Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 469 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Lesy České republiky, s.p.
Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok – Podluží   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude řešit výstavbu vzdouvacího objektu a revitalizační opatření v EVL Soutok - Podluží.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Vodohospodářská studie proveditelnosti a studie architektonicko–krajinářského řešení Divoká Vltava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je vypracování Vodohospodářské studie proveditelnosti a studie architektonicko – krajinářského řešení Divoká Vltava (přírodě blízká revitalizace s rozšířením koryta a průlehem přes Císařský ostrov). Zakázka zahrnuje vypracování architektonicko – krajinářsko - vodohospodářského řešení s ohledem na rekreační využití, technickou infrastrukturu, zlepšení hydromorfologického a ekologického stavu lokality, majetkoprávní vztahy, rozdílné zájmy dotčených subjektů v souladu s definovaným účelem a cílem, zajišťující víceúčelové, prověřené, projednané, realizovatelné řešení pro navazující investiční projekt. Z hlediska CPV kódu je výše jako hlavní CPV kód uveden obecnější společný CPV kód 71200000, kdy ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci pak zadavatel předmět zakázky podrobněji konkretizoval uvedením podrobnějších CPV kódů, a to 71241000-9 Studie proveditelnosti, poradenství, analýza a 71220000-6 Architektonická řešení.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
TDI – ÚVN – VoFN Praha – Přístavba CH 1 – realizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění technického dozoru investora v souvislosti s realizací stavby, jejíž předmětem je realizace přístavby pavilonu CH v areálu ÚVN v Praze dle projektové dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Hlavní město Praha
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov Podrobný inženýrsko-geologický průzkum – geotechnický monitoring   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je geotechnický monitoring stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, průzkumná štola, který řeší provedení nezbytného geotechnického monitoringu při provozu a údržbě díla. Smyslem navrhovaných řešení je získat průběžné informace zejména o odezvě ražeb průzkumné štoly na primární ostění štoly, okolní horninové prostředí a povrch terénu (včetně nadzemní zástavby). Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Statutární město Jihlava
HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ   
Výsledky soutěže o návrh | Věstník veřejných zakázek var appInsights = window.appInsights || function(config) { function r(config) { t[config] = function() { var i = arguments; t.queue.push(function() { t[config].apply(t, i) }) } } var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = u.createElement(o), i, f; for (s.src = config.url || "//az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js", u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(s), t.cookie = u.cookie, t.queue = [], i = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace"]; i.length;)r("track" + i.pop()); return r("setAuthenticatedUserContext"), r("clearAuthenticatedUserContext"), config.disableExceptionTracking || (i = "onerror", r("_" + i), f = e[i], e[i] = function(config, r, u, e, o) { var s = f && f(config, r, u, e, o); return s !== !0 && t["_" + i](config, r, u, e, o), s }), t }({ instrumentationKey: "181d07c6-2f86-4592-bfa0-47d9c8e5d7e3" }); window.appInsights = appInsights; appInsights.trackPageView(); MINISTERSTVOPRO MÍSTNÍROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlášení | Registrace Úvodní stránka Vyhledání formulářů Vyhledat profil Nápověda a dokumentace Formuláře dle 137/2006a VZ v oblasti obrany a bezpečnosti Metodická podpora V pracovních dnech: 8:00 - 17:00 Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Podání zasílaná prostřednictvím datové schránky zasílejte do datové schránky ID 3rdzwpj, označené v informačním systému datových schránek „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj)“ Pro správný chod aplikace je nutné povolit JavaScript. Stav: Zveřejněno ve VVZ
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s šesti účastníky na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na velkých stavbách pozemních komunikací.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody je poskytování služeb spočívající ve zpracování geodetických podkladů pro majetkové vypořádání včetně záborových elaborátů, poradenství v katastru nemovitostí včetně inženýrských činností v souvislosti s přípravou podkladů pro vložení právních listin do katastru nemovitostí či odstranění nesouladů v katastru nemovitostí na držbě objednatele provedení mapovacích prací a dalších potřebných geodetických průzkumů (např. vyhledání podzemních vedení), průzkum inženýrských sítí v dokumentacích správců, podrobné zaměření technických objektů, budování měřických sítí včetně jejich stabilizace, zpracování záborových elaborátů, důlně-měřických prací.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Česká republika - Ministerstvo obrany
Praha – Petřín, administrativní a skladová budova Hradní stráže –výstavba a Základová patka pro AN Petřín Západ – výstavba – PD   
Stručný popis: Předmětem plnění je zpracování dvou samostatných projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a PD pro provádění stavby. Jedná se o stavby „Praha – Petřín, administrativní a skladová budova Hradní stráže – výstavba“ (dále jen „Stavba A“) a „Základová patka pro AN Petřín Západ – výstavba – PD“(dále jen „Stavba B“).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Nový pavilon FZÚ, Na Slovance – správce stavby – opakované zadání   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb výkonu činnosti správce stavby (dále jen „Správce stavby“) dle vzorové Smlouvy o poskytnutí služeb mezi Objednatelem a konzultantem (tzv. FIDIC WHITE BOOK), a rovněž v souladu se standardy činnosti správce stavby dle Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro-technologického a strojně-technologického Díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných Zhotovitelem, tzv. FIDIC YELLOW BOOK (dále jen „Služby“), a to v rámci stavby Nového pavilonu FZÚ, která byla zadávána formou požadavku na výkon nebo funkci dle § 92 odst. 2 ZZVZ a jejíž investiční náklady činí dle nabídkové ceny zhotovitele 287 960 547 Kč bez DPH.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sušice u Přerova   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Sušice u Přerova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hýsly   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hýsly, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“). KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů, protierozních a protipovodňových opatření.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
MERO ČR, a.s.
Rámcová smlouva NDT měření   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou kontroly potrubí a plechů skladovacích nádrží s cílem zjištění možnosti výskytu plošné a bodové koroze a její kvantifikace ve vzájemné spolupráci s objednatelem ve vazbě na objekty MERO ČR, a.s. a na trasách ropovodů Družba a IKL.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
COMTES FHT a.s.
Termofyzikální měření (rezistometrie, kalorimetrie, dilatometrie) - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000836   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávku služeb termofyzikálního měření, a to na dobu určitou na 4 roky od uzavření rámcové dohody. Předmět služby je experimentální měření na ocelových vzorcích (rezistometrie, kalorimetrie, dilatometrie) dle Specifikace služeb v příloze č. 2 zadávacích podmínek.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Laboratórne služby
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Temenice a v k.ú. Horní Temenice   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dolní Temenice a v katastrálním území Horní Temenice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Oba návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možné zapsat do katastru nemovitostí. Pro každé katastrální území bude zpracován samostatný návrh KoPÚ. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území Dolní Temenice 307 ha a v katastrálním území Horní Temenice 474 ha. Vzhledem ke skutečnosti, že obě katastrální území na sebe navazují a tvoří funkční celek, není zakázka dělena na části a bude zadána jednomu zhotoviteli.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou   
Stručný popis: Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hrušovany nad Jevišovkou včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)] a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie