Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 398 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
statutární město Plzeň
Polyfunkční objekt pro seniory- změna DÚR + DSP + DPS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro změnu umístění stavby (dále jen „DÚR“), pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) na novostavbu polyfunkčního centra pro seniory. V dané lokalitě je zpracován projekt na polyfunkční objekt pro seniory s platným stavebním povolením, který ale po úpravě využití a změně provozovatele navrhovanou kapacitou a dispozičním řešením nevyhovuje. Je potřeba vypracovat změnu územního rozhodnutí a další stupně PD tak, aby objekt vyhovoval požadavkům budoucích provozovatelů. Dojde k navýšení kapacity (výšky), změně dispozice a vzhledu objektu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
obec Trojanovice
Projektové a inženýrské činnosti - vodovody   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Projektové a inženýrské služby pro výstavbu vodovodů.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Specializované služby v oblasti odborných konzultací a v oblasti kontroly kvality, technického dozoru a oponentury pro projekt ISPOP2   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění specializovaných služeb v rámci Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností verze 2.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Síť Oblast SEVEROVÝCHOD - Běžné prohlídky silnic 2020 - 2023   
Stručný popis: V rámci zakázky budou prováděny Běžné prohlídky silnic I. třídy a dálnic II. kategorie ve Středočeském kraji v oblasti SEVEROVÝCHOD plně v souladu se Zákonem č. 13/1997Sb. O pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a provádějící Vyhlášky č. 1
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Statutární město Ostrava
Parkovací dům u krajského úřadu - PD   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb projektanta spočívajících v provedení projekčních prací a související inženýrské činnosti, a to v návaznosti na návrh účastníka podaný v soutěži o návrh vyhlášené Statutárním městem Ostrava pod názvem „Parkovací dům u krajského úřadu“.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Město Kralupy nad Vltavou
Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou-projektová dokumentace   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení podle zákona č. 183/2016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajištění vyjádření a stanovisek DOSS a správců inženýrských sítí, vč. předložení pravomocného společného povolení s doložkou právní moci podle ustanovení § 94j stavebního zákona.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Jihočeský kraj
Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, úprava odvodnění, přeložky IS“ aktualizace stávající PD, vypracování DÚSP a PDPS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na rekonstrukci stávajících pozemních komunikací (II/159 a II/105) mezi městem Týn nad Vltavou a obcí Temelín v délce cca 9 km. Začátek komunikace je u areálu čistírny odpadních vod v Týně nad Vltavou, konec rekonstruovaného úseku je u křižovatky silnic II/105 a II/138 ve směru nad obec Temelín. Do ceny projektové dokumentace DÚSP a PDPS bude zahrnuta cena za koordinátora BOZP v přípravné fázi. Předmětem je i výkon autorského dozoru při vlastní realizaci stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Síť STC - oblast JIHOZÁPAD - Běžné prohlídky silnic 2020-2023   
Stručný popis: V rámci zakázky budou prováděny Běžné prohlídky silnic I. třídy a dálnic II. kategorie ve Stře-dočeském kraji v oblasti JIHOZÁPAD plně v souladu se Zákonem č. 13/1997Sb. O pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a provádějící Vyhlášky č. 104/1997Sb. Prohlídky budou prováděny jednou týdně na silnicích I. třídy a třikrát týdně na dálnicích II. kategorie po dobu 48 měsíců.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Pronájem stavební techniky v roce 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pronájem 1 ks pásového finišeru a 1 ks tandemového válce. Součástí předmětu plnění je doprava stroje na místo plnění, jeho uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. Dále zaškolení obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
CAD konstrukční podpora ELI - Beamlines - od 2019   
Stručný popis: Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování služeb spočívajících ve vykonávání konstrukčních prací za pomoci CAD nástrojů dle zadání zadavatele v objemu do 20 000 člověkohodin (1 člověkohodina=60 min) - bližší informace viz bod č. 4 ZD a příloha č. 3 ZD - závazný návrh smlouvy. Bližší specifikace v rámci ZD.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny
Malířské a lakýrnické práce II   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody (dále jen „Dohoda“) mezi zadavatelem a maximálně 4 dodavateli, kteří budou realizovat malířské a lakýrnické práce v prostorách objektů Kanceláře Poslanecké sněmovny a prostor v nájmu dle aktuálních potřeb zadavatele.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
R6 Karlovy Vary - Olšová Vrata, DSP/IČ   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projektové práce ve stupni DSP/IČ k SP bez majetkoprávní přípravy na akci R6 "Karlovy Vary - Olšová Vrata"
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
město Blansko
Blansko, ulice Rožmitálova a Komenského náhrada přejezdu P6801 v km 179.826 trati Brno Česká Třebová   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou projekční, inženýrské a související práce včetně autorského dozoru k plánovanému opatření, které bude zejména spočívat v řešení těchto dílčích opatřeních, včetně zde nejmenovaných a to tak, aby výsledný návrh opatření vytvořil komplexní a ucelené řešení
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Konzultační služby pro aktualizaci PBZ   
Stručný popis: Konzultační služby pro aktualizaci provozní bezpečnostní zprávy (dále jen „PBZ“) výzkumného reaktoru LVR-15 společnosti Centrum výzkumu Řež, s. r.o.“ Aktualizace PBZ, požadovaná Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“), bude zpracována tak, aby tento bezpečnostní dokument, resp. jeho příslušná část, odpovídaly požadavkům relevantní legislativy, tj. zákonu č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „atomový zákon“), a jeho prováděcím právním předpisům, tj. vyhláškám SÚJB.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, včetně jeho poboček.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie