Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 40 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Kralupy nad Vltavou
Interaktivní úřední desky - 3. etapa k projektu "Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka interaktivních úředních desek (dále jen „IUD“) pro 13 obcí, které spadají pod ORP Kralupy nad Vltavou. Seznam obcí Obec Dolany, Obec Dřínov, Obec Hostín u Vojkovic, Obec Chvatěruby, Obec Kozomín, Obec Ledčice, Obec Nová Ves, Obec Postřižín, Obec Olovnice, Obec Úžice, Město Veltrusy, Obec Vojkovice, Obec Zlončice. Přesné umístění jednotlivých IUD – viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je také doprava všech IUD na jednotlivá místa plnění, implementace, instalace a nastavení všech IUD, včetně zaškolení obsluhy a servisní podpora po dobu 5 let. IUD musí splňovat všechny náležitosti ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Předmět plnění je podrobně popsán v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nové funkcionality JIP/KAAS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky bylo vytvoření instalace a implementace nových funkcionalit pro Jednotný identitní prostor a katalog autentizačních a autorizačních služeb systému Czech POINT (dále jen „JIP/KAAS“) a zpracování kompletní dokumentace k novým funkcionalitám.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Mendelova univerzita v Brně
Ekonomický, mzdový a personální informační systém pro Mendelovu univerzitu v Brně   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka ekonomického, mzdového a personálního informačního systému, a to včetně implementace a služeb podpory od zahájení ostrého provozu na dobu neurčitou. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl vést předběžné tržní konzultace, které budou probíhat dne 15.11.2019 v 9:00 hod. v sídle zadavatele na adrese: Zemědělská 1, Brno 613 00, budova A, 2. NP, zasedací místnost odd. veřejných zakázek.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocniční informační systém   
Stručný popis: Dodávka a zavedení nemocničního informačního systému do prostředí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení, dodání licencí a zpracování dokumentace. Dále služby k zajištění celkového životního cyklu informačního systému v prostředí zadavatele v podobě služeb technické podpory a rozvoje informačního systému. Dále služby a práce dodavatele s dodávkou přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále uzavření smlouvy o vzdáleném přístupu k prostředkům v prostředí zadavatele za účelem vzdáleného přístupu k systémům a systémovým prostředkům v prostředí zadavatele zadavatelem a dále uzavření smlouvy ve vztahu ke zpracování osobních údajů v souladu s platnou legislativou. Blíže viz ZD.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Česká republika - Úřad práce ČR
ÚP ČR – pořízení vyvolávacích systémů - Středočeský kraj   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vyvolávacích systémů, jejich rozmístění a instalace v budovách zadavatele ve Středočeském kraji v místech plnění VZ.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Studie proveditelnosti projektu: Výstavba, implementace a technická podpora KIIS ZPŠ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření studie proveditelnosti nového komplexního integrovaného systému efektivně provázaného na další externí informační systémy, včetně poradenství.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Královéhradecký kraj, Oblastní nemocnice Náchod a.s., Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Městská nemocnice, a.s., Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace nemocničního informačního systému (dále jen "NIS") a poskytnutí souvisejících služeb ve čtyřech nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., IČO 259 97 556. Součástí plnění na základě veřejné zakázky je pořízení NIS, zpracování detailní analýzy a dílčích prováděcích projektu NIS včetně harmonogramu realizace; kompletní dodávka a implementace produktu včetně migrace dat v rozsahu dle prováděcího projektu; zkušební provoz, poskytnutí servisu a technické podpory po určenou dobu.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Modernizace provozních IS   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – pro vybudování systému pro správu identit, systému pro správu provozní dokumentace a personálního systému, součástí plnění je dále podpora provozu. Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Části 3 (3a Technická specifikace a 3b Katalogové listy) a Části 4 (4a Smlouva o dílo a 4.b Smlouva o zabezpečení podpory provozu).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Ministerstvo obrany
Právní SW   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pořízení licencí SW řešení právní podpory s následnou technickou podporou ve formě periodických aktualizací.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Úřad práce České republiky
ÚP ČR – Krajská pobočka ve Zlíně - vyvolávací systémy II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace technického zařízení a systému pro odbavování klientů včetně jejich webového objednávání při poskytování služeb na kontaktních pracovištích úřadu práce – vyvolávací systém. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení zaměstnanců zadavatele pro provoz vyvolávacího systému. To zahrnuje dodávku hardware, software, licencí, montáž, instalaci a zprovoznění vyvolávacích systémů pro odbavování klientů, jejichž prostřednictvím jsou klienti vyvoláváni na základě pořadového čísla.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Implementace On-line přepážky Core systemu VoZP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem jednacího řízení bez uveřejnění je uzavření smlouvy na nové služby, které spočívají v obdobných dodávkách služeb jako v původní nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Technická podpora a strategický rozvoj Core systému VoZP“. Stávající služby Core systému VoZP budou tímto projektem doplněny o univerzální „Online přepážku“, která bude vybudována nad stávajícím datovým modelem, ale umožní pracovníkům zadavatele na klientských přepážkách pomocí webového prohlížeče, obdobně jako tomu je nebo bude na Klientském portálu VoZP, přehledně pomocí univerzálních formulářů, zobrazovat a spravovat data jak pojištěncům VoZP, tak i zaměstnavatelům, ale i zdravotnickým zařízením.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Česká republika - Úřad práce České republiky
ÚP ČR – pořízení vyvolávacích systémů – KrP v Karlových Varech (Karlovy Vary 1170, Kraslice, Ostrov a Horní Slavkov)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vyvolávacích systémů, (včetně jejich dopravy), rozmístění a instalace, licence, dodávky softwaru, uvedení do provozu, likvidace odpadů a úklidu místa instalace v budovách zadavatele v Karlovarském kraji v místech plnění veřejné zakázky. Veřejná zakázka bude realizována na základě Kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Ústecký kraj
II. - Provozní podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby e-Spis LITE pro příspěvkové organizace, Rozšíření hostované spisové služby e-Spis LITE o multilicenci elektronického systému ...   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je Provozní podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby e-Spis LITE pro příspěvkové organizace, Rozšíření hostované spisové služby e-Spis LITE o multilicenci elektronického systému spisové služby pro Ústecký kraj včetně provozní podpory a rozvoje a Provozní podpora elektronické spisovny ICZ DESA, edice KDS.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozšíření EIS Magion   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí licence k užití modulu s názvem „Finanční kontrola objednávek, závazků a schvalování zařazovacích protokolů Majetku“, jehož přesná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 výzvy.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Barva pro VZD pro SÚS PK (2019)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) průběžné dodávky barvy, balotiny a ředidla dle potřeb zadavatele v průběhu trvání rámcové dohody
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie