Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 50 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Nový Jičín
Provozování služby Baby a Senior taxi   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provozování „Baby a Senior taxi“ (dále jen „Služby BaS taxi“), tj. v zajišťování přepravní Služby BaS taxi pro občany s trvalým pobytem na území města Nový Jičín, včetně jeho místních částí - Loučky, Kojetína, Straníku, Bludovic a Žiliny (dále jen „Území města“), kteří dovršili věk 65 let (senior taxi) nebo kteří nepřekročili věk 4 let (baby taxi) nebo jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P bez věkového omezení a jsou zároveň držiteli průkazu Baby - Senior taxi Nový Jičín vydaného městem Nový Jičín na daný kalendářní rok (dále jen „Oprávněná osoba“), a to včetně jejich doprovodu v počtu max. 1 osoba a bezúplatné přepravy menších břemen, spoluzavazadel či kompenzačních pomůcek (skládací invalidní vozík, chodítko, francouzské hole, kočárky apod.). Počet oprávněných osob na území města Nový Jičín je cca 4 500 osob starších 65 let, 1 250 osob do 4 let věku, 574 držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Taxislužba
Česká pošta, s.p.
Dopravní obsluha vlečky - Praha, Ostrava, Olomouc   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravní obsluhy vlečky v Praze, Ostravě a Olomouci. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části dle místa plnění. Část 1: Dopravní obsluha vlečky Praha Část 2: Dopravní obsluha vlečky Ostrava Část 3: Dopravní obsluha vlečky Olomouc Účastníci zadávacího řízení mohou podat nabídku k jedné i více částem veřejné zakázky. Ke každé části veřejné zakázky bude uzavřena smlouva na 48 měsíců.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby železničnej dopravy
Moravskoslezský kraj
Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Hlučínsko přechodné období od 1. 9. 2019 do 13. 6. 2020   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Hlučínsko na přechodnou dobu a v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Tato veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na dvě části, blíže specifikovaných v Příloze č. 1a – Zastávkové řády pro oblast Hlučínsko I a v Příloze č. 1b – Zastávkové řády pro oblast Hlučínsko II. Veřejná zakázka je rozdělena na následující dvě části: Část 1 - oblast Hlučínsko I (relace OV – Hlučínsko) (dále rovněž jen „oblast Hlučínsko I“) Část 2 - oblast Hlučínsko II (relace OV – Bohumín) (dále rovněž jen „oblast Hlučínsko II").
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Město Nymburk
Provozování přívozu přes řeku Labe v Nymburce   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve vnitrozemské plavbě prostřednictvím přívozu dočasně nahrazujícího lávku přes řeku Labe ve městě Nymburk. Uvedený přívoz bude provozován do doby vybudování nové lávky přes řeku Labe ve městě Nymburk. Předpokládaný minimální a požadovaný denní rozsah dopravního výkonu je 8,5 plavebních hodin v neděle a státní svátky, 10,5 plavebních hodin v soboty a 11,5 plavebních hodin v pracovní dny. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Vodná doprava
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Zajištění letecké hasičské služby (LHS) v letech 2019 – 2022 ve vymezených částech České republiky   
Stručný popis: Plnění zakázky předpokládá zřízení provozu (zajištění pohotovosti) 3 pozemních stanic LHS umístěných v sektorech vymezených zadavatelem v rámci ČR (sektory S1, S2, S3); každá stanice bude vybavena jedním hasebním letounem, který v případě potřeby na základě pokynu operačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR uskuteční hasební let (případně součinnostní cvičení v pevně stanoveném rozsahu). Plnění bude realizováno v souladu se Směrnicí pro hašení lesních požárů leteckou technikou, č.j. 58640/2018-MZE-16212 platnou od 1. 1. 2019 (dále jen „Směrnice“), která je přílohou smlouvy.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Letecké a súvisiace služby
ČEPS, a.s., ČEPS Invest, a.s.
Letecké kontroly vedení přenosové soustavy 110 kV, 220 kV a 400 kV   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou letecké kontroly elektrických vedení o napětí 110 kV, 220 kV a 400 kV tvořících součást přenosové soustavy, která jsou v majetku a správě objednatele. Součástí LKV je zejména kontrola podpěrných bodů (stožárů, zhlaví základů a izolátorových závěsů a příslušných armatur), dále kontrola rozpětí (vodičů, zemnících lan a příslušných armatur) a kontrola stavu ochranného pásma vedení (porosty, objekty) z vrtulníku optickými a diagnostickými metodami s videozáznamem, zpracování a vyhodnocení získaných dat a údajů z provedené kontroly.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Letecké a súvisiace služby
Sev.en EC, a.s.
DOPRAVA VÁPENCE A DOPRAVA VÁPNA DO ELEKTRÁRNY CHVALETICE   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem na zajištění železniční přepravy vápence (část 1 VZ), resp. vápna (část 2 VZ) na dobu neurčitou do Elektrárny Chvaletice. Zadavatel předpokládá objem dodávky vápence přibližně 110 000 tun ročně a vápna přibližně 6 500 tun ročně.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby železničnej dopravy
Jihomoravský kraj
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – části oblasti Brněnsko   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Jihomoravského kraje.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Zajištění pravidelné a nepravidelné dopravy zaměstnanců, pacientů, zdravotnického i nezdravotnického materiálu a pošty pro potřeby Oblastní nemocnice Náchod a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení dopravy zaměstnanců, pacientů, zdravotnického i nezdravotnického materiálu a pošty podle potřeb jednotlivých oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s. po dobu 24 měsíců.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - Přeprava dříví 2017-2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 132 odst. 3 písm. a) ZVZ na poskytování služeb souvisejících s přepravou dříví odvozními soupravami, zejména pak přeprava dříví z odvozních míst v lesních hospodářských celcích spravovaných organizačními jednotkami zadavatele na manipulační a expediční sklady provozované zadavatelem s vagónováním i bez vagónování, samostatné vagónování, přeprava dříví k odběratelům, a to včetně souvisejících služeb jako jsou nakládka a vykládka. Předpokládaný objem činí až 600.000 m3 dříví za dobu jejího trvání. Cílem zadavatele je uzavření rámcové dohody s více účastníky (max. 15), na základě které bude zadavatel zadávat konkrétní veřejné zakázky na přepravu dříví odvozními soupravami a související služby v požadovaném množství a kvalitě. Tyto veřejné zakázky bude zadavatel zadávat dle svých aktuálních potřeb tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vynaložených prostředků a spolehlivost služby.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Město Lovosice
Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě Lovosice v režimu veřejné linkové dopravy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je na období 4 let zabezpečení dopravní obslužnosti územního obvodu města Lovosice formou městské autobusové dopravy na základě závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 150/2000 Sb., o silniční dopravě a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, na lince a spojích vymezených v příloze č. 1 Návrhu smlouvy. Maximální rozsah plnění zadávacího řízení činí 35 800 km dopravní obslužnosti v každém jednom kalendářním roce plnění zadávacího řízení.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory, Český les) v letech 2019-2020   
Stručný popis: Předmětem VZ je výběr dodavatele, který zajistí leteckou aplikaci vápnitého dolomitu nad lesními porosty v oblastech Krušných hor a v oblasti Českého lesa v letech 2019-2020, v celkovém plošném rozsahu cca 10655 ha.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Letecké a súvisiace služby
VOP CZ, s.p.
Přeprava šasi   
Stručný popis: Předmětem plnění je silniční přeprava nalakovaných ocelových podvozků drtičů kamene (dále jen šasi) o rozměrech 14,8 x 2,9 x 3,6 m (d x š x v)
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
České dráhy, a.s.
Přeprava a doručení kusových zásilek dle dispozic příkazce v rámci ČR, SR a zahraničí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky s názvem „Přeprava a doručení kusových zásilek dle dispozic příkazce v rámci ČR, SR a zahraničí“ je závazek dodavatele, že vlastním jménem a na účet zadavatele obstará silniční přepravu a doručení kusových zásilek dle dispozic zadavatele na území ČR, SR a zahraničí. S předpokládaným termínem zahájení plnění od 1. 12. 2019.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Cestná doprava poštových zásielok
České dráhy, a.s.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 290 v úseku Olomouc – Šumperk   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy v úseku Olomouc - Šumperk na trati č. 290 po dobu trvání rámcové dohody v předpokládaném termínu od 3. 7. 2019
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie