Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 53 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
statutární město Olomouc
Multifunkční hala - dokumentace pro změnu ÚR, DSP   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí a přepracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a zajištění pravomocného povolení změny stavby před dokončením a pravomocného stavebního povolení multifunkční haly v Olomouci. Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem návrhu smlouvy o dílo.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Elektrizace trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice   
Stručný popis: Předmětem zadání je vypracování Projektové dokumentace pro společné povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně zpracování žádosti o vydání společného povolení příslušným stavebním úřadům.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
ČEZ Distribuce, a. s.
V1993/1994-TR Dražice-TR AZB Škoda – projektová dokumentace   
Stručný popis: Předmětem díla je vyhotovení realizační projektové dokumentace technické a rozpočtové části spočívající v obnově venkovních vedení č. V1991,V1993 a V 1994 v úseku mezi TR AZB Ml. Boleslav a TR Dražice.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Statutární město Ostrava
Sportovní areál u ZŠ Bílovecká (PD+AD+IČ) II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování dvou samostatných projektových dokumentací (zvlášť pro objekt SO 01 s inženýrskými sítěmi a zvlášť pro objekty SO 02 – SO 12 tak, aby mohly být použity samostatně pro stavbu) a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Sportovní areál u ZŠ Bílovecká“ v k. ú. Svinov, obec Ostrava (dále jen „stavba“). Rozsah plnění: - vypracování projektových dokumentací pro stavební povolení (DSP) - vypracování projektových dokumentací pro provádění stavby (DPS) - vypracování plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jejich aktualizace po dobu přípravy stavby, - výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby v rozsahu pro zajištění všech pravomocných stavebních povolení, - výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby, - výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Povodí Vltavy, státní podnik
VD Slapy – rekonstrukce mostní konstrukce na hrázi: DSP + související činnosti   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů vč. zajištění projektu dopravně-inženýrských opatření, geodetických měření potřebných pro zpracování DSP, kontrolního rozpočtu, harmonogramu realizace, Povodňového a Havarijního plánu stavby a výkonu inženýrské činnosti související se zajištěním přílohy E. DSP
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Město Lovosice
Zpracování projektu včetně inženýrských prací pro stavbu lávky přes řeku Labe   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení vícestupňové projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na stavbu „Lávka přes řeku Labe“. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně zpracování rozpočtu stavby. Součástí plnění je také zajištění autorské činnosti včetně všech posudků, studií, měření a výpočtů vyžádaných dotčenými orgány státní správy v průběhu projednávání projektové dokumentace v jakémkoli stupni a dále podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení na místně příslušný stavební úřad. Součástí plnění bude také modelové řešení ve větrném tunelu. V neposlední řadě je též součástí plnění výkon autorského dozoru stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
CAD konstrukční podpora projektu ELI - Beamlines 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vykonávání konstrukčních prací za pomoci CAD nástrojů dle zadání zadavatele v objemu 7500 člověkohodin (1 člověkohodina = 60 min) – bližší informace viz bod č. 4 ZD a příloha č. 3 ZD – závazný návrh smlouvy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zpracování dokumentace pro územní řízení - vysokorychlostní trať Praha-Běchovice - Poříčany   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro územní řízení vysokorychlostní trati Praha-Běchovice - Poříčany. Za tímto účelem povede Zadavatel dne 30. 9. 2019 předběžnou tržní konzultaci dle § 33 ZZVZ, na které probere s odbornou dodavatelskou veřejností uvažované zadávací podmínky veřejné zakázky, zejména pak vymezení jejího předmětu, předpokládané hodnoty, kvalifikace a hodnocení (zadavatel uvažuje o využití metody Best Value Approach), hlavních principů smluvních podmínek a technických aspektů veřejné zakázky. Podrobnější informace jsou dostupné pod odkazem: https://www.ceskainfrastruktura.cz/akce/ptk-dur-vrt-praha-bechoviceporicany/
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Statutární město České Budějovice
ČOV ČB - modernizace technologie - zpracování PD, 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr (detailní položky) a oceněného soupisu prací, zajištění inženýrské činnosti (projednání s vodoprávním úřadem) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „ČOV ČB – modernizace technologie“. Součástí bude zajištění vstupních podkladů. Projektant zajistí nebo zpracuje Plán BOZP pro přípravu. Součástí zakázky bude spolupráce se zadavatelem při vyhodnocení výběrového řízení na vlastního zhotovitele stavby. Zhotovitel PD poskytne součinnost při tvorbě zadávací dokumentace a posuzování a hodnocení nabídek. Zhotovitel zpracuje odpovědi na žádosti o vysvětlení projektové dokumentace pro provedení stavby, a to vždy do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Libeňský most, Praha 7 a 8, č.akce 999984, Celková rekonstrukce mostu V009 - aktualizace DUR a DSP, DVZ, IČ UR a IČ SP   
Stručný popis: Vypracování komplexní projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci mostu V009 v podrobnosti aktualizace dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně projednání změny územního rozhodnutí (IČ UR), aktualizace dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně projednání změn stavebních povolení (IČ SP), dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ) v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Povodí Moravy, s.p.
Svitava, Brno – rekonstrukce soustavy jezů (DÚR)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro akci „Svitava, Brno – rekonstrukce soustavy jezů (DÚR)“, včetně souvisejících inženýrských činností a průzkumných prací a posudků. Na jezech je navrženo snížení pevné přelivné hrany minimálně o 1,0 m a nahrazení této výšky moderní pohyblivou hradící konstrukcí, která bude zajišťovat stávající provozní hladinu. Součástí rekonstrukce jezů bude též jejich zprůchodnění jako migrační cesty pro rybí osádku navržením vhodných rybochodů.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Statutární město Ostrava
Úpravna vody Nová Ves, dvoustupňová filtrace – PD, IČ, AD   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění projektových služeb pro stavbu „Úpravna vody Ostrava – Nová Ves, dvoustupňová filtrace“ v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (průzkumné práce, DÚR, DSP, DPS, architektonické řešení, IČ pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, autorský dozor).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Projektová dokumentace pro rekonstrukci stanice Flora, zřízení bezbariérového přístupu a výměnu pohyblivých schodů ve stanici metra Flora   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro Akci a zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a autorského dozoru v rámci Akce (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „Dílo“). Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění Akce, zpracování komplexní projektové dokumentace s podrobnostmi dokumentace pro územní řízení, dále dokumentace pro stavební řízení vždy se všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy, dokumentace pro provádění stavby výše uvedené akce v rozsahu podle UNIKA 2017 tabulka 3.3.2 v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Další popis v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Povodí Moravy, s.p.
Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (společná dokumentace) a pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně souvisejících inženýrských činností. Předmětem zakázky je dále výkon autorského dozoru („AD“) při provádění stavby dle zpracované projektové dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Povodí Labe, státní podnik
VD Kostomlátky, rekonstrukce dělících zdí PK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vypracování projektové dokumentace jednostupňové, výkon inženýrských činností potřebných pro realizaci akce a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce, řešící rekonstrukci dělících zdí plavební komory na VD Kostomlátky včetně zajištění provedení nutných a požadovaných průzkumů, plánů a zkoušek.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie