladu s příslušnými právními předpisy ke dni předání. Specifikace plnění je uvedena ve SMLOUVĚ. Pokladem pro zpracování díla je PROJEKT a licenční smlouva. PROJEKT obsahuje i prostor G. – Expozice Arktida, který není předmětem plnění.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Město Kralupy nad Vltavou
Strategické a analytické dokumenty - 1. etapa k projektu "Optimalizace ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování níže uvedených strategických a analytických dokumentů pro město Kralupy nad Vltavou. 1. ČÁST: Koncepce parkovacího systému na území města Kralupy nad Vltavou 2020 - 2030 2. ČÁST: Plán dopravní obslužnosti centra města 3. ČÁST: Strategický plán obnovy a rozvoje veřejného osvětlení 4. ČÁST: Energetický plán města Kralupy nad Vltavou 2020 - 2030 5. ČÁST: Komunitní plán sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou 2020 - 2024 6. ČÁST: Generel cyklistické dopravy na území celého správního obvodu ORP Kralupy nad Vltavou 7. ČÁST: Strategie likvidace odpadu na celém území správního obvodu ORP Kralupy nad Vltavou 2020 - 2035 Specifikace jednotlivých dokumentů – viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Studie proveditelnosti - Koncertní sál pro Prahu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti v souvislosti se záměrem hlavního města vybudovat v Praze nový soudobý koncertní sál. Lokalita pro výstavbu koncertního sálu se nachází v blízkosti stávající stanice metra Vltavská v Praze 7 v Holešovicích (viz příloha č. 3, P00. Řešené území). Bližší informace v rámci ZD.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Investiční záměr – Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky je zpracování investičního záměru (dále jen IZ) pro stavbu „Investiční záměr-Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1.etapa“. Investiční záměr bude zpracován dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Statutární město České Budějovice
Dopravně informační a řídící centrum - projektová dokumentace   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupních DÚR, DSP a PDPS, která vyřeší potřebné stavební úpravy a rozsah technologické přípravy objektu – budovy Dopravního podniku města České Budějovice, a. s., na adrese Horní 2508/22, České Budějovice za účelem vybudování Dopravního informačního a řídícího centra (DIŘC). Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je Technická studie zpracovaná společností AF-CITYPLAN s. r. o., která je součástí zadávací dokumentace. Detailní informace jsou obsaženy v této studii.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Kasárna Ruzyně - decentralizace zdrojů vytápění - projektová dokumentace   
Stručný popis: Zpracování projektové dokumentace dle závazných požadavků zadavatele.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie