Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 88 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Výstavba vodíkových plnicích stanic   
Stručný popis: Zadavatel zamýšlí uvést na český trh novou ekologickou pohonnou hmotu – vodík. V rámci tohoto projektu připravuje výstavbu tří pilotních výdejních míst na stávajících čerpacích stanicích pohonných hmot v Praze, Litvínově a Brně. Cílem projektu je rozšířit využívání vodíkové technologie v České republice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Silnice III/37010 – rekonstrukce mostu ev.č. 37010-18 přes Podolský potok v obci Janovice u Rýmařova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací mostu ev.č. Silnice III/37010 – rekonstrukce mostu ev.č. 37010-18 přes Podolský potok v obci Janovice u Rýmařova. Jedná se o jednopólový most, jehož nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový rám, založený na mikropilotách. Na mostovce jsou vybetonovány monolitické římsy, do kterých se ukotví ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Most bude opatřen přechodovými klíny. Most nemá klasický mostní závěr.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Silnice III/4848 Kozlovice – rekonstrukce mostu ev.č. 4848-15 přes řeku Ondřejnici   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací mostu ev. č. 4848-15 přes řeku Ondřejnici. Hlavním předmětem je stavba nového mostu, který nahradí původní most, který nevyhovuje prostorovému uspořádání, požadavkům návrhového průtoku a zatížitelnosti. Most bude realizován na místě stávajícího mostu. Stavba nového mostu vyžaduje změnu napojení komunikace III/4848 na most. Bude tedy realizována přeložka komunikace se změnou nivelety a osy původní komunikace. Dále bude provedena změna napojení křižovatky silnice III/4848 s místní komunikací, změnou úhlu křížení se silnici III/4848, šířkovou úpravu křižovatky a úpravu poloměrů kružnicových oblouků okraje jízdního pruhu. Pro ochranu založení mostu a plynulé napojení na stávající koryto bude realizováno opevnění břehů pod mostem. Z důvodu umístění provizoria bude provedena přeložka sloupu VO a jeho vedení. Rovněž budou provedeny stavební úpravy křižovatky před obecním úřadem a to zřízením obrub vozovky a bude provedena výměna krytu vo
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Město Nymburk
Lávka přes plavební komoru v Nymburce III.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je novostavba lávky pro pěší přes řeku Labe a plavební komoru. Lávka je navržena jako ocelová jedenáctipolová příhradová konstrukce. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i chodníky z betonové zámkové dlažby a osvětlení lávky. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Most ev.č. 44429-5, Horní Žleb, Most ev.č. 44429-6, Horní Žleb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících mostů ev. č. 44429 - 5 a 44429 - 6 nacházející se v k.ú. Lipina u Šternberka, Chabičov a Dalov v souladu s projektovými dokumentacemi uvedenými výše.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Statutární město Hradec Králové
Lávka přes Labe v Hradci Králové   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení díla „Lávka přes Labe v Hradci Králové“. Jedná se o novostavbu veřejné dopravní pozemní komunikace pro pěší a cyklisty překlenující řeku Labe v místě spojnice pravobřežní ulice Škroupovy a levobřežní ulice Collinovy v oblasti mezi Tyršovým a Labským mostem. Součástí stavby je i demolice objektu teras I. a II. v lokalitě Aldis.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Pardubický kraj
NPK a.s. Litomyšlská nemocnice parkoviště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) zakázky je vybudování zpevněné parkovací plochy o kapacitě 77 parkovacích stání, z toho 4 pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí stavby bude také oprava stávajícího oplocení, zřízení veřejného osvětlení a kamer a provedení vegetačních úprav.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
Výstavba sila na posypovou sůl v areálu Plzeň - Doudlevce (2.vypsání)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba sila na posypovou sůl v areálu Plzeň - Doudlevce
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Silnice III/48416 Frýdlant nad Ostravicí rekonstrukce mostu ev.č. 48416-2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací mostu ev.č. 48416-2. Záměrem stavby je snesení stávající nosné konstrukce a vybudování nové monolitické deskové nosné konstrukce mostu z předpjatého betonu. Nosná konstrukce bude uložena na hrncových ložiscích. Spodní stavba bude z velké části zachována a sanována. Budou provedeny nové úložné prahy na opěrách i podpěrách, nové závěrné zídky a přechodové oblasti. Směrové řešení komunikace nebude měněno. Nové šířkové uspořádání odpovídá normovému uspořádání S9,5 m s pravostranným veřejným chodníkem. Volná šířka komunikace na mostě je navržena 11,0 m. Před a za mostem bude komunikace plynule napojena na stávající šířkové uspořádání. Úprava komunikace je navržena v celkové délce 105,6 m. Výškově je mírně upravena niveleta (snížena) kvůli značné tloušťce stávajících vrstev vozovky. Niveleta na mostě stoupá ve směru staničení. Niveleta bude plynule napojena na stávající stav.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Silnice III/37019 – rekonstrukce propustku Rýmařov-Janovice, km 2,450   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací propustku Rýmařov-Janovice, km 2,450. Nutnost provedení rekonstrukce propustku vychází z jeho havarijního stavu. Dochází k výraznému omezení průtočného profilu borcením kamenných stěn stávajícího propustku i k propadům vozovky poblíž výtoku v místě, kde byl propustkem nevhodným způsobem prodloužen. Průtočný profil propustku se po délce mění, v jeho střední části dl. cca 10 m, kde je tvořen kamennou klenbou je velmi malý cca 1,5 x 0,5m.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Konstrukční a stavební práce na veřejném osvětlení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy (dále jen „Smlouva“) s jedním dodavatelem na stavební a konstrukční práce na veřejném osvětlení. Detailní předmět plnění veřejné zakázky je specifikován ve Smlouvě.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Jihomoravský kraj
I/52 Pasohlávky, most ev.č. 52-059   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu přes přelivný objekt v horní hrázi vodního díla Nové Mlýny na silnici I/52 u obce Pasohlávky. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující stavebně - technický stav stávající nosné konstrukce, která bude zdemolována a na jejím místě bude postavena nová nosná konstrukce tvořená spojitým nosníkem o 4 polích, s podporami v místech stávající spodní stavby. Ta bude sanována a pro potřeby rekonstrukce částečně odbourána a doplněna novými úložnými prahy a dobetonávkami. V příčném řezu bude nová nosná konstrukce tvořena spřaženou ocelobetonovou konstrukcí - ocelovými nosníky a betonovou deskou. V rámci SO 201 je navržené i jeho napojení na silnici I/52. Součástí plnění je rozšíření mostu pro plánovanou cyklostezku a oprava objízdných tras.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
III/27922, most ev.č. 27922-2 přes řeku Jizeru před Loukovem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je odstranění (demolice) původního mostního objektu a výstavba nového silničního mostu tvořeného ocelovou nosnou konstrukcí typu Langerův trám (hlavní nosník podporovaný obloukem pomocí tyčových závěsů, bez horního ztužení s dolní spřaženou ocelobetonovou mostovkou). Založení spodní stavby bude provedeno hlubinně na velkoprůměrových pilotách a na mikropilotách. Most převádí komunikaci III.třídy přes řeku Jizeru a rekonstrukce bude prováděna za plné uzavírky provozu, dle platné projektové dokumentace v souladu se stavebním povolením. Součastí zakázky je také provedení DIO. V rámci stavby mostu musí být přeloženy inženýrské sítě. Úprava obecní kanalizace (SO 301) je součástí zakázky. Překládku kabelu CETIN provádí správce této sítě na základě smlouvy o provedení překládky uzavřené se zadavatelem veřejné zakázky. Povinností zhotovitele veřejné zakázky je koordinace přeložky kabelu CETIN (SO 401) se stavbou mostu k zajištění dodržení lhůty dodání díla.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Radim
Hala pro třídící linku separovaného odpadu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení montované železobetonové haly obdélníkového tvaru se sedlovou střechou. Hala bude založena na betonových patkách s podlahou z drátkobetonu. Uvnitř haly bude umístěno technologické zařízení třídící linky odpadů. Přístupná bude provozními a únikovými dveřmi a dále 4 sekčními vraty.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
KŘP JmK - Modernizace výcvikového střediska OSH Brno - Medlánky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací včetně poskytnutí dodávek a služeb nezbytných k provedení stavební akce „KŘP JmK - Modernizace výcvikového střediska Brno - Medlánky“.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie