Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 124 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Pardubice
Zajištění provozuschopnosti systémů technického zabezpečení objektů UPa II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou servisní práce, opravy a posílení infrastruktury.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s.
Dostavba tréninkového centra mládeže SK Dynamo České Budějovice akademie - zhotovení projektu a inženýrská činnost k projektu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) provedení kompletních prací a činností při zhotovení projektu vč. související inženýrské činnosti nutné pro realizaci předmětu plnění veřejné zakázky
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Statutární město Karlovy Vary
Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech Města Karlovy Vary   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energií – dále jen „služby“) pro objekty v majetku města Karlovy Vary
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
CAD konstrukční podpora projektu ELI - Beamlines 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vykonávání konstrukčních prací za pomoci CAD nástrojů dle zadání zadavatele v objemu 7500 člověkohodin (1 člověkohodina = 60 min) – bližší informace viz bod č. 4 ZD a příloha č. 3 ZD – závazný návrh smlouvy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín, geotechnický monitoring během stavby a po jejím dokončení   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění geotechnického monitoringu během realizace stavby úseku D3 0310/II a dále po jejím dokončení. Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TP a TKP pro GTM, platnými normami, směrnicemi a právními předpisy pro provádění GTM. Činnosti, které jsou předmětem této VZ musí navazovat a vycházet z předstihového GTM, který v současné době již probíhá.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Technická opatření na vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu proti negativním vlivům rozšíření těžby v lomu Turów v Polsku na   
Stručný popis: provedení projektových prací a inženýrské činnosti pro realizaci technických opatření na vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu proti negativním vlivům rozšíření těžby v lomu Turów v Polsku na Frýdlantsku
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Povodí Labe, státní podnik
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce - výkon geotechnického dozoru a geotechnický monitoring   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výkon odborného geotechnického dozoru (GTD) a činnost geotechnického monitoringu (GTM) ve fázi výstavby tělesa hráze včetně úprav jejího podloží.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Činnost strategického experta při zařazení akcí do programu 129 260 Podpora prevence před povodněmi III   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je činnost strategického experta na posuzování akcí pro zařazení akcí do programu 129 260 Podpora prevence před povodněmi III podle Metodiky pro posuzování protipovodňových opatření navržených do III. etapy programu Prevence před povodněmi. Činnost strategického experta se předpokládá v období 2015 – 2019.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/36 Sezemice, rekonstrukce propustku 36-p-038   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Celková rekonstrukce kamenného deskového propustku v havarijním stavu vybudováním nového ze železobetonových trub s kolmými čely a stabilizace tělesa komunikace v násypu zřízením oboustranných gabionových zdí dle VD-ZDS vypracované firmou VDI Projekt Pardubice.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Statutární město České Budějovice
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ DOPRAVNÍCH STAVEB - OPRAVY KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ, PARKOVIŠŤ A CYKLOSTEZEK   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zpracování projektových dokumentací pro provádění stavby včetně autorského dozoru při opravách povrchu komunikací, chodníků, parkovišť a cyklostezek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona. Přesná specifikace obsahu projektové dokumentace bude součástí jednotlivých výzev.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Posílení odborné a administrativní kapacity pro zrychlení procesů souvisejících se správou a údržbou mostních objektů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je 269 mostních objektů ve správě TSK nacházejících se na území hl. m. Prahy, které jsou na stupnici dle ČSN 73621 hodnoceny klasifikačním stupněm stavu IV (uspokojivý) v rozsahu přílohy č. 1 „Mosty ve stavebním stavu IV“. Cílem veřejné zakázky je dosáhnout co nejrychleji vnitřní kategorizace v rámci všech mostních objektů v tomto stupni hodnocení a maximálně urychlit předprojektovou a projektovou přípravu oprav/rekonstrukcí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Statutární město Jihlava
Centrální dopravní terminál Jihlava   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na služby je vypracování a dodání: aktualizace urbanisticko-architektonické studie, zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., zajištění činnosti nutné pro vydání všech správních rozhodnutí ve zjišťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., projektové dokumentace pro rozhodnutí o odstranění stavby (projektová dokumentace bouracích prací); projektové dokumentace pro vydání územních rozhodnutí jednotlivých etap budování přestupního terminálu, a to včetně projektové dokumentace trakčního trolejového vedení, to vše v etapách a členění na konkrétní stupně projektové dokumentace a etapy do stupně projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Podrobný popis uveden v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Zámek Týnec, z.s.
Stavební obnova zámku Týnec (Správce stavby a koordinátor BOZP)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon Správce stavby a Koordinátora BOZP pří stavební a restaurátorské obnově nemovité národně kulturní památky zámku Týnec
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Statutární město České Budějovice
ČB, NÁDRŽ BAGR VE STROMOVCE - ZPRACOVÁNÍ PD   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na úpravy pro zajištění obnovy vodního režimu nádrže Bagr včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (detailní položky) a oceněného soupisu prací, zajištění potřebné inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru při realizaci akce. Součástí bude zajištění vstupních podkladů včetně geodetického zaměření a zpracování Plánu BOZP. Projekt bude rozdělen na dvě samostatné části: 1. Čištění a opravy 2. Obnova vodního režimu
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Povodí Odry, státní podnik
Projektová dokumentace akce "Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Průzkumné a projektové práce pro přípravu stavby úpravy vodního toku Polančice, Rakovec a Mexický potok - délka úpravy cca 3000 m, návrhový průtok Polančice Qn=8-16 m3/s, Rakovec Qn=5-6 m3/s, Mexický potok Qn=6m3 a přípravu stavby suché nádrže Polančice a suché nádrže Rakovec. Návrh řešení zahrnuje také úpravy a přeložky sítí tech. infrastruktury, mostů, lávek, rekonstrukce jezů, úpravy výústí a pod. Součástí zakázky bude geodetické zaměření, vytýčení parcelních hranic, inženýrsko-geologický průzkum, vypracování a projednání dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, pro stavební povolení a pro provádění stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie