Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 136 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Povodí Labe, státní podnik
Zajištění provozu a funkce PPO Lovosicko   
Stručný popis: Zajištění provozu a funkce protipovodňové ochrany Lovosicka a Píšťan
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Libeňský most, Praha 7 a 8, č.akce 999984 - Správce stavby a koordinátor   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou služby ve vztahu k realizaci stavby Libeňský most, Praha 7 a 8 (dále jen "Stavba") zahrnující výkon funkce správce Stavby, zajištění stálého technického dozoru stavebníka v průběhu Stavby a výkon funkce technického poradce. Další informace týkající se Stavby lze nalézt v odůvodnění veřejné zakázky, jejímž předmětem je Stavba, které je uveřejněno na profilu zadavatele. Blíže v KD.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje, příspěvková organizace
Aktualizace dat v systému hospodaření s vozovkou Středočeského kraje o stavu silnic II. třídy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zejména aktualizace dat o stavu silnic II. třídy v celkové délce 2401 km ve vlastnictví Středočeského kraje a správě zadavatele, provedení sběru dat, vyhodnocení těchto dat a navržení plánu údržby, oprav silnic.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Liberecký kraj
TDI - Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. - Sosnová   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následující akce: „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – Sosnová – stavební práce“, kde předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce je 21.659.982,54 Kč bez DPH a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Liberecký kraj
BOZP - Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. - Sosnová   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, (dále jen „BOZP“) a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována. Specifikace předmětu veřejné zakázky: Předmětem činnosti výkonu koordinátora BOZP je stavební akce: „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – Sosnová – stavební práce“, kde předpokládaná hodnota stavby je 21.659.982,54 Kč bez DPH.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
ČEZ Distribuce, a. s.
Poskytování služeb v oblasti kontroly odběrných míst a řešení neoprávněných odběrů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je je uzavření Rámcové dohody s 1 Dodavatelem na dobu 6 let, a to za účelem zajištění služeb v oblasti: a) kontroly odběrných míst, b) řešení neoprávněných odběrů a netechnických ztrát elektřiny v distribuční soustavě, zamezení netechnických ztrát elektřiny a pokračování neoprávněných odběrů, a to včetně poskytování součinnosti orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům či soudům, c) účast při projednání výstupů z kontroly odběrných míst se Zákazníkem. Předpokladem pro realizaci Předmětu veřejné zakázky je uzavření: Rámcové dohody o poskytování služeb v oblasti řešení netechnických ztrát a neoprávněných odběrů v distribuční soustavě, a Smlouvy o převodu části činnosti zaměstnavatele (o převodu zaměstnanců, kteří se budou na zajištění výše uvedených služeb podílet).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Státní zemědělský intervenční fond
Dodávka služeb technické a aplikaní podpory, rozvoje a integrace informačního systému Platební agentury SZIF pro období od od 1.1.2011   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka služeb technické a aplikační podpory, rozvoje a integrace informačních systémů platební agentury SZIF pro období od 1.1.2011
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
VFN Praha - ORL- operační a zákrokový sál - DPS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) „VFN Praha – ORL– operační a zákrokový sál “ na adrese Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Oddělení ORL – Pavilon A7, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 ve všech profesích a v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (dále také „PD“), včetně provedení autorského dozoru stavby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Státní zemědělský intervenční fond
Dodání leteckých měřických snímků a výsledných ortofot pro kontroly na místě 2019-2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Na základě veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda na dobu 48 měsíců s minimálně 3 a maximálně 5 dodavateli. V případě, že nebude podán dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplní požadavky stanovené ZZVZ a zadavatelem, bude moci zadavatel uzavřít Rámcovou dohodu pouze s těmi účastníky zadávacího řízení, kteří tyto požadavky splnili. Předmětem plnění je pořízení aktuálních měřických snímků metodou letecké fotogrammetrie, jejich zpracování a vytvoření digitálních barevných ortofot pro účely kontrol na místě dotačních opatření na plochu administrovaných pod systémem IACS.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Liberecký kraj
TDI - Roprachtice, Chuchelna a Hrabačov - Křížlice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění stavebních akcí: „Silnice II/290 Roprachtice“, „Silnice III/2923 Chuchelna - Palučiny“, „Silnice III/28620 Hrabačov - Křížlice“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že budou stavby realizovány.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
CAD KONSTRUKČNÍ PODPORA ELI – BEAMLINES – OD 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování služeb spočívajících ve vykonávání konstrukčních prací za pomoci CAD nástrojů dle zadání zadavatele v objemu do 20 000 člověkohodin (1 člověkohodina = 60 min) – bližší informace viz bod č. 4 ZD a příloha č. 3 ZD – závazný návrh smlouvy. Bližší specifikace v rámci ZD.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Spořilovská - zakrytí, Praha 4, č.akce 999438 - DÚR, IČ UR, průzkumy a ostatní práce   
Stručný popis: Předmětem plnění je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), zajištění inženýrské činnosti (IČ UR) a provedení předběžného geotechnického průzkumu na novostavbu částečného zakrytí komunikace Spořilovské.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Liberecký kraj
BOZP - Roprachtice, Chuchelna, Mříčná   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění stavebních akcí: a) „Silnice II/290 Roprachtice“ b) „Silnice III/2923 Chuchelna – Palučiny“ c) „Silnice III/28617 Mříčná“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace, za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích
NKP SZ Telč - Výkon činnosti technického dozoru stavebníka po dobu realizace projektu IROP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích zadává veřejnou zakázku na Výkon činnosti technického dozoru stavebníka po dobu přípravy a realizace stavby Státní zámek Telč – Růže Vysočiny“. Jedná se o spolupráci se zadavatelem během přípravy dokumentace pro provádění stavby, přípravy zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a kompletní zajištění činnosti TDS během realizace stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Město Hlučín
Strategické plánování města Hlučína - zpracování Strategického plánu města Hlučína na období 2020-2030, včetně Akčního plánu a SEA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je tvorba Strategického plánu města Hlučína na období 2020 – 2030, který bude hlavním rozvojovým dokumentem města a bude navazovat na Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Hlučína v období 2008 – 2018. Dále viz přílohy zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie