Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 165 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
TDI – ÚVN – VoFN Praha – Přístavba CH 1 – realizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění technického dozoru investora v souvislosti s realizací stavby, jejíž předmětem je realizace přístavby pavilonu CH v areálu ÚVN v Praze dle projektové dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Lesy České republiky, s.p.
Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok – Podluží   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude řešit výstavbu vzdouvacího objektu a revitalizační opatření v EVL Soutok - Podluží.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Hlavní město Praha
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov Podrobný inženýrsko-geologický průzkum – geotechnický monitoring   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je geotechnický monitoring stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, průzkumná štola, který řeší provedení nezbytného geotechnického monitoringu při provozu a údržbě díla. Smyslem navrhovaných řešení je získat průběžné informace zejména o odezvě ražeb průzkumné štoly na primární ostění štoly, okolní horninové prostředí a povrch terénu (včetně nadzemní zástavby). Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Nový pavilon FZÚ, Na Slovance – správce stavby – opakované zadání   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb výkonu činnosti správce stavby (dále jen „Správce stavby“) dle vzorové Smlouvy o poskytnutí služeb mezi Objednatelem a konzultantem (tzv. FIDIC WHITE BOOK), a rovněž v souladu se standardy činnosti správce stavby dle Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro-technologického a strojně-technologického Díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných Zhotovitelem, tzv. FIDIC YELLOW BOOK (dále jen „Služby“), a to v rámci stavby Nového pavilonu FZÚ, která byla zadávána formou požadavku na výkon nebo funkci dle § 92 odst. 2 ZZVZ a jejíž investiční náklady činí dle nabídkové ceny zhotovitele 287 960 547 Kč bez DPH.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Supervize brownfieldů v lokalitách Litoměřice – kasárna, Lkáň, Proboštov, Obrnice a Valeč   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon technického dohledu a cenového konzultanta stavebních činností investora v rámci regenerace brownfieldů. Specifikace supervize, její rozsah a účel je uveden v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Statutární město České Budějovice
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ POZEMNÍCH STAVEB, DOPRAVNÍCH STAVEB, VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB, STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A MĚSTSKÉHO INŽERNÝRSTVÍ - DROBNÉ AKCE   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zpracování projektových dokumentací pro územní rozhodnutí (DÚR), pro stavební povolení (DSP) a pro provedení stavby (DPS), případně autorský dozor, při realizaci drobných investičních akcí z oblasti pozemních staveb, dopravních staveb, vodohospodářských staveb, staveb občanské vybavenosti a městského inženýrství v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými Výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona. Některé veřejné zakázky budou financovány z fondu Evropské unie. Přesná specifikace obsahu projektové dokumentace, včetně informace o financování z fondu Evropské unie, bude součástí jednotlivých výzev.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Zpracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Ústecký kraj 2019 – 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění poskytování znaleckých služeb pro výkon činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj včetně jeho poboček na období 2019-2021. Výsledkem tohoto zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody se čtyřmi dodavateli bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody, s opakujícím se plněním zadávaným na základě písemných výzev k předložení návrhu na uzavření objednávky systémem kaskády. V případě nepodání dostatečného počtu platných nabídek bude možné rámcovou dohodu uzavřít pouze se třemi dodavateli.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Pořízení dat mobilního mapování   
Stručný popis: Předmětem zakázky je pořízení obrazových dat tzv. mobile mappingu, tj. fotogrammetrických prostorově umístěných dat pořízených z jedoucího vozidla či variantního mobilního zařízení (čtyřkolka, kolo atd.) na celé komunikační síti hl. m. Prahy. Předmětem plnění této zakázky je dále vytvoření pomocného bodového pole, pořízená data samotná, poskytnutí úložiště dat, API a webová aplikace sloužící k prohlížení a manipulaci s těmito daty s podporou na dobu 3 let.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Ústavní soud
Projektová dokumentace postupné rekonstrukce části interiérů budovy sídla Ústavního soudu   
Stručný popis: vypracování PD včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru v rámci postupné rekonstrukce jednotlivých částí interiérů budovy sídla Ústavního soudu
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Pardubický kraj
Zpracování projektové dokumentace na stavbu "II/322 Kojice - obchvat" včetně výkonu autorského dozoru projektanta   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby silnice II/322 v úseku obchvatu obce Kojice. Jedná se v části o modernizaci stávající silnice a v části o novostavbu. Předpokládané investiční náklady stavby činí 400 mil. Kč. Předmětem zakázky je také poskytnutí služeb autorského dozoru projektanta po dobu realizace stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VÝKON ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU NA STAVBÁCH SÚS JMK 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výkon činnosti technického dozoru investora na jednotlivých stavbách uvedených v soupisu staveb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/37 Chrudim obchvat, úsek křižovatka I/17 - Slatiňany, km 1,7 - 2,850, ZAV   
Stručný popis: Na stavbě probíhá terénní část záchranného archeologického výzkumu a z důvodu přítomnosti rozsáhlých a složitých archeologických situací dochází ke zvýšené náročnosti archeologických prací. Proto je nutné v místech s pozitivně zjištěnými nálezy provést pečlivý terénní odkryv, precizní fotografickou plánovanou popisnou měřičskou dokumentaci nad rámec plánovaných prací. V souladu se zákonem č. 20/87 Sb. o státní památkové péči je potřebné provést záchranný archeologický výzkum i nad rámec předpokladu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Diplomatický servis
Zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby, Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby, Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb
Snížení energetické náročnosti objektu Domova Sedlčany – PD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace do úrovně projektové dokumentace k provádění stavby včetně položkového výměru a kontrolního rozpočtu. Revize a následné zhotovení energetického auditu, zpracování dokladové části, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace včetně zastupování ve stavebním řízení a opatření stavebního povolení/ohlášení. Zajištění autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeb objednatele. Zpracování žádostí na výzvu č. 121 z OPŽP. Administrace projektu ve výzvě č. 121 z OPŽP po dobu udržitelnosti.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Statutární město Ostrava
Nové Lauby - záchranný archeologický výzkum   
Stručný popis: Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu, včetně potřebných stavebních prací, v prostoru bývalého domovního bloku, vymezeného ulicemi Velkou, Pivovarskou, Muzejní a Dlouhou v centrální části města Ostravy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie