Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 104 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Liberecký kraj
TDI – M – Liberecko 2019 a Kacanovy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění stavebních akcí: „Most ev.č. 2901 - 1 - most přes potok ve Frýdlantu – Větrově“, „Silnice II/278 Český Dub, sanace opěrné zdi“, „Most ev. č. 27814-4, most přes strouhu na Záskalí“, „Silnice III/27926 Kacanovy (pod hřbitovem), rekonstrukce propustku“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že budou stavby realizovány.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Česká republika- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Provádění pravidelného servisu a revizí systému ohřevu a chlazení v objektech IVC a HS - opakované vyhlášení   
Stručný popis: Provádění pravidelného servisu, oprav a revizí vzduchotechnického, klimatizačního systému (a to vč. kontrol těsnosti), systému vytápění, systému řízení MaR, výměníkové stanice a údržby filtrů vodních ohřevů VZT v objektech Integrovaného výjezdového centra Třinec, Ostrava - Jih, Ostrava - Přívoz, Slezská Ostrava, Bílovec, Nošovice, Opava a na hasičské stanici Hlučín.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Povodí Labe, státní podnik
Instalace automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů na vybraných VD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vypracování projektových dokumentací pro instalace (resp. doplnění) automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů vč. datových komunikačních tras pro 8 přehrad.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Hlavní město Praha
Zajištění výkonu TDI na akci: Revitalizace objektu Franze Kafky č.p. 24, Praha 1   
Stručný popis: Zajištění výkonu TDI na akci: Revitalizace objektu Franze Kafky č.p. 24, Praha 1
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Město Dobruška
Stavební úpravy krytého bazénu a koupaliště v Dobrušce a přístavba relaxační části – dokumentace pro územní řízení a projektová dokumentace pro stavební řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále společně jen „PD“) pro stavbu „Stavební úpravy a přístavba relaxačního centra v Dobrušce“, jejímž předmětem budou stavební úpravy a přístavba krytého bazénu a koupaliště v Dobrušce. Součástí projektované stavby bude provedení nerezových van určených bazénů.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Statutární město Ostrava
Stavby veřejného osvětlení - PD, IČ, AD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací pro územní řízení a projektových dokumentací pro provádění staveb včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocných územních rozhodnutí a výkonu autorského dozoru po dobu realizace staveb pro připravované akce veřejného osvětlení v jednotlivých zájmových územích města Ostravy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
město Neratovice
Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice – zpracování PD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (dále jen „DSP“), včetně zajištění veškerých vyjádření a stanovisek DOSS a SIS k DSP a všech podkladů, nezbytných pro podání žádosti o vydání SP a zahájení stavebního řízení ve věci přístavby objektu ZŠ Ing. M. Plesingera v Neratovicích.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Povodí Moravy, s.p.
Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města - výkon stálého technického dozoru stavebníka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a geotechnika v rámci realizace nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města“.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Obec Líbeznice
PROVOZOVÁNÍ, SPRÁVA A ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ LÍBEZNICE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozování, správy, údržby a obnovy veřejného osvětlení v obci Líbeznice.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Projektová dokumentace – Výměna technologie MR Západ, dispečinku měníren a stavební úpravy objektu.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro výměnu technologie MR Západ, dispečinku měníren a pro stavební úpravy objektu v dále uvedeném rozsahu podle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména Zákona, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 405/2017 Sb.“).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Projektová dokumentace: Olomouc – odstavy tramvají, ul. Jeremenkova.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace: Olomouc – odstavy tramvají, ul. Jeremenkova v dále uvedeném rozsahu podle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména Zákona, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 405/2017 Sb.“).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Orientální ústav AV ČR, v.v.i., Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Poskytování služeb projektového manažera k akci Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je zajištění kvalitního, vysoce profesionálního, soustavného a komplexního výkonu činnosti projektového manažera při přípravě plánované revitalizace objektu Hybernská, která spočívá v komplexní rekonstrukci budovy Hybernská 1000/8 za účelem vytvoření vhodných studijních, knihovních, kancelářských a konferenčních prostor pro potřeby Zadavatele. Předmětem Veřejné zakázky je provádění konzultačních, koordinačních a kontrolních činností vybraného dodavatele, jejichž cílem je definování a následná kontrola optimálního způsobu realizace stavebních prací na objektu, který je předmětem plnění této Veřejné zakázky. Předmětem je provedení technické, konzultační a supervizní činnosti v rámci příprav a zajištěni všech stupňů projektové dokumentace, včetně průběhu získání všech potřebných souhlasů dotčených orgánů státní správy a platného stavebního povolení pro realizaci stavební investiční akce rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Středočeský kraj
Vltavská cyklostezka, úsek Úholičky – Libčice nad Vltavou, dokončení přípravy stavby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem akce je dopracování projektové dokumentace (PD) ve stupni PD pro stavební povolení podle podmínek územního rozhodnutí o umístění stavby ,,Vltavská cyklostezka, úsek Úholičky – Libčice nad Vltavou, výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení, vyhotovení PD pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu, provádění autorského dozoru při realizaci stavby. Realizace stavby je nezbytná pro zprůjezdnění dálkové páteřní cyklotrasy Vltavská cyklistická cesta severně od Prahy a pro odstranění rizika při překonávání železniční tratě a vodního toku při denní dopravě osob mezi sídly Libčice nad Vltavou, Husinec-Řež a Úholičky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Rehabilitační ústav Kladruby
Zateplení bytového domu č.p. 46 a 47, obec Tehov (opakované řízení)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní výkon inženýrských činností, tzn. realizace technického dozoru investora a zajištění funkce koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavebních prací vybraným dodavatelem.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Ústecký kraj
SŠZ a Z A. E. Komerse, Děčín - reko objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je zajištění projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby (DPS), inženýrská činnost pro zajištění souhlasu s realizací stavby, autorský dozor po celou dobu výstavby a součinnost při jednání hodnotící komise. Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní rekonstrukci pracovně – technické budovy, rekonstrukce zdroje vody pro technické použití a závlahu, rekonstrukce resp. zmodernizování některých skleníků, vybudování nového fóliovníku, vybudování plochy stínoviště a kontejnerovny uložení jednotlivých druhů rostlin. Do areálu se musí v rámci této akce naprojektovat i vybudování vlastní přístupové cesty pro automobily do 3.5 t.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie