Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 84 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Úklidy VI. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR   
Stručný popis: Předmětem VZ je provádění úklidových služeb v objektech Finančních úřadů. VZ je rozdělena na jedenáct samostatných částí.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Úklid kancelářských prostor včetně dodávky hygienických potřeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je Úklid kancelářských prostor včetně dodávky hygienických potřeb. - ceny jsou včetně dopravy a veškerých souvisejících nákladů - objednatel si vyhrazuje změnu finančního plnění v dodávce hygienických potřeb - v příloze je uvedeno předpokládané množství, které se může během roku měnit dle potřeb objednatele
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace
SML – Rámcová dohoda na úklid společných prostor budovy Horníkova 34 v Brně-Líšni   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1) Pravidelný úklid chodeb, schodišť, čekáren včetně vynášení odpadu z odpadkových košů na toaletách, chodbách 2) Pravidelné mytí a leštění skel vchodů a zádveří 3) Pravidelný úklid kanceláří SML včetně vynášení odpadu z odpadkových košů 4) Pravidelný úklid skladů a technických prostor 5) Pravidelný úklid sociálních zařízení 6) Pravidelný úklid výtahů 7) Mytí oken, výloh, skleněných dveří 8) Držení úklidové pohotovosti pro okamžitý úklid 9) Úklid po mimořádných situacích 10) Zpracování desinfekčního plánu Součástí služeb jsou dodávky čistící chemie a čistících prostředků, pytlů do odpadkových košů, použití úklidových strojů, nástrojů a dalších potřeb dodavatele.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Česká republika - Úřad práce ČR
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách kontaktních pracovišť Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 6 částí, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s jedním vybraným dodavatelem.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Úklidy IX. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančního úřadu pro hl. m. Prahu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb a hygienický servis v objektech finančních úřadů. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
Zajištění úklidových prací pro LDN Rybitví   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb tak, aby bylo zajištěno řádné a včasné poskytování pravidelných úklidových a čistících prací a zajištění dalších úklidových prací včetně mimořádného úklidu dle požadavků zadavatele v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v prostorách Léčebny dlouhodobě nemocných v Rybitví.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Česká republika - Úřad práce České republiky
Zajištění úklidových služeb s náhradním plněním pro KoP Cheb   
Stručný popis: Předmětem plnění této zakázky je provádění úklidových prací a služeb v administrativní budově Úřadu práce ČR – Kontaktní pracoviště Cheb, třída Svobody 207/52. Bližší specifikace tj. četnost a požadovaný rozsah úklidových prací, je uveden v závazném návrhu Smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 ZD, a to v rozsahu jejich příloh - Specifikace výměr a Harmonogramu úklidových prací. Provádění úklidových prací a služeb bude zajišťováno vlastními pracovníky účastníka s použitím účastníkových pomůcek a na jeho náklady.Zakázka bude realizována v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré prostředky a zařízení používané k realizaci zakázky budou schváleny a odsouhlaseny k použití v ČR. Zadavatel poskytne bezplatně vítěznému účastníkovi zajišťujícímu plnění předmětné zakázky, prostory úklidové komory.Zadavatel umožní napojení na odběrná místa vody, elektrické energie a umožní bezplatný odběr těchto médií.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Masarykova univerzita
Mytí vnějších a vnitřních oken UKB   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je mytí vnějších oken vč. rámů a sloupků, venkovních žaluzií z obou stran, krytů venkovních žaluzií a tzv. slunolamů, venkovního skleněného obkladu, vnitřních oken vč. rámů a vnitřních žaluzií z obou stran, v areálu Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno, a to dle podmínek blíže specifikovaných v návrhu smlouvy a její přílohy. To vše s použitím teleskopu, plošiny nebo lešení s ohledem na nosnost podkladu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Národní muzeum
Úklid budov Národního muzea v Terezíně I, II a Litoměřicích na období 2019-2022   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb v objektech zadavatele Terezín I, Terezín II a Litoměřice v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami a v souladu s těmito podmínkami po dobu 3 let. Podrobněji je předmět zakázky popsán ve smlouvě o poskytování úklidových služeb, jejíž návrh je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Národní divadlo
Úklid Státní opery   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo, jejímž cílem je zajistit kompletní pravidelné úklidové práce a služby vnitřních a vnějších prostor historické a administrativní budovy Státní opery.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
„Úklidové služby pro 2. LF UK“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování průběžných kompletních úklidových služeb (tj. pravidelného, mimořádného a generálního úklidu) včetně dodávek hygienického materiálu a jeho průběžného doplňování na místo určení dle požadavků Zadavatele v objektech 2.LF na adresách: 1.) ulice V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, 2.) ulice Plzeňská 311, 150 00 Praha 5. Předmětem plnění je úklid interiérů v denním, týdenním a měsíčním intervalu a dále zajištění generálního úklidu vždy jednou za rok.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Česká republika – Krajský soud v Brně
KS v Brně – úklidové služby   
Stručný popis: 1. Předmětem úklidových služeb je zajištění úklidu v objektech Krajského soudu v Brně, kterými jsou: 1 a) Justiční areál v Brně, Polní 39 a 41 v Brně 1 b) Rooseveltova 16 v Brně (pouze mytí oken) 1 c) Husova 15 v Brně (pouze mytí oken)
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Domov pro seniory Světlo
Zajištění úklidu budovy Domova pro seniory Světlo, Drhovle   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu budov Domova pro seniory Světlo, Drhovle čp. 44 – zámek v souladu se zadávacími podmínkami. Jedná se o zajištění úklidu budovy, provozního zázemí, prádelny, dílen. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní zajištění služeb v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně platnými předpisy. Podrobný předmět plnění je uveden v závazném návrhu smlouvy (viz příloha č. 4 zadávací dokumentace), v příloze č. 1 smlouvy - výkazu výměr (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace), v příloze č. 2 smlouvy - Seznam úklidových prací a jejich frekvence (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace) a v příloze č. 3 smlouvy - Kvalifikační definice po provedení úklidu (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace). Doba realizace veřejné zakázky: Termín realizace je závislý na řádném ukončení zadávacího řízení. Předpokládané zahájení prací: od 1. 12. 2019 Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Poskytování vnitřních úklidových služeb v Kulturně společenském centru - kino SVĚT, Chomutov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování vnitřních úklidových služeb v Kulturně společenském centru -kino "SVĚT", Chomutov, Mostecká 5786, Chomutov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
Provádění úklidu společných částí domů, garáží a přilehlých ploch ve správě společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidu společných částí domů, garáží a přilehlých ploch specifikovaných v příloze č. 1 této Výzvy pro podání nabídky, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této Výzvy pro podání nabídky. Domy, garáže i přilehlé plochy jsou v majetku Městské části Praha 3, ve smyslu statutu Hlavního města Prahy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie