Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 45 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Kolín
Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy a přístavbu objektu školní kuchyně, jídelny a družiny při 2. ZŠ Kolín II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění projektových dokumentací s doprovodnými inženýrskými činnostmi k získání potřebných povolení pro realizaci stavebních úprav, přístavby a půdní vestavby školní kuchyně, jídelny a školní družiny Základní školy Kolín 2., Kmochova 943, Kolín II, 280 02 s následným autorským dozorem projektanta při realizaci stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
„Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi - projektová dokumentace, autorský dozor a energetické posouzení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi - projektová dokumentace, autorský dozor a energetické posouzení budovy“. Projektová dokumentace, zpracovaný energetický posudek vč. PENB bude složit jako podklad pro žádost o dotaci ve výzvě č.121 z Operačního programu Životního prostředí pro období 2014 – 2020.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Lesy České republiky, s.p.
Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok – Podluží   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude řešit výstavbu vzdouvacího objektu a revitalizační opatření v EVL Soutok - Podluží.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Statutární město České Budějovice
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ POZEMNÍCH STAVEB, DOPRAVNÍCH STAVEB, VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB, STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A MĚSTSKÉHO INŽERNÝRSTVÍ - DROBNÉ AKCE   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zpracování projektových dokumentací pro územní rozhodnutí (DÚR), pro stavební povolení (DSP) a pro provedení stavby (DPS), případně autorský dozor, při realizaci drobných investičních akcí z oblasti pozemních staveb, dopravních staveb, vodohospodářských staveb, staveb občanské vybavenosti a městského inženýrství v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými Výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona. Některé veřejné zakázky budou financovány z fondu Evropské unie. Přesná specifikace obsahu projektové dokumentace, včetně informace o financování z fondu Evropské unie, bude součástí jednotlivých výzev.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Ústavní soud
Projektová dokumentace postupné rekonstrukce části interiérů budovy sídla Ústavního soudu   
Stručný popis: vypracování PD včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru v rámci postupné rekonstrukce jednotlivých částí interiérů budovy sídla Ústavního soudu
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Pardubický kraj
Zpracování projektové dokumentace na stavbu "II/322 Kojice - obchvat" včetně výkonu autorského dozoru projektanta   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby silnice II/322 v úseku obchvatu obce Kojice. Jedná se v části o modernizaci stávající silnice a v části o novostavbu. Předpokládané investiční náklady stavby činí 400 mil. Kč. Předmětem zakázky je také poskytnutí služeb autorského dozoru projektanta po dobu realizace stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Diplomatický servis
Zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby, Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby, Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb
Snížení energetické náročnosti objektu Domova Sedlčany – PD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace do úrovně projektové dokumentace k provádění stavby včetně položkového výměru a kontrolního rozpočtu. Revize a následné zhotovení energetického auditu, zpracování dokladové části, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace včetně zastupování ve stavebním řízení a opatření stavebního povolení/ohlášení. Zajištění autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeb objednatele. Zpracování žádostí na výzvu č. 121 z OPŽP. Administrace projektu ve výzvě č. 121 z OPŽP po dobu udržitelnosti.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Město Štětí
Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno – DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytnutí služeb v oblasti administrativní, projektové a inženýrské činnosti, zaměřených na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projednání s dotčenými účastníky, orgány a organizacemi a zajištění veškerých potřebných dokladů pro vydání stavebního povolení. Dále vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. Součástí DPS budou i části domovních přípojek uložené na veřejném prostranství. Vypracování zadávací dokumentace (ZD) a tendrové dokumentace (TDW) a obstarání organizace zadávacího řízení (ZŘ) na dodavatele stavby. Dotační management sestávající ze zajištění administrace žádosti o dotaci vůči poskytovateli dotace po obdržení Registračního listu či Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Mikroregion Ivančicko
Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování a projednání projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a zajištění územního rozhodnutí na II. etapy stavby cyklotrasy Ivančice – Dolní Kounice. Předpokládaný objem investičních nákladů na stavební práce je v celkové výši 53.800.000,- Kč bez DPH, přičemž objem investičních nákladů na II. etapu pro úsek lokalita Stříbský mlýn – Železniční viadukt, k.ú. Kounické předměstí, je cca ve výši 8.500.000,- Kč. Účelem této veřejné zakázky je uspokojit potřebu objednatele spočívající v získání: 1. podkladu nutného pro vydání územního rozhodnutí – projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), rozhodnutí, souhlasů a stanovisek, 2. výhradní licence k užití projektové dokumentace. Podrobnější informace jsou součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
statutární město Olomouc
Multifunkční hala - dokumentace pro změnu ÚR, DSP   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí a přepracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a zajištění pravomocného povolení změny stavby před dokončením a pravomocného stavebního povolení multifunkční haly v Olomouci. Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem návrhu smlouvy o dílo.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Elektrizace trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice   
Stručný popis: Předmětem zadání je vypracování Projektové dokumentace pro společné povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně zpracování žádosti o vydání společného povolení příslušným stavebním úřadům.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
ČEZ Distribuce, a. s.
V1993/1994-TR Dražice-TR AZB Škoda – projektová dokumentace   
Stručný popis: Předmětem díla je vyhotovení realizační projektové dokumentace technické a rozpočtové části spočívající v obnově venkovních vedení č. V1991,V1993 a V 1994 v úseku mezi TR AZB Ml. Boleslav a TR Dražice.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Statutární město Ostrava
Sportovní areál u ZŠ Bílovecká (PD+AD+IČ) II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování dvou samostatných projektových dokumentací (zvlášť pro objekt SO 01 s inženýrskými sítěmi a zvlášť pro objekty SO 02 – SO 12 tak, aby mohly být použity samostatně pro stavbu) a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Sportovní areál u ZŠ Bílovecká“ v k. ú. Svinov, obec Ostrava (dále jen „stavba“). Rozsah plnění: - vypracování projektových dokumentací pro stavební povolení (DSP) - vypracování projektových dokumentací pro provádění stavby (DPS) - vypracování plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jejich aktualizace po dobu přípravy stavby, - výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby v rozsahu pro zajištění všech pravomocných stavebních povolení, - výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby, - výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Povodí Vltavy, státní podnik
VD Slapy – rekonstrukce mostní konstrukce na hrázi: DSP + související činnosti   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů vč. zajištění projektu dopravně-inženýrských opatření, geodetických měření potřebných pro zpracování DSP, kontrolního rozpočtu, harmonogramu realizace, Povodňového a Havarijního plánu stavby a výkonu inženýrské činnosti související se zajištěním přílohy E. DSP
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie