Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 138 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj pro období 2019 - 2021   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění poskytování znaleckých služeb pro výkon činností Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj včetně jeho poboček na období 2019-2021. Výsledkem tohoto zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody s pěti dodavateli bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody, s opakujícím se plněním zadávaným na základě písemných výzev k předložení návrhu na uzavření objednávky systémem kaskády.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Správce stavby pro akci „Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb správce stavby pro investiční akci dle standardů FIDIC Yellow Book „Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál“ (dále jen "Dílo") zahrnující následující služby: - výkon kompletní činnosti správce stavby dle Smlouvy o poskytování služeb správce stavby (příloha č. 2 ZD) v průběhu přípravy a realizace Díla a zajištění řádného dokončení a převzetí Díla podle FIDIC Yellow Book, - poskytování podpory zadavateli v záruční době Díla.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Statutární město Frýdek-Místek
Zracování PD - ZŠ F-M, J. Čapka 2555 - tělocvična II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, a to studie, projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení) a dokumentace pro provádění stavby (DPS), s názvem „ZŠ F-M, J. Čapka 2555 – tělocvična“, to vše v podrobnostech obsažených v návrhu smlouvy. Záměrem je novostavba tělocvičny u 2. Základní školy na ulici Jana Čapka č. p. 2555, a to v části ze strany ulice j. Božana, která bude propojena nově zbudovaným spojovacím krčkem se stávajícím objektem základní školy. Novostavbou tělocvičny nebudou omezeny vstupy do stávající tělocvičny. Součástí záměru je i úprava stávajícího sociálního zázemí stávající tělocvičny.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Univerzita Pardubice
Zajištění provozuschopnosti systémů technického zabezpečení objektů UPa II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou servisní práce, opravy pro revizích.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Českomoravksá záruční a rozvojová banka, a.s.
Poradenství při technickém monitoringu obchodních případů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytnutí odborné konzultační a poradenské činnosti k jednotlivým projektům.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Modernizace a rekonstrukce bytů v BD v Brně-Líšni IV. etapa - TDS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
VOP CZ, s.p.
003/2/2019 Žíhání dílů na odstranění vnitřního pnutí 4/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Žíhání dílů na odstranění vnitřního pnutí
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Královéhradecký kraj
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení - zajištění výkonu TDS a BOZP   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem: Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Statutární město České Budějovice
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ DOPRAVNÍCH STAVEB - OPRAVY KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ, PARKOVIŠŤ A CYKLOSTEZEK   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zpracování projektových dokumentací pro provádění stavby včetně autorského dozoru při opravách povrchu komunikací, chodníků, parkovišť a cyklostezek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona. Přesná specifikace obsahu projektové dokumentace bude součástí jednotlivých výzev.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Zpracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Ústecký kraj 2019 – 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění poskytování znaleckých služeb pro výkon činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj včetně jeho poboček na období 2019-2021. Výsledkem tohoto zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody se čtyřmi dodavateli bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody, s opakujícím se plněním zadávaným na základě písemných výzev k předložení návrhu na uzavření objednávky systémem kaskády. V případě nepodání dostatečného počtu platných nabídek bude možné rámcovou dohodu uzavřít pouze se třemi dodavateli.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany; Zpracování dokumentace pro územní řízení – vysokorychlostní trať Praha-Běchovice – Poříčany   
Stručný popis: Předmětem plnění je zhotovení díla spočívajícího ve zpracování dokumentace stavby „RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany“ v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, resp. dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech náležitostí a včetně opatření potřebných dokladů, a také vypracování žádosti o zahájení územního řízení (včetně vypracování dokumentace EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů). Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace, zejména ve Smlouvě o dílo a jejích přílohách, které tvoří Díl 2 zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS   
Stručný popis: Předmětem plnění je zhotovení díla spočívajícího ve zpracování „Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS“ a veškerých souvisejících podkladů („Dílo“) v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě o dílo. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace, zejména ve Smlouvě o dílo a jejích přílohách, které tvoří Díl 2 zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
UniMeC – II. Etapa – projektový management – opakované zadávací řízení   
Stručný popis: Předmětem plánované veřejné zakázky je činnost projektového manažera v rámci projektu „Dobudování vzdělávací infrastruktury UniMeC, 2. etapa včetně Děkanátu a menzu“. Činnost projektového manažera bude spočívat zejména v níže uvedených činnostech: • Vypracování dokumentace pro účinné projektové řízení projektu • Řízení vlastní realizace projektu • Koordinace dodavatelů • Řízení realizačního týmu zadavatele • Vyhodnocení průběhu realizace • Reportování orgánům příkazce • Kontrola dodržování termínů a finančního plánu projektu včetně případných nápravných opatření • Zpracování podkladů pro zprávy o realizaci a žádosti o platbu • Koordinace TDS a BOZP a zhotovitele stavby • Zpracování měsíčních přehledových zpráv pro zadavatele (příkazce) Bližší informace v rámci profilu zadavatele - předběžná tržní konzultace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
"Zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor k akci - Přístavba a nástavba rehabilitace"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) zpracování projektové dokumentace stavby „Přístavba a nástavba rehabilitace“ a projednání s HZS, zaměření, průzkumy, společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP), projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, provádění autorského dozoru při realizaci stavby (blíže viz zadávací a projektová dokumentace)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: systémové zajištění sociálního začleňování - 3. část Průřezový výzkum: Oddlužovací praxe po novele insolvenčního zákona   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména zjištění dopadu legislativní změny zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), účinné od 01.07.2017 (zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), která zpřísnila pravidla pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Výzkum by měl prokázat, zda došlo ke kultivaci prostředí v oblasti oddlužování fyzických osob a vydefinovat bílá místa, která umožňují nepoctivým subjektům v této oblasti (i nadále) inkasovat za služby v oblasti oddlužení vyšší než zákonem regulované ceny.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie