Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 54 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Městská část Praha 11
„Pojištění majetku a odpovědnosti“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: 3.4.1. Pojištění majetku zadavatele a dalších spolupojištěných subjektů, bez ohledu na to, zda je tento majetek v jeho vlastnictví nebo zda mu (jim) byl svěřen do správy, jak je dále specifikován v této zadávací dokumentaci, proti vybraným rizikům, dále pojištění odpovědnosti za újmu zadavatele a jeho spolupojištěných subjektů. Spolupojištěnými subjekty se pro účely této veřejné zakázky mimo jiné rozumí: - Kulturní jižní město o.p.s, IČ 27911225, - jednotlivá školská a předškolní zařízení se samostatnou právní subjektivitou tj. příspěvkové organizace, zřizované Městskou částí Praha 11, 3.4.2. Pojištění odpovědnosti za újmu. 3.4.3. Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za újmu způsobenou zaměstnavateli. 3.4.4. Pojištění odpovědnosti zastupitelů za finanční škodu způsobenou obci.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slezská univerzita v Opavě
Pojištění majetku a odpovědnosti, včetně pojištění vozidel Slezské univerzity v Opavě   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele a pojištění odpovědnosti za újmu, včetně pojištění motorových vozidel, zahrnující pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále také jako „povinné ručení“) a havarijní pojištění vybraných vozidel, jakož i další pojištění a zajištění správy takového pojištění s tím, že podrobný popis veřejné zakázky a veškeré další věcné podmínky, týkající se rozsahu a obsahu požadovaného pojištění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a příslušných přílohách (Příloha č. 1 a 2 k zadávací dokumentace).
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Správa služeb hl. m. Prahy
Operativní leasing osobních automobilů na dobu 24 měsíců   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění operativního leasingu na dodání čtyř vozidel elektro střední třídy a dvou vozidel elektro vyšší střední třídy, vždy s ročním nájezdem 15 000 km a celkovým nájezdem 30 000 km u každého z uvedených vozidel. Vozidla, jež jsou předmětem operativního leasingu, musí splňovat specifikaci, která je uvedena v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Dodávka vozidel formou operativního leasingu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je poskytnutí služby na pronájem 3 kusů služebních vozidel na dobu 36 měsíců formou operativního leasingu pro společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky). Jedná se o plně funkční a kompletní služební vozidla dle technické specifikace v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy a doklady nutnými k jejich řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím se zárukou po celou dobu operativního leasingu. Poskytnutím záruky se dodavatel zavazuje, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Součástí dodávky bude • zajištění dopravy služebních vozidel do místa plnění • zaškolení obslužného personálu • dodání veškerých dokumentů nezbytných k tomu, aby předmět plnění veřejné zakázky plnil sjednaný a obvyklý účel.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
ČEZ, a. s., ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
Operativní leasing manažerských limuzín   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je sjednání Smlouvy stanovující smluvní podmínky operativního leasingu 7 (sedmi) manažerských limuzín s možností rozšíření o 1 (jednu) manažerskou limuzínu v závislosti na aktuálních provozních potřebách Zadavatele, přičemž pokud Zadavatel toto právo využije, musí být Dílčí smlouva uzavřena nejpozději do 12 (dvanácti) kalendářních měsíců od dne nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy. Vozidla budou pronajímána na základě příslušné Dílčí smlouvy na dobu určitou 36 (slovy: třiceti šesti) kalendářních měsíců.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Český statistický úřad
Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění služebních vozidel ČSÚ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané VZ je sjednání pojištění odpovědnosti a havarijní pojištění služebních vozidel ČSÚ, včetně vozidel pořízených pro účely projektu SLDB 2021.
Finančné a poisťovacie služby
Státní fond dopravní infrastruktury
Operativní full service leasing osobních vozidel pro SFDI III   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby Operativního full service leasingu osobních vozidel pro supervize stavebních prací pro zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody. Zadavatel předpokládá pořízení 22 ks osobních motorových vozidel.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Město Znojmo
“Pojištění majetku a odpovědnosti města Znojma a příspěvkových organizací“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění movitého a nemovitého majetku a na pojištění odpovědnosti za újmu Města Znojmo a příspěvkových organizací. S vybraným účastníkem zadávacího řízení budou uzavřeny 2 pojistné smlouvy na dobu jednoho roku, pokrývající ve svém souhrnu celý předmět veřejné zakázky podle Specifikace pojistného krytí. Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že veřejná zakázka není rozdělena na části dle § 101 zákona o veřejných zakázkách. Zájemci jsou tedy povinni podat nabídku pokrývající celý předmět veřejné zakázky.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění cestovního pojištění MENDELU 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí cestovního pojištění na dobu 24 měsíců od 1. 6. 2018 do 30. 5. 2020.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Obec Velký Týnec
Poskytnutí úvěru na výstavbu - "B.j. 15 PB - PČB Velký Týnec"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí úvěru s postupným čerpáním. Účelem úvěru je financování investiční akce Obce Velký Týnec: „B.j. 15 PB – PČB Velký Týnec“, která bude spolufinancována z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu „Podporované byty 2019“, pod identifikačním číslem 117D064000172 ze dne 26. 06. 2019 ve výši 9 000 000,-- KČ formou dotace.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Pojištění vozidel DPMO, a.s.   
Stručný popis: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění a doplňkové pojištění vozidel.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Uherské Hradiště
Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a úrazové pojištění dětí v mateřských školách.
Finančné a poisťovacie služby
Jihomoravský kraj
Nákup akcií společnosti Technologický Park Brno, a.s.   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je pořízení (a) 18.000 ks kmenových akcií se jmenovitou hodnotou 1.000 Kč každá, registrovaných na jméno akcionáře a vydaných v listinné podobě, s čísly 1 až 18000; (b) 10 ks kmenových akcií se jmenovitou hodnotou 10.000.000 Kč každá, registrovaných na jméno akcionáře a vydaných v listinné podobě, s čísly 36012 až 36021; (společně dále jen "Akcie"), představujících 49,999788 % plně splaceného základního kapitálu společnosti Technologický Park Brno, a.s., se sídlem Purkyňova 646/107, Medlánky, 612 00 Brno, Česká republika, IČO: 485 32 215 (dále jen „TPB“), jejichž výhradním vlastníkem je akcionář společnost P&O Netherlands B.V., existující podle práva Nizozemského království, se sídlem v Rotterdamu a kontaktní adresou 16 Palace Street, Londýn, SW1E5JQ, Spojené království, zapsaná u nizozemské obchodní komory (KVK) pod č. CCI 24129570.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Sprostredkovanie predaja cenných papierov a komodít...
Techniucké služby města Olomouce, a.s.
Pojištění vozidel   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) pojištění vozidel zadavatele
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie