Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1861 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Letecká monitorovací technika - dron spolufinancovaná z IROP - opakované vyhlášení   
Stručný popis: Dodávka 4 ks letecké monitorovací techniky - dronů.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Vojenské lietadlá, rakety a kozmické lode  >  Vojenské lietadlá
Hlavní město Praha
Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je vývoj univerzálního matematického modelu pro metodiku efektivního testování archivovaných dat, který bude vhodný pro archivní instituci za účelem minimalizace datových ztrát archivovaných dokumentů. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále vytvoření softwarového nástroje, jeho dodávka a implementace do prostředí zadavatele na základě tohoto modelu. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nákup kamenné soli (NaCl) na posyp komunikací pro ZÚ 2017/18 - 2019/20 - SSÚD 13 a 14   
Stručný popis: Nákup chemického rozmrazovacího prostředku k zajištění zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti dálnic v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa státních hmotných rezerv
18-137.2 H. M. - Dodávka a instalace systému EPS a SHZ   
Stručný popis: Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v zajištění montáže technologických celků - elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) a stabilního hasicího zařízení (dále jen „SHZ“) včetně zajištění dodávek v tunelech T1 až T10, P1 a P3 v účelové organizační jednotce zadavatele.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Služby na inštalovanie zariadení protipožiarnej...
Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY OOPP/PPE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na průběžné dodávání osobních ochranných pracovních prostředků v sortimentu dle technické specifikace, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Osobní ochranné pracovní prostředky budou určeny zaměstnancům mezinárodního výzkumného laserového centra v Dolních Břežanech ELI Beamlines.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na zajištění služeb vydávání elektronických časových razítek   
Stručný popis: Zajištění služeb vydávání elektronických časových razítek kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
Česká republika - Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO
Zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení periodických revizí elektroinstalací 2019 - 2022   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) je provedení periodických revizí elektroinstalací ve stavebních objektech MO spravovaných AHNM dle platných ČSN a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu. Dílo bude prováděno za podmínek stanovených ve smlouvách o dílo každé jednotlivé veřejné zakázky, která se bude v rámci DNS zadávat.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Městská část Praha – Zličín
Rekonstrukce sportovní haly   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací podle projektové dokumentace vypracované zpracovatelem FARA spol. s r.o., K Matěji 33, 160 00 Praha 6.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Dodávka personalizačního zařízení na plastové karty formátu ID1   
Stručný popis: Předmět této veřejné zakázky je dodávka personalizačního zařízení na plastové karty formátu ID1 včetně veškerého dalšího souvisejícího vybavení, zakládání a stohování karet na konci výrobního procesu na zařízení musí umožnit využití kartového bezpečnostního zásobníku s průmyslovým vzorem Mühlbauer z důvodu zajištění bezpečnosti a kvality výroby v rámci výrobního procesu a technologické návaznosti.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Dodávky spotřebního materiálu pro laboratoře   
Stručný popis: Oznámení o uzavření dílčích smluv na základě rámcové dohody souhrnně dle § 137 písm. b) ZZVZ za 2. kvartál 2019.
Koža a textílie, plastové a gumené materiály  >  Gumené a plastové materiály  >  Plastové výrobky
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INMODOS_HPLC systém   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání HPLC systému.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Univerzita Karlova, Koleje a menzy, Ústav jazykové a odborné přípravy
Likvidace odpadu Praha, Plzeň a Hradec Králové   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele zajišťujícího komplexní služby v oboru sběru, svozu a dalšího nakládání se směsným, tříděným a velkoobjemovým odpadem v objektech veřejných zadavatelů. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí: 1. část veřejné zakázky – oblast Praha (objekty kolejí Jednota, Budeč, Švehlova, Na Větrníku, Hvězda, Kajetánka, Komenského, Nová – Brandýs nad Labem, 17. listopadu, Otava, Vltava, Hostivař a objekty menz Jednota, Arnošta z Pardubic, Právnická, Albertov, Budeč, Sport, Kajetánka, 17 listopadu, Hostivař a výdejna Jinonice) 2. část veřejné zakázky – oblast Plzeň (objekty kolejí Bolevecká, Heyrovského a Šafránkův pavilon a menza Šafránkův pavilon, výdejna Lidická a bufetu a výdejny LF) 3. část veřejné zakázky – oblast Hradec Králové (objekty kolejí Na kotli A2, Na kotli A3 a Jana Palacha a menza Na Kotli) Rozsah poptávaného plnění je blíže specifikován v technické specifikaci plnění pro každou část veřejné zakázky zvlášť (příloha 5. až 7. ZD)
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
FNKV – Dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení (výtahů) formou výměny v letech 2019 – 2020 včetně zajištění servisu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení (dále jen „výtahy“), z toho 3 kusy lůžkových výtahů a 3 kusy osobních výtahů, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 7 (viz projektová dokumentace včetně výkazů výměr) k zadávací dokumentaci. Dodávky nových výtahů budou realizovány v letech 2019 – 2020 v souladu s přílohou č. 2 k zadávací dokumentaci a v termínech podle harmonogramu uvedeném v příloze č. 3 k zadávací dokumentaci, přičemž montáž dodaných výtahů bude provedena formou výměny za stávající zdvihací zařízení v souladu s projektovou dokumentací. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také zajištění pravidelného a komplexního servisu po dobu 5 let dle specifikace a pravidel uvedených v příloze č. 4a a 4b k zadávací dokumentaci. Pravidelný servis výtahů bude zajišťován za účelem jejich udržování v technickém stavu, bezpečnosti a provozuschopnosti.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Hlavní město Praha
Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ s vazbou na Městský okruh   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je doplnění prvků dopravně závislého řízení v kontextu stávající situace a trendů pro další rozvoj řízení celých oblastí v hl. m. Praze. Stejně tak je vytipováno 134 oblastí (100 křižovatek a 34 profilů) pro doplnění neintruzivních detektorů za účelem monitorování mimořádných událostí a reagování na ně. Jednotlivé součásti dodávky jsou specifikovány v příloze č. 7 zadávací dokumentace, kterou tvoří položkový seznam, včetně údajů o maximálním poptávaném množství jednotlivých položek. Dodávky budou realizovány dle potřeby a na základě objednávek zadavatele, a to v maximálním rozsahu uvedeném v příloze č. 7 zadávací dokumentace, přičemž zadavatel není vázán žádným minimálním objemem dodávek, které by byl povinen objednat. Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování servisních služeb v rozsahu dle kapitoly 4.6 zadávací dokumentace po dobu 60 měsíců od předání a převzetí systému.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Zariadenia na sledovanie premávky
Hlavní město Praha
Systém pasportizace a správy telematických zařízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vytvoření komplexního Systému pasportizace a správy telematických zařízení, jeho následná podpora po dobu 60 měsíců a pasportizace zařízení zadavatele, včetně následného zadání dat do systému. Součástí předmětu plnění je také naplnění datové základny systému pasportizace, spočívající ve sběru pasportizačních dat k telematickým zařízením zadavatele v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a zadání těchto dat do systému Díla.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie