Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1110 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD pro rok 2020 – 2021, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a zákonem. V souladu s ustanovením § 35 zákona zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na následující části: Část č. 1 Předmětem této části zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem tramvají. Jedná se o flotilové pojištění 327 ks tramvají ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Část č. 2 Předmětem této části zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem autobusů. Jedná se o flotilové pojištění 338 ks autobusů ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Část č. 3 Předmětem této části zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem trolejbusů. Jedná se o flotilové pojištění 152 ks trolejbusů ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v. v. i.
Dodávky elektrické energie   
Stručný popis: Toto zveřejnění je výzvou k účasti na předběžné tržní konzultaci (PTK) podle § 33 zákona. Zadavatel v současné době odebírá elektrickou energii na základě platné stávající smlouvy, která byla uzavřena na základě realizovaného zadávacího řízení v souladu s aktuálně platným zákonem. Zadavatel se jako veřejný zadavatel musí chovat s péčí řádného hospodáře, a proto potřebuje ověřit, že podmínky, za kterých elektrickou energii odebírá, jsou adekvátní situaci na trhu. K tomuto účelu realizuje zadavatel PTK, jejíž výsledky budou ověřovat ceny elektrické energie aktuálně dosažitelné na trhu, případně budou sloužit k přípravě zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na dodávku elektrické energie.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Blansko
Blansko – most, komunikace a parkoviště u Salmova mlýna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících místních komunikací (dvou úseků), výměna stávajícího mostu za nový a novostavba parkovacích a manipulačních ploch. Dále bude v rámci veřejné zakázky řešeno veřejné osvětlení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Letovice
Letovice – místní komunikace v ul. 9. Května   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající místní komunikace v části ulice 9. května v Letovicích v úseku od mostu přes potok Kladorubka po stávající úpravu před křižovatkou s ul. Rekreační. Navrženy jsou stavební úpravy místní komunikace a novostavba odstavných ploch a pěších komunikací – chodníků. Současně dojde k vytvoření nových ploch pro odstavovaní vozidel.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Klobouky u Brna
Opravy muzea v Kloboukách u Brna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Oprava a modernizace prostor muzea, úpravy fasády a celkové zpřehlednění a zjednodušení dispozic. Objekt je veden jako nemovitá kulturní památka.
Stavebné práce
Město Hodonín
STRAVOVACÍ PAVILON ZOO HODONÍN – NOVOSTAVBA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Stravovací pavilon ZOO Hodonín – Novostavba“ je výstavba nového Stravovacího pavilonu v areálu ZOO Hodonín včetně okolních venkovních ploch. Jde o samostatně stojící stavbu jednoduchého půdorysného tvaru a objemu. Osazena je v severovýchodní části areálu zoologické zahrady podél příjezdové komunikace u ZOO. Stavba je max. půdorysných rozměrů 15,5 x 11,5m / na výšku 4,4m (atika). Objekt je přízemní, nepodsklepený, zastřešený střechou plochou pultovou. Materiály a povrchové úpravy respektují okolní zástavbu.
Stavebné práce
Město Velké Bílovice
VELKÉ BÍLOVICE - UL.FABIÁN, UL. ZÁHUMNÍ, CHODNÍK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je částečně rekonstrukcí a částečně novostavbou komunikace pro chodce v intravilánu města Velké Bílovice v Jihomoravském kraji. Jedná se o bezbariérovou úpravu chodníkových ploch, vjezdů, míst pro přecházení a přechodů pro chodce.
Stavebné práce
Statutární město Brno
Badatelka Blanka - ZŠ Kotlářská 4, vybavení učeben   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do nově budovaných odborných učeben fyziky a chemie v budově základní školy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Povodí Moravy, s.p.
Otinoveský p., ř. km 2,200 – 4,894, PB přítok Otinoveského p., ř. km 0,000 – 0,620, oprava koryt   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v provedení probírky břehového porostu, pročištění koryta toku (odtěžení sedimentů), sanaci nátrží a v opravě stávajícího opevnění koryta vodního toku.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Moravy, s.p.
Lejtna, ř. km 0,000 – 0,858, Bratčice, oprava koryta   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v odstranění dřevin, odtěžení sedimentů a opravě opevnění koryta toku Lejtna v intravilánu obce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Statutární město Brno
Brno, kolektor Nový Lískovec - rekonstrukce vodovodu, etapa I   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výměna stávajícího vodovodu v kolektoru a částečně v otevřeném výkop, kde dojde k napojení vodovodu z kolektoru na stávající vodovod. Součástí bude i výměna podzemních hydrantů H1 – H5, jednoho nového hydrantu H6 a zřízení osmi montážních jam s provizorními příjezdy a zpevněnými plochami. Veškeré stávající ocelové potrubí, včetně armatur a tvarovek bude demontováno, včetně všech podpěrných ocelových konstrukcí. Celkem se jedná o cca 33t oceli z potrubí a cca o 5t oceli z podpěr, která bude dopravována do montážní jámy MJ8. V kolektoru bude nové potrubí z tvárné litiny s vnitřním povlakem a s vnější těžkou protikorozní ochranou v profilu DN 250 a celkové délce 452,7 m, dále DN 200 v délce 7 m a DN 150 v délce 18,5m a jejich následné propojení se stávajícími vodovody na povrchu. Součástí je i výměna vodovodních přípojek v celkové délce 103,8 m. Bude zřízen provizorní vodovod z materiálu HDPE v profilu DN 200 v délce 470 m a DN 100 v délce 140m. Blíže viz. Zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Mendelova univerzita v Brně
Laboratoř tepelného využití biopaliv   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je komplexní přístrojové vybavení laboratoře tepelného využití biopaliv, které umožní posluchačům realizaci experimentálních měření zaměřených na oblast bioenergetiky, s důrazem na stanovení vybraných mechanicko-fyzikálních vlastností biopaliv, zjišťování jejich palivo-energetických parametrů, včetně provádění spalovacích zkoušek zaměřených na stanovení emisních parametrů. Přístrojové vybavení je rozděleno na čtyři části: Část 1 - Laboratorní přístroje pro granulometrii včetně příslušenství; Část 2 - Testovací spalovací zařízení; Část 3 - Briketovací lis; Část 4 - Peletovací linka.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice
Rekonstrukce plynových kotelen v Brně-Židenicích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení rekonstrukce vybraných kotelen v Židenicích.
Stavebné práce
Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice
Oprava bytů I/2019 v Brně-Židenicích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení opravy vybraných bytů v Židenicích.
Stavebné práce
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Dodávka až 60 ks nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem v letech 2020-2022   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 60 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem. Všechny trolejbusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie