Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 26 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2020   
Stručný popis: Na vybraných úsecích dálniční a silniční sítě ČR budou provedeny dopravní průzkumy podle zadaných sčítacích termínů (od poloviny dubna do konce října 2020) s cílem získat data pro výpočty RPDI (roční průměr denních intenzit) dvanácti kategorií vozidel, ukazatelů variací silniční dopravy, dopravních výkonů a dalších dopravně inženýrských ukazatelů a pro potřeby aktualizace TP189. Sčítání bude provedeno ručním způsobem nebo pomocí technických zařízení. ŘSD ČR poskytne data z automatických sčítačů dopravy, které má ve správě. Výpočtová část bude provedena podle metodiky Celostátního sčítání dopravy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
DODÁVKA NOVÉHO EKONOMICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO UEM - EISUEM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dle požadavků zadavatele vytvoření a dodávka nového ekonomického informačního systému, který by svou funkčností, vlastnostmi a technickým vybavením splňoval procesní požadavky jednotlivých oddělení zadavatele, umožňoval plnění veškerých legislativních postupů a nařízení, umožnil splnění specifika reportingu a správy grantů, zajistil výkaznictví směrem ke státní správě apod. Cílem zadávacího řízení je vytvoření a dodávka software kompletního informačního systému pro zpracování ekonomických a provozních agend za účelem efektivního získání a sdílení informací, zjednodušení a zrychlení procesů v organizaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Datové centrum OZP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je smluvní zajištění dalšího datového centra pro VTK i WWW prezentaci OZP, Atlas doktorů, VITASHOP, VITACLUB, rozesílač emailů (dále jen „předmět veřejné zakázky“).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby
CENDIS, s.p.
Služby výpočetního clusteru   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na pronájem a provoz serverů, související síťové infrastruktury, datového úložiště a zálohovacích zařízení, včetně zajištění technické podpory.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby
Státní zemědělský intervenční fond
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu (dále jen „DZES“) u vybraných subjektů na 100% DPB evidovaných pro daný subjekt/žadatele v registru půdy LPIS. Kontrola pomocí DPZ bude v roce 2019 probíhat celkem na 8 lokalitách velikosti 20x30km rozprostřených rovnoměrně po celém území ČR. Tento územní rozsah by měl představovat přibližně 1 600 až 1 900 žadatelů tj. 22 000 až 27 000 DPB.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Liberecký kraj
Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je zpracování celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje z roku 2004 a vyhodnocení jejího vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon „EIA“), včetně projednání s příslušným orgánem EIA (společně dále jako "dílo"). Jedná se o aktualizaci textové, grafické a tabulkové části podle skutečného i výhledového stavu rozvoje území, vodních zdrojů a spotřeby vody, produkce a čištění odpadních vod, nouzového zásobování vodou v souladu ustanovením § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a v souladu s ustanovením § 3 a 4 a přílohou č. 21 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, podle kterých jsou aktualizace zpracovávané ve stanovené elektronické podobě, formátu a obsahu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Město Mohelnice
ZŠ MOHELNICE VODNÍ – ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB – VYBAVENÍ IKT A PREZENČNÍ TECHNIKY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka vybavení IKT a prezenční techniky pro školní družinu a školní klub ZŠ Mohelnice, Vodní 27 v souladu se zpracovaným projektem.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Rozvoj dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění stávajícího dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV (dále také jen „NEMO“) o část doplňkového penzijního spoření a její provázání se základním důchodovým pojištěním, další rozvoj základní části modelu, která modeluje povinné důchodové pojištění, identifikace možností doplnění modelu o model nemocenského pojištění, posílení srovnatelnosti výsledků modelu s externími projekcemi a efektivního využití výsledků projekcí k poskytování informací o budoucích důchodových nárocích. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 závazného vzoru smlouvy pro každou z částí veřejné zakázky. CPV kódy k jednotlivým částem VZ jsou uvedeny níže v bodě II.2) Popis.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Tvorba analytických nástrojů I. – opakovaná VZ   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je primárně vytvoření databáze modelových bodů pro dynamický mikrosimulační model důchodového pojištění MPSV (dále jen „NEMO“) a aktualizace NEMO ve vazbě na změnu okamžiku startu simulace a analýzu vytvořených databází, tvorba metodiky transformace vstupních údajů do databáze modelových bodů a aktualizace NEMO, tvorba softwarového nástroje k automatizované aktualizaci a tvorbě databáze modelových bodů. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby
České dráhy, a.s.
Mobilní datové služby pro ČD, a.s.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování datových služeb prostřednictvím veřejných mobilních telekomunikačních sítí.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby
Ostravská univerzita
Zajištění dat a kohorty pro výzkumný program P1   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění těchto služeb: 1) zajištění osobních dat o zdravotním stavu a dotazníkových dat účastníků kohortové studie středního věku (4 000 účastníků) 2) zajištění odběru vzorků žilní krve u části účastníků kohortové studie středního věku (400 účastníků) 3) zajištění anonymizovaných dat o zdravotním stavu účastníků studie případů a kontrol středního věku (70 000 účastníků) 4) zajištění dotazníkových dat účastníků kohortové studie matek a dětí (600 matek) 5) činnosti související se sběrem, správou a předáním získaných dat (příprava elektronické formy dotazníku, příprava webového rozhraní, příprava datového rozhraní a předání dat) Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 5 ZD – Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Prováděcí smlouva – zajišťování výběrového šetření zemědělské účetní datové sítě ČR (FADN ČR) za rok 2018, část 3   
Stručný popis: Česká republika je jako členský stát EU zavázána ke každoročnímu naplňování Zemědělské účetní datové sítě FADN (dále jen „FADN“) daty umožňujícími statistické sledování vývoje ekonomické situace zemědělských podniků v rámci celé EU. Za Českou republiku práva a povinnosti národního Kontaktního pracoviště FADN plní zadavatel. Předmětem plnění této části veřejné zakázky (zadávané na základě uzavřené rámcové smlouvy) je tak zajištění výběrového šetření FADN za účetní rok 2018, a to u 6-13 zemědělských podniků – právnických osob a u 52-100 zemědělských podniků – fyzických osob, předání těchto podnikových informací zadavateli, v předepsané formě a v požadovaných termínech včetně zabezpečení kontrol a oprav předaných dat podle požadavků zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Prováděcí smlouva – zajišťování výběrového šetření zemědělské účetní datové sítě ČR (FADN ČR) za rok 2018, část 2   
Stručný popis: Česká republika je jako členský stát EU zavázána ke každoročnímu naplňování Zemědělské účetní datové sítě FADN (dále jen „FADN“) daty umožňujícími statistické sledování vývoje ekonomické situace zemědělských podniků v rámci celé EU. Za Českou republiku práva a povinnosti národního Kontaktního pracoviště FADN plní zadavatel. Předmětem plnění této části veřejné zakázky (zadávané na základě uzavřené rámcové smlouvy) je tak zajištění výběrového šetření FADN za účetní rok 2018, a to u 62 - 100 zemědělských podniků – právnických osob a u 420 - 620 zemědělských podniků – fyzických osob, předání těchto podnikových informací zadavateli, v předepsané formě a v požadovaných termínech včetně zabezpečení kontrol a oprav předaných dat podle požadavků zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Prováděcí smlouva – zajišťování výběrového šetření zemědělské účetní datové sítě ČR (FADN ČR) za rok 2018, část 1   
Stručný popis: Česká republika je jako členský stát EU zavázána ke každoročnímu naplňování Zemědělské účetní datové sítě FADN (dále jen „FADN“) daty umožňujícími statistické sledování vývoje ekonomické situace zemědělských podniků v rámci celé EU. Za Českou republiku práva a povinnosti národního Kontaktního pracoviště FADN plní zadavatel. Předmětem plnění této části veřejné zakázky (zadávané na základě uzavřené rámcové smlouvy) je tak zajištění výběrového šetření FADN za účetní rok 2018, a to u 350-500 zemědělských podniků – právnických osob a u 90-140 zemědělských podniků – fyzických osob, předání těchto podnikových informací zadavateli, v předepsané formě a v požadovaných termínech včetně zabezpečení kontrol a oprav předaných dat podle požadavků zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodávka dat do Informačního systému o silniční a dálniční síti.   
Stručný popis: Sběr dat do Informačního systému o silniční a dálniční síti ČR (ISSDS ČR) je organizovaný odborem silniční databanky a NDIC Ostrava. Jedná se o průběžný a nepřerušený sběr dat registru stavební činnosti, pasportizačního popisu komunikací, popisu křižovatek a konstrukčních vrstev vozovek na dobu 48 měsíců.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie