Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 54 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Brno
Realizace provozu platebních terminálů pro Fakultní nemocnici Brno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: (I.) poskytnutí celkem 30 ks stacionárních platebních terminálů s tiskárnou k užívání ode dne zahájení provozu platebních terminálů po celou dobu trvání smlouvy, (II.) poskytnutí k užívání dalších mobilních terminálů s tiskárnami až do celkového počtu 50 ks v průběhu trvání smlouvy na základě požadavků zadavatele, a to dle potřeb zadavatele, (III.) zajištění provozu všech platebních terminálů po dobu trvání smlouvy spočívající v: on-site servis a maintenance, úpravy software platebních terminálů v souladu s požadavky platebních schémat, instalace a zprovoznění platebních terminálů, připojení platebních terminálů ke zpracovatelskému centru poskytovatele (včetně potřebného technického vybavení), (IV.) proškolení z obsluhy platebních terminálů pro vybrané zaměstnance zadavatele (min. 2 osoby na 1 každý poskytnutý terminál), které bude uskutečněno před zahájením provozu platebních terminálů.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Služby týkajúce finančného poradenstva,...
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD pro rok 2020 – 2021, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a zákonem. V souladu s ustanovením § 35 zákona zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na následující části: Část č. 1 Předmětem této části zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem tramvají. Jedná se o flotilové pojištění 327 ks tramvají ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Část č. 2 Předmětem této části zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem autobusů. Jedná se o flotilové pojištění 338 ks autobusů ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Část č. 3 Předmětem této části zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem trolejbusů. Jedná se o flotilové pojištění 152 ks trolejbusů ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Vězeňská služba České republiky
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel VS ČR   
Stručný popis: Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem 773 vozidel Vězeňské služby ČR na dobu neurčitou.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
DIAMO, státní podnik
Leasing automobilů 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je Finanční leasing 11 kusů osobních automobilů ve specifikaci dle přílohy č. 1 ZD. Zadavatel považuje uvedenou specifikaci (přílohy č. 1 a 2) v jednotlivých kvantifikovatelných položkách za minimální a připouští naplnění hodnotami lepšími. Zadavatel dále umožňuje pro plnění veřejné zakázky uchazečům nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné automobily s podmínkou, že v žádném kvantifikovatelném parametru žádného z nabídnutých automobilů nebude nabídka horší, než jsou údaje v příloze č. 2 a automobily budou mít minimálně výbavu dle přílohy č. 1. Zadavatel požaduje, aby všechny nabídnuté automobily byly jedné obchodní značky (jediný brand).
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Bezhotovostní prodej jízdenek v autobusech DPP   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby bezkontaktního nákupu jízdenek v autobusech DPP. Součástí služby je montáž a zprovoznění samoobslužných zařízení pro nákup jízdenek v autobusech určených zadavatelem v rámci systému pro zajištění bezkontaktních plateb, provozování a servis zařízení a poskytnutí servisních karet nebo čipů. Blíže viz ZD a její přílohy.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Služby týkajúce finančného poradenstva,...
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Pojištění majetku a odpovědnosti - BIOCEV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ bylo uzavření pojistné smlouvy s vybraným dodavatelem na pojištění odpovědnosti, živelní, odcizení (krádež, loupež), vandalismus, skel, elektronických rizik a strojních rizik, a to na dobu 4 let.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Město Znojmo
“Pojištění majetku a odpovědnosti města Znojma a příspěvkových organizací“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění movitého a nemovitého majetku a na pojištění odpovědnosti za újmu Města Znojmo a příspěvkových organizací. S vybraným účastníkem zadávacího řízení budou uzavřeny 2 pojistné smlouvy na dobu jednoho roku, pokrývající ve svém souhrnu celý předmět veřejné zakázky podle Specifikace pojistného krytí. Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že veřejná zakázka není rozdělena na části dle § 101 zákona o veřejných zakázkách. Zájemci jsou tedy povinni podat nabídku pokrývající celý předmět veřejné zakázky.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Pojištění motorových vozidel ZZS ÚK   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na pojištění vozidel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. a dalších doplňkových pojištění.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Pojištění majetku Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti zadavatele v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Pojištění majetku, vč. automobilů, odpovědnosti podniku a zaměstnanců   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv. Poskytování služeb vzešlých z tohoto zadávacího řízení napomůže k ochraně majetku zadavatele proti možným hrozícím rizikům a zajistí pokrytí případných škod způsobených při činnosti zadavatele. Cílem zadavatele je zajistit pojištění dle jeho aktuálních potřeb tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vynaložených prostředků zadavatele. Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění, a to: • Pojištění majetku, vč. pojištění vozidel podniku; • Pojištění nákladu; • Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a vadou výrobku; • Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli; jakož i další pojištění s těmito druhy pojištění související.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Státní fond dopravní infrastruktury
Operativní full service leasing osobních vozidel pro SFDI III   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby Operativního full service leasingu osobních vozidel pro supervize stavebních prací pro zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody. Zadavatel předpokládá pořízení 22 ks osobních motorových vozidel. Zadavatel předpokládá odběr většiny z uvedených 22 osobních vozidel v prvním roce účinnosti rámcové dohody. Zbylá vozidla zadavatel předpokládá odebrat ve druhém roce účinnosti rámcové dohody. Vozidla budou zadavateli poskytnuta formou dlouhodobého operativního leasingu s uzavřenou kalkulací s fixní měsíční splátkou se službami, které jsou společně s vozidly blíže specifikované v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a to za podmínek, jež jsou stanoveny v zadávcí dokumentaci, včetně jejích příloh.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Univerzita Karlova, Rektorát
Celouniverzitní zakázka na pojišťovacího zprostředkovatele pro Univerzitu Karlovu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb pojišťovacího zprostředkovatele. Veřejná zakázka je vyhlášena jako celouniverzitní zakázka, tzn., že předmět plnění veřejné zakázky bude zadavatel pořizovat pro sebe, fakulty a součásti. Podrobněji specifikováno v zadávací dokumentaci.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
ČEZ, a. s., ČEZ Distribuce, a. s. , ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
Pojištění vozidel   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výkon pojišťovací činnosti pojistitelem spočívající v pojištění flotily čítající cca 4 300 vozidel ve vlastnictví zadavatelů. Pro plněné této Veřejné zakázky bude uzavřena pojistná smlouva s jediným dodavatelem.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slezská univerzita v Opavě
Operativní leasing automobilů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na „Operativní leasing automobilů“ dle požadavků a obchodních podmínek zadavatele. Na základě této rámcové dohody poskytne dodavatel zadavateli do užívání nové osobní automobily, jejichž základní konfigurace jsou uvedeny ve specifikacích, které jsou přílohami č. 2 (Specifikace vozidla typu A) a č. 3 (Specifikace vozidla typu B) výzvy.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění cestovního pojištění MENDELU 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí cestovního pojištění na dobu 24 měsíců od 1. 6. 2018 do 30. 5. 2020.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie