Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 63 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ředitelství silnic a dálnic ČR
19092 - Odvodnění silničního tělesa v MSK 2019 - 2023   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bude provedení prací na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy v Moravskoslezském kraji v letech 2019 - 2023, spočívající v seřezání krajnic a reprofilací příkopů za účelem odvodnění silniční komunikace. V rámci této zakázky dojde také k výměně poškozených příkopových žlabů z betonových tvárnic a k opravám poškozených silničních svahů.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Přístavba objektu správní budovy - (přízemí, 1. patro)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je přístavba stávající správní budovy na pozemku č. parc. 2406/8 k. ú. Libušín. Přístavba objektu správní budovy je navržena při jejím severovýchodním průčelí jako samostatný dilatační celek, komunikačně propojený v úrovni 2. NP s původním objektem. V 1. NP přístavby je navrženo garážové stání pro tři větší automobily, příjezd je veden z místní obslužné komunikace třemi průmyslovými vraty. Ve 2. NP jsou umístěny tři kanceláře a školicí místnost, přístupné střední chodbou ze stávající budovy.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Povodí Vltavy, státní podnik
Jenečský potok, ř.km 0,980-1,130 - úprava koryta   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem díla je úprava koryta Jenečského potoka v intravilánu obce Hostivice v délce 150 m. Jedná se o napřímení části koryta, obnova dlažeb a břehových zídek, rozdělovacího objektu a především náhrada nekapacitního propustku za silniční mostek.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Město Cheb
AREÁL LOKOMOTIVA - DEMOLICE TRIBUNY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je demolice stavebních objektů dle projektové dokumentace tj. tribuny s hledištěm a přístavby šaten s umyvárnami a klubovnou. Malé hřiště na kopanou se nebude demolovat (po demolici tribuny musí být plně funkční)! Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění výkupu kovových konstrukcí demontované tribuny. Vybraný dodavatel zajistí odvoz (v souladu se soupisem prací pol. č. 21) a prodej kovových konstrukcí v zadavatelem schváleném sběrném dvoře. Částka za vykoupení kovových konstrukcí musí být sběrným dvorem poukázána bezhotovostně na účet zadavatele.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, zemní práce pro ZAV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum. Zakázka zahrnuje vytýčení obvodu staveniště a veškerých stávajících inženýrských sítí, odstranění všech překážek, demolice zahrádkářských chat, kácení stromů a keřů, sejmutí kulturních vrstev dle projektu PUDIS a.s. 04/2019 ( v sondážních jamách o šířce 2m, někde celoplošně), oddělené uložení sejmutých vrstev na mezideponiích na plochách trvalého záboru, po provedení archeologického výzkumu pak zpětné uložení sejmutých vrstev do původního stavu (formou hutněného násypu a zásypu), založení trávniku.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 33.18 Oprava a likvidace nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava - Jih   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na opravu a likvidaci nevyhovujících prvků dětských hřišť, dodání nových prvků v souladu s požadavky objednatele na území městského obvodu Ostrava - Jih v roce 2018 a 2019 v souladu s právními předpisy.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Demolice a sanace části budovy T - 2019/0045   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice a sanace části budovy "T".
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Město Sokolov
Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k.ú. Sokolov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je odstranění (demolice) tří objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k.ú. Sokolov. Jedná se o nevyužité, zchátralé objekty bývalého DEPA (v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží v Sokolově).
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Obec Chuderov
Odstranění bytových domů v obci Lipová   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky je demolice a odstranění stávajícího objektu
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, zemní práce pro ZAV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum. Zakázka zahrnuje vytýčení obvodu staveniště a veškerých stávajících inženýrských sítí, odstranění všech překážek, demolice zahrádkářských chat, kácení stromů a keřů, sejmutí kulturních vrstev dle projektu PUDIS a.s. 04/2019 ( v sondážních jamách o šířce 2m, někde celoplošně), oddělené uložení sejmutých vrstev na mezideponiích na plochách trvalého záboru, po provedení archeologického výzkumu pak zpětné uložení sejmutých vrstev do původního stavu (formou hutněného násypu a zásypu), založení trávniku.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
Obnova Lochotínského parku, 2. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Obnova Lochotínského parku, 2. etapa“ v Plzni. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. terénní úpravy, 2. pěší komunikace, 3. dodání a instalace sportovních a herních prvků, 4. dodání a instalace mobiliáře, 5. vegetační úpravy, 6. tůně a vodoteče, 7. veřejné osvětlení, elektropřípojka, 8. kanalizace, 9. podzemní hydranty.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D1 modernizace - úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí západ - EXIT 146 Velké Meziříčí východ - Příprava území pro oplocení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je kácení a příprava území před zahájením realizace Oplocení D1 modernizace - úsek 19. Zhotovitel provede kompletní kácení stromů, keřů a dřevin v rozsahu a šířce potřebné pro umístění oboustranného plotu podél daného úseku, odstranění pařezů a následné úpravy ploch srovnáním území po provedeném kácení a odstranění pařezů podle podkladů pro kácení. Zhotovitel je povinen vykácet všechny stromy, keře a dřeviny, odstranit všechny pařezy a vyrovnat plochu tak, aby nic nebránilo následný výstavbě oplocení ani následné údržbě.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Liberecký kraj
Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění jsou opatření směřující ke zlepšení neuspokojivého stavu populace kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé jako předmětu ochrany přírodní památky Pískovna Žizníkov. Konkrétně se jedná o rozšíření plochy vhodných biotopů v přírodní památce pro stabilní a rozmnožující se populaci ropuchy krátkonohé.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
OBEC LKÁŇ
Regenerace brownfieldu ve Lkáni   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace a výkazu výměr, provést stavební práce zaměřené na regeneraci zanedbaných zemědělských objektů bývalé živočišné výroby v zastavěném území obce Lkáň. Zemědělské stavby budou odstraněny a vzniklé plochy revitalizovány, dále dojde k vybudování vodovodní a elektro přípojky. V rámci demolice objektů a bouracích prací budou vybourané hmoty a suti předrceny a přetříděny na tři jednotlivé frakce recyklátu (menší než 32mm, větší než 32mm a menší než 63 mm, větší než 63 mm) a ponechány na místě, ostatní stavební odpad bude likvidován na skládce
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
17129 - Údržba odvodňovacích zařízení na sil. I.tříd a dálnicích v MSK 2017 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Údržbové práce na silnicích I.tříd a dálnicích II.tříd v rámci MSK budou prováděny v rozsahu čištění stávajících uličních vpustí, výškovou úpravou stávajících uličních vpustí a poklopů revizních šachet, doplněním poklopů a mříží uličních vpustí, odstraněním poškozených prefabrikovaných a monolitických žlabů a zřízením nových žlabů.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie