Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 113 z 13 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
DIAMO, státní podnik
Leasing automobilů 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je Finanční leasing 11 kusů osobních automobilů ve specifikaci dle přílohy č. 1 ZD. Zadavatel považuje uvedenou specifikaci (přílohy č. 1 a 2) v jednotlivých kvantifikovatelných položkách za minimální a připouští naplnění hodnotami lepšími. Zadavatel dále umožňuje pro plnění veřejné zakázky uchazečům nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné automobily s podmínkou, že v žádném kvantifikovatelném parametru žádného z nabídnutých automobilů nebude nabídka horší, než jsou údaje v příloze č. 2 a automobily budou mít minimálně výbavu dle přílohy č. 1. Zadavatel požaduje, aby všechny nabídnuté automobily byly jedné obchodní značky (jediný brand).
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Bezhotovostní prodej jízdenek v autobusech DPP   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby bezkontaktního nákupu jízdenek v autobusech DPP. Součástí služby je montáž a zprovoznění samoobslužných zařízení pro nákup jízdenek v autobusech určených zadavatelem v rámci systému pro zajištění bezkontaktních plateb, provozování a servis zařízení a poskytnutí servisních karet nebo čipů. Blíže viz ZD a její přílohy.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Služby týkajúce finančného poradenstva,...
Státní fond dopravní infrastruktury
Operativní full service leasing osobních vozidel pro SFDI III   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby Operativního full service leasingu osobních vozidel pro supervize stavebních prací pro zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody. Zadavatel předpokládá pořízení 22 ks osobních motorových vozidel. Zadavatel předpokládá odběr většiny z uvedených 22 osobních vozidel v prvním roce účinnosti rámcové dohody. Zbylá vozidla zadavatel předpokládá odebrat ve druhém roce účinnosti rámcové dohody. Vozidla budou zadavateli poskytnuta formou dlouhodobého operativního leasingu s uzavřenou kalkulací s fixní měsíční splátkou se službami, které jsou společně s vozidly blíže specifikované v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a to za podmínek, jež jsou stanoveny v zadávcí dokumentaci, včetně jejích příloh.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Slezská univerzita v Opavě
Operativní leasing automobilů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na „Operativní leasing automobilů“ dle požadavků a obchodních podmínek zadavatele. Na základě této rámcové dohody poskytne dodavatel zadavateli do užívání nové osobní automobily, jejichž základní konfigurace jsou uvedeny ve specifikacích, které jsou přílohami č. 2 (Specifikace vozidla typu A) a č. 3 (Specifikace vozidla typu B) výzvy.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých zakázek na služby, jež budou spočívat v operativním leasingu osobních automobilů – full service leasing, tedy pronájmu osobních automobilů, včetně dalších služeb s tímto pronájmem souvisejících zejména pojištění, silniční daň, dálniční známka, pravidelné servisní prohlídky, veškeré opravy, pneumatiky, poplatek za rádio atd.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Dodavatel služby operativního leasingu osobních vozidel   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pronájem osobních automobilů, používající se pro dopravu osob, tj. osobních automobilů kategorie M1 ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Služby operativního leasingu užitkových vozidel   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na pronájem nových motorových vozidel z výroby, která mají minimálně čtyři kola a používají se pro dopravu osob a nákladů, tj. užitkových automobilů kategorie N1T a Terénní pick up (dále také „vozidla“) ve smyslu Přílohy zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona číslo 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vozidla budou pořízena formou full servisu operativního leasingu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Fakultní nemocnice Brno
Realizace provozu platebních terminálů pro Fakultní nemocnici Brno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: (I.) poskytnutí celkem 30 ks stacionárních platebních terminálů s tiskárnou k užívání ode dne zahájení provozu platebních terminálů po celou dobu trvání smlouvy, (II.) poskytnutí k užívání dalších mobilních terminálů s tiskárnami až do celkového počtu 50 ks v průběhu trvání smlouvy na základě požadavků zadavatele, a to dle potřeb zadavatele, (III.) zajištění provozu všech platebních terminálů po dobu trvání smlouvy spočívající v: on-site servis a maintenance, úpravy software platebních terminálů v souladu s požadavky platebních schémat, instalace a zprovoznění platebních terminálů, připojení platebních terminálů ke zpracovatelskému centru poskytovatele (včetně potřebného technického vybavení), (IV.) proškolení z obsluhy platebních terminálů pro vybrané zaměstnance zadavatele (min. 2 osoby na 1 každý poskytnutý terminál), které bude uskutečněno před zahájením provozu platebních terminálů.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Služby týkajúce finančného poradenstva,...
městská část Praha 3
Příprava prodeje 761 bytových jednotek v domech v ulicích Ostromečská, Roháčova, Blahoslavova, Ondříčkova, Táboritská a Kubelíkova   
Stručný popis: Předmětem zakázky je výběr uchazeče, který zajistí komplexní přípravu a realizaci převodů vlastnického práva k nemovitým věcem (jednotkám), které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a podle zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. a Statutu hl. m. Prahy jsou svěřeny městské části Praha 3, včetně souvisejících a vedlejších činností a to v rozsahu 761 bytových jednotek v katastrálním území Žižkov, Praha 3 v ulici Ostromečská 7, 9, Roháčova 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10, Ondříčkova 31, 33, 35, 37, Táboritská 22, 24, 26 a Kubelíkova 60, 62, 64, 66. Uvedené bytové jednotky v domech jsou obsazené z cca 95 %, tento údaj je však v čase proměnlivý. Všech 27 domů, v nichž se uvedené bytové jednotky nacházejí, je vystavěno z panelu. Správní poplatek (kolek) za návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. (Související činnosti a vedlejší činnosti jsou uvedeny v ZD).
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Služby na správu majetku a úschovu cenných papierov
Státní fond dopravní infrastruktury
Operativní full service leasing osobních vozidel pro SFDI II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby Operativního full service leasingu osobních vozidel pro supervize stavebních prací pro zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody. Zadavatel předpokládá pořízení 22 ks osobních motorových vozidel. Zadavatel předpokládá odběr většiny z uvedených 22 osobních vozidel v prvním roce účinnosti rámcové dohody. Zbylá vozidla zadavatel předpokládá odebrat ve druhém roce účinnosti rámcové dohody. Vozidla budou zadavateli poskytnuta formou dlouhodobého operativního leasingu s uzavřenou kalkulací s fixní měsíční splátkou se službami, které jsou společně s vozidly blíže specifikované v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a to za podmínek, jež jsou stanoveny v zadávcí dokumentaci, včetně jejích příloh.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Statutární město Brno
Aktualizace ratingu města brna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Aktualizace ratingu města Brna za období od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2021
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Služby týkajúce finančného poradenstva,...
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých zakázek na služby, jež budou spočívat v operativním leasingu osobních automobilů – full service leasing, tedy pronájmu osobních automobilů, včetně dalších služeb s tímto pronájmem souvisejících zejména pojištění, silniční daň, dálniční známka, pravidelné servisní prohlídky, veškeré opravy, pneumatiky, poplatek za rádio atd.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Město Rokycany
Správa portfolia města Rokycany ve výši maximálně 101 miliónů Kč za podmínky garance vrácení investované jistiny   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zhodnocení volných finančních prostředků zadavatele ve výši 101 mil. Kč s požadovaným horizontem 12 měsíců a garancí vrácení jistiny pro objem finančních prostředků ve výši 101 mil a požadavkem na likviditu peněžních prostředků v délce maximálně do 3 měsíců. Kč. Bližší specifikace v rámci ZD
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Služby investičného bankovníctva a príbuzné...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie