Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 704 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Plzeň
Servis a opravy zdvihacích zařízení ve FN Plzeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provádění pravidelných servisních úkonů, oprav a zajištění náhradních dílů zdvihacích zařízení - výtahů ve Fakultní nemocnici Plzeň. Servisní úkony zahrnují činnosti, uvedené podrobně v ZD a jejich provádění zhotovitelem bude zahrnuto v paušální ceně. Servisní úkony a opravy budou prováděny za podmínek uvedených v ZD a v souladu s obecně platnými právními předpisy a evropskými, případně českými technickými normami účinnými ke dni provádění servisu výtahů v zájmu udržování dobrého technického stavu výtahů a jejich vysoké provozuschopnosti při respektování provozních podmínek a technologií (druhů) jednotlivých zařízení. Seznam zdvihacích zařízení (rozdělený dle výrobců na dvě části) s technickými daty je uveden v příloze zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
E.ON Distribuce, a.s.
Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Prostějov   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (venkovní vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí dodávky je i doprava na místo plnění včetně vyložení technologie z dopravního prostředku a složení na místo určení, šéfmontáž a uvedení technologie do provozu, zaškolení pracovníků zadavatele, následný záruční servis po dobu 60 měsíců od dodání technologie a dále zajištění dostupnosti náhradních dílů po celou délku životnosti zařízení. Součástí dodávky je rovněž systém detekce úniku plynu SF6, který splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014. Podrobně viz ZD.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje  >  Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu...
Město Vimperk
Sdružené dodávky elektrické energie pro město Vimperk, jeho příspěvkové organizace a organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2020 – 2023 formou postupného nákupu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, - zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, - zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické energie.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
III/11726 opěrná zeď Strašice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce opěrné zdi u komunikace III/11726 v obci Strašice podél bezejmenného potoka.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
II/233 Břasy - Stupno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je stavební úprava povrchu vozovky silnice II/233 v délce 1286 m a úprava směrového oblouku s novostavbou chodníku podél tohoto oblouku.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
Teleskopické manipulátory pro SÚSK 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pořízení 2 ks teleskopických manipulátorů pro SÚSPK 2019
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Město České Velenice
Nákup nákladního vozidla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks nákladního vozidla dle specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek. Příloha č. 2 je na profilu zadavatele označená jako P2 Technická specifikace. Od technické specifikace a požadavků zadavatele definovaných v Příloze č. 2 se dodavatelé nesmí odchýlit. Vždy platí, že všechny uvedené parametry jsou závazné.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Traktorový nosič nářadí pro SÚSPK 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pořízení traktorového nosiče nářadí.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Mechanické lopaty, rýpadlá (exkavátory) a...
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Most ev.č. 1992-2 Svojšín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem díla je provedení rekonstrukce mostu ev.č. 1992-2 ve Svojšíně. Stavba obsahuje odstranění stávajícího mostního svršku a příslušenství. Jedná se o zhotovení nové žb desky nosné konstrukce, izolace, zásypy mezerovitém betonem, římsy a zábradlí včetně provedení ostatního nového mostního příslušenství, přechodových oblastí za opěrami a nového krytu vozovky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třebeč   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Třebeč, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Obec Babylon
„Novostavba mateřské školy pro 25 dětí Babylon“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Novostavba mateřské školy pro 25 dětí
Stavebné práce
Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace
Zajištění velkonákladového tisku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tisku v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody dle § 131 a násl. zákona uzavřené se třemi dodavateli. Zadavatel uzavře rámcovou dohodou s dodavateli, kteří se umístí na základě provedeného hodnocení nabídek na prvních třech místech. Plnění bude probíhat postupem dle § 135 zákona průběžně po dobu 4 let trvání rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Město Třeboň
Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce místní komunikace s výměnou kanalizace a vodovodu vč. přípojek, veřejného osvětlení, komunikace vč. podkladních vrstev. Součastně s touto stavbou bude probíhat výměna plynovodu vč. přípojek - toto bude zajišťovat a hradit vlastník plynovodu firma E.ON a překládka sítě elektronických komunikací, což bude zajišťovat firma CETIN (hradit bude Město Třeboň). Bližší informace k předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách č. 1 – Projektová dokumentace a č. 7 – Položkový výkaz výměr Výzvy k podání nabídek
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
H - Agrana s.r.o.
Obnova lesa po kalamitě   
Stručný popis: Lesnická opatření pro obnovu lesního potenciálu porostů, poškozených suchem na LHC Libnič - Mojč. 100% zasažených porostů jsou lesy zařazené v kategorii "les hospodářský". V současné době jsou kalamitní plochy ze zpracovány těžebně a dříví vyklizeno. Předmětem plnění je: 1) Vyklizení porostů - vyčištění plochy, odstranění uschlého porostu těžbou, úklid klestu do hromad a drcením, dočištění plochy po těžbě. 2) Zalesnění sadbou - ruční jamková výsad stanovištně vhodných dřevin. 3) Ochrana výsadeb - proti buřeni mechanická i chemická, proti hmyzím škůdcům a proti poškození zvěří nátěry, oplocení, individuální ochrana sazenic oplůtky, vyžínání buřeně kolem sazenic, chemická likvidace buřeně v pruzích, ošetření nově vysazených kultur proti žíru klikoroha borového.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Dodávky originálních náhradních dílů pro vozidla značky Škoda a Volkswagen   
Stručný popis: Jedná se o dodávky originálních náhradních dílů pro vybrané typy osobních vozidel znček Škoda a Volkswagen, jejichž servis zadavtel provádí. Předmětem dodávek budou i veškeré náhradní díly na nové modely uvedených továrních značek v průběhu trvání rámcové dohody.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie