Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 59 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo financí
Rekultivace Podkrušnohorské výsypky VIII. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekultivace Podkrušnohorské výsypky VIII. etapa“, zpracované v roce 2008, Ing. Jiřím Leitgebem, CSc., Kafkova 547/29, 160 00 Praha 6, IČ 13875701, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je provedení technické rekultivace v prostoru Podkrušnohorské výsypky, na kterou následně naváže biologická rekultivace, která není předmětem této veřejné zakázky. Cílem prací je příprava území pomocí technické rekultivace k následné biologické rekultivaci. Tímto dojde k zahlazení následků povrchové těžby a po provedení biologické rekultivace budou pozemky plnit funkci lesa.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Město Rokytnice v Orlických horách
Demolice budov v areálu bývalých vojenských kasáren ve městě Rokytnice v Orlických horách   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je demolice bývalé ubytovny SA v Rokytnici v Orlických horách. Objekt určený k demolici se nachází přímo v areálu SA. Jedná se o samostatně stojící budovu bez přímých konstrukčních vazeb na okolí. Demolicí nebudou přímo dotčeny okolní stavby mimo bývalý areál SA. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro projekt s názvem „Demolice objektu ubytovny po, SA na p.č. 282/1 v k.ú. Rokytnice v Orlických horách” zpracované v lednu 2012 Ing. Miroslavem Novotným, č. autorizace 0700492, vypracoval Petr Palička(dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Projektová dokumentace“.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Valašskokloboucké služby s.r.o.
Rekultivace sekcí ,,C‘‘ a ,,D‘‘ skládky odpadů S-OO3 Smolina   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je překrytí plochy skládkového tělesa, kde je již dosaženo plné zaplněnosti. Jedná se o plochu tzv. sekcí C a D. Navrhovaná rekultivace řeší potřebné návaznosti na dříve provedenou rekultivaci sekcí A a B. V rámci stavby bude upravena plocha odpadů o rozloze 0,45 ha. Stavba je členěna na tyto stavební objekty: SO 201 Přípravné práce a terénní úpravy SO 202 Rekultivace SO 203 Vodní hospodářství SO 204 Odplynění
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Realizace VHO III. v k.ú. Bolešiny - 1. část   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je realizace vodohospodářských opatření - 1. část, která zahrnuje následující stavební objekty: SO 01 Vodní nádrž VN1 SO 04 Přehrážky na toku SO 05 Rekonstrukce cesty C 10 SO 07 Propustek P 10 a trubní odpad VO 3 Předmětem realizace je rekonstrukce a obnova stávající vodní nádrže. Na vodním toku pod nádrží VN 1 (SO 01) budou vybudovány gabionové přehrážky (SO 04), které mají za úkol stabilizovat splaveninový režim vodního toku. Polní cesta C 10 (SO 05) bude sloužit jako přístupová komunikace k realizovaným vodohospodářským opatřením a přilehlé bažantnici a zemědělským pozemkům. Součástí realizace je rekonstrukce propustku P 10 (SO 07) a výstavba trubního odpadu VO 3 (SO 07), který bude odvádět vodu z propustku P 10.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Statutární město Most
Revitalizace parkové plochy v centru města – II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav parkové plochy včetně dodání a montáže městského mobiliáře a rozvodů pro audio sestavu.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Správa jeskyní České republiky
Provozní budova jeskyně na Špičáku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách provozní budovy Jeskyně Na Špičáku č.p. 197 v obci Supíkovice, v k.ú. Supíkovice.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Městská část Praha 5
Demolice objektu na pozemku p.č. 149/4 v k.ú. Hlubočepy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky spočívá zejména v provedení demolice budovy č.p. 281, stavba občanského vybavení, jež je součástí pozemku parc. č. 149/4, o výměře 297 m2, zastavěná plocha a nádvoří, obec Praha, k.ú. Hlubočepy, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 1240 – samostatně stojícího třípatrového objektu občanského vybavení o půdorysu 16,85 m x 12,82 m, o výšce 13,22 m, jež v minulosti sloužila jako zdravotní středisko a dnes se již ke svému původnímu účelu delší dobu nevyužívá, a to podle dokumentace bouracích prací ověřené stavebním úřadem v řízení o odstranění stavby vypracované Ing. Ivanem Krausem, autorizovaným architektem, ČKA č. 02525, a Ing. Dušanem Melzerem, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT č. 0601710.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Průzkumné práce   
Stručný popis: • Předmětem veřejné zakázky bude uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky za účelem zajištění přípravy a realizace akcí zadavatele z hlediska průzkumů a diagnostiky vodovodní a kanalizační sítě, projektování a provádění geologického, geotechnického a geofyzikálního průzkumu včetně sledování výstavby, provádění diagnostických měření, nivelačních měření a geodetických prací, kontroling a monitoring stavební činnosti (vše souhrnně dále jen „služby").
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a IP9 v k.ú. Verneřice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce HPC3 včetně cestních příkopů SP1, SP2. Jedná se o jednopruhovou obousměrnou polní cestu s výhybnami kategorie P 4,5/20. Rekonstrukce VPC4. Jedná se o jednopruhovou obousměrnou polní cestu s výhybnami kategorie P 4,5/20. Liniový interakční prvek IP9 . Celková délka výsadby bude 1 301 m.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Tenisový klub Kročehlavy, z.s.
Modernizace tenisového areálu Kladno, Kročehlavy - 3. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zhotovení stavby s názvem „Modernizace tenisového areálu Kladno Kročehlavy - 3. etapa“ zahrnující zejména odstranění stávajících venkovních tenisových hřišť a vybudování nových (hlavní kurt, tréninkové hřiště) vč. příslušenství, vybudování zpevněných ploch, oplocení, dešťové kanalizace, závlahového systému, veřejného osvětlení a provedení sadových úprav.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Obec Chuderov
Odstranění bytových domů v obci Lipová   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky je demolice bytových domů.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Česká republika - Ministerstvo financí
SEZ, dokončení výstavby ekokontejmentu na rtuťových lokalitách Spolchemie   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Dokončení výstavby ekokontejmentu na rtuťových lokalitách v areálu společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem“, zpracované společností SUNCAD, s.r.o. v srpnu 2017, která je přílohou č. 3 ZD.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Technické služby Zlín, s.r.o.
Skládka Suchý důl - odkopávky zeminy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou zemní práce – odtěžení zeminy vzniklé stavební činností v množství minimálně 80 000 m3 a maximálně 111 224 m3, odvoz zeminy z místa uložení na skládce Suchý důl ve Zlíně – Mladcová do místa jejího využití a využití zeminy pro povolené terénní úpravy. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v dalších částech této výzvy. Účelem veřejné zakázky je odtěžení dočasné deponie zeminy z důvodu plánovaného stavebního záměru zadavatele v místě jejího stávajícího uložení.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Městys Liteň
Přestavba učiliště v Litni na základní školu – část B) - demolice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o demolici dvou budov v areálu bývalého učiliště. Po přestavbě bude sloužit jako základní škola
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Ústecký kraj
SPZ Triangle – rámcová smlouva na podzemní objekty   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na stavební práce na odstraňování nalezených dosud neznámých podzemních objektů v prostoru Strategické průmyslové zóny Triangle, které jsou v kolizi s nově budovanými stavbami přicházejících investorů.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie