Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 18 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Pardubice
Zajištění provozuschopnosti systémů technického zabezpečení objektů UPa II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou servisní práce, opravy a posílení infrastruktury.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín, geotechnický monitoring během stavby a po jejím dokončení   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění geotechnického monitoringu během realizace stavby úseku D3 0310/II a dále po jejím dokončení. Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TP a TKP pro GTM, platnými normami, směrnicemi a právními předpisy pro provádění GTM. Činnosti, které jsou předmětem této VZ musí navazovat a vycházet z předstihového GTM, který v současné době již probíhá.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Servis datového centra   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je provádění servisních služeb datového centra zadavatele na dobu neurčitou.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
Náplň systému SVPM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky na služby dle § 14 odst. 2 ZZVZ s názvem „Náplň systému SVPM“ je: 1. Stanovení seznamu vlastností nezbytných pro jejich návrh a použití do staveb v ČR, a to pro potřebu vyhlášky o vlastnostech stavebních výrobků (prováděcí předpis k připravovanému novému zákonu o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb). 2. Stanovení vlastností pro neharmonizované stavební výrobky bude vycházet z českých technických norem určených k NV č. 163/2002 Sb., popř. dalších relevantních dokumentů (např. evropské dokumenty pro technické posuzování, technické návody pro jednotné postupy autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků). 3. Prověření obsahu stávajících norem určených k NV č. 163/2002 Sb. a to s ohledem na možnost jejich stanovení jako "určených stavebních norem" ve smyslu připravovaného zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Svazek obcí regionu Písecko
Plán udržitelné zeleně a Plán udržitelné mobility, vč. generelu dopravy a parkování, města Písek   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování koncepčních dokumentů pro město Písek – Plán udržitelné mobility včetně generelu dopravy a parkování (dále jen PUM) a Plán udržitelné zeleně (dále jen PUZ). Přesná specifikace je uvedena v bodě č. 5 zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Statutární město Brno
Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy - studie proveditelnosti a DUR   
Stručný popis: Zadavatel hodlá zajistit řádnou přípravu a posouzení možnosti pro případnou budoucí realizaci stavby spočívající ve vybudování tramvajové trati v úseku Bystrc - Kamechy ve městě Brně (dále jen „Stavba“) Předmětem plnění VZ je zejména odborná technická, tvůrčí a jiná činnost vybraného dodavatele spočívající v - posouzení možností a podmínek pro navržení optimálního řešení Stavby z hlediska technického i ekonomického (Studie) - zpracování dokumentace pro oznámení o připravovaném záměru ve vztahu k jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví v rozsahu pro bezvadný průběh zjišťovacího řízení - zpracování kompletní dokumentace EIA - zpracování/zajištění veškerých podkladů a dokumentace pro územní rozhodnutí, jakož i poskytování kompletní inženýrské činnosti směřující k zajištění územního rozhodnutí. Blíže viz zadávací dokumentace (ZD).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Nevšímal, a.s.
Systém design   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Hlavním cílem celého projektu je kompletní vývoj a výzkum interiérové příčky s protipožární odolností jako nového produktu, který bude obsahovat vlastní unikátní pokročilé funkce postavené na inovativních technologiích. Vysokou přidanou hodnotou takové příčky bude především její požární odolnost v kombinaci s vysokou akustikou. Dále tím je inovační propojení s trendy nastávající budoucnosti například spolupráce s BIM informačním modelem budovy, procesem správy dat o budově během celého jejího životního cyklu, plně v souladu s trendy Průmyslu 4.0. Předmětem zadávacího řízení je dle výše uvedeného a na základě předaných informací v rámci zadávacího řízení a v následující spolupráci se zadavatelem a jeho dalšími partnery a konzultanty provést veškeré vývojové a designerské činnosti vedoucí ke komplexnímu vývoji systémů prosklené dvojité interiérové příčky s požární odolností pod vedením projektového manažera zadavatele.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Pořízení dat mobilního mapování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je pořízení obrazových dat tzv. mobile mappingu, tj. fotogrammetrických prostorově umístěných dat pořízených z jedoucího vozidla či zařízení.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Pořízení dat mobilního mapování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je pořízení obrazových dat tzv. mobile mappingu, tj. fotogrammetrických prostorově umístěných dat pořízených z jedoucího vozidla či zařízení
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů
DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ HORNINOVÉHO MASIVU V PVP BUKOV NEDESTRUKTIVNÍMI GEOFYZIKÁLNÍMI METODAMI   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provedení instalace monitorovacího systému SGI1 a provedení dlouhodobého monitorování horninového masivu nedestruktivními geofyzikálními metodami v Podzemním Výzkumném Pracovišti (PVP) Bukov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávka plovoucích meteorologicko-limnologických monitorovacích stanic   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Tři funkční sestavy stanice jsou určeny pro vysokofrekvenční měření (minimálně v 10minutovém intervalu) meteorologických veličin a fyzikálně-chemických ukazatelů kvality vody ve 3 hloubkách vodního sloupce na vodních nádržích, s řídící a záznamovou jednotkou umožňující telemetrický přenos dat. Stanice měří dlouhodobě (minimálně 5 let) meteorologická data (teplota a vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru, globální záření) a data o kvalitě vody (teplota, rozpuštěný kyslík, pH, konduktivita, oxidačně‐redukční potenciál, chlorofyl‐a, rozpuštěné organické látky). Stanice jsou umístěny na vodní hladině celoročně, kromě zimního období s tvorbou ledové pokrývky. Snímače ukazatelů kvality vody jsou vybaveny automatickým čištěním zamezujícím vlivu znečišťujících usazenin, řasových nárostů a biofilmů a nevyžadují četnější kalibraci než jednou za 2 měsíce. Snímače meteorologických veličin nevyžadují četnější kalibraci než jednou za rok. Součástí stanice je plovoucí nosný vor.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů
PROJEKT CELSIUS -TEPLOTNÍ MONITORING PVP BUKOV A DOLU ROŽNÁ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem projektu je získat znalosti o teplotním vývoji horninového prostředí a termálním gradientu v prostředí krystalinických hornin ve vertikálním profilu 1200 m (maximální hloubka dolu Rožná). V rámci projektu budou monitorovány teploty a vlhkosti vzduchu v povrchovém areálu PVP Bukov, teploty ve vrtech v kvartérním pokryvu, dále teploty a vlhkosti v otevřených větraných prostorech a teploty v horninovém masivu v různých částech bývalého dolu Rožná a PVP Bukov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Rekonstrukce ŽST Jaroměř   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) na území s archeologickými nálezy, které bude dotčeno stavební činností. Výsledkem výzkumu bude soubor artefaktů (movitých nálezů) a nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu), která detailně dokumentuje a interpretuje archeologické situace nenávratně zničené stavební činností v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Povodí Ohře, státní podnik
VD Nechranice – sanace abrazí LB (OÁZA) – III. Etapa-Inženýrskogeologický průzkum   
Stručný popis: 1. Přípravné administrativní, organizační a terénní práce dle zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění včetně zpracování projektu geologických prací dle vyhlášky č. 369/2004 Sb. Projednání vstupů na pozemky, stanoviska vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody. 2. Přípravné technické práce, zajištění geofyzikálního průzkumu. Jádrové vrtání včetně provádění z pontonu, karotážní měření ve vrtech, laboratorní vyhodnocení vzorků, geodetické práce. 3. Geotechnický monitoring - numerické modelování a geotechnické výpočty, měření ve vrtech, geodetické měření, kvartální zprávy a roční zpráva, případný návrh úpravy monitoringu. Cílem akce je vyřešit do budoucna ochranu břehů VD Nechranice v délce 1 520 m proti abrazím. Vymezení zájmové oblasti je uvedeno v příloze č.2 zadávacího projektu z 07/2017, který zadal podnik Povodí Ohře, s. p.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Svazek obcí regionu Písecko
Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování segmentových koncepčních dokumentů pro obce na Písecku. Přesná specifikace je uvedena v bodě č. 5 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena do několika části. Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky, několik částí nebo jen na jednu část veřejné zakázky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie