Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 99 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Navrhovaná akce řeší problematiku obnovu stávajícího mostu. Jedná se o demolici stávajícího mostu ev.č. 36311-2 a výstavbu mostu nového ve stávající poloze. Dále akce řeší problematiku obnovy komunikace III/36311-2 v délce 90,0m. Poloha komunikace a mostu je navržena ve stávající poloze s úpravou tvaru mostu a úpravou osy komunikace III/36311 a navazující místní komunikace. Navrhovaná akce se nachází v intravilánu obce Brněnec, v prostoru křížení komunikace III/36311 s vodním tokem Svitava ve správě Povodí Moravy s.p. Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Městys Štěchovice
Lávka pro pěší přes řeku Kocábu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba trvalé lávky pro pěší přes řeku Kocábu, s integrovanou prefabrikovanou předpjatou nosnou konstrukcí, umístěná v dvoumetrovém odstupu jižně od stávajícího silničního mostu přes Kocábu. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce, modernizace přestupního uzlu Štěchovice“ – ETAPA 1 – Lávka pro pěší, zpracované projektantem mostního objektu: Ing. Romanem Šafářem, se sídlem Karla Kryla 2659/10, 155 00 Praha 5, IČ: 755 12 556,Odpovědný projektant: Ing. Roman Šafář, Ph.D., Autorizace pro obor mosty a inženýrské konstrukce č. 0008023.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Povodí Vltavy, státní podnik
VD Štvanice – oprava dolních vrat MPK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stávajících vzpěrných vrat membránové konstrukce za vzpěrná vrata příhradové konstrukce, zachováno zůstane přímé prázdnění plavební komory stavítky v tělesech vrátní. Vrata a související konstrukce budou v předstihu vyrobeny v dílnách Zhotovitele. Demontáž stávajících vrat a montáž nových se uskuteční na VD Štvanice v plavební odstávce při zahrazení malé plavební komory.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
Výstavba sila na posypovou sůl v areálu Plzeň - Doudlevce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba sila na posypovou sůl v areálu Plzeň - Doudlevce dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/11 Nekoř - Bredůvka, propustek 11-p-020, I/11 Jablonné n. O., propustek 11-p-031   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace rekonstrukce propustků dle vypracované VD-ZDS firmou IDProjekt s.r.o.: 11-p-020 v úseku Nekoř – Bredůvka 11-p-031 před Jablonným n.O.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Rekonstrukce mostu ev.č. 29820-1 Bohumileč   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce mostu bude probíhat na místě dosavadního mostu na silnici III/29820. Most převádí silnici III/29820 přes trvalý vodní tok Bohumilečský potok. Stavba se nachází v intravilánu obce Bohumileč. Nový most bude řešen jako rámový z monolitického železobetonu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Technická správa komunikací hl. m. města Prahy, a.s.
Most Zbraslav (demolice + nový /provizorní), č. akce 999118/2, II. etapa novostavba   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je novostavba mostu přes silnici R4 v intravilánové části pražské městské části Zbraslav.Předmětný most spojuje ulice Za Opusem a K Výtopně na zbraslavské straně se sjezdovou rampou komunikace R4, která na most přivádí vozidla z této komunikace. Přemosťovanou překážkou je čtyřproudová rychlostní komunikace R4. Komunikace je v této části své trasy vedena v zářezu. Pro přemostění rychlostní komunikace je navržena předpjatá konstrukce o světlosti otvoru 33,50 m a šířky 9,60 m. Konstrukce se skládá ze základových pasů založených na velkoprům. pilotách, dříků, spřažené mostovky, rovnoběžných křídel a přechodové desky. Povrch komunikace je proveden z asfaltového betonu ACO 11 (ABS).Příčný sklon horního povrchu mostovky je střechovitý 2,5 % s protispádem 4 % v místě chodníkové římsy a 6 % v místě krátké římsy. V podélném směru je mostovka v 0,5 % sklonu k OP 1.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa silni Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Silnice III/4848 Kozlovice – rekonstrukce mostu ev.č. 4848-15 přes řeku Ondřejnici   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací mostu ev. č. 4848-15 přes řeku Ondřejnici. Hlavním předmětem je stavba nového mostu, který nahradí původní most, který nevyhovuje prostorovému uspořádání, požadavkům návrhového průtoku a zatížitelnosti. Most bude realizován na místě stávajícího mostu. Stavba nového mostu vyžaduje změnu napojení komunikace III/4848 na most. Bude tedy realizována přeložka komunikace se změnou nivelety a osy původní komunikace. Dále bude provedena změna napojení křižovatky silnice III/4848 s místní komunikací, změnou úhlu křížení se silnici III/4848, šířkovou úpravu křižovatky a úpravu poloměrů kružnicových oblouků okraje jízdního pruhu. Pro ochranu založení mostu a plynulé napojení na stávající koryto bude realizováno opevnění břehů pod mostem. Z důvodu umístění provizoria bude provedena přeložka sloupu VO a jeho vedení. Rovněž budou provedeny stavební úpravy křižovatky před obecním úřadem a to zřízením obrub vozovky a bude provedena výměna krytu vo
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa silni Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Silnice III/48416 Frýdlant nad Ostravicí rekonstrukce mostu ev.č. 48416-3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací mostu ev.č. 48416-3 na silnici III/48416. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu mostu, který je ve špatném technickém stavu. Objekt převádí silnici III/48416 přes I/56. Po celou dobu stavby bude vyloučen provoz na mostě a veškerá doprava bude vedena po objízdných trasách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Most Zlíchov Y002, Praha 5, č. akce 999179   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava mostu Y002 – Zlíchov v Praze 5. Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu v souvislosti se změnou uspořádání dopravního režimu (vozovka a tramvajová trať), což je související investice Dopravního podniku hlavního města Prahy. Rekonstrukce spočívá ve výměně vozovkového souvrství, mostních závěrů a dalšího příslušenství mostního objektu. Realizací stavby nedojde ke změně vlivu na okolní pozemky a stavby ani ke změně odtokových poměrů v okolí. Komunikace je před a za mostem výškově napojena na stávající stav. V rámci předmětu plnění dojde k přeložení kolektoru vedoucího po jižní římse mostu na provizorní konstrukce. Na mostě budou nově osazeny multikanály, do kterých budou trvale přeloženy inženýrské sítě ze zájmového území (viz přeložky kabelů stavebních objektů řady SO 400). Přeložky PRE a CETIN byly předány
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/55, Hodonín - oprava mostů ev. č. 55 - 067 a 55 - 068   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je odstranění nosné konstrukce a odbourání úložných prahů a horní část křídel. Budou vybetonovány nové úložné prahy a nová železobetonová NK uložená na vrstvy lepenky, zřízena nová křídla a izolace NK a rubu úložných prahů a křídel vč. Odvodnění drenáží. Provedou se nové římsy a vozovka (na mostě i mimo most), reprofiluje se spodní stavba.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
Starý Plzenec Radyňská ul. 2.etapa-III/18026   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava komunikace III/18026. V intravilánovém úseku města Starý Plzenec v celkové délce 433 m výměna krytu a v délce cca 166 m výměna konstrukčních vrstev poloviny komunikace (SO 101).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa silni Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Silnice III/37010 – rekonstrukce mostu ev.č. 37010-18 přes Podolský potok v obci Janovice u Rýmařova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací mostu ev.č. Silnice III/37010 – rekonstrukce mostu ev.č. 37010-18 přes Podolský potok v obci Janovice u Rýmařova. Jedná se o jednopólový most, jehož nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový rám, založený na mikropilotách. Na mostovce jsou vybetonovány monolitické římsy, do kterých se ukotví ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Most bude opatřen přechodovými klíny. Most nemá klasický mostní závěr.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Vybudování multifunkčního výcvikového střediska IZS v areálu Lišov-Slabce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybudování multifunkčního výcvikového střediska IZS v areálu Lišov-Slabce
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
13157 - D56 Ostrava - Hrabová, mosty ev.č. D56-054..1 a D56-054..2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je rekonstrukce mostů ev.č. D56-054..1 a D56-054..2 v Ostravě-Hrabové na dálnici D56, z důvodu jejich špatného stavebně technického stavu. Na mostech je nefunkční hydroizolace a nefunkční MZ. Rekonstrukce spočívá v odstranění vozovkového souvrství, provedení hydroizolace a zpětné pokládky nového vozovkového souvrství a osazení nových MZ.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie