Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 446 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jihomoravský kraj
Zpracování a projednání projektové dokumentace na rekonstrukci budovy Údolní 35a, Brno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je zhotovení potřebných stupňů projektové dokumentace (včetně projektu interiéru), výkon inženýrské činnosti-zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí či územního souhlasu a stavebního povolení pro realizaci stavby, součinnost v průběhu zadávacích řízení veřejných zakázek na stavební práce a dodávku vybavení interiéru a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Česká republika - Ministerstvo obrany
Litoměřice - KDH, budova č. 5 - rekonstrukce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je zpracování PD, výkon AD, činnosti koordinátora BOZP a výkon činnosti TDS.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šitbořice   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Šitbořice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“). KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů, protierozních a protipovodňových opatření.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 - projektová dokumentace   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou projektové a inženýrské činnosti při zhotovení projektové dokumentace a rovněž po celou dobu realizace celkové modernizace objektu Olšanská 4. Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4 bude členěno do dvou základních stavebních objektů (SO): SO 1 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská, a to zejména zateplením obvodového pláště a výměnou výplní otvorů a zateplením střešního pláště SO 2 Modernizace administrativního objektu Olšanská, zejména úprava vnitřních rozvodů, instalací a prostorového řešení tak, aby vznikl předpoklad pro zefektivnění a optimalizaci využití objektu Olšanská v současném standardu pro administrativní budovy
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Letiště Praha, a. s.
A New Temporary Run-up Area, Prague Airport   
Stručný popis: Jedná se o: a) vytvoření vícestupňové projektové dokumentace pro "A New Temporary Run-up Area, Prague Airport" v centrální airside části letiště Praha/Ruzyně, včetně návrhu odražečů výtokových plynů b) inženýrskou činnost pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení c) realizaci díla "A New Temporary Run-up Area, Prague Airport" podle projektové dokumentace zpracované dodavatelem, včetně dodávky a instalace odražečů výtokových plynů
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ostravská univerzita
Projektová dokumentace Rekonstrukce objektu „E“ FF OU na ul. Československých legií 9, Moravská Ostrava – druhá etapa   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní příprava projektové dokumentace a projektu interiéru, včetně odpovídající inženýrsko-investiční činnosti a autorského dozoru pro rekonstrukci části budovy „E“ Filozofické fakulty Ostravské univerzity na ul. Československých legií 9, Ostrava – Moravská Ostrava.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 73.19 Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a výměna oken bytových domů Fr. Formana 55, 57, Ostrava-Dubina”   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na vydání stavebního povolení a dokumentace na realizaci stavby a výběr dodavatele. Podrobněji viz zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Monitoring - Ochrana důlních vod - opatření PKÚ, s. p. - I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování souboru projekčních, legislativních, technických, laboratorních a vyhodnocovacích prací, včetně sledu a řízení, potřebných k eliminaci prognózovaných negativních jevů souvisejících s důsledky zaplavení důlních prostor v Kladensko-rakovnické pánvi a přetoku důlních vod do povrchových vodotečí. Předmětem plnění této veřejné zakázky je předpověď důsledků zatápění vydobytých prostor a předpoklad přetoku důlních vod na povrch v širším území kladenského revíru se zaměřením na jejich kvalitu, především na množství těžkých kovů v prostředí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 69.19 Zpracování PD na „Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, reko. střechy a balkonů bytových domů ul. Dr. Šavrdy č. 3020/7, 3021/9, 3022/11 Ostrava-Bělský Les“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stupně DSP a DPS vč. zpracování dokladové části, zajištění stavebního povolení, rozpočtu, PBŘ, PENB a průzkumných prací. Projektová dokumentace bude řešit pro každý bytový dům samostatně zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, rekostrukci střechy a balkonů bytových domů na ul. Dr. Šavrdy č. 3020/7, 3021/9, 3022/11 Ostrava-Bělský Les. Podrobněji viz zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování odborných podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Analýza a vyhodnocení variant propojené vodohospodářské soustavy dokončených hydrických rekultivací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování analýzy, jejímž cílem je posouzení možnosti vzniku propojené vodohospodářské soustavy jezer vzniklých na pěti těžebních lokalitách a to: - dnes již existující jezero Most, - Jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu ČSA, - Jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Vršany, - Jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Bílina, - Jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Libouš.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Sdružení obcí mikroregionu Království
„VYTVOŘENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ PRO SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU KRÁLOVSTVÍ“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětná veřejná zakázka je součástí projektu „VYTVOŘENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ PRO SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU KRÁLOVSTVÍ“, který je financován z Operačního program Zaměstnanost. Veřejná zakázka je rozdělná na 3 části: • ČÁST 1 – PASPORTY 1 • ČÁST 2 – PASPORTY 2 • ČÁST 3 – STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ DOKUMENTY Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Dynamický nákupní systém pro projektové práce a inženýrskou činnost   
Stručný popis: Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému pro projektové práce a inženýrskou činnost (dále jen „DNS“) podle § 139 a násl. zákona. DNS bude zaveden na dobu 2 let. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech podle provozních potřeb zadavatele. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zpracování projektové dokumentace pro investiční akce zadavatele ve stupni DSP/DOS a PDPS a inženýrská činnost s tím spojená. Podmínky plnění včetně obchodních a smluvních podmínek budou podrobně specifikovány vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 zákona.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Povodí Moravy, s.p.
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v povodí Vláry   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace stavby jednostupňová DSJ) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro akci „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v povodí Vláry“, včetně souvisejících inženýrských činností. Jedná se zejména o provedení a zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby na stavbu „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v povodí Vláry“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se studií „Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, studie přírodě blízkých opatření v povodí Vláry“, Aquatis, a.s. Brno, 08/2018, v souladu Zadáním projektové přípravy PBO.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Město Příbram
Výběr správce stavby pro rekonstrukci aquaparku v Příbrami   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení výkonu činností správce stavby na základě Vzorové smlouvy o poskytování služeb mezi objednatelem a konzultantem dle standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů, výkonu činností technického dozoru stavebníka (investora) nad prováděním stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahu (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, při realizaci stavby s názvem Rekonstrukce aquaparku v Příbrami.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie