Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 113 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
IS pro výkaznictví ČNB, jeho automatizaci, podporu a rozvoj   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačního systému pro výkaznictví České národní banky včetně souvisejících služeb zahrnující implementaci a integraci na prostředí zadavatele, zaškolení a poskytování služeb následné podpory a rozvoje.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Český Hydrometeorologický ústav
Průběžná systémová podpora provozu informačního systému (POVIS) v roce 2019 - 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V předmětné zakázce se jedná o podporu provozu Povodňového Informačního systému (POVIS) v letech 2019 - 2021. Podpora zahrnuje průběžnou podporu provozu a odstraňování vzniklých problémů jednotlivých modulů IS POVIS, tedy: - Podporu mapových služeb - Podporu funkčnosti databáze - Podporu editoru dat digitálního povodňového plánu (dPP) - Podporu modulu povodňová kniha - Podporu modulu LVS a VIS a dalších modulů ČHMÚ Součástí zakázky je dále všeobecná podpora systému, včetně zajištění provozu na HW účastníkem, a podpora provozovatele systému (ČHMÚ) při řešení uživatelských dotazů a problémů. Součástí zakázky je i nabídka provedení aktualizace dPP ČR, pokud zadavatel vyzve účastníka o její provedení v daném roce. Předpokládaný objem prací je 100 hodin měsíčně. CPV kód dle číselníku NIPEZ: Informační systémy 48810000 - 9 Více informací ve Výzvě a jejich přílohách.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Česká republika - Český telekomunikační úřad
Management bezpečnostních informací a událostí, server a přepínače   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodání systému SIEM, 1 ks serveru a 2 ks přístupových přepínačů
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
ÚHÚL Brandýs n.L.
Rozšíření výpočetní kapacity pro DC   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a konfigurace serverů v datovém centru podle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a poskytnutí souvisejících služeb.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Kraj Vysočina
Datový sklad   
Stručný popis: Rozšíření datového skladu Kraje Vysočina.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Ochrana PC   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace nástroje typu DLP zajišťující ochranu před různými vektory potenciálního úniku informací v ICT prostředí zadavatele, zaškolení uživatele, vytvoření eLearning kurzu pro uživatele, dodání licencí a zpracování dokumentace. Dodané řešení bude implementováno pro 700 pracovních stanic v rámci ICT prostředí zadavatele. DLP koncových bodů (host based DLP). Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dále i služby k zajištění celkového životního cyklu informačního systému v prostředí zadavatele v podobě služeb servisní a technické podpory. Smlouva o poskytování servisní a technické podpory bude uzavírána na dobu 5ti let. Blíže viz zadávací dokumentace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Elektronická spisová služba   
Stručný popis: Dodávka informačního systému spisové služby včetně implementace systému a rozvoj informačního systému, integrace systému vůči externím systémům, zaškolení uživatele, vytvoření eLearning kurzu pro uživatele, dodání licencí a zpracování dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dále i služby k zajištění celkového životního cyklu informačního systému v prostředí zadavatele v podobě služeb servisní a technické podpory. Smlouva o poskytování servisní a technické podpory bude uzavírána na dobu 5ti let. Blíže viz ZD.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Personální a mzdový informační systém – OPAKOVÁNÍ II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí a implementace informačního systému pro podporu činností v oblasti lidských zdrojů, která zahrnuje zejména: - zpracování předaplikační analýzy a návrhu cílového řešení systému v prostředí Zadavatele, - poskytnutí a implementaci programového vybavení v prostředí Zadavatele, - parametrizaci a integraci s okolními informačními systémy Zadavatele, - provedení migrace dat ze stávajícího personálního systému Zadavatele, - zpracování kompletní dokumentace k dodanému systému, - školení administrátorů a uživatelů Zadavatele, - podporu při souběžném zpracování mezd ve stávajícím a novém systému po požadovanou dobu, - zajištění servisní podpory dodaného systému na dobu neurčitou, - poskytování tzv. „vyžádaných služeb“, tj. služeb směřujících k naplnění potřeb Zadavatele bezprostředně souvisejících s předmětem veřejné zakázky. Bude se jednat o služby svým charakterem obdobné službám poskytovaným v rámci předmětu veřejné zakázky, nicméně jejich potřeba m
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Rozšířená systémová podpora informačního systému HAP   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšířená systémová podpora k licenci informačního systému HAP pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na maximální dobu tří let v rámci projektu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243, spolufinancovaného z prostředků OP VVV, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Univerzita Karlova
Nákup serverů pro MFF UK   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup 19 rackových serverů dle technických specifikací požadovaných zadavatelem.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Elektronická finanční kontrola   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace nástroje pro optimalizaci a elektronizaci schvalovacích procesů, zajištění auditní stopy oběhu účetních dokladů (workflow), integrace oběhu účetních dokladů se stávajícím ekonomickým informačním systémem FEIS společnosti ARBES Technologies s.r.o. a spisovou službou. Součástí předmětu plnění je také zavedení finančního plánu příjmů a výdajů s vazbou na rezervaci a čerpání finančních prostředků. Součástí řešení je dále manažerský informační systém umožňující prostřednictvím předdefinovaných indikátorů a reportů sledovat stav a plnění finančního plánu, výkon schvalovacích procesů a identifikovat rizika či nesrovnalosti spojené se schvalováním účetních dokladů. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dále i služby k zajištění celkového životního cyklu informačního systému v prostředí zadavatele v podobě služeb servisní a technické podpory. Smlouva o poskytování servisní a technické podpory bude uzavírána na dobu 5ti let.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ekonomický informační systém   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování ekonomicko-organizačního projektu, dodávka jednotného ekonomického informačního systému (dále jen „EIS“), provedení instalace tohoto systému na infrastruktuře zadavatele, jeho nasazení do provozu a to nejprve do zkušebního a následně do produkčního provozu, podpora tohoto provozu a další rozvoj EIS, a to dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách k této veřejné zakázce.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Město Horšovský Týn
ICT infrastruktura pro město Horšovský Týn   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě serverů, diskového úložiště, aktivních síťových prvků, klimatizační jednotky a dodávka licencí v podobě operačních systémů, databázového systému, software pro virtualizaci, software pro zálohování a dalších zařízení a licencí včetně příslušenství obsažených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Technické dokumentaci. Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce prodávajícího se zařízeními přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu, které jsou blíže specifikovány v příloze číslo 1 a číslo 4 této zadávací dokumentace. Jedná se zejména o montáž, oživení, dodávku dokumentace, dodávku licencí a zaškolení administrátorů. Jednotlivá zařízení musejí splňovat minimální technické parametry specifikované zadavatelem v zadávacích podmínkách, zejména v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Technické dokumentaci.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Město Horšovský Týn
Identity Management, Servis Desk a Asset Management pro město Horšovský Týn   
Stručný popis: Identity Management, Servis Desk a Asset Management pro město Horšovský Týn Druh Služby Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a implementace SW komponent pro oblast identity managementu, servis desku a asset managementu pro město Horšovský Týn, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání licencí, zaškolení a zpracování dokumentace. Předmět dodávky je blíže specifikován v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace, a v technické dokumentaci, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Předmětem plnění jsou dále služby k zajištění životního cyklu dodaného řešení v prostředí zadavatele v podobě služeb technické podpory. Předmět plnění v podobě služeb technické podpory je blíže specifikován v návrhu smlouvy o technické podpoře, který je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce dodavatele s dodávkou přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Elektronické služby pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. – zvýšení dostupnosti služeb Bezpečnost   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka informačního systému pro monitoring, vyhodnocování, analýzu toků v síti a monitorování výkonu aplikací, nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, zaškolení uživatele, vytvoření eLearning kurzu pro uživatele, dodání licencí a zpracování dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dále i služby k zajištění celkového životního cyklu informačního systému v prostředí zadavatele v podobě služeb servisní podpory. Smlouva o poskytování servisní podpory bude uzavírána na dobu 5ti let. Blíže viz zadávací dokumentace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie