Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 45 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - Přeprava dříví 2017-2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 132 odst. 3 písm. a) ZVZ na poskytování služeb souvisejících s přepravou dříví odvozními soupravami, zejména pak přeprava dříví z odvozních míst v lesních hospodářských celcích spravovaných organizačními jednotkami zadavatele na manipulační a expediční sklady provozované zadavatelem s vagónováním i bez vagónování, samostatné vagónování, přeprava dříví k odběratelům, a to včetně souvisejících služeb jako jsou nakládka a vykládka. Předpokládaný objem činí až 600.000 m3 dříví za dobu jejího trvání. Cílem zadavatele je uzavření rámcové dohody s více účastníky (max. 15), na základě které bude zadavatel zadávat konkrétní veřejné zakázky na přepravu dříví odvozními soupravami a související služby v požadovaném množství a kvalitě. Tyto veřejné zakázky bude zadavatel zadávat dle svých aktuálních potřeb tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vynaložených prostředků a spolehlivost služby.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Fakultní nemocnice Ostrava
Systém potrubní pošty - optimalizace linky L3 a rozšíření systému potrubní pošty v Pavilonu péče pro matku a dítě   
Stručný popis: Předmětem plnění je optimalizace linky L3 systému potrubní pošty a rozšíření systému potrubní pošty v Pavilonu péče pro matku a dítě. Předmět plnění bude realizován ve 2 etapách: 1. etapa - optimalizace linky L3 - přepojení stanice lékárna a laboratoř na novou linku, rozdělení trasy potrubní pošty L3 na dvě linky, zřízení subpřejezdu a rozšíření o pracoviště pohotovostní lékárny; 2. etapa - rozšíření systému potrubní pošty v Pavilonu péče pro matku a dítě, připojení původního objektu porodnicko-gynekologické kliniky a osazení stanic na vybraných pracovištích 1.NP-3.NP. Dodávka a montáž zařízení potrubní pošty musí být kompatibilní se stávajícím zařízením potrubní pošty, které je aktuálně v provozu ve FN Ostrava, zařízení společnosti Sumetzberger, GmbH, s komponenty potřebnými pro napojení systému na stávající část potrubní pošty. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Potrubná doprava
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE
ZAJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY PRO ÚHKT   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování přepravních služeb, pro potřeby zadavatele. Přepravu je nezbytné zajistit každý kalendářní den, včetně státních svátků i dnů pracovního volna po celou dobu trvání smlouvy (24 hodin /7 dní v týdnu). Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
České dráhy, a.s.
Přeprava a doručení kusových zásilek dle dispozic příkazce v rámci ČR, SR a zahraničí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky s názvem „Přeprava a doručení kusových zásilek dle dispozic příkazce v rámci ČR, SR a zahraničí“ je závazek dodavatele, že vlastním jménem a na účet zadavatele obstará silniční přepravu a doručení kusových zásilek dle dispozic zadavatele na území ČR, SR a zahraničí. S předpokládaným termínem zahájení plnění od 1. 12. 2019.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Cestná doprava poštových zásielok
Správa Pražského hradu
Transport a balení exponátů k výstavě Český a římský král Václav IV. Gotické umění krásného slohu kolem roku 1400   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytnout zadavateli služby spojené se zajištěním kompletního transportu výstavních exponátů v souvislosti s výstavou „Český a římský král Václav IV. Gotické umění krásného slohu kolem roku 1400“, která se bude v prostoru Císařské konírny v rámci areálu Pražského hradu (dále také jako „výstavní prostor“) konat v období od 16. 8. 2019 do 3. 11. 2019, přičemž vernisáž se uskuteční dne 15. 8. 2019 (dále jako „výstava“).
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2018-2019, rozděleno na části 1 a 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je služba, a to zajištění autobusové dopravy dle požadavků zadavatele po území ČR a Evropy s místem odjezdu z Brna, v Části č. 1 a s místem odjezdu z Lednice v Části č. 2. Skutečné plnění bude vycházet z aktuálních potřeb zadavatele.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
Český metrologický institut
RD na uskladnění a přepravu závaží ČMI – OI Liberec, OI Plzeň   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na poskytování služeb spočívajících v přepravě a manipulaci se závažím zadavatele na základě objednávek předaných dodavateli zadavatelem a služeb spočívajících v uskladnění závaží, pokud je tak v zadávací dokumentaci stanoveno. Veřejná zakázka je dle § 35 zákona rozdělena na 2 části: P.č. Název části zakázky 1. RD na přepravu závaží ČMI – OI Liberec 2. RD na přepravu závaží ČMI – OI Plzeň Na každou část zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda. Dodavatel může podat nabídku buď na jednu část, nebo na obě části. Předmět plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci, kapitole 3 Technické podmínky.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Prenájom vozidiel na prepravu tovaru s vodičom
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 98.17 Poskytování přepravní služby Senior expres   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění přepravy seniorů ve věkovém rozmezí 80 let a výše (což činí cca 3.200 občanů), resp. až 75 let a výše (což činí dalších cca 3.700 občanů), trvale bydlících na území městského obvodu Ostrava-Jih dle požadavků zadavatele specifikovaných v návrhu smlouvy za zvýhodněných podmínek. Přeprava bude provozována v právním režimu taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Na používané vozidlo jsou kladeny vyšší nároky ve smyslu jeho schopnosti přepravovat osoby se zdravotním omezením, včetně invalidního vozíku. Přeprava bude poskytována v každý pracovní den od 06:00 hodin do 16:00 hodin, na území statutárního města Ostravy.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Taxislužba
Státní veterinární ústav Jihlava
Poskytování dopravní služby při svozu vzorků k vyšetření – svozová trasa č. 3 a svozová trasa č. 4   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění denní přepravy vzorků tj. biologického materiálu, krve, kadáverů a orgánů uhynulých zvířat, potravin, krmiv a vody určených k laboratornímu vyšetření po dobu 3 let od podpisu Smlouvy o přepravě. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Lesy České republiky, s.p.
Přeprava dříví (DNS)   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby přepravy surové dřevní hmoty (dále také jen „dříví“) a provádění souvisejících činností včetně nakládky a vykládky ze zadavatelem určených odvozních míst na místa vykládky a dále zajištění vagónování, včetně kurtování dříví na vagóny a další činnosti vztahující se k oblasti přepravy dříví. Blíže viz zadávací dokumentace.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Národní galerie v Praze
Transporty uměleckých děl a předmětů výstavy Alberto Giacometti   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je plnění služeb spojené se zajištěním termínovaného komplexního transportu uměleckých děl nákladními vozy pro výstavu Alberto Giacometti, která se bude konat od 18. července 2019 do 1. prosince 2019 v Národní galerii v Praze ve Veletržním paláci. Přepravu uměleckých děl zajistí certifikovaná přepravní firma ve speciálních vozidlech v souladu s mezinárodními předpisy o přepravě uměleckých děl. Transportní služby zahrnují: - zajištění obalového materiálu, zejména měkkého, kartonového (klima stabilní bedny budou zajištěny a na místo nakládky včas pro aklimatizaci doručeny zapůjčitelem). - balení a vybalení Pokračování v čl. II.2.4) Popis zakázky
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Česká republika - Ministerstvo financí
Přepravní služby pro MF 2018 - 2021 Část A - Malá vozidla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Přeprava osob prostřednictvím osobních vozidel, minivanů, minibusů (s kapacitou pro min. 19 osob)
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Město Nový Jičín
Provozování služby Baby a Senior taxi   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provozování „Baby a Senior taxi“ (dále jen „Služby BaS taxi“), tj. v zajišťování přepravní Služby BaS taxi pro občany s trvalým pobytem na území města Nový Jičín, včetně jeho místních částí - Loučky, Kojetína, Straníku, Bludovic a Žiliny (dále jen „Území města“), kteří dovršili věk 65 let (senior taxi) nebo kteří nepřekročili věk 4 let (baby taxi) nebo jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P bez věkového omezení a jsou zároveň držiteli průkazu Baby - Senior taxi Nový Jičín vydaného městem Nový Jičín na daný kalendářní rok (dále jen „Oprávněná osoba“), a to včetně jejich doprovodu v počtu max. 1 osoba a bezúplatné přepravy menších břemen, spoluzavazadel či kompenzačních pomůcek (skládací invalidní vozík, chodítko, francouzské hole, kočárky apod.). Počet oprávněných osob na území města Nový Jičín je cca 4 500 osob starších 65 let, 1 250 osob do 4 let věku, 574 držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Taxislužba
Česká pošta, s.p.
Dopravní obsluha vlečky - Praha, Ostrava, Olomouc   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravní obsluhy vlečky v Praze, Ostravě a Olomouci. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části dle místa plnění. Část 1: Dopravní obsluha vlečky Praha Část 2: Dopravní obsluha vlečky Ostrava Část 3: Dopravní obsluha vlečky Olomouc Účastníci zadávacího řízení mohou podat nabídku k jedné i více částem veřejné zakázky. Ke každé části veřejné zakázky bude uzavřena smlouva na 48 měsíců.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby železničnej dopravy
Moravskoslezský kraj
Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Hlučínsko přechodné období od 1. 9. 2019 do 13. 6. 2020   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Hlučínsko na přechodnou dobu a v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Tato veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na dvě části, blíže specifikovaných v Příloze č. 1a – Zastávkové řády pro oblast Hlučínsko I a v Příloze č. 1b – Zastávkové řády pro oblast Hlučínsko II. Veřejná zakázka je rozdělena na následující dvě části: Část 1 - oblast Hlučínsko I (relace OV – Hlučínsko) (dále rovněž jen „oblast Hlučínsko I“) Část 2 - oblast Hlučínsko II (relace OV – Bohumín) (dále rovněž jen „oblast Hlučínsko II").
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie