Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 43 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Královéhradecký kraj, Oblastní nemocnice Náchod a.s., Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Městská nemocnice, a.s., Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace nemocničního informačního systému (dále jen "NIS") a poskytnutí souvisejících služeb ve čtyřech nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., IČO 259 97 556. Součástí plnění na základě veřejné zakázky je pořízení NIS, zpracování detailní analýzy a dílčích prováděcích projektu NIS včetně harmonogramu realizace; kompletní dodávka a implementace produktu včetně migrace dat v rozsahu dle prováděcího projektu; zkušební provoz, poskytnutí servisu a technické podpory po určenou dobu.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Modernizace provozních IS   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – pro vybudování systému pro správu identit, systému pro správu provozní dokumentace a personálního systému, součástí plnění je dále podpora provozu. Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Části 3 (3a Technická specifikace a 3b Katalogové listy) a Části 4 (4a Smlouva o dílo a 4.b Smlouva o zabezpečení podpory provozu).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Ministerstvo obrany
Právní SW   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pořízení licencí SW řešení právní podpory s následnou technickou podporou ve formě periodických aktualizací.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Úřad práce České republiky
ÚP ČR – Krajská pobočka ve Zlíně - vyvolávací systémy II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace technického zařízení a systému pro odbavování klientů včetně jejich webového objednávání při poskytování služeb na kontaktních pracovištích úřadu práce – vyvolávací systém. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení zaměstnanců zadavatele pro provoz vyvolávacího systému. To zahrnuje dodávku hardware, software, licencí, montáž, instalaci a zprovoznění vyvolávacích systémů pro odbavování klientů, jejichž prostřednictvím jsou klienti vyvoláváni na základě pořadového čísla.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Implementace On-line přepážky Core systemu VoZP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem jednacího řízení bez uveřejnění je uzavření smlouvy na nové služby, které spočívají v obdobných dodávkách služeb jako v původní nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Technická podpora a strategický rozvoj Core systému VoZP“. Stávající služby Core systému VoZP budou tímto projektem doplněny o univerzální „Online přepážku“, která bude vybudována nad stávajícím datovým modelem, ale umožní pracovníkům zadavatele na klientských přepážkách pomocí webového prohlížeče, obdobně jako tomu je nebo bude na Klientském portálu VoZP, přehledně pomocí univerzálních formulářů, zobrazovat a spravovat data jak pojištěncům VoZP, tak i zaměstnavatelům, ale i zdravotnickým zařízením.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Česká republika - Úřad práce České republiky
ÚP ČR – pořízení vyvolávacích systémů – KrP v Karlových Varech (Karlovy Vary 1170, Kraslice, Ostrov a Horní Slavkov)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vyvolávacích systémů, (včetně jejich dopravy), rozmístění a instalace, licence, dodávky softwaru, uvedení do provozu, likvidace odpadů a úklidu místa instalace v budovách zadavatele v Karlovarském kraji v místech plnění veřejné zakázky. Veřejná zakázka bude realizována na základě Kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Ústecký kraj
II. - Provozní podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby e-Spis LITE pro příspěvkové organizace, Rozšíření hostované spisové služby e-Spis LITE o multilicenci elektronického systému ...   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je Provozní podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby e-Spis LITE pro příspěvkové organizace, Rozšíření hostované spisové služby e-Spis LITE o multilicenci elektronického systému spisové služby pro Ústecký kraj včetně provozní podpory a rozvoje a Provozní podpora elektronické spisovny ICZ DESA, edice KDS.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozšíření EIS Magion   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí licence k užití modulu s názvem „Finanční kontrola objednávek, závazků a schvalování zařazovacích protokolů Majetku“, jehož přesná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 výzvy.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Barva pro VZD pro SÚS PK (2019)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) průběžné dodávky barvy, balotiny a ředidla dle potřeb zadavatele v průběhu trvání rámcové dohody
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe 2019+ „PRAIS“   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb provozu a rozvoje aplikační infrastruktury a služeb na MZe. Předmětem služeb je zejména správa a provoz: a) Produkčních, developerských, akceptačních a testovacích portálů zadavatele, b) Produkčních, developerských, akceptačních a testovacích registrů zadavatele.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Nejvyšší kontrolní úřad
HSM - 2019, Dodávka a implementace centrálního řešení vzdáleného elektronického podepisování, pečetění a kvalifikovaných zařízení dle nařízení eIDAS   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace centrálního řešení pro podepisování elektronických dokumentů, pečetění a opatřování dokumentů časovým razítkem prostřednictvím kvalifikovaných hardwarových zařízení.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB - Funkční rozšíření a implementace informačního systému HAP   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava informačního systému HAP a následná implementace na dvě součásti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
MMN, a.s.
Nový nemocniční informační systém pro 21. století   
Stručný popis: Účelem veřejné zakázky je pořízení nemocničního informačního systému v rámci projektu Nový nemocniční informační systém pro 21. století (dále také jen „NIS“) cílově provozovaného v MMN, a.s. nemocnice Jilemnice a Semily. Cílem je elektronizace vedení zdravotnické dokumentace a dalších procesů nemocnic v souladu se Svazkem - přílohou 1 a 2 zadávací dokumentace s názvem Technická specifikace. Předmětem plnění veřejné zakázky je tedy dodávka a implementace nemocničního informačního systému včetně návazných agend a zajištění servisní podpory dodaných IS na dobu neurčitou. Předmětem zadávacího řízení je i dodávka souvisejícího vybavení (HW) a monitoring serveroven. Podrobné požadavky na Nemocniční informační systém jsou vymezeny ve Svazku 1 - příloze č. 1 zadávací dokumentace s názvem Technická specifikace NIS - část A. Rozsah předmětu veřejné zakázky je poté blíže popsán v závazném vzoru návrhů příslušných smluv.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
IS pro výkaznictví ČNB, jeho automatizaci, podporu a rozvoj   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačního systému pro výkaznictví České národní banky včetně souvisejících služeb zahrnující implementaci a integraci na prostředí zadavatele, zaškolení a poskytování služeb následné podpory a rozvoje.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Český Hydrometeorologický ústav
Průběžná systémová podpora provozu informačního systému (POVIS) v roce 2019 - 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V předmětné zakázce se jedná o podporu provozu Povodňového Informačního systému (POVIS) v letech 2019 - 2021. Podpora zahrnuje průběžnou podporu provozu a odstraňování vzniklých problémů jednotlivých modulů IS POVIS, tedy: - Podporu mapových služeb - Podporu funkčnosti databáze - Podporu editoru dat digitálního povodňového plánu (dPP) - Podporu modulu povodňová kniha - Podporu modulu LVS a VIS a dalších modulů ČHMÚ Součástí zakázky je dále všeobecná podpora systému, včetně zajištění provozu na HW účastníkem, a podpora provozovatele systému (ČHMÚ) při řešení uživatelských dotazů a problémů. Součástí zakázky je i nabídka provedení aktualizace dPP ČR, pokud zadavatel vyzve účastníka o její provedení v daném roce. Předpokládaný objem prací je 100 hodin měsíčně. CPV kód dle číselníku NIPEZ: Informační systémy 48810000 - 9 Více informací ve Výzvě a jejich přílohách.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie