Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 81 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Zdice
REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a stavební úpravy pro nové rozšířené využití objektu bývalé hasičské zbrojnice. Objekt bude soužit pro potřeby městského úřadu. Provedení celkové rekonstrukce dotčeného objektu zahrnují statické podchycení jižního rohu, provedení dispozičních změn s vestavbou odpovídajícího hygienického /sociálního/ zázemí a dále opravy stávajících konstrukcí zejména stropů, fasády, vnitřních povrchů stěn, podlah, podhledů, sanaci vlhkosti zdiva, výměnu výplní otvorů /oken, dveří/ a provedení nových vnitřních rozvodů jednotlivých instalací ZTI /pitná voda, kanalizace/, vytápění, elektro, větrání a slaboproudu. V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice“ zpracované společností SPEKTRA spol. s r.o., Beroun, se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun 2, IČ: 185 98 897.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Rekonstrukce objektu Geologického ústavu, oddělení fyzikálních vlastností hornin, Puškinovo náměstí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce objektu oddělení fyzikálních vlastností hornin Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., ve vnitrobloku na Puškinově náměstí v Praze 6. Předmětem navrhovaných stavebních zásahů je celková rekonstrukce a dílčí disposiční úprava, která nemá dopad do základní nosné konstrukce objektu. Harmonogram výstavby (etapovitost) je podmíněn požadavkem zadavatele realizovat rekonstrukci stavby při současném omezení provozu oddělení a zároveň rozdělením prostředků poskytovaných na realizaci stavby zřizovatelem zadavatele – AV ČR – v rámci let 2019, 2020 a 2021. Proto je uvažována i uvedená prodloužená lhůta výstavby.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Hornické muzeum Příbram, p.o.
Rozšíření Skanzenu V. Chlumec o objekty z Mokřan a Říkova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou práce spojené s přemístěním objektů z Mokřan a Říkova do Skanzenu V. Chlumec, a to zejména rozebrání stavby na místě, její transfer, opravy a doplnění konstrukcí dobovými technologiemi a znovupostavení v areálu Skanzenu Vysoký Chlumec. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci zpracované Ing. Arch. Petrem Dostálem, projektantem.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Interiérové úpravy prostor návštěvnického centra FZÚ Slovanka – Etapa 1 a 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je 1. a 2. etapa interiérových úprav prostor návštěvnického centra v hlavní budově sídla Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. (dále jen „FZÚ“). Konkrétně se jedná o rekonstrukci vstupní haly, zasedacího sálu, recepce a sociálního zázemí (Etapa 1) a vyvolané stavební úpravy navazující chodby a centrálního schodiště (Etapa 2). Stávající vstupní hala FZÚ slouží pro přístup veřejnosti i zaměstnanců do objektu, je zde recepce, dále umožnuje přístup do zasedacího sálu, schodiště, toalet a páteřních chodeb. Hala je od předsálí a chodeb oddělena protipožárními dveřmi. Dispozice se mění minimálně, dojde ke změně prostoru za výtahem (archiv), který rozšíří sociální zázemí a jeho součástí bude i WC pro invalidy. Materiálově a barevně dojde k zesvětlení, uvolnění a zjednodušení prostoru.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Kunštát
Stavební úpravy školní tělocvičny v Kunštátě   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce – stavební úpravy spočívající v částečné rekonstrukci obvodového pláště stávající budovy tělocvičny, výměna vnějších výplňových prvků včetně proskleného světlíku, sanace stěn schodišťového i vstupního prostoru do tělocvičny a oprava stávajícího balkónu.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Statutární město Ostrava - městský obvod Polanka nad Odrou
Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty v Ostravě Polance nad Odrou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen v projektové dokumentaci pro provedení stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Česká republika - Generální finanční ředitelství
ÚP pro Prahu 6 a 7- výměna oken části budovy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna části dřevěných oken vybraných uličních fasád na objektu administrativní budovy Finanční správy České republiky, ve které sídlí Finanční úřad pro Hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 6 a 7 a vybrané úseky Generálního finančního ředitelství - nábřeží Kapitána Jaroše č. p. 1000/7, Praha 7.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
OBEC MALŠOVICE
Malšovice, rekonstrukce objektů č.p. 6 a na stp.č. 17/6, II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace a výkazu výměr, provést stavební práce na objektech Malšovice č.p. 6, a objektu na stp.č. 17/6, spojené se změnou užívání objektu Malšovice č.p. 6 – OÚ, objektu na stp.č. 17/6 - obecní knihovna, archiv OÚ. Veřejná zakázka je zaměřena na dokončení již zahájených stavebních prací realizovaných v letech 2018 – 2019, kdy tyto stavební práce byly zastaveny
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Hlinsko
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce, odvlhčení a zateplení budovy hasičské zbrojnice v Hlinsku – Blatno, které zajistí zkvalitnění stávajícího stavu objektu. Napojení na rozvody vody, plynu a elektrické energie zůstává stávající, splašková kanalizace bude řešena novou kanalizační přípojkou podmíněnou zhotovením kanalizačního přivaděče v ulici Resslova. Dešťové vody sváděné do původní kopané studny a částečně do terénu budou nově z části sváděné do vsakovací jímky. Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení geodetického zaměření stavby a vyhotovení geometrického plánu. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána zadavateli ve dvou tištěných podepsaných paré a v jedné elektronické podobě.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Rekonstrukce dílen a sociálního zázemí SÚS ÚK - cestmistrovství Děčín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu dílen a sociálního zázemí – prostory pro odpočinek, WC apod. Součástí bude napojení odvodnění vnitřních částí a střešních svodů, osazení – silničních obrubníků za zadní částí objektu, úprava přívodu vody do objektu, jakož i provedení vnějších úprav objektu vč. zateplení objektu, vnitřních úprav vč. osazení nových dveří, keramických obkladů v sociálních zařízeních, a dále v provedení rekonstrukce elektroinstalace, vytápění a vzduchotechniky a dalších souvisejících prací dle projektové dokumentace.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Rekonstrukce objektu dílen - stř. SÚS ÚK Louny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce objektu dílen ve středisku SÚS ÚK Louny, spočívající v provedení vnějších úprav objektu vč. zateplení objektu, vnitřních úprav vč. osazení nových dveří, keramických obkladů v sociálních zařízeních, a dále v provedení rekonstrukce elektroinstalace, inženýrských sítí, vytápění a vzduchotechniky a dalších souvisejících prací dle projektové dokumentace.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Temelín
Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Temelín č. p. 104   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je přístavba a stavební úpravy budovy obecního úřadu v obci Temelín. Jedná se o objekt, situovaný v centru zastavěné části obce Temelín. Objekt je částečně podsklepený, o dvou nadzemních podlažích s půdou. Objekt je napojen stávajícími vstupy na stávající místní komunikaci. Z komunikace je rovněž provedeno napojení na rozvody inženýrských sítí, přípojkami vody, kanalizace a elektro. Záměrem investora je provedení přístavby objektu, kterými bude upraveno jeho nevyhovující tvaroslovné řešení a dále provedení stavebních úprav, kterými bude upraveno nevyhovující stavebně – technické a dispoziční řešení. V průběhu realizace stavby bude nutné zajistit omezený provoz pobočky české pošty, která se v rekonstruované budově nachází.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Česká republika - Ministerstvo obrany
Mladkov- rekonstrukce a nástavba budovy č. 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení rekonstrukce a nástavby budovy č. 2 dle zpracované projektové dokumentace
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Česká republika - Český báňský úřad
Energetické úspory na budově OBÚ, Plzeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení stavebních úprav k dosažení energetické úspory administrativní budovy Obvodního báňského úřadu pro zemí krajů Plzeňského a Jihočeského.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Česká republika - Ministerstvo obrany
Stavební opravy v posádkách Vyškov a Bučovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je realizace oprav budov č. 25, 41, 124, 243, 245, 258 a obj. č. 477 v kasárnách Dědice a oprava budov č. 2, 6, 13, 17, 33, 40, 41 v kasárnách Jiřího z Poděbrad Bučovice.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie