Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 20 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Obnova a rozvoj systémů tecnické ochrany - CCTV   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na realizaci dodávek a montáží komponentů systému CCTV na jednotlivých objektech VZP ČR dle jednotlivých požadavků zadavatele a současně provádění pravidelné technické údržby a servisu takto instalovaných systémů CCTV.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
Údržba Městského kamerového systému (MKS) v Plzni a Proměnného dopravního značení (PDZ) pro parkovací domy Rychtářka a Nové Divadlo v Plzni   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu a údržby Městského kamerového systému a Proměnného dopravního značení, zabezpečování výše uvedeného zařízení v případech poškození před nebezpečným dotykem živých a neživých částí, provádění oprav poškozeného zařízení a provádění prací, které navazují na charakter údržby a provozu zařízení v Plzni.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Statutární město Mladá Boleslav
Modernizace městského kamerového a dohledového systému Mladá Boleslav   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace městského kamerového a dohlížecího systému v Mladé Boleslavi včetně úprav dispečinku na služebně Městské policie Mladá Boleslav, Palackého 88. Jedná se o výměnu 7 ks stávajících analogových kamer, doplnění 9 ks nových a 2 ks mobilních kamer, výměna stávající technologie, upgrade řídícího software OMNICAST na novou verzi GENETEC SECURITY CENTER, výstavba serverové místnosti a úprava dispečinku, úprava napájecích rozvodů 230V a zálohování.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Statutární město Kladno
MKDS Kladno - kamerový bod 3, 17, 26   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž 3 ks kamerových bodů včetně jejich příslušenství v rámci rekonstrukce městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) Kladno a současně jejich integrace do stávajícího kamerového systému Městské policie Kladno.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Bergasto s.r.o.
Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení   
Stručný popis: Předmětem VZ je kamerový systém a zabezpečovací elektronický systém.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Česká republika - Ministerstvo financí
Modernizace turniketů v objektech Ministerstva financí   
Stručný popis: Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka turniketových zařízení a příslušenství: 9 ks obousměrných křídlových turniketů s výškou skla 1800 mm, 3 ks elektrických křídlových branek, včetně 4 ks mechanického ovládání a 14 ks dálkového ovládání a 20 ks bezpečnostních skleněných zábran (to vše dále též jako Zařízení) demontáž, odvoz a následná ekologická likvidace stávajících turniketových zařízení, instalace Zařízení v jednotlivých místech plnění, instalace softwaru, proškolení personálu a provedení zkušebního provozu, záruční opravy, včetně pravidelných servisních prohlídek. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 Zákona smluvní opci, která spočívá v poskytnutí pozáručního servisu Zhotovitelem od doby, kdy začne plynout záruční lhůta, za podmínek stanovených dle čl. 7 Závazného návrhu smlouvy o dílo a dle cen stanovených v příloze č. 9 smlouvy o dílo.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Zabezpečení budovy ODZ - II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této VZ je komplexní vybudování a zajištění provozuschopnosti zcela nového systému zabezpečení budovy ODZ v souladu s platnou legislativou. Součástí systému zabezpečení bude Poplachový zabezpečovací a tísňový systém, kamerový systém a Systém elektronické evidence docházky. Součástí předmětu zakázky je rovněž: • Dodávka realizační projektové dokumentace (ve které zhotovitel navrhne technické řešení požadovaných systémů); • Doložení certifikátů k zařízením a systémům (certifikáty shody); • Kompletní dodávka zařízení a realizace činností a prací; • Realizace zkušebního provozu před předáním díla; • Zaškolení zástupců zadavatele na obsluhu; • Záruční a pozáruční servis definovaných systémů; • Provádění povinných revizí celého systému 1x ročně; • Zpracování uživatelského manuálu v českém jazyce. Předmět plnění je podrobně vymezen v příloze č. 1 až 3 této Výzvy a v Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo - Technická specifikace.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Univerzita Karlova, Rektorát
RUK – SBZ – Modernizace a doplnění CCTV, EPS a EZS areálu Karolina - část CCTV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stručný popis předmětu: Zadavatel rozdělil předmět plnění na dvě části. První část nazval: RUK – SBZ – Modernizace a doplnění CCTV, EPS a EZS areálu Karolina - část EPS a EZS. Druhou část nazval: RUK – SBZ – Modernizace a doplnění CCTV, EPS a EZS areálu Karolina - část CCTV. Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je modernizace stávajícího systému EZS a tísňového systému a připojení stávající ústředny EPS do grafické nadstavby. Předmět plnění 2. části veřejné zakázky dosud zadavatel nedefinoval, neboť bude předmětem dalšího samostatného zadávacího řízení
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF UP – Kamerový systém objektu 17. listopadu 1192/12, Envelopa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž uzavřeného kamerového systému (dále jen „CCTV“) včetně dopravy do místa plnění, montáže, a zajištění záručního servisu na objektu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci na adrese 17. listopadu 1192/12, dle projektové dokumentace. Cílem instalace systému CCTV je zejména průběžné dokumentování dějů ve střežených rizikových prostorách, zjednodušení a zefektivnění výkonu fyzické ostrahy. Nový systém správy CCTV musí umožňovat postupné doplňování nových kamer z dalších objektů Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Dodávka a instalace stacionárních a mobilních kamerových systémů pro čtení RZ na hranicích se Slovenskou republikou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace akce „Dodávka a instalace stacionárních a mobilních kamerových systémů pro čtení RZ na hranicích se Slovenskou republikou.“ Součástí předmětu plnění je dodávka a instalace stacionárních kamerových bodů na vytipovaná místa včetně připojení na el. energii a jednoho kusu kamerového systému pro čtení RZ v mobilní verzi určeného pro služební dopravní prostředek a zajištění datové konektivity.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Technické sítě Brno, akciová společnost
Kamerový systém kolektorové sítě TSB   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění kamerového systému pro monitoring pohybu osob v kolektorové sítí společnosti Technické sítě Brno, přičemž je požadováno, aby sytém byl vybaven funkcí Face Recognition. Zakázka je definována zpracovanou projektovou dokumentací, která je součástí zadávací dokumentace.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
Údržba Městského kamerového systému (MKS) v Plzni a Proměnného dopravního značení (PDZ) pro parkovací domy Rychtářka a Nové Divadlo v Plzni   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu a údržby Městského kamerového systému a Proměnného dopravního značení, zabezpečování výše uvedeného zařízení v případech poškození před nebezpečným dotykem živých a neživých částí, provádění oprav poškozeného zařízení a provádění prací, které navazují na charakter údržby a provozu zařízení v Plzni.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno – Starý Lískovec
Kamerové zabezpečení obecních domů Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, 11, Kurská 2, 4, 6, 8, Kyjevská 1, 3, Vltavská 2, Kosmonautů 17, 19, 23, Brno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na realizaci bezpečnostních opatření v bytových domech B70 v Brně – Starém Lískovci v rozsahu a podle smlouvy a projektu. Veškeré dodávky a příslušný software, který tvoří předmět smlouvy bude nový v 1. jakosti (ne demoverze, ne repas) a tzv. fullverze.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070
Dodávky fyzikálních měřidel, senzorů a výukových pomůcek do odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka fyzikálních měřidel a senzorů podle technického zadání a soupisu dodávek. Jde o dodávky uvedených zařízení do nové odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Úřad práce České Republiky
NÁKUP ČTECÍCH ZAŘÍZENÍ PRO POTŘEBY ÚŘADU PRÁCE ČR   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka bezdrátových čtecích zařízení na čárový kód a drátových čtecích zařízení na čárový kód, do kanceláří jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie