Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 45 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Středočeský kraj
PD - Nový objekt základní školy speciální   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace do úrovně projektové dokumentace k provádění stavby včetně položkového výměru a kontrolního rozpočtu související s novostavbou budovy Základní školy Mladá Boleslav, příspěvková organizace, umístěné na pozemcích na pozemcích p.č. 501/3, p.č. 498 a p.č. 1278/3 v k.ú. Mladá Boleslav, a to podle objemové studie zpracované spol. REALSTAV spol. s r.o. v 04/2018. Zhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy, zpracování dokladové části, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace včetně zastupování ve stavebním řízení a opatření územního souhlasu, stavebního povolení. Zajištění autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeb objednatele.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Diplomatický servis
Zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby, Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby, Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Lipník – rekonstrukce tepelných zdrojů vč. MaR - projektová dokumentace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na rekonstrukci zdrojů tepla včetně měření a regulace (MaR) v areálu kasáren Lipník nad Bečvou: „Lipník – rekonstrukce tepelných zdrojů vč. MaR“ v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení DPS a dokumentace k provádění stavby (DPS), včetně projednání a odsouhlasení PD všemi dotčenými orgány státní / vojenské správy v rozsahu pro provedení stavby dle podmínek a rozsahu obecného zadání.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice   
Stručný popis: Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb.Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Generální projektant Rekonstrukce a modernizace areálu FSI VUT   
Stručný popis: Zadavatel hodlá v následujících letech provést rekonstrukci a modernizaci stávajících vnitřních prostor objektů A2, A3, A4, B1, B2, B3, KH1 a KH2 Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně spočívají zejména ve změnách umístění vybraných pracovišť, změnách dispozic, rozšíření knihovny fakulty, opravách a modernizaci konstrukcí, povrchů a technického zařízení budov. Pro tyto účely potřebuje zadavatel vybrat partnera - generálního projektanta, který navrhne a vyprojektuje vhodné řešení uvažovaného záměru, a to až do stupně dokumentace pro provádění stavby, a dále zajistí následný autorský dozor nad realizací uvažovaného záměru. Pokračování a info k PTK viz oddíl VI.3) Další informace
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Povodí Moravy, s.p.
Vlára, Vodní dílo Vlachovice a související opatření – stokové sítě v obcích - Pořízení podkladové dokumentace (pasportizace)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) pořízení podkladové dokumentace (pasportizace) kanalizační sítě v obcích
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
ČEZ Distribuce, a. s.
Projektová dokumentace na výměnu vedení VVN V1945/1947/1948   
Stručný popis: Předmětem je zpracování projektové dokumentace na výměnu stávajících vedení V1945/1947/1948 a navýšení přenosové schopnosti distribučního vedení v oblasti Benešovska a části oblasti Praha východ mezi TR Říčany – TR Strančice – TR Benešov, a také výměnu stávajícího dvojitého venkovního vedení ve stávající trase při dodržení stožárových míst dvojitého venkovní vedení v celkové délce cca 30 km.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Modernizace ŽST Jihlava město   
Stručný popis: Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Modernizace ŽST Jihlava město“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně podání žádosti o vydání společného povolení příslušným stavebním úřadům.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž vizualizace trati Praha - Kladno s připojením na Letiště Václav Havla. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
ČEZ Distribuce, a. s.
V1991/1992 – TR Čechy Střed–TR Milovice – projektová dokumentace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování realizační projektové dokumentace na kompletní výměnu stožárů, izolátorových závěsů, vodičů a KZL vedení 2x110 kV V1991/1992 TR Čechy Střed – TR Milovice. Součástí zpracované realizační projektové dokumentace bude i výpočet nastavení ochran, výpočet vnějších vlivů a aktualizace MPP. Přesný rozsah realizace je dán Zadávacím návrhem.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
CAD KONSTRUKČNÍ PODPORA ELI – BEAMLINES – OD 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování služeb spočívajících ve vykonávání konstrukčních prací za pomoci CAD nástrojů dle zadání zadavatele v objemu do 20 000 člověkohodin (1 člověkohodina = 60 min) – bližší informace viz bod č. 4 ZD a příloha č. 3 ZD – závazný návrh smlouvy. Bližší specifikace v rámci ZD.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Spořilovská - zakrytí, Praha 4, č.akce 999438 - DÚR, IČ UR, průzkumy a ostatní práce   
Stručný popis: Předmětem plnění je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), zajištění inženýrské činnosti (IČ UR) a provedení předběžného geotechnického průzkumu na novostavbu částečného zakrytí komunikace Spořilovské.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Povodí Moravy, s.p.
Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), stavební povolení (DSP) a pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro akci „Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“, včetně souvisejících inženýrských činností.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové   
Stručný popis: Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu („ZP“), Doprovodné dokumentace („DD“), Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby („PDPS“) na stavbu „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové hl. n.“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí výše uvedené cíle, včetně podání žádosti o vydání společného povolení příslušným stavebním úřadům.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Povodí Moravy, s.p.
Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města - technický dozor stavebníka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výkon stálého technického dozoru stavebníka a geotechnika v rámci realizace zakázky na stavební práce s názvem „Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města“.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie