Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 773 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
Zajištění nepravidelných výkopových a zemních prací včetně přemisťování zeminy a materiálu dle potřeb ZOO a BZ města Plzně, p.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem dle § 131 zákona na zajištění nepravidelných stavebních činností dle zadání objednatele. Uzavřením rámcové dohody na základě zadávacího řízení zadavatel jedná s cílem efektivního, flexibilního a transparentního zadávání veřejných zakázek, jejichž předpokládané hodnoty nepřesáhnou částku 500 tis. Kč bez DPH a to dle svých aktuálních potřeb; přičemž tímto neopravňuje dodavatele k jakémukoliv plnění. Zadavatel si tímto vyhrazuje právo nevyužít celý předpokládaný předmět veřejné zakázky v souladu s § 100 zákona.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Obec Útušice
„Vodovod Útušice, část Robčice“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu v části Robčice pro zásobování pitnou i požární vodou na základě požadavku obyvatel Robčic s ohledem na kritický stav vody v domovních zdrojích vody v některých částech obce. Stavba umožní propojit zbývající část Robčic s již dokončeným vodovodem Útušice, který řeší vodní zdroj, úpravnu vody, vodojem a zásobovací řady v Útušicích a částečně v Robčicích. Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Fakultní nemocnice Plzeň
Antiinfektiva 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro farmakoterapii infekčních onemocnění v celkovém předpokládaném rozsahu 735 600 dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení po dobu tří let od podpisu kupní smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Elektrohydraulické vyprošťovací zařízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení 5-ti sad hydraulického vyprošťovacího zařízení s elektrickým pohonem, dle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávka ultrasonografu 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nikoliv repasované) ultrasonografické techniky (přístroj, sondy, příslušenství apod.) dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro Chirurgickou kliniku (CHK) Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň), včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let). Přístroj bude umístěný na operačních sálech, bude používaný pro peroperační ultrazvuková vyšetření především v oblasti břicha a hrudníku, ale také pro vyšetřování měkkých tkání a malých částí. Zároveň musí být použitelný pro běžné vyšetření břicha, hrudníku, měkkých tkání a malých částí z perkutánního přístupu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
TIskařské služby 06-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je tisk skript „Obecná genetika“, tisk brožury modelových otázek k přijímacím zkouškám, tisk kalendáře LFP na rok 2020 a tisk podkladů na přednášku „Náročné komunikace“ za podmínek uvedených v této Výzvě a v Příloze č. 1 (Návrh Smlouvy o poskytování služeb) této výzvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070
Dodávka PC, audiovizuální techniky a ICT   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky a audiovizuální techniky podle technického zadání a soupisu dodávek a prací. Jedná se o techniku instalovanou do odborných učeben ZŠ Tomáše Šobra v Písku.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace
Zajištění vnitřní konektivity k internetu a dodávka ICT a vybavení pro Základní školu Tachov, Hornická 1325   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury tak, aby byly naplněny Standardy konektivity škol a rozšířená funkčnost ICT prostředí zadavatele. Zakázka je rozdělena do 5 oblastí dle jednotlivých komodit: K1 – Virtualizační platforma K2 – Zabezpečení LAN a WiFi K3 – Centrální logování K4 – Koncová zařízení K5 – Správa identit a přístupů K6 – Systém pro podporu výuky Předmětem plnění veřejné zakázky je dále i poskytování služeb technické podpory k dodaným technologiím.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Obec Žihobce
Kadešice - vodovod   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části obce Žihobce - Kadešice. Na trase bude umístěna 2x automatická tlaková stanice pro zajištění dostatečného tlaku. Celkem bude vybudováno 2 027 m vodovodních řadů. Součástí předmětu plnění je i stavba veřejné části vodovodních přípojek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební úpravy zahrnují zateplení nadzemních částí fasády objektu, výměny výplní otvorů, zateplení stropů, plochých střech přístavků a stavební úpravy pro instalaci VZT jednotek. Předmětem plnění jsou i stavební úpravy krovů a střech obou objektů, tj. jak staré, tak nové budovy. Tyto stavební úpravy zahrnují pro novou budovu odstranění vestavby střelnice z azbestocementových desek a výměnu střešní krytiny s úpravou stávajícího krovu, osazení nových vazníků nad dvorním traktem. U staré budovy projekt řeší odstranění vikýřové vestavby internátů a výměnu střešní krytiny s úpravou stávajícího krovu. Střechy budou doplněny o související klempířské prvky a odvodňovací systém, včetně nového bleskosvodu.
Stavebné práce
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Nábytek 03-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nábytku specifikovaného v Příloze č. 1 (Položkový výkaz a specifikace) za podmínek stanovených v Příloze č. 2 (Návrh Kupní smlouvy) této výzvy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Dodávka drceného kameniva pro zimní údržbu silnic na období listopad 2019 - říjen 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka drceného kameniva frakce 2/4, 4/8, 8/11 a 8/16 v předpokládaném množství na jednotlivá místa plnění dle specifikace v zadávací dokumentaci.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Centrální nákup, příspěvková organizace
Mobilní telefonie Plzeňského kraje 2017–2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném Zadávací dokumentací. Součástí plnění je rovněž zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb včetně dodávek mobilních telefonů s příslušenstvím a datových karet dle aktuálních potřeb Centrálního zadavatele nebo Dílčích zadavatelů PK.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Město Klatovy
Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Klatovech II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy na období od 1.7.2020 do 30.06.2030 pro potřeby obyvatel města Klatovy.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Obec Vlastiboř
Splašková kanalizace a centrální ČOV v obci Vlastiboř   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) je vybudování systému oddílné stokové soustavy, splaškové gravitační stokové sítě z trub plastových PVC DN 250, PVC DN 300, a čerpací stanice ČS a vybudování mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 300 EO
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie