Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 340 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Třeboň
Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce místní komunikace s výměnou kanalizace a vodovodu vč. přípojek, veřejného osvětlení, komunikace vč. podkladních vrstev. Součastně s touto stavbou bude probíhat výměna plynovodu vč. přípojek - toto bude zajišťovat a hradit vlastník plynovodu firma E.ON a překládka sítě elektronických komunikací, což bude zajišťovat firma CETIN (hradit bude Město Třeboň). Bližší informace k předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách č. 1 – Projektová dokumentace a č. 7 – Položkový výkaz výměr Výzvy k podání nabídek
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třebeč   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Třebeč, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Město České Velenice
Nákup nákladního vozidla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks nákladního vozidla dle specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek. Příloha č. 2 je na profilu zadavatele označená jako P2 Technická specifikace. Od technické specifikace a požadavků zadavatele definovaných v Příloze č. 2 se dodavatelé nesmí odchýlit. Vždy platí, že všechny uvedené parametry jsou závazné.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Město Vimperk
Sdružené dodávky elektrické energie pro město Vimperk, jeho příspěvkové organizace a organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2020 – 2023 formou postupného nákupu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, - zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, - zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické energie.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
E.ON Distribuce, a.s.
Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Prostějov   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (venkovní vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí dodávky je i doprava na místo plnění včetně vyložení technologie z dopravního prostředku a složení na místo určení, šéfmontáž a uvedení technologie do provozu, zaškolení pracovníků zadavatele, následný záruční servis po dobu 60 měsíců od dodání technologie a dále zajištění dostupnosti náhradních dílů po celou délku životnosti zařízení. Součástí dodávky je rovněž systém detekce úniku plynu SF6, který splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014. Podrobně viz ZD.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje  >  Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu...
Česká republika - Úřad práce České republiky
Poradenské činnosti v Jihočeském kraji   
Stručný popis: Základním cílem zadávacího řízení je uzavření jednotlivých rámcových smluv. Každá rámcová smlouva bude uzavřena vždy s jedním dodavatelem na služby spočívající v realizaci poradenských činností na danou část pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání ve smyslu §105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na období od konce roku 2014 do začátku roku 2019 pro Úřad práce České republiky - Krajskou pobočku v Českých Budějovicích. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Jednotlivé části veřejné zakázky zahrnují 1 druh poradenské činnosti. Každý uchazeč o veřejnou zakázku se může přihlásit do jedné nebo více libovolných částí veřejné zakázky, v nichž musí splnit požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Česká republika - Úřad práce České republiky
Rekvalifikační kurzy v Jihočeském kraji 2015 - 2018 - opětovné vyhlášení   
Stručný popis: Základním cílem zadávacího řízení je uzavření jednotlivých rámcových smluv. Každá rámcová smlouva bude uzavřena vždy s jedním dodavatelem na služby spočívající v realizaci rekvalifikačních kurzů na danou část pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání ve smyslu §109 ZoZ, jakož i v realizaci rekvalifikačních kurzů pro zaměstnance ve smyslu § 110 ZoZ, a to na období od konce roku 2014 - do začátku roku 2019 pro Úřad práce České republiky - krajskou pobočku v Českých Budějovicích (dále jen úřad práce). Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 24 částí. Jednotlivé části veřejné zakázky zahrnují 1 druh rekvalifikačního kurzu/případně souboru kurzů. Každý uchazeč o veřejnou zakázku se může přihlásit do jedné nebo více libovolných částí veřejné zakázky, v nichž splní požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391
Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy na objektu 11 MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je komplexní zateplení komplexu budov (pavilonů A,B,C a spojovací část D) 11. MŠ, instalace technologie nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla regulovaného dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel (IR senzorů), stavební úpravy pavilonu A včetně vybavení zabudovaného do stavby a stavební úpravy (rekonstrukce) související infrastruktury (kanalizace, voda, elektro, technickohospodářské prostory apod) pro zabezpečení provozu nově vzniklé učebny se zázemím v pavilonu A školy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nemocnice Prachatice, a.s.
Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice, a to podle projektové dokumentace zpracované společností STA, projektový ateliér, v.o.s. a neoceněným výkazem výměr.
Stavebné práce
Město Borovany
BOROVANY - REKONSTRUKCE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu je rekonstrukce autobusového nádraží v Borovanech. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou výzvy k podání nabídek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Zhoř u Tábora
Oprava krytu komunikace - II.etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení opravy krytu komunikace - ulice Okružní - II.etapa, v délce 223 m na p.č. 806/1, 810/1,413/13, 413/12 v obci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Dodávky originálních náhradních dílů pro vozidla značky Škoda a Volkswagen   
Stručný popis: Jedná se o dodávky originálních náhradních dílů pro vybrané typy osobních vozidel znček Škoda a Volkswagen, jejichž servis zadavtel provádí. Předmětem dodávek budou i veškeré náhradní díly na nové modely uvedených továrních značek v průběhu trvání rámcové dohody.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
H - Agrana s.r.o.
Obnova lesa po kalamitě   
Stručný popis: Lesnická opatření pro obnovu lesního potenciálu porostů, poškozených suchem na LHC Libnič - Mojč. 100% zasažených porostů jsou lesy zařazené v kategorii "les hospodářský". V současné době jsou kalamitní plochy ze zpracovány těžebně a dříví vyklizeno. Předmětem plnění je: 1) Vyklizení porostů - vyčištění plochy, odstranění uschlého porostu těžbou, úklid klestu do hromad a drcením, dočištění plochy po těžbě. 2) Zalesnění sadbou - ruční jamková výsad stanovištně vhodných dřevin. 3) Ochrana výsadeb - proti buřeni mechanická i chemická, proti hmyzím škůdcům a proti poškození zvěří nátěry, oplocení, individuální ochrana sazenic oplůtky, vyžínání buřeně kolem sazenic, chemická likvidace buřeně v pruzích, ošetření nově vysazených kultur proti žíru klikoroha borového.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Město Třeboň
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – vyhrazená změna závazku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci dalších pokojů, komunikačních prostor, apod. v části lázní - objekt A, C. Bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci, jejíž součástí je i položkový výkaz výměr, která je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město České Budějovice
ČOV ČB - modernizace technologie odvodnění kalu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace stávající technologie odvodnění kalu zahrnující výměnu a doplnění původního strojního zařízení ČOV včetně nezbytných stavebních úprav existujících stavebních objektů. Součástí díla je též obnova související čerpací techniky, části elektroinstalace a ASŘTP současně s dokončením rekonstrukce areálových tras komunikačních kabelů. Níže uvedený seznam stavebních objektů a provozních souborů zahrnuje pouze ty části stávajícího areálu ČOV, které budou předmětem modernizace. Značení a názvy předmětných celků byly převzaty z provozní dokumentace. Nové stavební objekty ani provozní soubory v rámci realizace předmětného záměru nevznikají. • Seznam stavebních objektů: SO 7.7 Odvodňování kalu SO 7.8 Hygienizace kalu SO 17 Podzemní kabelové trasy (zahrnuje pouze související zemní práce, dodávka a uložení kabelových rozvodů, šachet a chrániček je zahrnuta v rámci souboru PS 15 ASŘTP) • Sezna
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie