Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 309 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národní památkový ústav
SZ Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna - TDS a koordinátor BOZP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je poskytnutí služeb spočívající ve výkonu činnosti osoby provádějící stavební dozor pro stavební práce a koordinátora BOZP na staveništi během realizace obnovy v rámci projektu Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Riadenie výstavby
Univerzita Pardubice
Zajištění provozuschopnosti systémů technického zabezpečení objektů UPa II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou servisní práce, opravy a posílení infrastruktury.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Městská část Praha 9
Základní škola u Elektry - projektová dokumentace   
Stručný popis: Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace pro účely novostavby základní školy s trojtřídkou mateřské školy U Elektry Praha 9 ( IN 340 mil. Kč bez DPH), a dále zajištění inženýrské a dozorové činnosti a poskytnutí souvisejících služeb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s.
Dostavba tréninkového centra mládeže SK Dynamo České Budějovice akademie - zhotovení projektu a inženýrská činnost k projektu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) provedení kompletních prací a činností při zhotovení projektu vč. související inženýrské činnosti nutné pro realizaci předmětu plnění veřejné zakázky
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Povodí Ohře, státní podnik
Geodetické služby 2018 - rámcová dohoda   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o uzavření rámcových dohod bez obnovení soutěže (tzn., že zadavatel na základě uzavřené rámcové dohody rovnou vyzývá k plnění). Předmětem plnění zakázky jsou geodetické služby různého charakteru dle specifikace geodetických prací. Zakázka se dělí na tři části dle oblastí, ve kterých budou geodetické služby realizovány. Na každou část zakázky je uzavřena rámcová dohoda se třemi dodavateli, tzn. s dodavateli, kteří se po vyhodnocení umístí na prvním až třetím místě pro každou část zakázky. Na základě této dohody bude mít zadavatel právo odebrat od dodavatelů služby dle svých aktuálních potřeb až do vyčerpání částky 5 000 001,- Kč bez DPH, nebo do uplynutí lhůty, na kterou je smlouva uzavřena tzn. do 31. 1. 2020.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
CAD konstrukční podpora projektu ELI - Beamlines 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vykonávání konstrukčních prací za pomoci CAD nástrojů dle zadání zadavatele v objemu 7500 člověkohodin (1 člověkohodina = 60 min) – bližší informace viz bod č. 4 ZD a příloha č. 3 ZD – závazný návrh smlouvy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Město Nymburk
JŘbU - Lávka přes Labe v Nymburce - projektová dokumentace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dopracování návrhu stavby - studie a zhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace Lávky přes Labe v Nymburce na základě předloženého návrhu v předcházející soutěži o návrh a v souladu se stanovisky dotčených orgánů, osob a koordinátora BOZP, dále také poradenství ve věci projektové dokumentace (např. při výběru dodavatele na stavební práce, úpravy projektové dokumentace, úpravy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, apod.) a následné provádění následného autorského dozoru. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Statutární město Karlovy Vary
Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech Města Karlovy Vary   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energií – dále jen „služby“) pro objekty v majetku města Karlovy Vary
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Kraj Vysočina
Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por. a neuro. oddělení - projektová dokumentace   
Stručný popis: Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby pro zadavatelem plánovaný investiční záměr „NEMOCNICE PELHŘIMOV P.O. – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU“, jejíž podrobná specifikace tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „Investiční záměr“) a vykonávat inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení, činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi výstavby, autorský dozor stavby po dobu výstavby, jakož i další činnosti v rozsahu dle závazného návrhu smlouvy na veřejnou zakázku tvořícím přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín, geotechnický monitoring během stavby a po jejím dokončení   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění geotechnického monitoringu během realizace stavby úseku D3 0310/II a dále po jejím dokončení. Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TP a TKP pro GTM, platnými normami, směrnicemi a právními předpisy pro provádění GTM. Činnosti, které jsou předmětem této VZ musí navazovat a vycházet z předstihového GTM, který v současné době již probíhá.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Technická opatření na vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu proti negativním vlivům rozšíření těžby v lomu Turów v Polsku na   
Stručný popis: provedení projektových prací a inženýrské činnosti pro realizaci technických opatření na vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu proti negativním vlivům rozšíření těžby v lomu Turów v Polsku na Frýdlantsku
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 105.18 Zpracování projektové dokumentace „Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (stupeň DÚR, DSP, DPS) na „Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“. Chodník bude ze zámkové dlažby, barvy šedé, typu kost. Délka chodníku cca 100 m, šířka min. 2 m. Podél chodníku bude nutné vybudovat veřejné osvětlení. Součástí PD bude zpracování průzkumu podloží a HG posudku. Součástí termínu realizace dle čl. III odst. 1 návrhu smlouvy bude zpracování PD, inženýrská činnost, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a doba vyhrazená pro předání a převzetí díla uvedená v čl. III. bod 2 návrhu smlouvy o dílo.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Zaměření budov   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: Provedení zaměření a zhotovení autorizované projektové dokumentace stávajícího stavebně technického stavu budov v areálech zadavatele. Průběžná aktualizace vyhotovené a předané projektové dokumentace v rámci bodu 1/ dle aktuálních stavebních a dalších technických změn rekonstruovaných částí stavebních objektů nebo nových objektů. Kontrola stávajícího stavu inženýrských sítí, aktualizace zaměření a doplnění zaměření nezaměřených částí spolu se zpracováním projektové dokumentace - situace areálu dle zadavatelem předložených podkladů.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Moravskoslezský kraj
4. čtvrtletí roku 2018 - Rámcová smlouva na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do Operačních programů 2014+   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění zpracování žádostí o podporu, studií proveditelnosti, CBA a ostatních povinných příloh uvedených ve Specifických pravidlech vydaných k příslušné výzvě, bezprostředně souvisejících se zpracovávanou studií proveditelností a CBA, potřebných k podání žádostí do výzev vyhlášených v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 a Operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014 – 2020, dle Prováděcích smluv.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav vodoléčby v čp. 1 Lázeňský dům v Janských Lázních   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace stavebních úprav a výkon autorského dozoru projektanta u investiční akce na stavební úpravy vnitřních prostorů budovy čp. 1 LÁZEŇSKÝ DŮM v Janských Lázních. Jedná se o budovu lázeňské léčebny sloužící pro ubytování klientů lázní na stav.p.č. 12/1 v k.ú. Janské Lázně.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie