Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 284 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Analyzátor stabilních izotopů vody v kapalném vzorku   
Stručný popis: Analyzátor stabilních izotopů vody v kapalném roztoku je určen pro izotopovou poměrovou analýzu stabilních izotopů vody (δ2H, δ17O a δ18O) ve vzorcích kapalin. Bude vybaven automatickým podavačem vzorků a interním počítačem pro řízení analýz, softwarem pro analýzu dat a s datovým úložištěm. Součástí dodávky bude referenční materiál pro jednotlivé izotopy a referenční vzorek Vienna Standard Mean Ocean Water. Měření bude probíhat metodou laserové absorpce, která poskytuje oproti jiným měřícím principům vysokou rychlost analýzy a zároveň umožňuje výbornou stabilitu signálu a přesnost.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Městys Borotín
Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín-stavební část   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o zateplení hlavní budovy, rekonstrukce elektro rozvodů, vestavba kabinetů v půdním prostoru, zřízení odborných učeben ve 2.NP, zajištění bezbariérovosti do všech prostor ZŠ (výtah – při realizaci bude demontována část střešní kce), úpravy venkovního prostranství.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Městys Borotín
Modernizace tělocvičny ZŠ Borotín-dokončení stavby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dokončení modernizace tělocvičny v Borotíně. Jedná se o provedení: - montáž a demontáž lešení pro výměnu střešní krytiny - výměny plechové střešní krytiny vč. veškerých klempířských prací (oplechování parapetů, atik, výměna okapů a okapních svodů – viz. výkaz výměr) nad vlastní halou tělocvičny - rekonstrukce hromosvodu - dodávka a montáž 4 kusů vnitřních palubkových dvoukřídlích dveří - montáž venkovního ocelového schodiště
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Městys Borotín
Modernizace tělocvičny ZŠ Borotín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavbou je řešena sanace vlhkosti spodní stavby, podzemního zdiva, oprava omítky, zateplení objektu, výměna střešní krytiny, v rámci modernizace interiéru a udržovacích prací budou vyměněna okna a dveře, bude proveden nový povrch podlahy v hale,
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Rudolfov
Nástavba a stavební úpravy budovy 1. stupně ZŠ Rudolfov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je nástavba jednoho podlaží na budově jídelny a stavební úpravy budovy 1. stupně a spojovacího koridoru mezi budovami 2. stupně a jídelny základní školy Rudolfov – vše se týká pouze stávajících budov na pozemku p.č. 19 v k.ú. Rudolfov u Českých Budějovic. Instalací nového nouzového zvukového systému zasáhne stavba také do budovy 2. stupně ZŠ na pozemku p.č. 18.
Stavebné práce
Obec Vlastiboř
Splašková kanalizace a centrální ČOV v obci Vlastiboř   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) vybudování systému oddílné stokové soustavy, splaškové gravitační stokové sítě z trub plastových PVC DN 250, PVC DN 300, a čerpací stanice ČS a vybudování mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 300 EO
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Záblatí
Obnova mokřadních ekosystémů - Křišťanovický rybník   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je odbahnění a oprava Křišťanovického rybníka a obnova zarůstajících mokřadních biotopů ve východní a jihovýchodní části Křišťanovického rybníka v k. ú. Křišťanovice u Záblatí.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Jihočeské nemocnice, a. s.
Dodávky léčivých přípravků pro jihočeské nemocnice   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) blíže specifikovaných v části 3.6.2. Zadávací dokumentace pro nemocnice v Jihočeském kraji, a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), v platném znění, v rozsahu, v jakém se tyto právní předpisy vztahují na dodávky léčivých přípravků, a dále v souladu s provozními předpisy Zadavatele, včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Obec Dubné
Kanalizace Dubné – jihovýchod   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) výstavba kanalizace v místní komunikaci v jihovýchodní části obce Dubné (betonové kanalizační šachty, osazení odboček pro domovní kanalizační přípojky a pro přípojky k UV - jedná se pouze o odvodnění stávající komunikace a o napojení (přepojení) stávajících domovních kanalizačních přípojek), dále obnova výkopem narušeného asfaltového krytu stávajících místních komunikacích, obnova a částečné rozšíření stávajícího veřejného osvětlení v zájmovém území (výměna stožárů a svítidel, včetně kabelového propojení)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Šumavské Hoštice
„Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV Šumavské Hoštice“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž předmětem je odkanalizování stávajících objektů individuálního bydlení s následným odvedením odpadních vod na ČOV, intenzifikace ČOV, aby lépe odpovídala moderním standardům a nárůstu množství přiváděných odpadních vod způsobeným novým napojením stávajících objektů.
Stavebné práce
Obec Kunžak
„Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž předmětem je výstavba nové moderní čistírenské linky, odpovídající současným standardům a zvyklostem.
Stavebné práce
Jihočeská hospodářská komora
Vzdělávání členů JHK_2 - jazykové kurzy   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání v uzavřených skupinových kurzech pro zaměstnance společností, které jsou členy Jihočeské hospodářské komory (Jhk) v oblasti jazykových dovedností. V rámci projektu zadavatel požaduje proškolení minimálně 352 osob (zaměstnanců členských firem Jhk) na některém z jazykových kurzů, uvedených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, přičemž každá osoba absolvuje minimálně 1 dlouhodobý kurz v rozsahu 48 hodin, výjimku tvoří kurz český jazyk pro Čechy, který trvá 8 hodin. Maximální předpokládaný počet kurzů při minimální účasti 4 osob v kurzu je 88 kurzů (každý v trvání 48 hodin, přičemž 1 hodina = 60 min.). V jednom kurzu může být současně maximálně 12 osob, avšak Zadavatel nepředpokládá, že by měly zapojené subjekty zájem o jazykové vzdělávání v takto velkém počtu osob. V případě, že dojde k proškolení výše uvedeného počtu osob v menším počtu kurzů, než Zadavatel předpokládal, vyhrazuje si Zadavatel další kurzy již nerealizovat.Specifikace kurzů je
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Jihočeská hospodářská komora
Vzdělávání členů JHK_2 - IT kurzy   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání v uzavřených skupinových kurzech pro zaměstnance společností, které jsou členy Jihočeské hospodářské komory (Jhk) v oblasti IT dovedností. V rámci projektu zadavatel požaduje proškolení minimálně 460 osob (zaměstnanců členských firem Jhk) na některém ze vzdělávacích kurzů, uvedených v příloze č.1 této zadávací dokumentace, přičemž každá osoba projde minimálně 6 kurzy v rozsahu 8 hodin. Předpokládaný počet kurzů (školících dnů) při průměrné účasti 8 osob v kurzu je cca. 345. Maximální uvažovaný počet školících dnů/kurzů (8hod, á60min.) při minimální obsazenosti kurzů, tj. 7 osob činí cca. 394 samostatných kurzů, přičemž lze předpokládat, že obsazenost kurzů bude ve většině případů cca. 8 účastníků a více. Minimální uvažovaný počet realizovaných kurzů, tj. při plné obsazenosti kurzů 12ti účastníky činí 230 kurzů. Specifikace kurzů je stanovena v příloze č. 1 této Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a je nedílnou součástí této zadávací d
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Statutární město České Budějovice
Rámcová dohoda na dodávku kancelářského materiálu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda v souladu s § 131 a násl. zákona Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody na dodávku kancelářského materiálu (dále je „Rámcové dohody“) je dodávka kancelářského materiálu dle specifikace uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody nazvané „Modelové zadání čtyřroční dodávka kancelářského materiálu“ (dále jen „Modelové zadání“).
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Obec Komárov
Komárov – kanalizace a ČOV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) vybudování nové soustavné oddílné splaškové kanalizace a centrální ČOV s kapacitou výhledových 170 EO v obci Komárov u Soběslavi
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie