Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 342 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje, příspěvková organizace
Aktualizace dat v systému hospodaření s vozovkou Středočeského kraje o stavu silnic II. třídy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zejména aktualizace dat o stavu silnic II. třídy v celkové délce 2401 km ve vlastnictví Středočeského kraje a správě zadavatele, provedení sběru dat, vyhodnocení těchto dat a navržení plánu údržby, oprav silnic.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Technický dozor investora pro projekt „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru investora – TDI při provádění díla „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“. Stavba se sestává ze tří částí: - Kanalizace a ČOV Čekyně - Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice - I. a II. etapa - Hranice - doplnění splaškové kanalizace, Lhotka
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Libeňský most, Praha 7 a 8, č.akce 999984 - Správce stavby a koordinátor   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou služby ve vztahu k realizaci stavby Libeňský most, Praha 7 a 8 (dále jen "Stavba") zahrnující výkon funkce správce Stavby, zajištění stálého technického dozoru stavebníka v průběhu Stavby a výkon funkce technického poradce. Další informace týkající se Stavby lze nalézt v odůvodnění veřejné zakázky, jejímž předmětem je Stavba, které je uveřejněno na profilu zadavatele. Blíže v KD.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Povodí Labe, státní podnik
Zajištění provozu a funkce PPO Lovosicko   
Stručný popis: Zajištění provozu a funkce protipovodňové ochrany Lovosicka a Píšťan
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Správa silni Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Provedení a vypracování evidenčních listů propustků na silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v roce 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení a vypracování evidenčních listů propustků na silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v roce 2019 (spádových oblastech jednotlivých středisek zadavatele) v celkovém počtu 340 ks propustů v roce 2019
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Město Třeboň
Zpracování projektové dokumentace - Rozšíření wellness centra lázní Aurora   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky jsou projekční a inženýrské služby pro vyhotovení projektové dokumentace na rozšíření wellness centra v areálu lázní Aurora v Třeboni. Jedná se o rozšíření kapacity služeb venkovního wellness, jež bude první etapou plánovaného rozvoje lázeňského areálu. V dalších etapách, které jsou předmětem tohoto zadání pouze ve stupni studie, se počítá s rozšířením území venkovního wellness o další travnaté prostory na slunění a prostory pro sportovní, zábavné, regenerační a volnočasové aktivity návštěvníků wellness, atd. Toto území je ve výkresu Situace – zájmová území (příloha č. 1) zakresleno jako území budoucího rozšíření venkovního wellness. Blíže viz. Výzva k podání nabídek
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Městská část Praha 12
Výkon funkce správce stavby Nová radnice Prahy 12   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je zastupování zadavatele v roli Správce stavby při výkonu veškerých jeho práv a povinností vyplývajících mu ze smlouvy o dílo na výstavbu nové radnice Příkazce, a to se Společností radnice Praha 12, jejímiž členy jsou společnosti GEOSAN GROUP a.s., se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522, DIČ: CZ28169522, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459, a KLEMENT a.s., se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, IČO: 25016695, DIČ: CZ25016695, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, a to zejména v realizační fázi projektu „Nová radnice Prahy 12“. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu příkazní smlouvy, který je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídek.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
Zpracování projektové dokumentace – Přístavba tělocvičny gymnázia – DUR, DSP a DPS, AD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavební akce vedené pod názvem Přístavba tělocvičny gymnázia. Zhotovitel příslušné projektové dokumentace bere na vědomí, že zpracované dílo musí být v souladu s platnou právní úpravou zadávacích řízení pro výběr zhotovitelů samotné stavby. Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací ve stupních dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), k žádosti o stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně všech potřebných průzkumů a návrh a dokumentace vnitřního vybavení. Dále je předmětem zakázky výkon inženýrské činnosti včetně majetkoprávní činnosti a autorský dozor.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
ČEZ Distribuce, a. s.
Poskytování služeb v oblasti kontroly odběrných míst a řešení neoprávněných odběrů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je je uzavření Rámcové dohody s 1 Dodavatelem na dobu 6 let, a to za účelem zajištění služeb v oblasti: a) kontroly odběrných míst, b) řešení neoprávněných odběrů a netechnických ztrát elektřiny v distribuční soustavě, zamezení netechnických ztrát elektřiny a pokračování neoprávněných odběrů, a to včetně poskytování součinnosti orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům či soudům, c) účast při projednání výstupů z kontroly odběrných míst se Zákazníkem. Předpokladem pro realizaci Předmětu veřejné zakázky je uzavření: Rámcové dohody o poskytování služeb v oblasti řešení netechnických ztrát a neoprávněných odběrů v distribuční soustavě, a Smlouvy o převodu části činnosti zaměstnavatele (o převodu zaměstnanců, kteří se budou na zajištění výše uvedených služeb podílet).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Liberecký kraj
BOZP - Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. - Sosnová   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, (dále jen „BOZP“) a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována. Specifikace předmětu veřejné zakázky: Předmětem činnosti výkonu koordinátora BOZP je stavební akce: „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – Sosnová – stavební práce“, kde předpokládaná hodnota stavby je 21.659.982,54 Kč bez DPH.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Liberecký kraj
TDI - Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. - Sosnová   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následující akce: „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – Sosnová – stavební práce“, kde předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce je 21.659.982,54 Kč bez DPH a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Cistericácké opatství Osek
Kostel Panny Marie Bolestné, ambit s kaplemi, Mariánské Radčice, kulturní památka – restaurování nástropních a nástěnných maleb   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je provedení služeb ve stavebnictví spočívajících v restaurování maleb ambitů kostela a restaurování nástropních a nástěnných maleb. Předmětem současných restaurátorských prací bylo realizovat záchranu ohrožené výmalby am-bitů kostela. Záchranné restaurátorské práce probíhají nepřetržitě od roku 2014. V současné době zbývá dokončit fixáže maleb v interiéru kaplí K -I a K – IV.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby
Státní zemědělský intervenční fond
Dodání leteckých měřických snímků a výsledných ortofot pro kontroly na místě 2019-2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Na základě veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda na dobu 48 měsíců s minimálně 3 a maximálně 5 dodavateli. V případě, že nebude podán dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplní požadavky stanovené ZZVZ a zadavatelem, bude moci zadavatel uzavřít Rámcovou dohodu pouze s těmi účastníky zadávacího řízení, kteří tyto požadavky splnili. Předmětem plnění je pořízení aktuálních měřických snímků metodou letecké fotogrammetrie, jejich zpracování a vytvoření digitálních barevných ortofot pro účely kontrol na místě dotačních opatření na plochu administrovaných pod systémem IACS.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
VFN Praha - ORL- operační a zákrokový sál - DPS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) „VFN Praha – ORL– operační a zákrokový sál “ na adrese Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Oddělení ORL – Pavilon A7, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 ve všech profesích a v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (dále také „PD“), včetně provedení autorského dozoru stavby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
statutární město Liberec
Projektová příprava - energetické úspory objektu základní školy Ještědská v Liberci   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, která bude vytvořena dle normových požadavků, podmínek poskytovatele podpory pro energetické úspory Operačního programu životního prostředí dle Prioritní osy 5.1, podmínek poskytovatele dotace IROP, požadavků provozovatele školy, dotčených orgánů a požadavků zadavatele (objednatele).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie