Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ, sanace nesaturované zóny v areálu mopas a.s. Holešov“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace sanace nesaturované zóny v areálu společnosti mopas a.s.“, zpracované v listopadu 2018 společností ENVIprojekt CZECH s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Ochrana životného prostredia
NET4GAS, s.r.o.
Nákup emisních povolenek 2020-21   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup povolenek na emise skleníkových plynů EUA. Zadavatel si v souladu s přílohou č. 1 této zadávací dokumentace – Smlouvou o nákupu a prodeji povolenek na emise skleníkových plynů vyhrazuje právo podat pro tento účel v každém měsíci M požadavek na zajištění nákupu množství povolenek potřebného pro pokrytí produkce emisí skleníkových plynů EUA na zařízeních Zadavatele, zejména kompresních stanicích Kouřim, Kralice, Veselí a Břeclav, v bezprostředně předcházejícím měsíci M-1. Očekávané roční množství povolenek nakupované Zadavatelem je 400 000 kusů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Český hydrometeorologický ústav
Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj – 3 (SIMIR 3)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka techniky sítě měření znečištění ovzduší a laboratorní techniky pro měření znečištění ovzduší včetně příslušenství, dopravy, instalace, úplného zprovoznění, seznámením obsluhy s technikou při dodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: 1. Technika sítě měření znečištění ovzduší 2. Laboratorní technika pro měření znečištění ovzduší Další související CPV: Plynové chromatografy 38432210-7 Chromatografy 38432200-4 Plynové generátory 42980000-9 Monitorování a znečištění ovzduší 90731400-4 Monitorování vzduchem přenášených částic 90731800-8 Analyzátory 38434000-6 Digitální dálkové řídící jednotky 42967100-3 Mobilní kontejnery pro zvláštní účely 34221000-2 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) 38000000-5 Balík programů pro správu dokumentů 48311000-1 Podrobnější informace jsou uvedeny v ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ - Sanace DS PHM Liberec - Rochlice, společnosti Unipetrol RPA, s.r.o.“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace v areálu bývalého DS PHM Liberec-Rochlice společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. – Benzina, odštěpný závod“, včetně příloh, zpracované v lednu 2018 společností Envirex Holding, a.s. (aktualizace srpen2018). Předmětem plnění je provádění prací vedoucích k odstranění identifikované staré ekologické zátěže, tj. odstranění ohnisek znečištění ropnými látkami v areálu bývalého DS PHM a na pozemcích severně od areálu bývalého DS PHM. Sanační zásah bude zahrnovat sanaci zemin, stavebních konstrukcí (suterén správní budovy) a podzemní vody v sanačních plochách I až VII, které byly definovány v rámci dosavadních průzkumných prací.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Jihočeský kraj
„Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík“   
Stručný popis: Zpracovaní studie, jejímž úkolem je navrhnout opatření, jejichž realizací se v průběhu deseti až patnácti let sníží přísun fosforu do Orlické přehradní nádrže z jejího povodí o dvě třetiny současné úrovně, (tj. z výchozí sumární úrovně 192 tun za rok o dvě třetiny, o 117 tun, na 75 tun fosforu za rok a imisní koncentrace v přítocích vodní nádrže se tak budou pohybovat v rozmezí Pcelk = 0,05 - 0,15 mg/l při nezhoršení ostatních parametrů jakosti vody) a také opatření k zajištění takového trvalého blokování přísunu fosforu do vodní nádrže, které by umožnilo dlouhodobě zachovat a udržovat koncentraci fosforu ve vodě v Orlické přehradní nádrži pod touto neeutrofní úrovní.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu – výsadba JD a KL do individuálních bariér   
Stručný popis: Cílem akce je zvýšit podíl, resp. vrátit do ekosystému horských lesů s převahou smrku některé přimíšené dřeviny – jedli bělokorou a javor klen. Záměrem toho je ve vybraných částech masivu Pradědu vytvořit ohniska jejich budoucí samovolné obnovy a obnovit tak druhové složení odpovídající potenciální vegetaci. Tímto také zlepšit strukturu porostů horských lesů anebo podpořit přirozené sukcesní procesy na plochách po nedávných větrných disturbancích.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Ochrana životného prostredia
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Řešení problematiky hluku na silnicích ve vlastnictví Libereckého kraje - I   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby - zpracování podkladů a žádostí pro systémové řešení problematiky hluku vybraných úseků komunikací, a to zjištění možnosti aplikace staré hlukové zátěže (dále jen „SHZ“), případně aplikaci časově omezeného povolení (dále jen „ČOP“). Výsledným produktem budou materiály vedoucí k povolení (časově omezené povolení - ČOP) překračování hygienických limitů hluku v rozsahu požadovaném platnou legislativou. V rámci této veřejné zakázky bude rovněž poskytnuta doplňková služba - 24 hodinové měření hluku z dopravy v souladu s platnou legislativou - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, Zákon č. 267/2015 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jako doplňující měření mimo rámec ČOP a SHZ v předem neurčené lokalitě na území Libereckého kraje. Zadavatel předpokládá dvě taková měření během trvání smluvního závazku, zadavatel však negarantuje žádný minimální rozsah této služby.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sužby na sledovanie a monitorovanie znečisťujúcich...
Správa Krkonošského národního parku
Monitoring geochemických a fyzikálních procesů   
Stručný popis: Zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu o dílo na zpracování jednak retrospektivní analýzy vegetace v historických leteckých snímcích, provedení opakovaného snímkování vegetace, terénní sběr referenčních vegetačních dat ve vybraných plochách, jejich vyhodnocení a především příprava monitoringu a akčního plánu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Správa Krkonošského národního parku
Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z multispektrálních, hyperspektrálních a LIDAR senzorů UAV   
Stručný popis: Zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu o dílo na zpracování jednak rektrospektrivní analýzy vegetace v historických leteckých snímcích, provedení opakovaného snímkování vegetace, terénní sběr referenčních vegetačních dat ve vybraných plochách, jejich vyhodnocení a především příprava monitoringu a akčního plánu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Česká republika - Ministerstvo financí
II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o. - lokalita Hluk   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace “Odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o., závod Hluk, II. etapa“ vč. příloh, zpracované společností AQUATEST a.s., dle Rozhodnutí ČIŽP Oblastní inspektorát Brno: • č.j. ČIŽP/471/OOV/SR01/0909324.008/10/BVA ze dne 19.5.2010 • č.j. ČIŽP/471/OOV/SR01/0909324.009/10/BVA ze dne 14.6.2010 • č.j. ČIŽP/471/OOV/SR01/0909324.010/10/BVA ze dne 01.9.2010 Předmětem plnění je odstranění krajně naléhavého, havarijního, závadného stavu spočívajícího v kontaminaci horninového prostředí a podzemní vody nepolárními extrahovatelnými látkami a chlorovanými uhlovodíky v důsledku existence staré ekologické zátěže na lokalitě Hluk společnosti Visteon International Holdings, Inc. (VIHI), resp. dokončení sanačního zásahu s následným postsanačním monitoringem.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Česká republika - Ministerstvo financí
„Sanační zásah mezi vnitroareálovou komunikací a břehem řeky Labe“   
Stručný popis: Předmětem plnění je odtěžba materiálu navážek kontaminovaného zejména rtutí, zpětný zásyp vhodným materiálem, zajištění stability přilehlé komunikace a další práce k uvedení terénu do původního tvaru.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Ochrana životného prostredia
Město Kolín
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování plánu ÚSES ORP Kolín dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability. Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření odborného komplexního dokumentu umožňujícího posílit přirozené funkce krajiny mimo CHKO a NP v nezastavěném a zastavěném území. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnosti v krajině. Základem řešení je vytvoření podkladu pro zpracování územně plánovací dokumentace obcí a kraje, pro realizaci skladebných prvků ÚSES, pro provádění pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Monitoring biodiverzity - Ošetřování travních porostů, Zatravňování orné půdy, Biopásy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení monitoringu biodiverzity ptáků, zajíců, vybraných skupin bezobratlých živočichů a vegetace na lokalitách s podopatřeními „Ošetřování travních porostů“, „Zatravňování orné půdy“ a „Biopásy“ realizovaných v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020. Výběr ploch, monitoring a zpracování dat z terénu budou realizovány dle již předem zpracované metodiky založené na vědecké bázi vycházející z principu párového porovnávání zkoumaných ploch. Monitoring bude probíhat na stovkách lokalit, každá z nich bude navštívena vícekrát. Zásadní pro nastavení systému monitoringu je vhodný výběr ploch, zhotoviteli bude proto v úvodní fázi poskytnuta součinnost MZe především pro využití systému LPIS. Sběr dat bude probíhat v terénu pomocí zemních pastí, smýkáním vegetace, pozorováním apod., a to zejména v období květen 2019 až září 2020.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby
Ing. Vlastimil Ladýř
Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa – jih   
Stručný popis: Předmětem plnění zakázky je sanace závažně kontaminované lokality Srní u České Lípy, která sloužila od 20. do 70. let 20. století k výrobě mořených stožárů, pražců a kůlů. Později byl areál využíván pouze ke zpracování surového dřeva. K impregnaci výrobků byl v areálu využíván kresotový olej, vodou rozpustné anorganické soli a rtuť. Na předchozí dílčí průzkumy a sanační opatření navázala v roce 2016 a 2017 komplexní analýza rizik, která přítomnost masivní kontaminace PAU, Hg, Zn a ropných látek prokázala. Nápravná opatřeni budou provedena v souladu s projektovou dokumentací „Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa - jih- projektová dokumentace nápravných opatření" vypracovanou společností MEGA a.s. (12/2017). Bližší info viz znění zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., ochranné sanační čerpání podzemní vody“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ostrava – Koksovna Jan Šverma, Ochranné sanační čerpání podzemní vody - projekt“, zpracované v červnu 2018 společností AQD-envitest, s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie