Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Brno
Nákup akcií společnosti Technologický Park Brno, a.s.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o prodeji a koupi akcií.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Služby na správu majetku a úschovu cenných papierov
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Služby operativního leasingu osobních vozidel   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na pronájem nových osobních vozidel z výroby. Vozidla budou pořízena formou full servisu operativního leasingu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Rámcová smlouva o leasingové obchodní operaci   
Stručný popis: Předmětem plnění Smlouvy je: a) komplexní zajištění služeb v oblasti vozového parku pro leasingového nájemce formou full service leasingu předmětných vozidel, zpětného operativního leasingu a komplexní správy vozového parku leasingového nájemce b) odkup stávajících předmětných předmětných vozidel c) zajištění obměny stávajícího vozového parku novými vozidly d) umožnění přístupu leasingovému nájemci ke sledování off-line komplexních i dílčích zpráv o jeho vozovém parku po dobu trvání leasingových smluv, což zahrnuje zejména - sledování přehledu splátek k jednotlivým vozidlům, přehled tankservisů, přehled přefakturovaných položek, možnost výpisu platebního kalendáře, celkový přehled o jednotlivých leasingových smlouvách atd..
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Frýdlantská vodárenská společnost a.s.
Obnova vozového parku Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. v roce 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pronájem 11 nových vozidel (6x osobní automobil, 1x malý užitkový vůz, 4x dodávkový užitkový vůz) formou operativního leasingu na dobu 48 měsíců. Dodávané automobily musí být nové.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Frýdlantská vodárenská společnost a.s.
Obnova vozového parku Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. v roce 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pronájem 11 nových vozidel (6x osobní automobil, 1x malý užitkový vůz, 4x dodávkový užitkový vůz) formou operativního leasingu na dobu 48 měsíců. Dodávané automobily musí být nové.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
VOP CZ, s.p.
018/2/2017 Operativní leasing lehkého užitkového vozidla 4/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy o operativním leasingu s jedním účastníkem, na 1 kus lehkého užitkového vozidla, s délkou trvání leasingu 5 let a počtem ujetých kilometrů 180 000km.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
VOP CZ, s.p.
046/2/2017 Operativní leasing lehkého užitkového vozidla 4/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy o operativním leasingu s jedním účastníkem, na 1 kus lehkého užitkového vozidla, s délkou trvání leasingu 5 let a počtem ujetých kilometrů 180 000km.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Správa služeb hl. m. Prahy
Operativní leasing osobních automobilů na dobu 24 měsíců   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění operativního leasingu na dodání čtyř vozidel elektro střední třídy a dvou vozidel elektro vyšší střední třídy, vždy s ročním nájezdem 15 000 km a celkovým nájezdem 30 000 km u každého z uvedených vozidel. Vozidla, jež jsou předmětem operativního leasingu, musí splňovat specifikaci, která je uvedena v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Dodávka vozidel formou operativního leasingu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je poskytnutí služby na pronájem 3 kusů služebních vozidel na dobu 36 měsíců formou operativního leasingu pro společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky). Jedná se o plně funkční a kompletní služební vozidla dle technické specifikace v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy a doklady nutnými k jejich řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím se zárukou po celou dobu operativního leasingu. Poskytnutím záruky se dodavatel zavazuje, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Součástí dodávky bude • zajištění dopravy služebních vozidel do místa plnění • zaškolení obslužného personálu • dodání veškerých dokumentů nezbytných k tomu, aby předmět plnění veřejné zakázky plnil sjednaný a obvyklý účel.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
ČEZ, a. s., ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
Operativní leasing manažerských limuzín   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je sjednání Smlouvy stanovující smluvní podmínky operativního leasingu 7 (sedmi) manažerských limuzín s možností rozšíření o 1 (jednu) manažerskou limuzínu v závislosti na aktuálních provozních potřebách Zadavatele, přičemž pokud Zadavatel toto právo využije, musí být Dílčí smlouva uzavřena nejpozději do 12 (dvanácti) kalendářních měsíců od dne nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy. Vozidla budou pronajímána na základě příslušné Dílčí smlouvy na dobu určitou 36 (slovy: třiceti šesti) kalendářních měsíců.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Státní fond dopravní infrastruktury
Operativní full service leasing osobních vozidel pro SFDI III   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby Operativního full service leasingu osobních vozidel pro supervize stavebních prací pro zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody. Zadavatel předpokládá pořízení 22 ks osobních motorových vozidel.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Obec Velký Týnec
Poskytnutí úvěru na výstavbu - "B.j. 15 PB - PČB Velký Týnec"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí úvěru s postupným čerpáním. Účelem úvěru je financování investiční akce Obce Velký Týnec: „B.j. 15 PB – PČB Velký Týnec“, která bude spolufinancována z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu „Podporované byty 2019“, pod identifikačním číslem 117D064000172 ze dne 26. 06. 2019 ve výši 9 000 000,-- KČ formou dotace.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Jihomoravský kraj
Nákup akcií společnosti Technologický Park Brno, a.s.   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je pořízení (a) 18.000 ks kmenových akcií se jmenovitou hodnotou 1.000 Kč každá, registrovaných na jméno akcionáře a vydaných v listinné podobě, s čísly 1 až 18000; (b) 10 ks kmenových akcií se jmenovitou hodnotou 10.000.000 Kč každá, registrovaných na jméno akcionáře a vydaných v listinné podobě, s čísly 36012 až 36021; (společně dále jen "Akcie"), představujících 49,999788 % plně splaceného základního kapitálu společnosti Technologický Park Brno, a.s., se sídlem Purkyňova 646/107, Medlánky, 612 00 Brno, Česká republika, IČO: 485 32 215 (dále jen „TPB“), jejichž výhradním vlastníkem je akcionář společnost P&O Netherlands B.V., existující podle práva Nizozemského království, se sídlem v Rotterdamu a kontaktní adresou 16 Palace Street, Londýn, SW1E5JQ, Spojené království, zapsaná u nizozemské obchodní komory (KVK) pod č. CCI 24129570.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Sprostredkovanie predaja cenných papierov a komodít...
Fakultní nemocnice Brno
Realizace provozu platebních terminálů pro Fakultní nemocnici Brno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: (I.) poskytnutí celkem 30 ks stacionárních platebních terminálů s tiskárnou k užívání ode dne zahájení provozu platebních terminálů po celou dobu trvání smlouvy, (II.) poskytnutí k užívání dalších mobilních terminálů s tiskárnami až do celkového počtu 50 ks v průběhu trvání smlouvy na základě požadavků zadavatele, a to dle potřeb zadavatele, (III.) zajištění provozu všech platebních terminálů po dobu trvání smlouvy spočívající v: on-site servis a maintenance, úpravy software platebních terminálů v souladu s požadavky platebních schémat, instalace a zprovoznění platebních terminálů, připojení platebních terminálů ke zpracovatelskému centru poskytovatele (včetně potřebného technického vybavení), (IV.) proškolení z obsluhy platebních terminálů pro vybrané zaměstnance zadavatele (min. 2 osoby na 1 každý poskytnutý terminál), které bude uskutečněno před zahájením provozu platebních terminálů.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Služby týkajúce finančného poradenstva,...
DIAMO, státní podnik
Leasing automobilů 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je Finanční leasing 11 kusů osobních automobilů ve specifikaci dle přílohy č. 1 ZD. Zadavatel považuje uvedenou specifikaci (přílohy č. 1 a 2) v jednotlivých kvantifikovatelných položkách za minimální a připouští naplnění hodnotami lepšími. Zadavatel dále umožňuje pro plnění veřejné zakázky uchazečům nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné automobily s podmínkou, že v žádném kvantifikovatelném parametru žádného z nabídnutých automobilů nebude nabídka horší, než jsou údaje v příloze č. 2 a automobily budou mít minimálně výbavu dle přílohy č. 1. Zadavatel požaduje, aby všechny nabídnuté automobily byly jedné obchodní značky (jediný brand).
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie