Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 22 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Dobrovolný svazek obcí EKOD
DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2090 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 8030 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 116 ks plastových nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 7 ks kontejnerů o objemu 9 m3 a 21 ks kontejnerů o objemu 20 m3 a 1 ks štěpkovače. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka zboží na místa určená, která jsou specifikována v obchodních podmínkách. Dále veřejná zakázka zahrnuje zejména vykládku zboží a zajištění výroby polepů v souladu s grafickým manuálem povinné publicity a jejich nalepení na zboží. Podrobná specifikace jednotlivých dodávek včetně technické specifikace dodávaného zboží je uvedena v obchodních podmínek (v kupních smlouvách) a jejich přílohách, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
statutární město Liberec
Střední zdravotnická škola Liberec - modernizace kotelny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace plynové kotelny. Cílem je realizace plynové kotelny a zdroje TUV na vysoké technické úrovni s automatickým provozem.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
Město Červený Kostelec
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů ve městě Červený Kostelec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 460 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro město Červený Kostelec. Součástí dodávky je rovněž pořízení 1 ks kontejneru na textil. Předmět veřejné zakázky bude dodán do města Červený Kostelec.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
ČEPRO, a.s.
Kontejnerové zařízení pro výdej AdBlue na ČS EuroOil   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na dodávky. Předmětem jednotlivých dílčích zakázek je dodání a montáž kontejnerového zařízení pro výdej AdBlue (kapaliny – chemicky vysoce čistého vodního roztoku močoviny v kvalitě dle normy DIN 70070).
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Město Šenov
Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů pro město Šenov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4600 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l a 40 ks nádob se spodním výsypem na sklo o objemu 2100 l. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka zboží na určená místa a v časech stanovených zadavatelem, kompletace zboží (vyjma koleček, která na zboží připevní zadavatel), vykládka zboží, zajištění výroby polepů dle grafického manuálu povinné publicity a jejich nalepení na zboží, dodání QR kódů. Nalepení QR kódů zajistí zadavatel.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Město České Velenice
Sběrný dvůr České Velenice – technické vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávané podlimitní veřejné zakázky je dodávka vybavení do sběrného dvora České Velenice specifikovaného v „Soupisu dodávek technického vybavení“, který tvoří nedílnou přílohu Kupní smlouvy, která byla v souladu s § 96 odst. 1 zákona zveřejněna rovněž na profilu zadavatele. Kupní smlouva vymezuje podrobným způsobem předmět plnění zadávané veřejné zakázky. Zadavatel jako Přílohu č. 4, č. 5 a č. 6 těchto PPZN předkládá Architektonicko-stavební řešení kontejneru, Koordinační situační výkres sběrného dvora, a Situační výkaz umístění kamerového a zabezpečovacího systému, vyhotovené projektantem Ing. Ladislavem Čížkem, sídlem Želeč 215, 391 74 Želeč, IČ 10322159, v 10/2018.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Město Chotěboř
Zkvalitnění systému nakládání s využitelnými složkami odpadu ve městě Chotěboř   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení nádob a velkoobjemových kontejnerů na sběr plastů, papíru, bilogicky rozložitelných odpadů (BRO), skla a kovů, a to v rámci realizace zlepšení stávajícího systému nakládání s využitelnými složkami odpadů ve městě Chotěboř. Konkrétně se jedná o následující druhy a počty nádob: - 500 ks nádob na papír o objemu 120 l - 1 000 ks nádob na plast o objemu 240 l - 1 000 ks nádob na BRO o objemu 240 l - 10 ks nádob na plast o objemu 1 100 l - 10 ks nádob na papír o objemu 1 100 l - 10 ks nádob na BRO o objemu 1 100 l - 1 ks nádob na kovy o objemu 1 100 l - 1 ks nádob na bílé sklo o objemu 1 300 l - 1 ks nádob na barevné sklo o objemu 1 300 l - 1 ks nádob na barevné sklo o objemu 1 550 l - 2 ks velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad o objemu 10 m3 Součástí dodávky je i instalace (pokud je třeba), vyzkoušení a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy a doprava na místo určení, tj. místo realizace uvedené výše..
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Obec Srubec
Vybudování polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad v obci Srubec – technické vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je vybudování polopodzemních kontejnerů na separovaný odpad.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Dřevoterm, s.r.o.
Dřevoterm, s.r.o. - nový zdroj tepla, teplovodní rozvody a regulace vytápění   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové technologie kotelny včetně souvisejících stavebních prací blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky je podrobněji upraven v čl. III. zadávací dokumentace.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
FARPOL s.r.o.
Pořízení výtopny na centrální vytápění biomasou pro společnost FARPOL s.r.o.   
Stručný popis: Předmětem plnění je osazení kotelny kotlem o příkonu min. 250 kW umožňujícímu spalovat celé balíky rostlinné biomasy bez nutnosti předchozího rozdružení nebo dělení paliva, primárně požadovaného zadavatelem. Rozměry balíků paliva 1200x800x2200mm (řepková nebo pšeničná sláma, případně z travin).
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
Obec Velichovky
VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ KUCHYNĚ - MŠ VELICHOVKY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem poptávky je větrání rekuperační jednotkou s elektrickým dohřevem a přímým kompresorovým chlazením. Jednotka bude umístěna do přilehlého sociálního zařízení pod strop a zaklopena SDK podhledem s revizními dvířky. Záchyt vzduchu nad spotřebiči nerezovou digestoří s tukovými filtry a osvětlením, přívod vzduchu textilní výustkou pod stropem varny. Navržený vzduchový výkon 1400 m3/h. Venkovní chladící jednotka bude umístěna na fasádě pod balkonem.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče
DDŠ Jiříkov - rekonstrukce vytápění budov DDŠ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) rekonstrukce vytápění budov DDŠ Jiříkov - kotle
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
Město Městec Králové
Výměna zdroje tepla a osvětlení v budově ZŠ ve městě Městec Králové   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky: Dílčí plnění A: Výměna zdroje tepla - výměna zdroje vytápění za kaskádu tří kusů teplovodních plynových kondenzačních kotlů na zemní plyn ve stacionárním provedení s širokým pásmem modulace, každý o jmenovitém výkonu 90 - 110 kW a účinnosti kotle min. 98 %, - nové rozvody v kotelně. Dílčí plnění B: Výměna osvětlení - výměna stávajících zářivkových svítidel za nová úsporná LED svítidla.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
Obec Kostomlaty nad Labem
Systém sběru odpadů v Kostomlatech nad Labem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení nádob na separované složky komunálního odpadu v rámci projektu navýšení kapacity systému sběru odpadů v obci Kostomlaty. Konkrétně se jedná o nádoby na papír, plast a biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO): - 720 ks nádob na plasty o objemu 240 l - 720 ks nádob na papír o objemu 120 l - 720 ks nádob na BRKO o objemu 240 l
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a dodání kartonových krabic   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání kartonových krabic dle specifikace zadavatele.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie