Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 46 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
IS pro výkaznictví ČNB, jeho automatizaci, podporu a rozvoj   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačního systému pro výkaznictví České národní banky včetně souvisejících služeb zahrnující implementaci a integraci na prostředí zadavatele, zaškolení a poskytování služeb následné podpory a rozvoje.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Český Hydrometeorologický ústav
Průběžná systémová podpora provozu informačního systému (POVIS) v roce 2019 - 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V předmětné zakázce se jedná o podporu provozu Povodňového Informačního systému (POVIS) v letech 2019 - 2021. Podpora zahrnuje průběžnou podporu provozu a odstraňování vzniklých problémů jednotlivých modulů IS POVIS, tedy: - Podporu mapových služeb - Podporu funkčnosti databáze - Podporu editoru dat digitálního povodňového plánu (dPP) - Podporu modulu povodňová kniha - Podporu modulu LVS a VIS a dalších modulů ČHMÚ Součástí zakázky je dále všeobecná podpora systému, včetně zajištění provozu na HW účastníkem, a podpora provozovatele systému (ČHMÚ) při řešení uživatelských dotazů a problémů. Součástí zakázky je i nabídka provedení aktualizace dPP ČR, pokud zadavatel vyzve účastníka o její provedení v daném roce. Předpokládaný objem prací je 100 hodin měsíčně. CPV kód dle číselníku NIPEZ: Informační systémy 48810000 - 9 Více informací ve Výzvě a jejich přílohách.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Ochrana PC   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace nástroje typu DLP zajišťující ochranu před různými vektory potenciálního úniku informací v ICT prostředí zadavatele, zaškolení uživatele, vytvoření eLearning kurzu pro uživatele, dodání licencí a zpracování dokumentace. Dodané řešení bude implementováno pro 700 pracovních stanic v rámci ICT prostředí zadavatele. DLP koncových bodů (host based DLP). Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dále i služby k zajištění celkového životního cyklu informačního systému v prostředí zadavatele v podobě služeb servisní a technické podpory. Smlouva o poskytování servisní a technické podpory bude uzavírána na dobu 5ti let. Blíže viz zadávací dokumentace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Elektronická spisová služba   
Stručný popis: Dodávka informačního systému spisové služby včetně implementace systému a rozvoj informačního systému, integrace systému vůči externím systémům, zaškolení uživatele, vytvoření eLearning kurzu pro uživatele, dodání licencí a zpracování dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dále i služby k zajištění celkového životního cyklu informačního systému v prostředí zadavatele v podobě služeb servisní a technické podpory. Smlouva o poskytování servisní a technické podpory bude uzavírána na dobu 5ti let. Blíže viz ZD.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Personální a mzdový informační systém – OPAKOVÁNÍ II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí a implementace informačního systému pro podporu činností v oblasti lidských zdrojů, která zahrnuje zejména: - zpracování předaplikační analýzy a návrhu cílového řešení systému v prostředí Zadavatele, - poskytnutí a implementaci programového vybavení v prostředí Zadavatele, - parametrizaci a integraci s okolními informačními systémy Zadavatele, - provedení migrace dat ze stávajícího personálního systému Zadavatele, - zpracování kompletní dokumentace k dodanému systému, - školení administrátorů a uživatelů Zadavatele, - podporu při souběžném zpracování mezd ve stávajícím a novém systému po požadovanou dobu, - zajištění servisní podpory dodaného systému na dobu neurčitou, - poskytování tzv. „vyžádaných služeb“, tj. služeb směřujících k naplnění potřeb Zadavatele bezprostředně souvisejících s předmětem veřejné zakázky. Bude se jednat o služby svým charakterem obdobné službám poskytovaným v rámci předmětu veřejné zakázky, nicméně jejich potřeba m
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Rozšířená systémová podpora informačního systému HAP   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšířená systémová podpora k licenci informačního systému HAP pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na maximální dobu tří let v rámci projektu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243, spolufinancovaného z prostředků OP VVV, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Elektronická finanční kontrola   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace nástroje pro optimalizaci a elektronizaci schvalovacích procesů, zajištění auditní stopy oběhu účetních dokladů (workflow), integrace oběhu účetních dokladů se stávajícím ekonomickým informačním systémem FEIS společnosti ARBES Technologies s.r.o. a spisovou službou. Součástí předmětu plnění je také zavedení finančního plánu příjmů a výdajů s vazbou na rezervaci a čerpání finančních prostředků. Součástí řešení je dále manažerský informační systém umožňující prostřednictvím předdefinovaných indikátorů a reportů sledovat stav a plnění finančního plánu, výkon schvalovacích procesů a identifikovat rizika či nesrovnalosti spojené se schvalováním účetních dokladů. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dále i služby k zajištění celkového životního cyklu informačního systému v prostředí zadavatele v podobě služeb servisní a technické podpory. Smlouva o poskytování servisní a technické podpory bude uzavírána na dobu 5ti let.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ekonomický informační systém   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování ekonomicko-organizačního projektu, dodávka jednotného ekonomického informačního systému (dále jen „EIS“), provedení instalace tohoto systému na infrastruktuře zadavatele, jeho nasazení do provozu a to nejprve do zkušebního a následně do produkčního provozu, podpora tohoto provozu a další rozvoj EIS, a to dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách k této veřejné zakázce.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Město Horšovský Týn
Identity Management, Servis Desk a Asset Management pro město Horšovský Týn   
Stručný popis: Identity Management, Servis Desk a Asset Management pro město Horšovský Týn Druh Služby Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a implementace SW komponent pro oblast identity managementu, servis desku a asset managementu pro město Horšovský Týn, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání licencí, zaškolení a zpracování dokumentace. Předmět dodávky je blíže specifikován v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace, a v technické dokumentaci, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Předmětem plnění jsou dále služby k zajištění životního cyklu dodaného řešení v prostředí zadavatele v podobě služeb technické podpory. Předmět plnění v podobě služeb technické podpory je blíže specifikován v návrhu smlouvy o technické podpoře, který je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce dodavatele s dodávkou přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Elektronické služby pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. – zvýšení dostupnosti služeb Bezpečnost   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka informačního systému pro monitoring, vyhodnocování, analýzu toků v síti a monitorování výkonu aplikací, nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, zaškolení uživatele, vytvoření eLearning kurzu pro uživatele, dodání licencí a zpracování dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dále i služby k zajištění celkového životního cyklu informačního systému v prostředí zadavatele v podobě služeb servisní podpory. Smlouva o poskytování servisní podpory bude uzavírána na dobu 5ti let. Blíže viz zadávací dokumentace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Masarykův onkologický ústav
Centrální úložiště logů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace centrálního úložiště logů včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 (vzor kupní smlouvy a vzor smlouvy o vzdáleném přístupu) zadávací dokumentace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Ústecký kraj
Provozní podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby e-Spis LITE pro příspěvkové organizace, Rozšíření hostované spisové služby e-Spis LITE o multilicenci elektronického systému spisové ...   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je Provozní podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby e-Spis LITE pro příspěvkové organizace, Rozšíření hostované spisové služby e-Spis LITE o multilicenci elektronického systému spisové služby pro Ústecký kraj včetně provozní podpory a rozvoje a Provozní podpora elektronické spisovny ICZ DESA, edice KDS.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
ÚZIS Praha – IS jednotné evidence hlavních lázeňských agend   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vývoj a implementace aplikace Jednotné evidence hlavních lázeňských agend (dále také jen „JEHLA“), která bude provozována ve stávajícím technologickém prostředí ÚZIS ČR, ve které jsou provozovány ostatní provozované systémy. Jádro tohoto prostředí tvoří Jednotná technologická platforma (dále také jen „JTP“). JTP zajišťuje společné služby provozovaným aplikacím, jako například Jednotná správa uživatelů, správa číselníků, společné uživatelské prostředí apod. Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování ad-hoc služeb v rámci rozšířené podpory, dle požadavků zadavatele.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Česká republika, organizační složka státu, Národní bezpečnostní úřad
Vybudování informačního systému ústředního registru   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky se rozumí realizace a podpora nového řešení Informačního systému ústředního registru utajovaných informací NATO, EU a ostatních subjektů cizí moci (dále jen IS). Nové řešení IS bude navazovat na stávající provozovaný systém a bude umožňovat evidenci a zpracování dokumentů do stupně utajení Tajné/NATO SECRET včetně. Data ze stávajícího řešení budou migrována do nového řešení IS. Systém bude implementován do sítě certifikované pro nakládání s utajovanými informacemi do stupně utajení Tajné/NATO SECRET.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Technologická agentura ČR
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE - Dodání služeb pro rozvoj Informačního systému TA ČR a zajištění provozu na období 2023 - 2025   
Stručný popis: Technologická agentura ČR připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem: Dodání služeb pro rozvoj Informačního systému TA ČR a zajištění provozu na období 2023 - 2025. Tato předběžná tržní konzultace proběhne v sídle zadavatele dne 4. 7. 2019 od 10:00 hodin, podrobnosti o registraci níže. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu. Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci bude uveřejněna na webu zadavatele: www.tacr.cz Výzva obsahuje témata, která budou předmětem tržní konzultace. Zájemci se mohou registrovat od 21.6.2019 do 1.7.2019 do 14:00 hodin zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc214T0OB7mAywUmfoD36GNT0lo99Ln6VIh--q8_lOrn87Uig/viewform Registrovaným zájemcům TA ČR odešle další informace o informačním systému a aktuální situaci, kterou chce řešit připravovanou zakázkou.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie