Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 15 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Olomoucký kraj
Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče vybraných evropsky významných lokalit a monitoring sečených ploch   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování inventarizačních průzkumů, plánů péče a monitoringů vybraných ploch pro následující zvláště chráněná území (ZCHÚ) a evropsky významné lokality (EVL).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby
Město Krnov
ÚSES pro ORP Krnov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy na zpracování plánu místního územního systému ekologické stability krajiny pro ORP Krnov s výjimkou území chráněné krajinné oblasti Jeseníky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Optimalizace dlouhodobě udržitelné a efektivní produkce násad cenných druhů ryb určené k následnému vysazení do volných vod a do vodárenských nádrží   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování technologických manuálů popisujících jednotlivé kroky týkající se reprodukce a chovu různých věkových kategorií ryb s cílem produkovat kvalitní násadový materiál cenných druhů ryb jako je: candát obecný, pstruh duhový, štika obecná a parma obecná pro podporu výskytu těchto druhů ryb využitelných pro biomanipulaci ve vodárenských nádržích anebo pro jejich vysazení do volných vod, odkud díky omezené přirozené reprodukci mizí.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Monitoring návštěvnosti metodou automatických sčítačů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání zpráv a dat o návštěvnosti vybraných lokalit v péči Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, zjištěných monitoringem metodou automatických čidel. Veřejná zakázka bude probíhat v režimu rámcové dohody uzavřené na dobu 3 let ode dne jejího podpisu minimálně se dvěma uchazeči. Dílčí plnění budou zadávána postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Český hydrometeorologický ústav
Vypracování inventarizace emisí skleníkových plynů v rámci Národního inventarizačního systému (NIS) pro oblast (sektor) "LULUCF" a "Zemědělství"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: • vypracování inventarizace emisí skleníkových plynů pro sektor „LULUCF“ a „Zemědělství“ a to jak textových, tak tabulkových výsledků • účast na mezinárodních přezkumech inventarizace Výše uvedené bude zpracováno pro účely zpracování celkové inventarizace emisí a propadů skleníkových plynů dle požadavků Evropské Komise a Rámcové Úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Český hydrometeorologický ústav
Vypracování inventarizace emisí skleníkových plynů v rámci Národního inventarizačního systému (NIS) pro oblast "Energetika - stacionární zdroje"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: • vypracování inventarizace emisí skleníkových plynů pro sektor „Energetika“ se zaměřením na stacionární zdroje a to jak textových, tak tabulkových výsledků • účast na mezinárodních přezkumech inventarizace Výše uvedené bude zpracováno pro účely zpracování celkové inventarizace emisí a propadů skleníkových plynů dle požadavků Evropské Komise a Rámcové Úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC). Více informací v ZD a jejich přílohách.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 13_zkráceně   
Stručný popis: Předmět plnění veřejné zakázky: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 13_zkráceně.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 09 a 10_II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn územního plánu hl. m. Prahy vlny 09 a 10_II. Konkrétně předmět veřejné zakázky zahrnuje následujících 11 změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy: 2998/09, 3032/09, 3034/10, 3044/10, 3057/10, 3058/10, 3088/10, 3098/10, 3101/10, 3105/10, 3111/00 a úpravu č. U 1250/02.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ, sanace nesaturované zóny v areálu mopas a.s. Holešov“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace sanace nesaturované zóny v areálu společnosti mopas a.s.“, zpracované v listopadu 2018 společností ENVIprojekt CZECH s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Ochrana životného prostredia
NET4GAS, s.r.o.
Nákup emisních povolenek 2020-21   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup povolenek na emise skleníkových plynů EUA. Zadavatel si v souladu s přílohou č. 1 této zadávací dokumentace – Smlouvou o nákupu a prodeji povolenek na emise skleníkových plynů vyhrazuje právo podat pro tento účel v každém měsíci M požadavek na zajištění nákupu množství povolenek potřebného pro pokrytí produkce emisí skleníkových plynů EUA na zařízeních Zadavatele, zejména kompresních stanicích Kouřim, Kralice, Veselí a Břeclav, v bezprostředně předcházejícím měsíci M-1. Očekávané roční množství povolenek nakupované Zadavatelem je 400 000 kusů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Český hydrometeorologický ústav
Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj – 3 (SIMIR 3)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka techniky sítě měření znečištění ovzduší a laboratorní techniky pro měření znečištění ovzduší včetně příslušenství, dopravy, instalace, úplného zprovoznění, seznámením obsluhy s technikou při dodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: 1. Technika sítě měření znečištění ovzduší 2. Laboratorní technika pro měření znečištění ovzduší Další související CPV: Plynové chromatografy 38432210-7 Chromatografy 38432200-4 Plynové generátory 42980000-9 Monitorování a znečištění ovzduší 90731400-4 Monitorování vzduchem přenášených částic 90731800-8 Analyzátory 38434000-6 Digitální dálkové řídící jednotky 42967100-3 Mobilní kontejnery pro zvláštní účely 34221000-2 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) 38000000-5 Balík programů pro správu dokumentů 48311000-1 Podrobnější informace jsou uvedeny v ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ - Sanace DS PHM Liberec - Rochlice, společnosti Unipetrol RPA, s.r.o.“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace v areálu bývalého DS PHM Liberec-Rochlice společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. – Benzina, odštěpný závod“, včetně příloh, zpracované v lednu 2018 společností Envirex Holding, a.s. (aktualizace srpen2018). Předmětem plnění je provádění prací vedoucích k odstranění identifikované staré ekologické zátěže, tj. odstranění ohnisek znečištění ropnými látkami v areálu bývalého DS PHM a na pozemcích severně od areálu bývalého DS PHM. Sanační zásah bude zahrnovat sanaci zemin, stavebních konstrukcí (suterén správní budovy) a podzemní vody v sanačních plochách I až VII, které byly definovány v rámci dosavadních průzkumných prací.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Jihočeský kraj
„Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík“   
Stručný popis: Zpracovaní studie, jejímž úkolem je navrhnout opatření, jejichž realizací se v průběhu deseti až patnácti let sníží přísun fosforu do Orlické přehradní nádrže z jejího povodí o dvě třetiny současné úrovně, (tj. z výchozí sumární úrovně 192 tun za rok o dvě třetiny, o 117 tun, na 75 tun fosforu za rok a imisní koncentrace v přítocích vodní nádrže se tak budou pohybovat v rozmezí Pcelk = 0,05 - 0,15 mg/l při nezhoršení ostatních parametrů jakosti vody) a také opatření k zajištění takového trvalého blokování přísunu fosforu do vodní nádrže, které by umožnilo dlouhodobě zachovat a udržovat koncentraci fosforu ve vodě v Orlické přehradní nádrži pod touto neeutrofní úrovní.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu – výsadba JD a KL do individuálních bariér   
Stručný popis: Cílem akce je zvýšit podíl, resp. vrátit do ekosystému horských lesů s převahou smrku některé přimíšené dřeviny – jedli bělokorou a javor klen. Záměrem toho je ve vybraných částech masivu Pradědu vytvořit ohniska jejich budoucí samovolné obnovy a obnovit tak druhové složení odpovídající potenciální vegetaci. Tímto také zlepšit strukturu porostů horských lesů anebo podpořit přirozené sukcesní procesy na plochách po nedávných větrných disturbancích.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Ochrana životného prostredia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie