Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 79 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Generální finanční ředitelství
ÚzP ve Frýdku - Místku - stavební úpravy budovy č. p. 3208   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav budovy Územního pracoviště ve Frýdku – Místku (dále také „Územní pracoviště“), které spočívají v dispozičních úpravách v 1.NP (vybudování klientské zóny, registru atd.) tak, aby vyhovovala potřebám Územního pracoviště pro výkon Finanční správy. Současně bude provedena i částečná úprava prostor části 1. PP, které v minulosti sloužily jako příruční sklady stravovacího traktu. Zde bude provedena dispoziční úprava těchto prostor, kde vzniknou další hromadné garáže a sklad pneumatik pro služební potřeby tohoto Územního pracoviště.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.
Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky v areálu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy spočívající v obnově a rekonstrukci provozního a expozičního zázemí, přestavba objektu SO/03 pro instalaci archeologické interaktivní expozice Stopami věků, stavební i expoziční část.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Česká republika - Ministerstvo obrany
Pardubice - vzduchotechnika věže letové kontroly - rekonstrukce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení všech prací souvisejících s provedením díla dle zpracované projektové dokumentace
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
město Trutnov
Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je celková rekonstrukce objektu, především zateplení pláště budovy - tedy obvodových stěn (vyjma čelní fasády), podlah, střechy, výměna střešní krytiny, výplní otvorů a další. Současně budou provedeny dílčí úpravy vnitřní dispozice a kompletně nové vnitřní instalace. Jedná se o nové rozvody zdravotně-technických instalací, ústředního vytápění, elektroinstalace a vzduchotechniky.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Statutární město Most
Rekonstrukce azylového domu pro muže   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího azylového domu pro muže podle projektové dokumentace. Předmětem stavby jsou jak vnitřní, tak i vnější stavební úpravy stávajícího objektu, nástavba obou jednopodlažních křídel, vč. prodloužení stávající valbové střechy v ose hřebenu. Dále bude provedena výstavba vnější výtahové konstrukce pro tělesně postižené klienty. Objekt bude zateplen uceleným systémem KZS a budou osazena nová plastová okna.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Statutární město Prostějov
„Dílny a učebny na základních školách v Prostějově“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy a opravy prostorů učeben a dílen na ZŠ a MŠ Melantrichova 60 a ZŠ E. Valenty 52.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Rosice
Úprava komunikace a zpevněných ploch v prostoru sídliště Husova - Rosice   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace a přilehlých parkovacích stání v ulici Husova čtvrť. Dojde k zavedení zóny s dopravním omezením na maximální povolenou rychlost 30 km/hod. Komunikace jsou navrženy s jednosměrnou úpravou, a to ve směru severo-jižním. Dílo bude provedeno v rozsahu a standardech daných realizační projektovou dokumentací.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Statutární město Prostějov
„ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce objektu bazénu včetně střechy“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 3.1.1. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bazénu a střechy na budově ZŠ Dr. Horáka, Prostějov. U bazénu bude provedena jeho celková modernizace, dále také modernizace sociálních zázemí a šaten, elektroinstalace a osvětlení a vzduchotechniky. Při rekonstrukci střechy dojde ke kompletnímu odstranění střešního pláště včetně všech hydroizolačních a tepelně izolačních vrstev a k odstranění železobetonových stropních panelů a ocelových střešních vazníků včetně zavětrování a následnému opětovnému provedení střechy, a to z důvodů bezpečnosti a prodloužení její životnosti.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Charita Ostrava
STAVEBNÍ ÚPRAVY CHARITNÍHO DOMU SV. BENEDIKTA LABRE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je celková rekonstrukce stávajícího objektu Charitního domu sv. Benedikta Labre.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Městská část Praha 2
ZŠ Vratislavova 13/64 – rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení a klimatizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení kompletní rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení včetně slaboproudých rozvodů a rekonstrukce klimatizace v 5.NP v budově Základní školy ve Vratislavově ulici 13/64 v Praze 2.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Ústecký kraj
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce školní jídelny, II. etapa (ul. Československých Dobrovolců 2865)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět díla řeší stavební úpravy stávajícího objektu školní jídelny spočívající v zateplení fasády, výměně prosklených stěn a úpravách povrchů interiéru a exteriéru. Nově navržené konstrukce prosklených stěn jsou z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, zasklení bude provedeno termoizolačním dvojsklem. Zateplení zdiva bude provedeno standardním systémem ETICS s tepelným izolantem na bázi polystyrenu a minerální vaty (dle požadavků PBŘ) v kvalitativní třídě „A“, jednotlivé finální povrchy budou respektovat původní materiály – omítky, obkladové pásky, keramické obklady. Zateplení střechy bude provedeno tepelně izolačním materiálem na bázi stabilizovaného pěnového polystyrenu, hydroizolační vrstvu budou tvořit asfaltové pásy. Klempířské konstrukce budou z titanzinkového plechu bez další povrchové úpravy.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Západočeská univerzita v Plzni
Rekonstrukce a modernizace objektu ZČU Veleslavínova 42, Plzeň pro Fakultu pedagogickou a NTC – další etapy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) částečná rekonstrukce objektu Veleslavínova 42 - stavební práce uvnitř budovy, technické rozvody, rekonstrukce střechy vč. krovu, dokončovací práce
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská
SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - stavební úpravy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních úprav dílen a požárního výcvikového střediska. Podrobné informace ve věci předmětu veřejné zakázky jsou obsaženy v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.Stavba bude realizována podle Projektové dokumentace zpracované Ing. Helenou Zakouřilovou, IČO: 13099647, se sídlem Roškotova 1737/6, Praha 4 (dále také „PD“), která je součástí zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel bude povinen postupovat dle této PD a dalších příloh, kterou jsou součástí této ZD, platných právních předpisů a případných rozhodnutí správních orgánů.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Pardubický kraj
Pardubice, Dům hudby - modernizace společenské části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je modernizace společenské a vstupní části Domu hudby. Součástí stavby je i úprava venkovního parteru kolem budovy. Modernizace spočívá ve výměně technologických rozvodů (elektroinstalace, chlazení vč. výměny venkovních klimatizačních jednotek, vzduchotechnických rozvodů atd.), v estetické úpravě interiéru (výměna povrchů, podhledů, návrh nových svítidel vč. scénického osvětlení), propojení chodby u sálů v jeden funkční celek a tím vytvoření „korza“, dále v modernizaci toalet a kavárny. Součástí stavby je i profese akustiky a přípravy pro AV techniku. Úprava venkovního parteru spočívá v návrhu nové zeleně, opravě venkovních květníků, úpravě a zvýraznění vstupů do budovy, návrhu nového osvětlení. Dále je řešen návrh navigačního a reklamního systému v exteriéru i interiéru budovy.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Pardubický kraj
Pardubice, Dům hudby - modernizace společenské části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je modernizace společenské a vstupní části Domu hudby. Součástí stavby je i úprava venkovního parteru kolem budovy. Modernizace spočívá ve výměně technologických rozvodů (elektroinstalace, chlazení vč. výměny venkovních klimatizačních jednotek, vzduchotechnických rozvodů atd.), v estetické úpravě interiéru (výměna povrchů, podhledů, návrh nových svítidel vč. scénického osvětlení), propojení chodby u sálů v jeden funkční celek a tím vytvoření „korza“, dále v modernizaci toalet a kavárny. Součástí stavby je i profese akustiky a přípravy pro AV techniku. Úprava venkovního parteru spočívá v návrhu nové zeleně, opravě venkovních květníků, úpravě a zvýraznění vstupů do budovy, návrhu nového osvětlení. Dále je řešen návrh navigačního a reklamního systému v exteriéru i interiéru budovy.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie