Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1448 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KV   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 ks sanitních vozidel včetně fixní zástavby pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, požadovaného vybavení (včetně ohřívače infuzních roztoků, kamerového systému a couvacích monitorů) a venkovního označení vozidel.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Obec Senorady
Kanalizace a ČOV v obci Senorady   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby, která má po své realizaci zajistit odvedení splaškových vod z obce Senorady a jejich následné vyčištění na vlastní ČOV tak, aby byly splněny požadavky vypouštění odpadních vod (vypouštění odpadních vod do vodoteče). Koncentrace zbytkového znečištění ve vypouštěných odpadních vodách se stanoví na základě odborného posouzení a garance dodavatele technologie ČOV. Stavba je členěna do následujících inženýrských objektů: Objekt stavby: SO 01 – Splašková kanalizace SO 02 – Výtlaky splaškové kanalizace SO 03 – Odbočení pro napojení přípojek SO 04 – Čistírna odpadních vod SO 05 – Čerpací stanice SO 06 – Vodovodní přípojka k ČOV a ČS SO 07 – Přípojka NN k ČOV a ČS Provozní soubory PS 08 – Strojně technologická část ČOV PS 09 – Elektro technologická část ČOV
Stavebné práce
Město Ledeč nad Sázavou
Přístavba sportovního centra, Nádražní 1292, Ledeč nad Sázavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je přístavba šaten ke stávajícímu objektu sportovního centra – ledová plocha v Ledči nad Sázavou – architektonicko stavební část, zdravotně technické instalace, rozvod zemního plynu, vytápění, vzduchotechnika, silnoproud a bleskosvod, zpevněné plochy, opěrná zeď, úpravy stávajícího nájezdu na zpevněnou plochu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Moravec
Mateřská škola s tělocvičnou v obci Moravec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je novostavba mateřské školy a tělocvičny v obci Moravec. Jedná se o přízemní budovu s plochou střechou pro výuku dětí předškolního věku včetně nezbytného zázemí a prostoru pro tělesnou výchovu. Součástí stavby je rovněž vstupní krček umožňující propojení novostavby se stávající budovou základní školy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Brněnské komunikace a.s.
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ CENTRUM (MFSKC)KOMUNIKACE – DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení společného, tj. územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu s vyhláškou č. 405/2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006, o dokumentaci staveb, v platném znění, součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů pro vydání dokumentace. Dokumentace bude obsahovat zejména vybudování nových místních komunikací, které budou sloužit k napojení MFSKC a souvisejících parkovacích kapacit na vyšší komunikační systém, vybudování kapacitních zastávek městské hromadné dopravy pro obsluhu MFSKC, novou technickou infrastrukturu vyžadovanou záměrem a vyvolané přeložky stávajících inženýrských sítí. Dále je součástí poskytování potřebné součinnosti zadavatelem určenému koordinátorovi staveb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
DMS-VZ-19-06: Kamera pro detekci nanočástic v IR oblasti spektra   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup kamery pro detekci nanočástic v IR oblasti spektra. Kamera s citlivostí v infračervené oblasti spektra bude využita v experimentální aparatuře, která slouží k zachytávání nanočástic ve vzduchu za sníženého tlaku pomocí laserů s vlnovými délkami 1064 nm a 1550 nm, pro které vykazují křemenné částice nízkou absorpci a nedochází tak k jejich zahřívání.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
DMS-VZ-19-08: Dvouosý lock-in zesilovač s regulační smyčkou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup dvou kusů jednoosého lock-in zesilovače s regulační smyčkou. Zpětnovazební zesilovač bude sloužit k chlazení opticky vázané nanočástice v prostředí s nízkým tlumením. Experimentální konfigurace spočívá ve využití stabilizovaného laserového svazku k bezkontaktní fixaci polohy částice o rozměrech desítek nanometrů v prostoru vakuové komory.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
MDB – Evakuační a inspicientský systém   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka instalace interkomu a 100 V systému ozvučení pro Městské divadlo Brno.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Dorozumievacie zariadenia typu intercom
Statutární město Brno
Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb technické podpory a servis po dobu jednoho roku na zajištění služeb technické podpory produktů Oracle pro zajištění provozu aplikací, které vyžadují ke svému chodu tento databázový a aplikační stroj. V rámci podpory je dodáván upgrade a update instalovaných produktů ve formě změn a doplňků (patch, upravené moduly, aplikace změnových prvků.). Ty reagují na zjištěné incidenty nebo problémy v rámci databázových aplikací nebo aplikačního serveru a zlepšují jeho činnost. Nedílnou součástí je i reakce na výskyt bezpečnostních incidentů a rizik, na které je reagováno příslušnými opravnými prvky. Dodavatel v rámci technické podpory bude provozovat i službu evidence požadavků Help-Desk a na základě hlášených požadavků se provádí servis technických problémů, případně úpravy dle potřeby uživatele. Dále je obsahem technické podpory řešení požadavků uživatele v souvislosti s úpravami aplikací nebo instalací nových modulů provozovaných aplikací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Výběr poskytovatele služby – Pojištění 2020 - 2023   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby pojištění na období od 1.1.2020 do 31.12.2023 a v rozsahu vedeném v příloze č. 1 ZD. Jedná se o pojištění majetku provozovaného zadavatelem včetně souvisejících rizik, provozní a profesní odpovědnosti a pojištění motorových vozidel zadavatele. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 6 částí.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Obec Radostín nad Oslavou
Snížení energetické náročnosti objektu Kulturní dům Radostín nad Oslavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu Kulturní dům, Radostín nad Oslavou v rozsahu: Změna dokončené stavby na p. č. st 145 v k. ú. Radostín nad Oslavou – jedná se o zateplení obvodového pláště objektu kontaktním zateplovacím systémem ETICS, částečnou výměnu stávajících výplní otvorů, zateplení půdního prostoru a stropu suterénu, výměna střešní krytiny a klempířských výrobků. Dále se jedná o sanaci vlhkého základového zdiva.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Radostín nad Oslavou
Restaurace Obecná škola, Radostín nad Oslavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu Restaurace Obecná škola, Radostín nad Oslavou v rozsahu: Změna dokončené stavby na p. č. st 100/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou – jedná se o zateplení obvodového pláště objektu kontaktním zateplovacím systémem ETICS, výměnu stávajících výplní otvorů, zateplení půdního prostoru.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
Rekonstrukce balkonů bytových domů Hochmanova 3, 19, 21 v Brně-Líšni   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Plnění zahrnuje rekonstrukce balkonů na bytových domech Hochmanova 3, 19, 21. Každý dům má několik variant balkonů – lodžií: varianta č. 1 – lodžie zapuštěná, varianta č. 2 – lodžie vysazená dlouhá, varianta č. 4 – lodžie L. Jedná se o tyto práce: - prodloužení typových balkónových (lodžiových) podest a provedení nových podlah, - provedena nová skladba podlahy, - nové zábradlí s hlavní výplní z bezpečnostního skla a zasklením prostoru nad madlem bezrámovým otvíravým zasklením, - vyspravení stávajících podest, nová spádová vrstva a nová skladba podlahy včetně hydroizolace, - statické posouzení skutečného stavu jednotlivých balkónových podest a navazujících konstrukcí a ověření dimenze konstrukcí a kotevních prvků.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
HRADECKÝ PÍSEK a.s.
Dodávka materiálu k výzkumu a vývoji mobilních okružních vleků pro vodní lyžování (wakeboarding) – HRADECKÝ PÍSEK a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel realizuje projekt Výzkum a vývoj mobilních okružních vleků pro vodní lyžování – wakeboarding. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj mobilního vodního vleku sloužícího pro vodní lyžování a wakeboarding. Činnost zadavatele bude zaměřena zejm. na vývoj plně automatizovaného systému pohonu vodních vleků vč. vysokopevnostních kompozitních hmot pro výrobu prefabrikátových prvků a vývoj hmot pro ochranu konstrukcí při jejich uložení ve vodě. Hlavním výstupem projektu je funkční prototyp mobilního okružního vodního vleku s třemi a více podpěrami. V rámci výše uvedeného bude zadavatel spotřebovávat materiál, který bude využit výhradně pro výzkum a vývoj nového řešení vodního vleku
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Účelová komunikace HC 5 a protierozní opatření IP 16 v k. ú. Jevišovka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba zpevněné účelové komunikace s asfaltobetonovým povrchem v místě stávající nezpevněné polní cesty. Řešený úsek má délku 800 m se třemi výhybnami, šířka cesty 3,5 m + krajnice 0,5 m po obou stranách. Podél účelové komunikace dojde k vybudování protierozních zdrží – prohlubní podél odvodnění komunikace v celkovém počtu 6 ks a dále k vegetačním úpravám, které spočívají v kácení dřevin (stromů a keřů a náletových dřevin) a ve výsadbě nových stromů (cca 360 ks) a keřů (cca 1560 ks). Součástí této veřejné zakázky není zajištění následné tříleté péče o vysázenou zeleň. Následnou péči bude zajišťovat budoucí nabyvatel stavby Obec Jevišovka samostatně.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie